whatsapp delil ceza avukatı boşanma avukatı gaziantep

Whatsapp kayıtları ceza davalarında delil olarak kullanılabilir mi ?

Güncelleme Tarihi:

kategori:

Sosyal Medya Yazışmaları Delil Midir?

Mahkemeye sunulan tüm deliller kural olarak hukuka uygun şekilde elde edilmelidir. Hukuka aykırı olarak elde edilen deliller, davada tarafın ileri sürdüğü iddiayı şüphe duyulmayacak şekilde ortaya koysa dahi mahkeme tarafından delil olarak kabul edilemez. Yani hukuka aykırı olarak elde edilmiş delil hükme esas olamaz.

Esasen Facebook, Instagram, Twitter vb. sosyal medya araçlarından elde edilen yazışmaların hukuka uygun olup olmadığı da davaya göre değişecektir. Ceza davalarında katı bir delil değerlendirmesi olurken hukuk davalarında özellikle boşanma davalarında daha esnek bir değerlendirme yapılır.

Her halükarda bir yargısal faaliyete sosyal medya mesajları delil olarak sunulmadan önce avukata danışılması önem arzeder.

WhatsApp Yazışmaları Delil Midir?

WhatsApp mesajlarının da mahkemeye delil olarak sunulabilmesi için öncelikle hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş olması gerekir. Bu da ancak yazışmayı delil olarak sunmak isteyen tarafın WhatsApp yazışmasının tarafı olması ve yazışmayı bizzat kayıt altına alması durumunda mümkün olacaktır.

Örnek olarak, WhatsApp yazışmasında hesabın sahibi bir başkasıyla yaptığı yazışmayı delil olarak kullanabilir. Ayrıca grup halinde yapılan yazışmalarda her bir grup üyesi yazışmayı delil olarak kullanabilecektir. Bu durumlarda kişilerin özel hayatının gizliliğine herhangi bir ihlal yapılmadığından elde edilen deliller hukuka uygun olacaktır.

Ali Tümbaş sosyal medya erişimin engellenmesi

Yukarıda da açıkladığımız üzere hukuk veya ceza davalarında mahkemeye sunulacak delilin hukuka uygun elde edilmiş olması şarttır. Hukuka aykırı olarak elde edilen deliller tarafın iddiasını ispata yaramayacağı gibi delili hukuka aykırı olarak elde eden kişiye cezai yaptırım uygulanmasını gerektirebilir.

TCK madde 243’te bilişim sistemine girme suçu düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre suçun oluşması için, kişiye ait internet ile kullanılan bir dijital programa kişinin rızası olmaksızın girilmesi yeterlidir.

Bu nedenle casus yazılımlar aracılığı ile veya mahkeme kararı ya da kişinin izni olmaksızın yazışmaların habersiz kayıt altına alınması hem bilişim sistemine girme suçunu oluşturacak hem de bu yolla elde edilen deliller ispat aracı olarak mahkemede değerlendirilmeyecektir.

Bununla birlikte uygulamada çoğu zaman TCK 134 özel hayatın gizliliğini ihlal, TCK 135 kişisel verilerin kaydedilmesi, TCK 136 verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarından ekstra cezai süreç işler.

Yani sosyal medya ve WhatsApp yazışmaları delil midir diye sorulduğu zaman somut olayın özelliklerine göre değerlendirme yapılır. Burada en önemli husus yukarıda saydığımız suçlara mahal vermemek adına avukat yardımı almaktır.

Uygulamada çoğu zaman kişiler bir hırsla bu mesajlaşmaları akrabalar, arkadaşlar veya internet ortamı üzerinden paylaşmaya kalkışır. Bu durumda aslında haklı çıkabilecekken haksız duruma düşerler. Dolayısıyla WhatsApp yazışmaları delil midir sorusuna karşılık oldukça dikkatli olmak gerekir.

whatsapp delil boşanma avukatı

1. WhatsApp Mesajlarının Mahkemece Delil Olarak Kabul Edilmesinin Şartları

WhatsApp mesajlarının yasal delil sayılabilmesi ve yargılama esnasında hükme esas alınabilmesi için şu kriterlerin bir arada sağlanması gerekir:

Delili sunmak isteyen kişi, söz konusu Whatsapp yazışmasının tarafı olmalı ve

Yazışma bizzat kendisi tarafından kayıt altına alınmalıdır.

 Başka bir deyişle, WhatsApp üzerinden yapılan bir yazışmada, yazışmanın tarafı olan tüm hesap sahipleri, o yazışmadaki ifadeleri delil olarak kullanabilirler. WhatsApp grubu üzerinden yapılan mesajlaşmalarda ise o grupta bulunan tüm kişilerin, yazışmadaki ifadeleri delil olarak kullanması mümkündür. Böylesi bir durumda, WhatsApp grubuna atılan tüm iletiler, grup üyelerinin tamamının bilgisine sunulmuş olacağından, özel hayatın gizliliğine aykırılıktan bahsedilemeyecektir.

Dolayısıyla, kural olarak, grup üyesi tarafından dava dosyasına sunulan mesajlaşma kayıtlarının, hukuka aykırı delil olduğu iddia edilemez.

Diğer taraftan, kendisine ait olmayan bir hesap üzerinden gerçekleştirilen WhatsApp mesajlaşmalarına, sahibinin izni olmaksızın girilerek elde edilen kayıtlar, hukuka aykırı delil niteliğindedir. Kaldı ki bu eylem, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 243. maddesinde düzenlenen “Bilişim Sistemine Girme” suçu kapsamında ceza yargılamasına konu edilebilir. Bilişim sistemine girme suçunun oluşması için bir kişiye ait internet yolu ile kullanılan herhangi bir dijital platforma, o kişinin rızası olmaksızın girilmesi yeterlidir. Başka herhangi bir olgunun veya olayın gerçekleşmesi gerekmeksizin, sadece sisteme rıza olmaksızın girilmesi ile bu suç işlenmiş sayılır. Zira madde gerekçesinde de açıkça belirtildiği üzere; sisteme, hukuka aykırı olarak girilmesi yeterli olup, verilerin kullanılmamasın önemi yoktur. Sisteme, doğal olarak, haksız ve kasten girilmiş olması suçun oluşması için yeterlidir.

2. WhatsApp Mesajları Hangi Davalarda Delil Olarak Kullanılabilir?

Eşler arasında yapılan WhatsApp yazışmalarında, eşlerden birinin diğerine hakaret ve tehdit içeren beyanları, boşanma ya da bu iddialara ilişkin ceza davalarında delil olarak mahkemeye sunulabilir.

 Uygulamada özellikle aldatma (zina) iddiasına dayalı boşanma davalarında, eşlerden birinin, 3. kişi ile olan Whatsapp yazışmaları, sıklıkla, delil olarak mahkemeye sunulmaktadır. Taraflardan birinin, diğer tarafın cep telefonuna gizlice ve izin almaksızın girerek elde ettiği mesajlaşmaların, hukuka aykırı delil kapsamında değerlendirilmesi ve mahkeme tarafından dikkate alınmaması, muhtemeldir. Ancak, örneğin, eşler arasında gerçekleşen bir WhatsApp yazışmasında aldatma durumunun itiraf edilmesine ilişkin mesaj kayıtları, diğer eş tarafından delil olarak sunulabilir.

Önemle belirtmek gerekir ki, bu tarz bir delilin, hukuka uygun şekilde elde edilerek dava dosyasına sunulmuş olması, söz konusu iddianın, doğrudan ispatlanmış sayılacağı anlamına gelmeyecektir.

Nitekim WhatsApp mesajlarında, konuşmanın içeriğine müdahalelerde bulunarak ekleme yahut çıkartmalar yapılması veya konuşmanın kasten gerçeğe aykırı şekilde yönlendirilmesi gibi ihtimallerden bahsedilebilir. Bu sebeple, çoğu teknolojik ve dijital delillerde olduğu gibi, WhatsApp yazışmaları da genellikle, mutlak ve kesin delil olarak değerlendirilmemektedir. Ancak, bu tarz deliller, diğer delillerle birlikte göz önünde bulundurularak, destekleyici delil olarak davanın ispatına yardımcı olabilir.

3. SMS Mesajının veya Aramanın Delil Niteliği

Yargılama esnasında, SMS mesajları ve telefon arama kayıtlarının celbi usule uygun şekilde talep edilirse, mahkeme, GSM operatörüne yazı yazarak bu kayıtların dosyaya gönderilmesini isteyebilir. Görüleceği üzere GSM operatöründen SMS yahut arama dökümünün elde edilmesi, şahsi bir başvuruyla mümkün değildir. Bu kayıtlara ancak ve ancak, mahkemenin, dava esnasında ilgili GSM operatörüne yazacağı resmi yazılarla ulaşılabilir.

Ayrıca önemle belirtilmesi gerekir ki, mahkemenin talebine binaen GSM operatörü tarafından gönderilen SMS ve arama kayıtlarında, içerik detayına, yani örneğin mesaj metinlerine ulaşılamaz. Mahkemeye gönderilen kayıtlarda yalnızca, arayan ve aranan numara, arama tarihi ve saati, konuşma süresi ile SMS gönderen numara ve SMS tarihi gibi bilgiler yer alır.

whatsapp delil ceza avukatı boşanma avukatı gaziantep

Whatsapp yazışmaları delili hangi durumda hukuka aykırıdır?

Whatsapp yazışmaları elde ediliş biçiminin meşru olmayışıyla hukuka aykırı elde edilmiş delile dönüşebilir ve davanızı ispat etmeye çalışırken, hapis cezasıyla karşı karşıya kalmanıza neden olabilir.

Hukuka aykırı şekilde edilmeye örnekler:

  • Casus program yükleyerek yazışmaları ele geçirmek
  • Hesap çalarak yazışmaları ele geçirmek
  • Telefonu gasp ederek zorla alarak yazışmaları ele geçirmek
  • Göndericisi veya alıcısı siz olmadığınız mesajları veya dahil olmadığınız bir gruptaki yazışmaları gruptaki kişilerden sızdırarak ele geçirmek
  • hukuka aykırı şekilde delil etme konusunda verilebilecek örneklerdir. Bu örnekleri kullanarak delil elde etmekten kaçınmanızı tavsiye ederiz.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 28/11/2018 tarihli ve 2018/2785 E. 2018/21795 K. sayılı kararı

Tüm imza yetkileriniz kaldırılmış olup; şirket adına imzanızı kullanmanız halinde, hukuki ve cezai takibat yapma hakkımız saklıdır.” gerekçesi ile feshedildiğinin bildirildiği görülmüş olup, her ne kadar davacı taraf feshe dayanak yapılan whatsapp konuşmalarının delil olarak kullanılamayacağını belirtmiş ise de; bahsi geçen konuşmaların davacının da aralarında bulunduğu konuşma grubunda geçtiği, grubun başka bir üyesi ve diğer bir çalışan tarafından yetkililere iletildiği anlaşılmış, konuşma içerikleri göz önünde bulundurulduğunda grubun dışında bulunan ve hakkında konuşulan çalışanların, özellikle  K1 ve  K3, davacı ile aynı ortamda çalışmalarının beklenemeyeceği böylelikle meydana çıkan konuşmaların işyeri ortamında huzursuzluğa ve olumsuzluğa sebebiyet vereceği, bu değerlendirme ile birlikte konuşmaların ele geçirilme biçimi ve dışarıya kapalı olan whatsapp konuşma gurubunda geçmiş olması göz önünde bulundurularak her ne kadar bu konuşmalar haklı sebeple fesih nedeni olmasa bile en azından geçerli sebeple fesih kaynağı olabileceği kanaatine varıldığı” gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir..

Sonuç olarak whatsapp ve benzeri uygulamalar yoluyla elektronik ortam da yapılan yazışmalar mahkemelerce delil olarak değerlendirilirler. Bu husus gayet açıktır fakat bu nokta da dikkat edilmesi gereken konu delilin hukuka uygun olması gereksinimidir. Nitekim yukarıda defaatle belirtmiş olduğumuz gibi delilin hukuka aykırı olması halinde katiyen mahkemelerce dikkate alınmayacaktır. Whatsapp yazışmalarının nasıl hukuka uygun elde edinileceği konusunda herhangi bir kanun hükmü yoktur.

Fakat Yargıtay kararlarında; “delili sunmak isteyen kişi, delil olarak sunulmak istenen Whatsapp konuşmasının tarafı olmalı ve yazışma kaydının kendisi tarafından alınmış olması gerekir.Ayrıca bu konuşmanın kişilerin özel hayatının gizliliğini ifşa edecek nitelikte olmamalıdır.” diyerek hangi konuşmaların hukuka uygun delil olarak kabul edileceği yönünde kriterleri ortaya koymuştur.

Bu noktada belirtmek gerekir ki Yüksek Mahkemeler ‘in delili sunan tarafın konuşmaların bizzat tarafı olması dahi, delilin hukuka aykırı sayılmasının hakkaniyete uygun olmayacağı gerekçesiyle delil olarak kabul ettiği kararlar da mevcuttur.

boşanma avukatı whatsapp sms kayıtları

Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 134 ;

“(1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, başka surette delil elde etme imkânının bulunmaması halinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin hâline getirilmesine hâkim tarafından karar verilir.

(2) Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması halinde çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere el konulabilir. Şifrenin çözümünün yapılması ve gerekli kopyaların alınması halinde, el konulan cihazlar gecikme olmaksızın iade edilir….”

whatsapp delil ceza avukatı boşanma avukatı gaziantep

şeklinde düzenlenmiştir.  Dolayısıyla akıllı bir cep telefonu içeriğindeki whatsapp kayıtlarının da ceza davasında delil olarak kullanılabilmesi için;  yasal dayanağının olması, somut delillere dair kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka surette delil elde etme imkanının bulunmaması zorunludur.

Suça ilişkin olarak savcılık tarafından soruşturma ve kovuşturma aşamasında, arama ve el koyma , kopyalama şeklinde tedbirler talep edilebilmekte, hakim tarafından bu talebin yerine getirilmesine karar verilebilmektedir.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın