Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 21 1

Feragat Edilen Davanın Tekrar Açılması Mahkemenin Yapacağı İş

Feragat Edilen Davanın Tekrar Açılması Mahkemenin Yapacağı İş

Özet : Davacı, feragatın hata, hile veya ikrah nedeniyle feshi için dava açmayıp da, feragatın geçersizliğini ileri sürerek feragat ettiği davayı tekrar açarsa, mahkemenin ön sorun olarak feragatin geçerli olup olmadığını araştırması gerekir.

Yargıtay

3. Hukuk Dairesi

Esas : 2010/21834

Karar : 2011/4772

Karar Tarihi : 24.3.2011

Davacı vekili dava dilekçesi ile; davalının aleyhine, müvekkillerinin de paydaş olduğu taşınmazın haksız kullanımı nedeniyle 8.000.00 liralık ec-rimisil davası açtığını, davadan feragat edildiği gerekçesiyle davanın reddedildiğini, ancak şu andaki davanın davacıları olan müvekkillerinin, ilk ecrimisil davasındaki vekaletnamelerinde feragattan reddedildiğini beyanla, o davadaki feragatlerinin davacı müvekkiller açısından geçersizliğinin tes-biti ile 8.000.00 lira ecrimisilin davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece davanın kesin hüküm nedeniyle reddine karar verilmiş, hüküm davacılar tarafından temyiz edilmiştir.

HUMK’un 91 ve devamı maddelerinde yer alan ve yine bu maddelerde sözü edilen hukuki sonuçları doğuracak olan feragatın öncelikle geçerlilik koşulunu taşıması gerekir.

Davacı, feragatın hata, hile veya ikrah nedeniyle feshi için ayrı bir dava açmayıp da, feragatın geçersizliğini ileri sürerek, feragat ettiği davayı yeniden (tekrar) açarsa, mahkemenin önsorun olarak feragatın hata, hile veya ikrah nedeniyle geçersiz olup olmadığını araştırması gerekir.

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 27 1
Feragat Edilen Davanın Tekrar Açılması Mahkemenin Yapacağı İş 4

Davacıların, davayı feragatın feshi davası olarak değil de (tekrar) ikinci ecrimisil davası olarak açması feragatın hata nedeniyle geçersiz olduğu idiasını dinlemeye engel değildir. Zira açılan iş bu ecrimisil davası içinde feragatın geçersizliği isteği de bulunmaktadır.

Açıklanan nedenlerle olayda kesin hükmün varlığı sözkonusu yapılmayıp işin esası incelenerek varılacak sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 24.03.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?