Bilişim Sistemleri Aracılığı İle Nitelikli Dolandırıcılık

Son zamanlarda internet üzerinden alışveriş kapasitesinin artmasına binaen değişik suçlarda ortaya çıkmıştır. Bu karar incelememizde internet üzerinden gerçekleştirilen satışlarda para transferinin yapılmasına rağmen satın alınan ürünün parayı ödeyene teslim edilmemesi durumunda neler olabileceğini değerlendireceğiz.

TCK 158 madde bu konu hakkında rehberimiz olacaktır.

Bu maddenin 1-f bendi uyarınca internet yoluyla yapılan bu tür bir işlem “Nitelikli Dolandırıcılık” olarak değerlendirilecektir.

Yargıtay bu konuda birçok karar vermiştir. İnternetin sağladığı teknik alt yapı sebebiyle şahıslarla iletişime geçip şahıslara vaat edilen ürünün verilmemesi e-ticaret hukuku bağlamında ayrı bir konu olsa da Türk Ceza Kanunu uyarınca nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturur. Normal dolandırıcılık olmamasının sebebi ise kişiye karşı bilişim sistemleri aracı kılınarak bu dolandırıcılık eyleminin yapılmasıdır.

online avukat gaziantep
Bilişim Sistemleri Aracılığı İle Nitelikli Dolandırıcılık 15

İş bu suçun maddi ve manevi unsurları , suçun ne şekilde işleneceği , işlendiği takdirde cezasının ne olacağı , hangi durumlarda nitelikli dolandırıcılık vasfını kazanacağına ilişkin YARGITAY kararı aşağıda sunulmuştur.


T.C.YARGITAY
CEZA GENEL KURULU

Esas : 2012/15-1293 Karar : 2013/111
Karar Tarihi : 2.4.2013

 • İNTERNET YOLUYLA DOLANDIRICILIK SUÇU
 • NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK
 • BİLİŞİM SİSTEMİNİN ARAÇ OLARAKKULLANILMASI (Suçun Nitelikli Dolandırıcılık olarak değerlendirileceği)
 • DOLANDIRICILIK (Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Sebebiyle Nitelikli Dolandırıcılık Oluşturacağı)

5237 Sayılı TCK Madde 158/1-f

DAVA: Nitelikli dolandırıcılık suçundan sanıklar T K, T B ve EK’ın 5237 sayılı TCK’nun 158/1-f ve 52/2maddeleri gereğince 4 yıl hapis ve 2.400 Lira adli para cezası ile cezalandırılmalarına ilişkin, 9. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 20.10.2010 günve 4-262 sayılı hükmün, o yer Cumhuriyet savcısı, sanık T ve müdafii, sanık Eve müdafii ile sanık T tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 15. Ceza Dairesince 18.01.2012 gün ve 23914-1283 sayı ile;

“… 5237 sayılı Kanunun 53.maddesinde düzenlenen hak yoksunluğuna ilişkin hükümlerin, infaz aşamasında dikkate alınabileceği mümkün görülmüştür…”, Açıklaması ile onanmasına kararverilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise 16.04.2012 gün ve 125165 sayıile; “… 5237 sayılı TCK’nun 243. maddesinin gerekçesine göre, bilişim sistemi, verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tabi tutma olanağı veren manyetik sistemler olarak tanımlamıştır. Sanıkların internet sitesi üzerinden bilgisayar satışı ilanı vererek şikayetçiyi dolandırmaları şeklindeki eylemlerinde, ilan verdikleri internet sitesinin herhangi bir veri tabanına sahip olmaması nedeniyle eylemleri TCK’nun 157.maddesinde öngörülen basit dolandırıcılık suçu kapsamında kaldığından mahkeme hükmünün bozulması gerekmektedir…”,

Görüşüyle itriraz kanun yolunabaşvurarak, Özel Daire onama kararının kaldırılmasına ve yerel mahkeme hükmünün bozulmasına karar verilmesini talep etmiştir. CMK’nun 308. maddesi uyarıncainceleme yapan Yargıtay 15. Ceza Dairesince 19.09.2012 gün ve 12192-41658 sayıile, itiraz nedenlerinin yerinde görülmediğinden bahisle, Yargıtay BirinciBaşkanlığına gönderilen dosya, Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş veaçıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır:

KARAR : Suçun sübutuna ilişkinbir uyuşmazlık bulunmayan olayda, Özel Daire ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında oluşan ve Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gerekenuyuşmazlık, suç niteliğinin belirlenmesine ilişkindir. İncelenen dosya içeriğinden;

Mersin ili Erdemli ilçesindeikamet eden sanık T. K.’ın “…” adlı internet sitesinden R… Şirketler Topluluğu isimli işyeri adına HP marka dizüstü bilgisayarların satışı için ilan verdiği,Giresun’da ikamet eden şikâyetçinin ilanda belirtilen “İzmir” alan kodlutelefon numarasını araması üzerine, telefonu açan ve kendisini şirket yetkilisiolarak tanıtan şahıs tarafından T. B. adına Akbank Şirinyer Şubesinde bulunanhesaba 1.100 TL havale göndermesi gerektiği ve dizüstü bilgisayarın aynı günkargoya verileceğinin söylendiği, bu beyan üzerine şikâyetçinin 08.08.2008tarihinde sanık T B adına 1.100 TL parayı “diğer” açıklaması ile Akbank ATM’denhavale ettiği, bilgisayarın gönderilmemesi üzerine internet sitesinde yazılıtelefonu birkaç kere daha aradığı, her seferinde telefona farklı kişilerinçıktığı, ilgisiz cevaplar verilerek şikayetçinin oyalandığı, şirket yetkilisiile görüşmek istediğini bildirmesine rağmen çeşitli bahanelerlegörüştürülmediği, bilgisayarın gönderilmediği ve havale edilen paranın da iadeedilmediği, Sanık T. K.’ın başka bir suçtan Konya’da M. T. kimliğiyle tutukluiken soruşturma başladıktan sonra diğer sanıkların ifadeleriyle gerçekkimliğinin belirlendiği,

Ceza Gaziantep Avukat Ali Tumbas 10 1
Bilişim Sistemleri Aracılığı İle Nitelikli Dolandırıcılık 16

İzmir Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen raporda M. T.ile T.’ın parmak izlerinin aynı olduğunun tespit edildiği, Yankesicilik ve DolandırıcılıkBüro Amirliğince düzenlenen 15.210.2008 günlü rapora göre, internet sitesindeR… Şirketler Topluluğu adresi olarak belirtilen yerde sözkonusu şirketinbulunmadığı, beş yıldır Renault servisinin bulunduğu, Kemeraltı’ndaki ikinciadresin ise Şadırvan Camii altında olduğu ve sokağın on yıldır iptaledildiğinin belirlendiği, Sanıklar hakkında benzer suçlardan çok sayıda kamu davasınınaçıldığı,

Şikâyetçinin; Giresun’dayken “…” internet adresinden R… ŞirketlerTopluluğu adlı işyerinden HP marka dizüstü bilgisayar almak istediğini,belirtilen telefonu aradığında Tolga Bahçıvancı’ya ait Akbank hesabına parayatırmasının söylendiğini, aynı gün bilgisayarın kargo ile gönderileceğibelirtilmesine rağmen gönderilmediğini söylediği, Sanık E K.’ın aşamalarda;amcası olan T. K.’ın telefonla arayarak Erdemli’de şirketinin olduğunu,bankalara borcu olması nedeniyle üçüncü bir kişinin banka hesabına ihtiyaçduyduğunu söylediğini, arkadaşı T B’yı amcası ile tanıştırdığını, T.’nınİzmir’de değişik bankalarda hesap açtırdığını, müşterilerin T. K.’a siparişverdiklerini, paraların da T. B.’ya ait hesaba yatırıldığını, T. B. ilebirlikte yatan paraları çekip T. K.’a verdiklerini, fakat soruşturma aşamasındasipariş edilen ürünlerin gönderilmediğini öğrendiklerini savunduğu,

Sanık T. B.’nın aşamalarda;internet üzerinden satış yaptığını ve elemana ihtiyacı olduğunu söyleyen T.K.’ın yanında çalışmaya başladığını, onun isteği ile dört ayrı bankada hesapaçtırdığını, müşterilerin telefonla T. K.’a sipariş verdiklerini, paraların isekendi hesabına yatırıldığını, Ersen ile birlikte yatan paraları çekip T K’averdiklerini, dolandırıcılık yaptığını bilmediklerini beyan ettiği, Sanık T. K.’ın soruşturmaaşamasında M. T. olduğunu, atılı suçla ve T. K.’la bir ilgisinin bulunmadığınıifade ederken, yargılama aşamasında önce suçlamayı inkar ettiği, sonrakianlatımlarında ise iddianamede anlatılan hususların doğru olduğunu ifadeettiği, Anlaşılmaktadır. Türk Dil Kurumu’nun BüyükTürkçe Sözlüğü’nde, “elektronik beyin” veya “bilgileri otomatik işleme tabitutmuş sistem” olarak adlandırılan bilgisayar; “çok sayıda aritmetiksel veyamantıksal işlemlerden oluşan bir işi önceden verilmiş bir programa göre yapıpsonuçlandıran, bilgileri depolayan elektronik araç, elektronik beyin” anlamınagelmektedir.

İnternet ise, dünya üzerindeki milyonlarca bilgisayarınbirbirlerine bağlanmaları ile oluşan global bir bilgisayar ağları sisteminiifade eder. Bilişim de; “insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardakiiletişiminde kullandıgı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronikmakineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimi,bilginin elektronik cihazlarda toplanması ve işlenmesi bilimi” olaraktanımlanmaktadır. Yerleşmiş yargısal kararlar ve öğretideki baskın görüşleregöre de, bilişim sisteminin, verileri toplanıp yerleştirdikten sonra otomatikişleme tabi tutma imkanı veren manyetik sistemler olduğu kabul edilmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunundabilişim suçları; “Bilişim alanında suçlar” bölümünde düzenlenmekle beraber,ayrıca çeşitli bölümlerde de bilişim sistemleriyle işlenmesi mümkün olan suçtiplerine yer verilmistir. “Bilişim alanında suçlar” bölümünde yer alan 243.maddesinde bilişim sistemine girme, 244. maddesinde sistemi engelleme, bozma,verileri yok etme veya değiştirme, 245. maddesinde banka veya kredi kartlarınınkötüye kullanılması suçları düzenlenmiştir.

Ceza Gaziantep Avukat Ali Tumbas 9 1
Bilişim Sistemleri Aracılığı İle Nitelikli Dolandırıcılık 17

Bunun yanında, “Özel hayata vehayatın gizli alanına karşı suçlar” bölümünde yer alan 135. maddesinde kişiselverilerin kaydedilmesi, 136. maddesinde kişisel verileri hukuka aykırı olarakverme veya ele geçirme, 138. maddesinde ise verilerin yok edilmemesi suçlarıbilişim suçu olarak nitelendirilebilecek şekilde düzenlenmiştir. Öte yandan,132. maddesinde haberleşmenin gizliliğini ihlal, 124. maddesinde haberleşmeninengellenmesi, 125/2. maddesinde hakaret, 142/2. maddesinin ( e ) bendindehırsızlık, 158/1. maddesinin ( f ) bendinde dolandırıcılık, 226. maddesindemüstehcenlik, 163. maddesinde karşılıksız yararlanma suç tiplerinin bilişimsistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmeleri mümkün kabul edilmiştir. Uyuşmazlığın sağlıklı birçözüme kavuşturulabilmesi açısından dolandırıcılık suçu üzerinde durulmalıdır. 5237 sayılı TCK’nun“Dolandırıcılık” başlıklı 157. maddesi; “Hileli davranışlarla bir kimseyialdatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına biryarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlîpara cezası verilir” şeklinde düzenlenmiş, suçun daha fazla ceza verilmesinigerektiren nitelikli hallerine ise 158. maddede yer verilmiştir. Malvarlığının yanında iradeözgürlüğünün de korunduğu dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; 1 ) Failin bir takım hilelidavranışlarda bulunması, 2 ) Hileli davranışların mağduru aldatabilecek nitelikte olması, 3 ) Failin hileli davranışlarsonucunda mağdurun veya başkasının aleyhine, kendisi veya başkası lehine haksızbir yarar sağlaması,

Şartlarının birliktegerçekleşmesi gerekmektedir. Fail kendisi veya başkasınayarar sağlamak amacıyla bilerek ve isteyerek hileli davranışlar yapmalı, budavranışlarla bir başkasına zarar vermeli, verilen zarar ile fiil arasındauygun nedensellik bağı bulunmalı ve zarar da, nesnel ölçütler göz önündebulundurularak belirlenecek ekonomik zarar olmalıdır.

Görüldüğü gibi, dolandırıcılıksuçunu malvarlığına karşı işlenen diğer suç tiplerinden farklı kılan husus,aldatma temeline dayanan bir suç olmasıdır. Birden çok hukuki konusu olan busuç işlenirken, sadece malvarlığı zarar görmemekte, mağdurun veya suçtan zarargörenin iradesi de hileli davranışlarla yanıltılmaktadır. Madde gerekçesindede, aldatıcı nitelik taşıyan hareketlerle, kişiler arasındaki ilişkilerde varolması gereken iyiniyet ve güvenin bozulduğu, bu suretle kişinin iradeserbestisinin etkilendiği ve irade özgürlüğünün ihlâl edildiği vurgulanmıştır.

Bilişim sistemlerinin araçolarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçu ise TCK’nun 158/1-fmaddesinde; “ ( 1 ) Dolandırıcılık suçunun; … f ) Bilişim sistemlerinin, bankaveya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle, … işlenmesihalinde, iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî paracezasına hükmolunur. Ancak, ( e ), ( f ) ve ( j ) bentlerinde sayılan hâllerdehapis cezasının alt sınırı üç yıldan, adlî para cezasının miktarı suçtan eldeedilen menfaatin iki katından az olamaz” şeklinde düzenlenmiştir.Maddeningerekçesinde de; “Dolandırıcılık suçunun, bilişim sistemlerinin, banka veyakredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenmesi de, birincifıkranın ( f ) bendinde bu suçun bir nitelikli unsuru olarak kabul edilmiştir.

Ceza Gaziantep Avukat Ali Tumbas 11 1
Bilişim Sistemleri Aracılığı İle Nitelikli Dolandırıcılık 18

Bilişim sistemlerinin ya da birer güven kurumu olan banka veya kredikurumlarının araç olarak kullanılması, dolandırıcılık suçunun işlenmesiaçısından önemli bir kolaylık sağlamaktadır” açıklamalarına yer verilmiş olup,bu bentte bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarının araç olarakkullanılması suretiyle dolandırıcılık olmak üzere birden fazla nitelikli halkabul edilmiştir. Günümüzde bilişim sistemleri ile sesli-görüntülü haberleşme,elektronik imzanın kabulü, yeni ticari ilişkiler, internet bankacılığı hizmetiile para transferleri ve bunlar gibi pek çok yenilik toplumsal hayata girmiş,bilişim gerek iş, gerekse günlük hayatta vazgeçilemeyecek kadar önemli birnoktaya ulaşmış, bilişim teknolojileri daha hızlı ve ucuz bir nitelik arzetmesi nedeniyle, klasik yöntemlere nazaran daha fazla tercih edilir durumagelmiştir. Bu sistemlerin güvenle kullanılması, aynı anda hızlı ve kolaycabirçok kişiye ulaşılması ve bu tür suçların işlenmesinde faile kolaylıksağlaması nedeniyle nitelikli hal sayılmıştır.

Bilişim sistemininaldatılmasından söz edilemeyeceği için, ancak bu sistemin araç olarakkullanılarak bir insanın aldatılması, yani dolandırılması halinde bu bendinuygulanması mümkündür. Aksi halde, yani sisteme girilerek bir kişialdatılmayıp, sistemden yararlanılarak çıkar sağlanmışsa bilişim suçu veyabilişim sistemi kullanılmak suretiyle hırsızlık suçunun oluşması sözkonusuolacaktır. Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde;

Bilişim sistemlerinin aynı andabirçok kişiye ulaşmasındaki çabukluk ve sağladığı kolaylığa dayanarak “…” adlıinternet sitesinden R… Şirketler Topluluğu isimli işyeri adına HP marka dizüstübilgisayarların satışı için ilan veren sanıkların, Giresun’da ikamet eden veilanı görerek bildirdikleri telefon numarasını aradıktan sonra hesaplarına paraaktaran şikâyetçiye sözde alışverişe konu bilgisayarı göndermemeleri şeklindegerçekleşen olayda; bilişim sisteminin araç olarak kullanılması suretiylegerçekleştirilen eylemlerin TCK’nun 158. maddesinin 1. fıkrasının ( f ) bendiuyarınca nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir. Bu nedenle, sanıkların bilişimsisteminin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundanmahkûmiyetlerine ilişkin yerel mahkeme hükmü ve bu hükmün onanmasına dair ÖzelDaire kararında bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

Bu itibarla; YargıtayCumhuriyet Başsavcılığı itirazının reddine karar verilmelidir. Çoğunluk görüşüne katılmayanGenel Kurul Üyesi S. Bakıcı; “Bir internet sitesinde bilgisayar satış ilanıgören şikayetçinin, ilanda verilen telefon numarasını arayıp sipariş verdiği,aradan zaman geçmesine rağmen bilgisayar gelmeyince birçok kez telefonlaaradığı ve parasını veya bilgisayarı alamadığı olayda; çözümlenecek sorun,dolandırıcılık suçunu niteliğine ilişkindir. Bilişim sisteminden amaç,verileri toplanıp yerleştirdikten sonra, bunlar otomatik işleme tabi tutmaolanağı veren manyetik sistemlerdir. Bilişim alanı ise, bilgileri depo ettiktensonra otomatik olarak işleme tabi tutan sistemlerden oluşan alanlardır.

Bilişim suçları, Türk CezaKanununda; a- Doğrudan bilişim ( gerçek bilişim suçları ), b- Dolayısıyla bilişim suçu (bilişim bağlantılı suçlar ) olarak düzenlenmiştir. CezaKanununun 2. Kitap, 3. Kısım, 10. Bölümünde ‘Bilişim Alanında Suçlar’ başlığıaltında 243. maddede ‘Bilişim Sistemine Girme’, 244. maddede ‘SistemiEngelleme, Bozma, Verileri Yok etme veya Değiştirme’, 245. maddede ‘Banka veyaKredi Kartlarının Kötüye kullanılması’ suçları yer almıştır. Bilişim sistemineyapılan müdahale ile sistemin çalışması, veri işleme fonksiyonu engellenmeli,bozulmalı, sisteme veri yerleştirilmeli veya veriler başka yeregönderilmelidir.Dolayısıyla bilişim suçları ise, klasik suçların bilişimsistemlerinden yararlanılarak işlenmesi olup, bu suçların nitelikli halleriolarak o suçla ilgili bölümlerde yer almaktadır.

Ceza Gaziantep Avukat Ali Tumbas 8 1
Bilişim Sistemleri Aracılığı İle Nitelikli Dolandırıcılık 19

Dolandırıcılık suçu, birkimseye karşı aldatıcı hareketlerde bulunularak çıkar sağlanması ile oluşur. Ohalde, aldatılmasından söz edilmeyeceği için bilişim sistemine karşıdolandırıcılık suçu işlenemeyecektir. Ancak, bilişim sisteminin kullanılarakbir insanın aldatılması halinde TCK’nun 158/1-f maddesinde yazılı ‘bilişimsistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçuoluşacaktır. Diğer bir anlatımla, bilişim sistemi, karşıdaki kişininkandırılmasında bir vasıta olarak kullanılmalıdır. Bu sistem kullanılarakmuhatap kandırılmalı, menfaat sağlanmalıdır.

Yapılan aldatıcı hareketler,bilişim sistemi kulanılarak mağdura ulaştırılmalı, mağdur sistemle yapılanhileye kanmalı, faile menfaat sağlamalıdır. Somut olayda, sanıklarinternette yer alan bir sitede bilgisayar satışına dair bir ilan yayınlamış veirtibat için bir telefon numarası vermişlerdir. Bu ilanın, kandırıcı nitelikteolduğu, fiyatının emsallerine göre çok ucuz gösterildiği, özellikllerininabartıldığı, ilanı okuyanda satın alma isteği oluşturduğuna dair bir iddia veyadelil bulunmamaktadır. Verilen ilan, basit bir satış ilanıdır ve bu ilan, suçununsuru olan ‘hileli hareketleri’ oluşturmamaktadır.

Yani, genel kurul gündeminegöre satış ilanı, mağduru kandıracak nitelikte değildir. Kaldı ki, mağdur builanla yetinmemiş, ilanı okuyunca telefon ederek sanıklarla görüşmüştür. Bugörüşme sırasında doğal olarak bilgisayarın özellikleri hakkında bilgi almış,bedelini sormuş ve büyük bir olasılıkla da pazarlık yapmış ve satın almıştır.Satın alma kararı, ilan üzerine değil sanıklarla yapılan telefon görüşmesindensonra alınmıştır. Ayrıca verilen ilan, çok sayıda kişiye ulaşılmasına yöneliktir.Böyle bir ilanla, sokaklara afiş asılması, ağaçlara ilan yapıştırılmasıarasında fark bulunmamaktadır.

İnternette yayınlanan ilan, suçun işlenmesinikolaylaştırmadığı, hileli hareketlerin gerçekleştirilmesinde veya mağdurunkandırılmasında etkili olmadığı ve vasıta olarak kullanıldığının kabulü mümkünolmadığı cihetle, TCK.nun 158/1-f maddesinde yazılı dolandırıcılık suçununnitelikli hali oluşmadığından sanığın fiili; TCK.nun 157/1. maddesineuygundur”, Çoğunluk görüşüne katılmayan Genel Kurul Üyesi K. Taşdemir;“Dolandırıcılık suçunun bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarınınaraç olarak kullanılması suretiyle işlenmesi, 5237 sayılı TCK’nun 158/1-fmaddelerinde nitelikli hal olarak belirtilmiştir.

Bilişim kelimesi, fransızca‘bilgi’ ve ‘otomatik’ kelimelerinin birleşiminden türemekte ve bilgininotomosyona tabi tutulması sonucunda işlenmesi yani verilerin saklanması,organize edilmesi, değerlendirilmesi, nakledilmesi, çoğaltılması anlamlarınıiçermektedir. Günümüzde bütün bu işlemleri yapabilme özelliğine sahip cihazlarise bilgisayardır. 765 sayılı TCK’nun ‘bilişim alanında suçlar’ başlığı altındaki525-a, 525-d maddelerinde yer alan hususlar ‘bilgileri otomatik işleme tabitutan sistem’ tanımı üzerine kurulmuştu. Bilişim suçlarının çok geniş vesürekli ilerleyen bir alan olması nedeniyle 5237 sayılı TCK’da öğretide görüşbirliğiyle bilgisayara karşılık geldiği belirlenen ‘bilgileri otomatik işlemetabi tutmuş sistem’ yerine bu tür araçlarla işlenen suçları da kapsayabilmesive yeni teknolojik ilerlemelere açık olması amacıyla ‘bilişim sistemi’ terimikullanılmıştır.

İster ‘bilişim sistemi’ isterse ‘bilgileri otomatik işleme tabitutmuş sistem’ kavramı kullanılsın bununla ifade edilmek istenen genel amaçlıkullanıma uygun bilgisayarlardır. Teknik olarak bilgisayar,belleğindeki programa uygun olarak aritmetik ve mantıksal işlemler yapabilenkarar verebilen, yürüteceği programı ve işleyeceği verileri ezberindetutabilen, çevresi ile etkileşimde bulunabilen araçtır. Bilişim özelliğinesahip bilgisayarı diğer aygıtlardan ayıran unsur da budur, yani genelkullanılabilme özelliğine sahip bir araç olmasıdır. Her ne kadar ‘bilişim’ ve‘bilgisayar’ kavramları aynı anlamda kullanılmaktaysa da gerçekte bunlar aynışey değildir.

Zira ‘bilişim’ sözcüğü, ‘bilgisayar’ kelimesine oranla daha genişkapsamlıdır. Bilgisayar aritmetik ve mantık işlemi dizileriyle oluşturulmuşprogramlara göre verileri ( bilgileri ) otomatik işleme tabi tutan sistemlereverilen ortak isim iken, bilişim ise, bilgisayardan da faydalanmak suretiylebilginin saklanması, iletilmesi ve işlenerek kullanılır hale gelmesine konuolan akademik ve mesleki disipline verilen addır; başka bir deyişle, bilgisayarkullanma ilmidir. 5237 sayılı TCK’nun 243. maddesinin gerekçesinde bilişim sistemi; verileritoplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tabi tutma olanağınıveren manyetik sistem olarak tanımlanmıştır.Bilişim sistemi; Bilgisayar çevrebirimleri iletişim alt yapısı ve programlarından oluşan veri işleme, saklama veiletmeye yönelik sistem’dir.¹ ( ¹ Av. Özgür Eralp, Hukukçular için Bilişimterimleri Sözlüğü Ankara 2007, s.32 )

Ceza Gaziantep Avukat Ali Tumbas 9 1
Bilişim Sistemleri Aracılığı İle Nitelikli Dolandırıcılık 20

Özetle bilişim, hem verilerinişlenmesini, hem de bu işlem sonuçlarının aktarılmasını yani veri iletişiminide içeren bir kavramdır. O halde, veri-işlem ve veri-iletişim unsurlarınıtaşıyan araçların bütününe bilişim sistemi denilmektedir. Bilişim suçu da, verilere karşıve/veya veri işlemle bağlantısı olan sistemlere karşı bilişim sistemleriaracılığı ile gerçekleştirilen suçlardır. Bilişim sistemleri bu eylemleringerçekleştirilmesi için araçtır. Bilişim sistemlerinin araçolarak kullanıp, gerçek bir kişinin hileli hareketlerle kandırılıp çıkarsağlanması halinde bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılıksuçu oluşacaktır.

Bu şekilde işlenen suçlara örnek olarak, banka veya ticarişirketlere ya da kuruluşlara ait internet sitelerinin benzerini oluşturarak,üçüncü kişilerin sms ya da maillerini bu sitelere yönlendirerek, bu siteleraracılığı ile şifre, kişisel bilgilerin ele geçirilmesinden sonra kullanılarakya da üçüncü kişilere, şifresi kırılmış mail hesaplarından mail göndererek,haksız yarar sağlama gibi eylemleri gösterilebilir.

Başka bir örnek verecekolursak; ağ üzerinden rezervasyon imkanı sunan ve aynı sistemle ödemeleri kabuleden bir otelin bilişim sistemine birisi girse, hafta sonu için rezervasyonyaptırsa, sonra da otelin bilişim sistemine yapılan rezervasyonun ödemelerininyapılmış olduğuna dair gerçeğe aykırı veri yerleştirse, akabinde otele gitse,otel yetkilisi kendi bilişim sistemlerine girdiklerinde rezervasyonu ve ayrıcaödemenin yapıldığına ilişkin fail tarafından yerleştirilen verileri görerekaldansa ve failin kalmasına izin verse, bu olayda bilişim sistemlerinin araçolarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçu işlenmiş demektir.² ( ²Levent Kurt, Açıklamalı-İçtihatlı, Tüm Yönleriyle Bilişim Suçları ve Türk CezaKanunundaki Uygulaması, Seçkin Yayınevi, Ankara 2005, s.277 )

Somut olayda ise, sanıklarıninternet sitesi üzerinden bilgisayar satış ilanı vererek şikayetçiyidolandırmaları şeklindeki eylemlerinde, söz konusu ilanın başka araçlarla dayapılacak ( radyo, televizyon, gazetede duyuru yapma hatta duyuru asma, elilanı ile dağıtma gibi ) aynı sonucun alınması olanaklıdır. Bu nedenle deeylem, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazında belirtildiği gibi TCK’nun158/1-f maddesinde hükme bağlanan nitelikli dolandırıcılık suçunu değil, aynıyasanın 157. maddesinde öngörülen basit dolandırıcılık suçu kapsamındakalmaktadır.

Diğer taraftan, sanıkların eylemi, TCK’nun 158. maddesinin 1/9bendine giren Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmaksuretiyle işlenen dolandırıcılık suçunu da oluşturmaz. Çünkü bu bend, Basın veyayın araçlarının kitlelere ulaşmadaki yoğun etkisi ve bu kuruma duyulan güvengözetilerek düzenlenmiştir. Basın ve yayın aracı, Basın Kanunu gereğincebelirlenecektir. Bendte geçen basın deyimi; gazete, dergi gibi belirli zamanlardaçıkan yayınların bütünü, matbuat, yayın ise; basılıp satışa çıkarılan kitap,gazete gibi okunan veya radyo, televizyon aracılığıyla halka sunulan duyurular,iletilen şey, neşriyat olarak tanımlanmaktadır.3 Bilgisayarı ise bu kapsamdadeğerlendirmek olanaksızdır.

Yukarıda açıklanan nedenlerleitirazın kabulü yerine reddine ilişkin sayın çoğunluğun kararınakatılamıyorum”, Çoğunluk görüşüne katılmayan Genel Kurul Üyesi S. Tarhan;“Sanıklardan T. K.’ın internet sitesi üzerinden verdiği bilgisayar satışıilanını gören müştekinin 1 adet leptop almak istediği, bildirilen telefonuarayıp bedeli olan 1100 TL’yi diğer sanık T. B.’nın Akbank Şirinyer Şubesindekihesabına yatırdığı, paranın T. B. ve sanık E. K. tarafından çekildiği ancakleptopun gönderilmemesi üzerine şikayette bulunduğu ve mağdurun bu şekildedolandırıldığı olayda: Yerel mahkemece suç vasfı 5237 sayılı TCK’nın 158/1-f madde vebendindeki bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması olarak kabul edilmiş,Yüksek Dairece hüküm onanmış,

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise eylemin basitdolandırıcılık suçunu oluşturduğu gerekçesiyle itiraz yoluyla dosya yüce kurulagetirilmiştir. Bilişim sistemi ‘verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunlarıotomatik işlemlere tabi tutma olanağı veren manyetik sistemlerdir.’ şeklindetanımlanmış ve ilk kez 5237 sayılı TCK’da dolandırıcılık suçunun nitelikli haliolarak düzenlenmiştir. Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyledolandırıcılık suçunun işlenebilmesi için, öncelikle bilişim sistemikullanılmalı bunun içinde sistemin işleyişinin engellenmesi, bozulması,verilerin yok edilmesi veya değiştirilmesi ve erişilmez kılınıp verilerin başkayere gönderilmesi gerekir.

Örneğin; sistem vasıtasıyla haberleşilirken karşıdaki muhatapkandırılıp kontor ve para sağlanması, elektronik posta gönderilip çıkar eldeedilmesi, bankadan aranılıyormuş gibi şifre değişikliği, güncelleme vs. gibibahanelerle mağdur yanıltılıp banka ekranına girdiğini sanıp hesap bilgilerihakkında detay verip parasının başka yere transferi sağlanmaktadır ve mağdur busurette bilişim sistemi araç olarak kullanılarak dolandırılmaktadır.

Somut olaya gelince; sanıklarhiçbir şekilde bilişim sistemine girmemiş, bir veri elde edip bu yolla mağduruyanıltıp menfaat sağlanmamıştır. İnternetteki satış ilanının sokakta direklere,ağaçlara ve duvarlara yapıştırılan el ilanlarından bir farkı yoktur.İnternetteki ilana ulaşmak herhangi bir beceriyi gerektirmemekte sistememüdahale edilmeden bir tıklama ile herkesin yapabileceği bir iş olup basit birilan niteliğindedir.

Çoğunluk görüşüne katılmayan iki Genel Kurul Üyesi de;“sanıkların eylemleri 5237 sayılı TCK’nun 157/1. maddesinde hüküm altına alınanbasit dolandırıcılık suçunu oluşturduğundan itirazın kabulüne karar verilmesigerektiği” düşüncesiyle, Çoğunluk görüşüne katılmayan beş Genel Kurul Üyesi ise;“sanıkların eylemleri 5237 sayılı TCK’nun 158/1-g maddesinde hüküm altınaalınan basın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyledolandırıcılık suçunu oluşturduğundan itirazın değişik gerekçe ile kabulünekarar verilmesi gerektiği” düşüncesiyle karşı oy kullanmışlardır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1- Yargıtay CumhuriyetBaşsavcılığı itirazının REDDİNE, 2- Dosyanın, mahallinegönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 02.04.2013 günüyapılan müzakerede oyçokluğuyla karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın


Avukatlarımızca Hazırlanan Makalelerimiz


  ✅ Gaziantep aile hukuku✅ Gaziantep velayet avukatı
  ✅ Gaziantep boşanma avukatı✅ Gaziantep en kısa sürede boşanma
  ✅ Gaziantep anlaşmalı boşanma avukatı✅ Gaziantep aile mahkemesi
  ✅ Gaziantep çekişmeli boşanma avukatı✅ Gaziantep online danışman

  Gaziantep Adliyesi İletişim Bilgileri
  ( 0342 ) 321 36 36
  Gaziantep Adalet Sarayı Ana Hizmet Binası : Zeytinli Mah. Turgut Özal Bulv. No:1/1 27500

  GAZİANTEP AĞIR CEZA MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1. AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2253
  KALEM2254
  GAZİANTEP 2 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2259
  KALEM2260
  GAZİANTEP 3.AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2265
  KALEM2267
  GAZİANTEP 3.AĞIR CEZA MAH. 2.KLMMÜDÜR 2232
  KALEM2232
  GAZİANTEP 4 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2273
  KALEM2274
  GAZİANTEP 5 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2814
  KALEM2815
  GAZİANTEP 5 AĞIR CEZA MAH. 2. KLMMÜDÜR 2751
  KALEM2752
  GAZİANTEP 6 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2804
  KALEM2805
  GAZİANTEP 7 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 6032
  KALEM6072
  GAZİANTEP 8 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 6425
  KALEM6438
  GAZİANTEP 9 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 6081
  KALEM6082
  GAZİANTEP 10 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2397
  KALEM2396
  GAZİANTEP 11 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2544
  KALEM2547
  GAZİANTEP 12 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2344
  KALEM2181
  GAZİANTEP ÇOCUK AĞIR CEZA MAH.
  GAZİANTEP ÇOCUK AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 3232
  KALEM2387
  GAZİANTEP ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2666
  KALEM2667
  GAZİANTEP 2 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2672
  KALEM2671
  GAZİANTEP 3 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2661
  KALEM2662
  GAZİANTEP 4 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2451
  KALEM2452
  GAZİANTEP 5 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2456
  KALEM2457
  GAZİANTEP 6 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2528
  KALEM2527
  GAZİANTEP 7 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2462
  KALEM2462
  GAZİANTEP 8 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2282
  KALEM2282
  GAZİANTEP 9 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2236
  KALEM2237
  GAZİANTEP 10 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2291
  KALEM2293
  GAZİANTEP 11 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2296
  KALEM2297
  GAZİANTEP 12 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2301
  KALEM2302
  GAZİANTEP 13 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2311
  KALEM2312
  GAZİANTEP 14 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2317
  KALEM2317
  GAZİANTEP 14 ASLİYE CEZA MAH. 2 KLMMÜDÜR 2306
  KALEM2307
  GAZİANTEP 15 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2320
  KALEM2322
  GAZİANTEP 16 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2326
  KALEM2327
  GAZİANTEP 17 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2331
  KALEM2221
  GAZİANTEP 18 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2338
  KALEM2337
  GAZİANTEP 19 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2141
  KALEM2343
  GAZİANTEP 20 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2346
  KALEM2347
  GAZİANTEP 21 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2631
  KALEM2634
  GAZİANTEP 22 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR 2651
  KALEM2654
  GAZİANTEP 23 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2641
  KALEM2642
  GAZİANTEP 24 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2646
  KALEM2647
  GAZİANTEP 25 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 3112
  KALEM3112
  GAZİANTEP 26 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 3122
  KALEM3121
  GAZİANTEP 27 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2351
  KALEM2353
  GAZİANTEP 28 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2358
  KALEM2357
  GAZİANTEP 29 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2380
  KALEM2362
  GAZİANTEP 30 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2367
  KALEM2367
  GAZİANTEP 31 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2780
  KALEM2780
  GAZİANTEP 32 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2785
  KALEM2785
  GAZİANTEP SULH CEZA HAKİMLİĞİ
  GAZİANTEP 1 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2552
  KALEM2552
  GAZİANTEP 2 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2425
  KALEM2425
  GAZİANTEP 3 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2192
  KALEM2192
  GAZİANTEP 4 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2198
  KALEM2199
  GAZİANTEP 5 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2372
  KALEM2372
  GAZİANTEP 6 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2214
  KALEM2214
  GAZİANTEP AİLE MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4128
  KALEM4123
  GAZİANTEP 2 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4126
  KALEM4117
  GAZİANTEP 3 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4111
  KALEM4114
  GAZİANTEP 4 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4107
  KALEM4106
  GAZİANTEP 5 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4095
  KALEM4097
  GAZİANTEP 6 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4086
  KALEM4092
  GAZİANTEP 7 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4078
  KALEM4080
  GAZİANTEP 8 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4077
  KALEM4073
  GAZİANTEP 9 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4518
  KALEM4524
  GAZİANTEP 10 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4515
  KALEM4512
  GAZİANTEP ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4312
  KALEM4313
  GAZİANTEP 2 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4297
  KALEM4303
  GAZİANTEP 3 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4294
  KALEM4291
  GAZİANTEP 4 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4284
  KALEM4283
  GAZİANTEP 5 ASLİYE HUKUK MAHMÜDÜR 4280
  KALEM4277
  GAZİANTEP 6 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4266
  KALEM4264
  GAZİANTEP 7 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4262
  KALEM4258
  GAZİANTEP 8 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4252
  KALEM4257
  GAZİANTEP 9 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4383
  KALEM4382
  GAZİANTEP 10 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4373
  KALEM4377
  GAZİANTEP 11 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4366
  KALEM4367
  GAZİANTEP 12 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4506
  KALEM4506
  GAZİANTEP 13 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4388
  KALEM4388
  GAZİANTEP 14 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4284
  KALEM4327
  GAZİANTEP SULH HUKUK MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4215
  KALEM4224
  GAZİANTEP 2 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4207
  KALEM4211
  GAZİANTEP 3 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4200
  KALEM4201
  GAZİANTEP 4 SULH HUKUK MAH. MÜDÜR 4197
  KALEM4198
  GAZİANTEP 5 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4186
  KALEM4190
  GAZİANTEP 6 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4162
  KALEM4162
  GAZİANTEP 7 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4238
  KALEM4238
  GAZİANTEP İCRA MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 İCRA MAH.MÜDÜR 4369
  KALEM4365
  GAZİANTEP 2 İCRA MAH.MÜDÜR 4355
  KALEM4360
  GAZİANTEP 3 İCRA MAH.MÜDÜR 4353
  KALEM4346
  GAZİANTEP 4 İCRA MAH.MÜDÜR 4342
  KALEM4343
  GAZİANTEP 5 İCRA MAH.MÜDÜR 4332
  KALEM4337
  GAZİANTEP ÇOCUK MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 ÇOCUK MAH.MÜDÜR 2444
  KALEM2445
  GAZİANTEP 2 ÇOCUK MAH.MÜDÜR 2447
  KALEM2448
  GAZİANTEP 3 ÇOCUK MAH.MÜDÜR 2152
  KALEM2153
  GAZİANTEP TİCARET MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 TİCARET MAH.MÜDÜR 4563
  KALEM4567
  GAZİANTEP 2 TİCARET MAH.MÜDÜR 4554
  KALEM4547
  GAZİANTEP 3 TİCARET MAH.MÜDÜR 4531
  KALEM4528
  GAZİANTEP TÜKETİCİ MAHKEMESİ
  GAZİANTEP 1 TÜKETİCİ MAH.MÜDÜR 4176
  KALEM4179
  GAZİANTEP 2 TÜKETİCİ MAH.MÜDÜR 4170
  KALEM4171
  GAZİANTEP İŞ MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4040
  KALEM4041
  GAZİANTEP 2 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4027
  KALEM4034
  GAZİANTEP 3 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4004
  KALEM4695
  GAZİANTEP 4 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4019
  KALEM4020
  GAZİANTEP 5 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4007
  KALEM4005
  GAZİANTEP 6 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4696
  KALEM4002
  GAZİANTEP 7 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4000
  KALEM4688
  GAZİANTEP 8 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4054
  KALEM4054
  GAZİANTEP 9 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4686
  KALEM4686
  GAZİANTEP KADASTRO MAHKEMESİ
  GAZİANTEP KADASTRO MAHKEMESİMÜDÜR 4875
  KALEM4876
  GAZİANTEP ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
  GAZİANTEP ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞIMÜDÜR 2174
  KALEM2175
  GAZİANTEP ARABULUCULUK MERKEZİ
  GAZİANTEP ARABULUCULUK MERKEZİMÜDÜR 4655
  KALEM4653
  GAZİANTEP ADLİYE VEZNESİ
  GAZİANTEP ADLİYE VEZNESİMÜDÜR 4434
  KALEM4434
  GAZİANTEP BAKANLIK MUHABERE
  GAZİANTEP BAKANLIK MUHABEREMÜDÜR 2625
  KALEM2627
  GAZİANTEP MUHABERE GELEN GİDEN EVRAK
  GAZİANTEP MUHABERE GELEN GİDEN EVRAKMÜDÜR 2103
  KALEM2103
  GAZİANTEP TALİMAT BÜROSU
  GAZİANTEP TALİMAT BÜROSUMÜDÜR 2846
  KALEM2846
  GAZİANTEP TAKİPSİZ BÜROSU
  GAZİANTEP TAKİPSİZ BÜROSUMÜDÜR 2430
  KALEM2430
  GAZİANTEP UZLAŞTIRMA BÜROSU
  GAZİANTEP UZLAŞTIRMA BÜROSUMÜDÜR 2286
  KALEM2287
  GAZİANTEP KAMU – MARKA – BASIN CİNSEL SUÇLAR BÜROSU
  GAZİANTEP KAMU – MARKA – BASIN CİNSEL SUÇLAR BÜROSUMÜDÜR 3064
  KALEM2847
  GAZİANTEP ÇOCUK SAVCILIĞI MURACAT KALEMİ
  GAZİANTEP ÇOCUK SAVCILIĞI MURACAT KALEMİMÜDÜR 2510
  KALEM2511
  GAZİANTEP ÇOCUK SORUŞTURMA BÜRO
  GAZİANTEP ÇOCUK SORUŞTURMA BÜROMÜDÜR 2505
  KALEM2507
  GAZİANTEP ESAS BÜROSU
  GAZİANTEP ESAS BÜROSUMÜDÜR 2491
  KALEM2492
  GAZİANTEP AİLE İÇİ SORUŞTURMA BÜROSU
  GAZİANTEP AİLE İÇİ SORUŞTURMA BÜROSUMÜDÜR 2409
  KALEM2409
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 1
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 1MÜDÜR 2580
  KALEM2581
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 2
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 2MÜDÜR 2582
  KALEM2582
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 3
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 3MÜDÜR 2044
  KALEM2044
  GAZİANTEP CEZAEVİ SAVCILIK KALEMİ
  GAZİANTEP CEZAEVİ SAVCILIK KALEMİMÜDÜR 2433
  KALEM2433
  GAZİANTEP DAİMİ ARAMA BÜROSU
  GAZİANTEP DAİMİ ARAMA BÜROSUMÜDÜR 2111
  KALEM2110
  GAZİANTEP SERİ MUHAKEME
  GAZİANTEP SERİ MUHAKEMEMÜDÜR 2092
  KALEM2092
  GAZİANTEP SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇLAR BÜROSU
  GAZİANTEP SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇLAR BÜROSUMÜDÜR 3061
  KALEM3061
  GAZİANTEP HIRSIZLIK VE YAĞMA BÜROSU
  GAZİANTEP HIRSIZLIK VE YAĞMA BÜROSUMÜDÜR 2502
  KALEM2502
  GAZİANTEP UYUŞTURUCU TİCARET
  GAZİANTEP UYUŞTURUCU TİCARETMÜDÜR 2119
  KALEM2113
  GAZİANTEP DAVA AÇILMASININ ERTELENMESİ BÜROSU
  GAZİANTEP DAVA AÇILMASININ ERTELENMESİ BÜROSUMÜDÜR 2117
  KALEM2117
  GAZİANTEP İNFAZ HAKİMLİĞİ
  GAZİANTEP 1 İNFAZ HAKİMLİĞİMÜDÜR 2187
  KALEM2136
  GAZİANTEP 2 İNFAZ HAKİMLİĞİMÜDÜR 2141
  KALEM2141
  GAZİANTEP 3 İNFAZ HAKİMLİĞİMÜDÜR 3501
  KALEM3501
  GAZİANTEP İLAMAT-  İNFAZ 
  GAZİANTEP İLAMAT-  İNFAZ MÜDÜR 3131
  KALEM3133
  GAZİANTEP YAKALAMA BÜRO
  GAZİANTEP YAKALAMA BÜROMÜDÜR 2684
  KALEM2684
  GAZİANTEP HUKUK TEVZİ BÜROSU
  GAZİANTEP HUKUK TEVZİ BÜROSUMÜDÜR 4426
  KALEM4441
  GAZİANTEP TARAMA MÜRACAT TEVZİ BÜROSU
  GAZİANTEP TARAMA MÜRACAT TEVZİ BÜROSUMÜDÜR 2125
  KALEM2126
  GAZİANTEP GENEL SORUŞTURMA
  GAZİANTEP GENEL SORUŞTURMAMÜDÜR 3040
  KALEM3041
  GAZİANTEP ADLİ DESTEK VEMAĞDUR HİZMETLERİ 
  GAZİANTEP ADLİ DESTEK VEMAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜR 4657
  KALEM4657
  GAZİANTEP Ş.KAMİL İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ
  GAZİANTEP Ş.KAMİL İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜR 4725
  KALEM4723
  GAZİANTEP Ş.BEY İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ
  GAZİANTEP Ş.BEY İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜR 4169
  KALEM4167
  GAZİANTEP 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
  GAZİANTEP 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜR 4452
  KALEM4452
  GAZİANTEP ADLİ SİCİL ŞEFLİĞİ
  GAZİANTEP ADLİ SİCİL ŞEFLİĞİMÜDÜR 2095
  KALEM2096
  GAZİANTEP ADLİ EMANET MÜDÜRLÜĞÜ
  GAZİANTEP ADLİ EMANET MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜR 2575
  KALEM2575
  Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

  Yorum bırakın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Call Now

  WhatsApp
  Avukata Soru Sor
  Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?