ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTI İPTALİ YA DA YENİLENMEMESİ

Özel Güvenlik sektörü çalışanları ve çalışma işleyişi içerisinde sıklıkla karşılaştıkları sorunlardan birisi olan güvenlik kimlik kartının iptali ya da güvenlik kimliğinin yenilenmemesi işlemleri karşısında özel güvenlik görevlisinin hangi hukuki hakları olduğu ve neler yapılması gerektiği konusunda oldukça faydalı olmasını beklediğimiz yazımızı sizlerle paylaşıyoruz.

Yazını sonuna kadar okumanızı önemle tavsiye ediyoruz.

Konumuza en baştan yani Özel Güvenlik Görevlisi Olmak İçin Aranan şartlardan başlayalım;

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR

5188 sayılı kanun Madde 10 : Özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar

 • 1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • 2-(Değişik: 21/4/2005 – 5335/23 md ) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak
 • 3- 18 yaşını doldurmuş olmak
 • 4- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; a- Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak b-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak c-Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak
 • 5-(Mülga: 23/1/2008 – 5728/578 md.) 8845 f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak
 • 6-14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
 • 7- Güvenlik soruşturması olumlu olmak (Bu şart 02.01.2017 tarihinde yürürlük kazandı)

Kanunda Özel Güvenlik görevlileri hakkında aranan şartlar tek tek sayılmış olup tablo halinde sizlere sunmaya çalıştık. Söz konusu şartları taşıyor olmanız önemli ama sonrasında bu şartları kaybetmemeniz de önemli. Nitekim aynı Kanunun 11. Maddesinde :

“……Yönetici veya özel güvenlik görevlisi olabilme şartlarını taşımadığı veya bu şartlardan herhangi birini sonradan kaybettiği tespit edilenlerin kimliği iptal edilir (Mülga beşinci fıkra: 29/3/2011-6215/2 md.) (Ek fıkra : 02/01/2017 – KHK-680/70 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7072/68 md.)
Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen kişiler, özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirket veya birimlerde çalışamazlar………” Denilmiştir.

Yani yukarıda sunduğumuz şartları sonradan kaybeden veya sonradan terör örgütü ya da milli güvenliğe karşı faaliyetlerde bulunan yapı, oluşum ya da gruplarla ilişki kuran özel güvenlik görevlilerinin kimlikleri iptal edilecek ve bu sektörde çalışmaları mümkün olmayacaktır. Tüm sayılanlar maddelere bakıldığında şu sonuç çıkmakta ; evet belli şartları sağlarsam özel güvenlik görevlisi olurum, bu şartları sonradan kaybedersem kimliğim iptal edilir ya da yenilenmez.  

Ancak iki cümleyle özetlenen bu koşulların tespitinde ya da kimlik iptal nedenlerinin belirlenmesinde nelere dikkat edilmeli, idare bu tespitleri her seferinde hukuka uygun mu yapıyor, hukuka aykırılık durumlarında mahkemeler nelere dikkat ediyor ?

Kimliği aldınız fakat sonra iptal edildi, ya da yenilenmedi ya da her şartı taşıyorsunuz ama kimlik verilmesi talebiniz kabul edilmedi, bu durumda ne olacak ?

Öncelikle yapılması gereken ilk işlem idari dava sürecine girmektir. Valilik tarafından yapılan kimlik iptali/yenilenmemesi ya da kimlik verilmemesi işlemlerinin iptali için yürütmenin durdurulması istemli dava açmanız gerekmektedir.

Özel Güvenlik Kimlik Kartının İptali/ Özel Güvenlik kimliğinin yenilenmemesi işlemi ya da şartları olmasına rağmen kimlik verilmemesi işlemlerine karşı açılacak davalarda hangi idari işlemlerin hukuka uygun hangilerinin hukuka aykırı olarak kabul edildiğine yönelik incelemelerimize geçelim.

CEZA DAVASINDA HAKKINDA DÜŞME KARARI VERİLEN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN KİMLİK İPTALİ İŞLEMİ

Özel Güvenlik Personeli hakkında açılmış olan bir davada verilen hüküm mahkûmiyet ise hükmün sonuçlarına göre kimlik iptali gerekip gerekmediği daha kolay tespit edilebilmelidir. Peki ortada bir eylem var, dava da açılmış ancak dava hakkında düşme kararı verilmiş ise bu sefer kimlik iptal edilebilir mi ?  Sorumuzun cevabını derhal güncel tarihli Danıştay kararı ile verelim;

Danıştay 10. Daire 2020/3197 E. 2020/5208 K. Sayılı İlamı

“….davacı hakkında verilen … Sulh Ceza Mahkemesinin kararı incelendiğinde, davacı hakkında 5237 sayılı Kanun’un 191/2. maddesi uyarınca tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine hükmolunduğu, tedavi süresinin 1 yıl olarak belirlendiği, tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranması halinde 5237 sayılı Kanun’un 191/5. maddesi uyarınca açılmış olan davanın düşmesine aksi takdirde davaya kaldığı yerden devam olunarak hüküm kurulmasına karar verildiği, davacının tedavi ve denetimli serbestlik hükmünün gereklerine uygun davranmış olması nedeniyle 5237 sayılı Kanun’un 191/5. maddesi uyarınca kamu davasının düşürülmesine karar verildiği, ayrıca kararda tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine uygun davranılmaması halinde davaya kaldığı yerden devam edileceği belirtildiğinden davacı hakkında henüz bir mahkumiyet kararı verilmediğinin açık olduğu, davacının da anılan Mahkeme kararı ile getirilen tedavi yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle açılan kamu davasının düşürüldüğü, bu bağlamda davacı hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan verilmiş herhangi bir mahkumiyet kararı bulunmadığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı……..” denilmiştir.

Karardan da anlaşılacağı üzere hakkında açılan ceza davasında düşme kararı verilen özel güvenlik görevlisinin kimliği iptal edilemez. Eğer iptal edilmişse açılacak davada kimliğinizin iptali işlemini kaldırabileceksiniz.

CEZA DAVASINDA HAKKINDA HAGB KARARI VERİLEN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN KİMLİK İPTALİ İŞLEMİ

Özel güvenlik görevlisi hakkında açılmış ceza davasında kişi hakkında HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI kısa adıyla HAGB verildi ise kimliği iptal edilip edilemeyeceği hususta üçlü bir ayrıma gitmek gerekir.

1)   1 YILDAN AZ SÜRELİ HAPİS CEZALARI İÇİN HAGB KARARI VERİLİRSE

Özel Güvenlik Görevlisi hakkında verilen HAGB kararı eğer 1 yıldan az süreli bir cezayı gerektirir bir suç için ise bu karar gerekçe gösterilerek kimlik iptali yapılamaz ya da kimlik yenilemesi yapılması gerekir.

2)   1 YILDAN UZUN SÜRELİ KASTEN İŞLENEN SUÇLAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN HAPİS CEZALARI İÇİN HAGB KARARI VERİLİRSE

Özel Güvenlik Hakkında düzenlenmiş 5188 sayılı Kanunda yukarıda tablo halinde sunduğumuz 10.madde belirttiği üzere kişi HAGB almış olsa dahi kasten işlediği bir suçtan dolayı 1 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren bir suça karıştı ise bu durumda özel güvenlik görevlisi olabilme şartını kaybetmiş olacaktır. Bu sebeple de yapılan kimlik iptali işlemi ya da yenilememe işlemi hukuka uygun kabul edilecektir. Hemen güncel tarihli bir Danıştay kararı ile konuyu daha da somutlaştıralım ;

Danıştay 10. Daire 2020/3961 e. 2020/6093 k.sayılı

“……..verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 62/1 maddesi gereğince cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına” karar verildiği görülmekte olup; bu doğrultuda, 5188 sayılı Kanun’un 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 69. maddesiyle değişik 10. maddesinin yukarıda bahsi geçen (d) bendi uyarınca, haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmama durumunun özel güvenlik görevlisi olarak özel güvenlik kimlik kartı sahibi olma şartları arasında sayılmasına karşın, davacının kasten yaralama suçundan dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılması nedeniyle söz konusu şartı sağlamadığı anlaşıldığından, davacı tarafından, özel güvenlik kartının tarafına verilmesi talebiyle yapmış olduğu 23/02/2018 tarihli başvurunun reddine ilişkin davalı idare işleminde hukuka ve mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığı……..” demiş ve kasten işlenen suçlardan dolayı 1 yıl ve üzeri hapis cezası gerektiren bir suça karışmanın kimlik iptalini gerektirdiğini net bir şekilde vurgulamıştır.

3)   KANUNDA ÖZEL OLARAK SAYILAN BAZI SUÇLARDAN MAHKUM OLMAK

Kanun koyucu bazı suçları özellikle sayarak bu suçlardan af bile çıksa ya da HAGB de alsanız özel güvenlik görevlisi istihdam sahasına yaklaşamazsınız demiştir. Kırmızı çizgim der gibi bu suçlara bulaşana bu işi yaptırmam der devlet. Siz her ne kadar HAGB bir hüküm bile değil, mahkumiyet değil neden ceza almış mahkum olmuş gibi değerlendirmeye tabi tutuluyoruz diyecek olsanız da kanun koyucu özel olarak olmaz diyor HAGB yi bile kabul etmiyorum diyor. Bu suçları sayacak olursak ;

 • -Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine yönelik bir suç işlemek
 • -Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı bir suç işlemek
 • -cinsel dokunulmazlığa karşı bir suç işlemek
 • -Uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları işlemek
 • – Zimmet, irtikâp, rüşvet suçlarından birini işlemek
 • -hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçlarından birini işlemek
 • -fuhuş suçlarından birini işlemek

Kanunun  özel güvenliğin bu suçların yanından bile geçmemesi gerektiği yönündeki özel hassasiyet gösterdiği görülmektedir. Halk deyimiyle canımızı malımızı emanet edeceğimiz bu kişilerin, böyle yerlerde adı bile geçmemeli şeklinde bir bakış açısı temelli düzenleme yapıldığı görülmektedir.

KİMLİK İPTALİ İŞLEMİ  İÇİN YALNIZCA SAVCILIK SORUŞTURMASI AÇILMIŞ OLMASI DAHİ YETERLİ SUÇLAR

Kanuni düzenlemeden belli suçlar bakımından özel güvenlik görevlisi hakkında savcılık tarafından yapılan bir soruşturmanın dahi olması kimlik iptali için ya da yenilenmemesi için yeterli görülmüştür. Gerçekten de bakıldığında neredeyse tüm hukuk alanında kanun koyucunun bu kadar sert sınırlar çizdiği nadir durumlar arasında bu düzenlemenin de yer aldığı görülmektedir.

5188 sayılı Kanun 10.maddesinde d bendi 4.fıkrasında geçtiği üzere Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunması dahi özel güvenlik görevlisi olmaya engel sayılmıştır.

İşte konu hakkında yakın zamanda verilen güncel bir Danıştay kararı

1 Nolu Karar:

Danıştay 10. 2019/11820 E. 2020/5457 K.

“…….CK 220. madde kapsamında örgüt kurma ve üye olmak, örgüt faaliyetleri kapsamında resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık” suçlarından dolayı davacı hakkında soruşturma açıldığı ve halen devam ettiği görülmekle, davacı tarafından; özel güvenlik görevlisi olarak çalışmak için 5188 sayılı Kanunun 10/d maddesi uyarınca sayılan suçlardan mahkum olmama şartının arandığı ve bu nedenle hakkında devam eden soruşturmanın göreve engel bir durum olmadığı ileri sürülmüşse de; aynı Kanunun 10. maddesine 680 sayılı KHK ile 02/01/2017 tarihinde eklenen ve işlem tarihinde de mevcut olan (h) bendinde güvenlik soruşturması olumlu olma şartına yer verildiği, bu kapsamda yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda davacı hakkında devam eden bir soruşturma bulunduğunun tespit edildiği, soruşturmaya konu suçların niteliği dikkate alındığında bu durumun özel güvenlik hizmeti ile bağdaşmadığı ve anılan Kanun hükmü uyarınca güvenlik soruşturmasının olumlu olması şartını sağlamadığı anlaşıldığından, davacının özel güvenlik görevlisi olarak çalışmasının uygun görülmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı….” denilmiştir.

2 Nolu Karar:

Danıştay 10. Daire 2020/1255 E. 2020/6070 K. Sayılı kararında

“…..dava konusu işlemin tesis edildiği tarih itibariyle de 5 yıllık denetim süresinin dolmadığı, davacının,  5188 sayılı Kanun Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun “Özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar” başlıklı 10. maddesinin 680 sayılı KHK’nın 69’uncu maddesi ile değişik (d) fıkrasının (3) numaralı alt bendinde belirtilen “uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak” şartını sağlamadığı açık olduğundan, özel güvenlik görevlisi çalışma izni ve kimlik kartının iptaline ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine …….” denilmiştir. Görüleceği üzere kanun koyucunun özellikle hassasiyet gösterdiği bazı suçlar bakımından yargı da bu hassasiyeti gözetmektedir. 

SAVCILIK SORUŞTURMASI AÇILMIŞ OLMASI DAHİ YETERLİ SUÇLAR DIŞINDA KALAN DİĞER TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN BERAAT YA DA TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞ OLMASI KİMLİK İPTALİNİ ENGELLER

Yukarıda izah ettiğimiz belli suçlar bakımından kanunkoyucu soruşturma açılmış olmasını dahi kimlik iptali için yeterli görmüştür. Ancak bunlar dışında kalan diğer tüm suçlar için kişinin hakkında açılan ceza soruşturmasının takipsizlik ile sonuçlanması ya da ceza davasında beraat etmesi halinde özel güvenlik kimlik kartı iptali mümkün değildir. Bu şekildeki özel güvenliklerin durumunda kimlik iptali yapılmış ise kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde yürütmenin durdurulması istemli idari yargıda idari işlemin iptali davası açılmalıdır. Yine güncel bir Danıştay kararı sunalım ve olayı somutlaştıralım ;

Danıştay 10. Hukuk Dairesi 2019/11624 e. 2020/6071 k.

“……İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından dolayı davacı hakkında ceza soruşturması yürütülmesi nedeniyle davacının özel güvenlik görevlisinde aranan şartları kaybetmiş olduğu ileri sürülemeyeceğinden davacı hakkında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, öte yandan … Cumhuriyet Başsavcılığı’nın … soruşturma numaralı dosyasıyla davacı hakkında nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından yapılan soruşturma sonucunda atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle … tarih ve … sayılı karar ile kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verildiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline …….”

Kısa ve öz ; belli suçlara adınız bile karışmasın, kalan her suç için beraat-takipsizlik-düşme-1 yıl altı HAGB alırsanız sıkıntı yok !

İSTİHBARİ BİLGİLER İLE ÖZEL GÜVENLİK KİMLİĞİ İPTALİ MÜMKÜN MÜ ?

Güvenlik görevlileri hakkında istihbarattan gelen bilgiler bahane edilerek kimlik iptali işlemi ya da kimlik yenileme taleplerinin kabul edilmediği gibi durumlara da rastlamaktayız. Yargının istihbarı bilgilere neredeyse tüm alanlarda olduğu gibi özel güvenlik görevlileri hakkında da ihtiyatlı yaklaştığı görülmektedir. Kısacası idarenin elinde yalnızca istihbari bilgi adı altında bir sebep varsa kimlik iptali için mahkeme bunu yeterli kabul etmemektedir. Konu hakkında verilmiş oldukça güzel kararlar var, inceleyelim;

Danışitay 10.Daire 2020/295 e. 2020/5452 k. Sayılı karar

“………2011-2012 yılları arasında TKKKÖ (Türkiye Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü) gençlik şehir yapılanması içerisinde faaliyetli şahıslardan olduğu bahisle özel güvenlik çalışma izninin ve özel güvenlik kimlik kartı talebinin reddine karar verilmiş ise de; davacının Devletin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek yasa dışı ideolojik bir görüşü benimsediğini, Kurumun güvenliğini ihlal edebilecek tutum ve davranışlar içerisinde bulunduğunu veya terör örgütleri ile irtibak ve iltisakını ortaya koyan hukuken kabul edilebilir somut bir tespite yer verilmediği, davacının herhangi bir suçtan hüküm giymediği ve hakkında açılmış bir soruşturma veya kovuşturma bulunmadığı, yalnızca “2011-2012 yılları arasında TKKKÖ (Türkiye Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü) gençlik şehir yapılanması içerisinde faaliyetli şahıslardan olduğu” şeklindeki istihbari tespite istinaden davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğunun değerlendirilemeyeceği, bu hususun davacının güvenlik görevlisi olarak görev yapmasına engel ve hukuken geçerli kabul edilebilecek bir nitelik taşımadığı, bunun dışında da davacı hakkında başkaca bir iddia veya belgenin de idarece ortaya konulmadığı anlaşıldığından, davacının özel güvenlik çalışma izninin ve özel güvenlik kimlik kartı verilmesi yönündeki başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle davacının istinaf isteminin kabulüne…….”

Yine Danıştay 10. Hukuk Dairesi 2019/11625 e.  2020/6542 k.

“…….dava konusu işlemin sebep unsurunun idare tarafından ortaya konulması gerektiği, davalı idare tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğünce elde edilen kaydın imha edildiği gerekçesiyle dava dosyasına sunulmadığı, sunulmama gerekçesi olarak belirtilen imhaya ilişkin tutanağın da gönderilmediği gibi mevzuatta ilgili belgenin belirli bir süre içerisinde imha edilmesine yönelik herhangi bir hükmün bulunmadığı ve ilgili belgenin, iptali istenilen işlemin hukuka uygunluğunu adil yargılanma hakkı çerçevesinde denetimini yapan Mahkemelere sunulması zorunluluğunun yerine getirilmediği, davacının “terör örgütü propagandası yaptığı” hususunun ve bu değerlendirme sonucu terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara iltisakı veya irtibatı bulunduğunu ortaya koyan hukuken kabul edilebilir somut ve hukuken kabul edilebilir bir tespitin davalı idare tarafından ortaya konulamadığının anlaşıldığı, öte yandan,  5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesi gereğince davalı idarece davacı hakkında ihtiyaç durumunda her daim güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapabileceği, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonrasında elde edilecek bilgi ve belgelere göre yeniden işlem tesis edebileceği de tabii olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline…..” denilmiştir.

Görüleceği üzere idarenin elinde yalnızca istihbarat bilgisi varsa buna dayalı kimlik iptali mümkün değildir. Ancak somut ve hukuken geçerli deliller varsa bu sefer durum değişecektir.

Kimlik İptal Gereken Suçlarda Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı Verilirse Yine Kimlik İptal Edilir Mi ?

Bu konuda yine üçlü bir ayrım yapılması gerekmektedir. Tıpkı HAGB kararında sıraladığımız gibi ;

 • a-1 yıldan az ceza verilmesini gerektirir kasten işlenen suçlarda kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilirse özel güvenlik kimliği iptal edilemez.
 • b-1 yıldan fazla ceza verilmesini gerektirir kasten işlenen suçlarda kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilirse özel güvenlik kimliği iptal edilir.
 • c- Kimlik iptali için hakkında soruşturma açılması dahi yeterli görülen saydığımız katalog suçlarda da kamu davasının açılmasına karar verilirse dahi yine kimlik iptal edilecektir

Hemen yargıya intikal etmiş konuyla ilgili bir Danıştay kararı verelim

Danıştay 2019/11283 e. 2020/6067 k. sayılı ilam

Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince; davacı hakkında belirtilen suçtan dolayı açılan soruşturmada yetkili Cumhuriyet Başsavcılığının … tarih ve … sayılı kararıyla beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelendiği, erteleme süresi zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı veya yasakları ihlal ettiği takdirde kendisi bakımından ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda uyardığı, erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasının öngörüldüğü anlaşılmakta olup, kamu davasının açılmasının ertelendiği süre için davacı hakkında “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” fiili nedeniyle devam eden bir soruşturmanın bulunduğuna göre ilgilinin silahlı özel güvenlik belgesinin  5188 sayılı Kanunun 10. maddesinin (d) bendinin 3. alt bendi gereğince geri alınması işleminde hukuka ve dayanılan düzenlemeye aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davacının istinaf başvurusunun reddine….” denilmiştir.

İŞİN ÖZÜ ! Her zaman her suç cezalandırılmaz, ama kimlik iptali için de her zaman cezalandırma şartı aranmaz. Dikkatli olmak da fayda var.

Tehlike ! En Sert İptal Gerekçesi Geliyor

TERÖR ÖRGÜTÜ İRTİBATI YA DA SEMPATİZANLIĞI TEK BAŞINA KİMLİK İPTAL SEBEBİ

Özel Güvenlik Görevlisi olan kişi terör örgütü ile irtibatlı/ iltisaklı /sempatizan olduğu tespit edilirse hakkında soruşturma olmasa dahi ( dikkat edelim lütfen ceza alma şartı,  dava açılmış olması veya soruşturma açılmış olması dahi gerekmiyor ) özel güvenlik kimliği iptal edilir ya da yenilenmez. Bu durumun dayanağı 5188 sayılı kanunun 11.maddesidir.

Bu duruma örnek olarak sosyal medyada terör örgütü sayfası beğenen bir özel güvenlik görevlisinin kimliğinin iptali üzerine açılan davada verilen güncel karara göz atalım

Danıştay 2019/11106 e.  2020/5467 k. sayılı ilamı

“…….davacıya ait sosyal paylaşım sitesi olan facebook üzerinden PKK/KCK/YPG terör örgütlerine müzahir sayfaları beğendiği davalı idarece yapılan inceleme ve araştırmalarla ortaya konulduğu anlaşılmakla, davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğu, özel güvenlik belgesi ve çalışma iznine sahip olabilmek için ilgililer hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının olumlu olması gerektiği, ancak bu şartın davacı tarafından sağlanmadığı anlaşıldığından, davacının özel güvenlik belgesi ve çalışma izninin iptaline ilişkin tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı ….” denilerek kanunun en sert hükmü en sert şekilde yargıda karşılık bulmuştur.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ HAKKINDA GÜVENLİK SORUŞTURMASI YAPILIR MI ?

Güvenlik görevlileri hakkında güvenlik görevlisi olmak için aranan şartlar arasında 02.01.2017 tarihinden önce güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması şartı yoktu. Ancak 02/01/2017 tarihli KHK düzenlemesi ile kanuna bu madde de eklenmiştir. Söz konusu kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki güvenlik görevlilerin kimlik başvurularında güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması gerektiği hususunda tartışma bulunmamaktadır.

Ancak bu tarihten önce güvenlik görevlisi olan kişilerin gerek yenileme işlemlerinde gerekse de sonradan aranan şartları kaybettiğinden bahisle güvenlik soruşturmasının olumsuz gelmesi gerekçe gösterilerek kimlik iptali yapılması kanaatimizce mümkün değildir. Nitekim hukukun temel ilkesi gereği kanun geçmişe yürümez. 02.01.2017 öncesi güvenlik kimliği alanların kimliklerini aldığı dönemde güvenlik soruşturması şartı yoktu. Bu da ilgili güvenlik personeline kazanılmış hak sağlamaktadır.

Yani 02.01.2017 öncesi güvenlik personeli olmuş olanlar hakkında sonradan güvenlik soruşturması yapılarak bu tarih öncesi durumları gerekçe gösterilip kimlik iptali yapılması mümkün değildir. İdare elbette her zaman personeli hakkında kanunun tanığı imkanlar çerçevesinde güvenlik soruşturması yapabilecektir. Ancak 02.01.2017 tarihinden önce güvenlik personeli olan çalışanların bu tarihten sonraki eylemleri için bu araştırma söz konusu olabilecektir.

Aynı durum 5188 sayılı kanunun 10. Maddesindeki “………..Yönetici veya özel güvenlik görevlisi olabilme şartlarını taşımadığı veya bu şartlardan herhangi birini sonradan kaybettiği tespit edilenlerin kimliği iptal edilir……..”.  hükmü için de geçerlidir. Çünkü bu madde de 02.01.2017 tarihinde eklenmiştir ve kanunun geçmişe etkili uygulanması kural olarak mümkün değildir.

DİĞER KİMLİK İPTAL SEBEPLERİ

Yine özel güvenlik kimlik iptal sebepleri arasında ayrıca düzenlenmiş özel hükümlerde vardır. 5188 sayılı Kanun 20.maddesinde düzenlenen hususları tablo halinde sunuyoruz.

TAM SÜRELİ KİMLİK İPTAL SEBEBİ OLAN DİĞER HALLERKISMİ SÜRELİ KİMLİK İPTALİ/ KISMİ SÜRELİ GÜVENLİK OLARAK ÇALIŞMAYA ENGEL HALLER
1- Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisi kimliği yeniden verilmemek üzere iptal edilir ayrıca bu kişilere 3.000 TL idari para cezası uygulanır  1-Mülki idare amirinin veya birlikte görev yapılan yetkili genel kolluk amirinin verdiği emirleri yerine getirmeyen veya bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de bu suç ile ilgili yetkili genel kolluğa bilgi vermeyen özel güvenlik yöneticisi ve görevlileri ile bu emrin yerine getirilmemesi eylemine sebep olan özel güvenlik yöneticisi ve görevlisinin bağlı oldukları kişi, kurum, kuruluş veya şirket yetkilileri BİR YIL SÜREYLE ÖZEL GÜVENLİK ALANINDA GÖREV ALAMAZLAR
2- Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnen veya cebir kullanan ya da tehdit eden özel güvenlik yöneticisi ve görevlisi ile ateşli silâhını bu Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan, görevi dışında üniforması ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katıldığı tespit edilen özel güvenlik görevlileri  2- Grev yasağına uymayan özel güvenlik görevlileri altı ay süreyle özel güvenlik alanında görev alamazlar

Güvenlik görevlilerinin özel güvenlik kimlik kartının iptal edilmesi, yenilenmemesi ya da şartlarını taşıması hakkında yaşanabilecek hukuki uyuşmazlıklar hakkında oldukça detaylı ve yargı kararları ile donattığımız yazımızı burada tamamlıyoruz.

Faydalı olmasını temenni etmekle birlikte konu hakkında fikirlerini ve yorumlarınızı önemsiyoruz. Aşağıda yorumlar kısmında bizlerle fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyiniz.

4.8/5 - (13 Oy Kullanıldı)

441 thoughts on “ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTI İPTALİ YA DA YENİLENMEMESİ”

 1. Bünyamin Gül

  Merhaba şimdiden vereceğiniz cevap için teşekkür ederim.
  2012 yılında kesinleşmiş mahkemem vardı 10 ay ceza hagb kararı ile 5 yil denetimli serbestlik verildi. Bu süre 2017 yılında doldu gerekli yerlere adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi için dilekçe yazdim dava düştü, sicil ve arşiv kayıtları silinid. Bu ay yenileme sınavına gireceğim bu benim için bir sıkıntı oluşturur mu?

  1. Yüz kızartıcı bir suç değilse ( zimmet irtikap hileli ilflas dolandırıcılık cinsel taciz vs) herhangi bir sorun olmayacağı kanaatindeyiz. Şayet olumsuz bir durum olursa bizimle iletişime geçtiğinizde idari yargıda açacağımız iptal davası İle bu durumu bertaraf edebiliriz. İyi günler.

     1. Bende tefecilikten yargılanıyorum buda iptal edilecek suçlar arasına giriyormu şimdiden teşekkürler

     2. hakkımda iddianame var kaçakçılık dan ..hala dava açılmadı e devlette gözükmüyor.ozel güvenlik sınavına giricem .30 Nisan’da . o zamana kadar dava açılırsa e devlette gozukurse ..kartım yenilenir mi …

     3. Merhaba sicilime işleyen bir durum söz konusu değil telefon gönderdik kişiye ulaşmadi benden şikayet ci olmuş ancak ben bu dava varken kimliği yeniledim hükmün 5 yıl geriye bırakılması kararı var yenileme ye engel olurmu

     4. Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 0532 715 47 05 nolu telefondan ulaşabilirsiniz

   1. Üniversitede güvenlik görevlisiydim hakkımda uyuşturucudan dolayı sorusturma ve kovuşturma başlatıldı yaka kartım iptal oldu bu esnada üniversite iş akdinin feshine gidildi sonrasinda savcılık ve mahkeme tarafından kavuşturmaya yer olmadığına dair karar ve beraat verildi işe iade mahkemesi bu kararlara istinaden bile red verdi işe iade icin ne yapmalıyım emsal karar var mı sizde

    1. İşe iadeniz olmaz net. Ancak kıdem tazminatınız ödenmelidir. Ödenmedi ise dava açabilirsiniz. Gaziantep ilinde iseniz tarafımıza ulaşabilirsiniz. Başka bir ilde iseniz bulunduğunuz ilden bir işçi avukatı ile görüşmenizde fayda var.

     1. 30.10.2020 yılında alkollü araç kullanarak park halindeki araca vurarak maddi hasarlı kazaya karıştım .2023 yılında güvenlik yenilenmesinde kimliğim iptal edildi hastanede çalışıyorum isimden de fes edildim dava açıp kimliği alırsam işe dönüşüm sağlanır mi

     2. Maalesef işe geri dönüşünüz olmaz. Netice itibariyle işveren o koşullarda kimliği iptal olan bir personeli çalıştıramayacağı için zorlayıcı nedenle iş akdini feshetmiş olacaktır. Bu durumda da işe iade hakkınız olmaz. Ödenmedi ise kıdem tazminatı hakkınızı dava edebilirsiniz.

   2. Günaydın avukat bey. 2012 yılında üniversitede izinsiz bir gösteri düzenlenmişti ve ben de bulunmuştum orada. Üniversite yönetimi soruşturma açtı ve ben uyarı cezası aldım. Silahlı özel guvenlik görevlisi olmak için yazıldım ve kurs görüyorum. En nihayetinde güvenlik sorusturması ve arşiv araştırması yapılacak. Ret gelir mi bu konuda?

     1. Merhaba ben özel güvenlik sinavina girdim ve kazandim silahlı olarak suan güvenlik soruşturmasındayim geldi gelecek haber ama askerlikten muaf olma gibi bir durumum var pisikoloji yüzünden muaf olursam bir sorun yaşarmıyim acaba is konusunda kamuda veya özelde teşekürler

     2. Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 0532 715 47 05 nolu telefondan ulaşabilirsiniz

     3. Merhaba 24 07 2023 tarihî itibariyle 1 yıl süren soruşturma kovuşturma ve dava süreci alt sınırın üstü olarak adli para cezasına ve HAGB ile sonuçlandı. Dosya cinsel olduğu için kamu kurumunda çalışırken soruşturma evresinde iptal edildi. Şimdi bu aşamada artık kimlik kartımı geri alma imkanım yokmu

     4. Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 0532 715 47 05 nolu telefondan ulaşabilirsiniz

   3. Hasan atasever

    Merhaba benim cumhur baskanına hakaret davam oldu küfür yok sadece görsel paylaştım mahkemeye çıktım cumhur baskanı davasını geri çekti kapandı dosyam. 40 tl vergi dairesine borç ödedim. Bana mesaj geldi güvenlik kimliğinin iptal edildiğine dair bu konuda ne yapabilirim

  2. Semih aydemir

   Özel belgede sahtecilik sucundan hakkimda 10 ay ceza ve hagb ve 5 yıl denetimli serbestlik verildi. 5 yıl suresi geçti. Hatta o 5 yılın içinde sertifikam silahli olduğu halde silahsiz ozel güvenlik karti aldım. Şimdi saglik bakanliginda surekli işçi olarak silahsiz özel güvenlik için güvenlik sorusturmasinda bir problem yaşarmıyım ?

  3. Doğan erdoğan

   Merhaba avukat bey hayırlı çalışmalar 2011 yılında resmi belgede sahtecilikten dava acıldı 1 sene 8 ay ceza aldım cezam ertelendi bu ay güvenlik sınavına girdim eski dosyam engel teşkil eder mi tesekkür ederim

   1. Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 0532 715 47 05 nolu telefondan ulaşabilirsiniz

 2. Tarık Yaprak

  ”Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” fiili nedeniyle 2019 yılı kasım ayında Yenileme için başvurunca kimliğim iptal edildi. 15.01.2017 tarihinde 5 yıl süreyle Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi kararı verildi. 15.01.2022 tarihinde bu 5 yıllık süre dolacak olup, dilekçe vererek mahkemece bu karar düşürüldüğünde kimliğimi alabilirmiyim.

  1. Huzur sukuneti bozmak tan ceza yedim ısrarli takip ozel hayata mudale hag karari aldim hapis cezam 6 ay 22 gunden iyi halden 3ay 22 gune indi kimligim iptal oldu geri alabilirmiyim idari yargiya tasidim mahkeme red verdi bölge mahkemesine itiraz yolu acik dedi 1 yilin altindaki cezalarda kimlik iptal olurmu

  2. 2013 de hırsızlık suçundan mahkemeye çıktım şikayette vazgeçeldi. ardından kamu davası açıldı…düşme kararı verildi.2015 de uyuşturucudan denetim gördüm ve bundan temiz çıktım.ardından 2016 şubatayında ilgili mahkeme düşme kararı verdi…ikisininde arşiv ve adli sicilden silderebilirmiyim.birde güvenlik belgesi almak istiyorum.buna teşkil edermi

 3. Sayın ÜSTADIM BEN ÖGG yim 2014 özel hayatın gizliliği ile kesinleşmiş 3ay 3 gün HAGB ALDIM 5yıl denetimim BİTMİŞ HAKKIMDA KOVUŞTURMA SORUŞTURMA YOK AMA 5188 53 /10 MADDESİ D BENDİNDE KİMLİĞİM İPTAL OLDU VE İSTİNAFDA KARARA RED VERDİ DANIŞTAYA TEMYİZ ETMEK İÇİN HAZIRLANIYORUM,. Kimliğimi danıştay da tekrar ALABİLİRMİYİM tşkler

  1. Öncelikle geçmiş olsun, davaya konu olmuş bir olay hakkında dava dosyasını görmeden yanıt vermemiz sağlıklı değildir, bu hususta büromuzda ilgili avukat Aziz beyi 05327154705 nolu telefon üzerinden arayabilirsiniz

   1. Ali yıldırım

    İnternet hakaret suçundan yargılamada veya ceza alınması durumunda kimlik iptali olurmu teşekkürler

    1. Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 05327154705 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

    2. İyi günler 01/08/2021 tarihinde hakkımda kenevir yetiştiriciliğinde ve kullanmak suçundan ihbarda bulunuldu ve savcılık soruşturma açtı ama mal sahibi ve eken kişi suçlarını kabul etti tabi bu evrede yakakartim iptaledildi ve kadrom zorlayıcı sebeble fes edildi oysa bunun zorlayıcı sebeble ne alakası var ortada bir adli soruşturma var sen adamı sucluymus gibi ceza veriyorsun oysa kimse suçu kanunen sabit oluncaya kadar masum sayılır denir savcı takipsizlik kararı verdi yaka kartım tarafıma iade edildi mahkeme hüküm kuramadi ama iş davası hep olumsuz oluyor istinaf yerel mahkemenin kararını onuyor biz güvenlik olarak devletin askerinden,polisinden,bekcisinden,bürokratı dan dahami üstünüzde bu cezalar sadece bizi etkiliyor

     1. Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 05327154705 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

   1. Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 05327154705 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

 4. Merhabalar 2019 Kasım ayında cinsel taciz ve huzur sukunu bozma suçundan açılan mahkemede yargilaniyorum . 2023 te yenilemem var. 1 yıl altı ceza alsam ve hagb alsam gene kimliğim iptal olurmu

  1. Özel Güvenlik Görevlisi hakkında verilen HAGB kararı eğer 1 yıldan az süreli bir cezayı gerektirir bir suç için ise bu karar gerekçe gösterilerek kimlik iptali yapılamaz ya da kimlik yenilemesi yapılması gerekir.

   1. Merhaba kolay gelsin avukat bey. Ben 1987 dogumluyum yurtdisanda silahli soygana karıştım.subat 2004 yılında yakalandım 9 ay hukum giydim. Yine aralik 2004 cezaevinde sinirdisi edildim turkiye. Ozel guvenlik soruşturmasında arşivinde bu suc ortaya çıktı ve kartim komisyon kararina kaldı? Sizce iptal olur mi? Şimdiden tsk ederim

  2. Aynu seyi ben yasadim 2011 senesinde 200 gun para cezasi aldim cinsel tacizden, Hagb kararine cevrildi 2016 senesinde sure doldu 2017 senesinde yenilendi fakat 2022 senesinde bu gerekce gosterilerek kartim iptal edildi. Yurutmeyi durdurma karari aldim, ise geri dondum fakat karar durusmasi halen yapilmadi. Yani iptal edilemez diye bir kural yok adamlar kafasina gore iptal edebiliyorlar. Elinde bir belge olmadigi ve sadece genelge ile bunu yaptilar. Halen mahkeme asamasi devam ediyor. Sonucu buradan paylasirim

 5. Hepsini okudum ama yinede insan sormak istiyor.uyusturucu dan
  2015 de düşme kararı verildi adlı sicilden silindi arşive alındı Yeni çıkan ve gelgeye göre 2017 öncesi olduğu için bir sıkıntı yaratmıyor dogrumudur

   1. 2017 güvenlik kartı hak kazandım yalnız arşiv Güvenlik soruşturmasında problem çıktı bu da benim güvenlik kartı almaya engel oldu Mahkeme bir yıldan 8 ay ceza verdi 5 senelik Denetim serbestlik verildi geri bırakılmasına karar verdi bu durumda yenileme girdim yenilmeden sonra emniyet genel müdürlüğe girip kimliğimi almak istedim ve dediler ki iptal soruşturmaya girdi dedi ilk soruşmadan sonra iptal oldu ve idari mahkemeye başvurdum idari mahkeme de hakim Red kararı verdi bu durumda bir üst mahkemeye taşıdım Ya arkadaş adam öldürseydim bana kimliği verirlerdi ben çünkü hep araştırıyorum ama suçum günahım yok Bir tane karetersiz bana bir diplomama tavsiye etti kendini öğretmen olarak tanıdı ve bunu çok kişiye vermiş mahallede oturduğun mahallede çok kişi bu şekilde dolandırılmış ben bunu hakimlere anlatamıyorum Siz esas olarak o kim verdi Kim o evrağı verdiğine gidip bakacağınıza Mağdur olan kişiyi hürriyetinden yoksun bırakıyor ben o evrağı veren kişiyi Hakime diyorum ki işte bu veren kişi bana verdi bunu gösteriyorum halde beni suçlu bırakıyor ben bu adaletsizliği asla kabullenemiyorum ben hakiki Adalet istiyorum Benim bu durumda hiçbir günahım yok çünkü mahalledeki çok işi bu benim mağdur olduğum durumu yaşıyorlar tam 8 yıldır bu adaletsizliğe karşı mücadele mi veriyorum Ben önce Allah’a havale ediyorum bakıyorum etrafıma adamlar çok suçlar işlemişler kimi okul müdürü kim bu okul müdür yardımcısı kardeşim bir suçum yok ki bana kim o evrakı noter işlemli bir şekilde vermişse sen onu göz altına alacaksın Ben Yaşasın adalet diyorum Adalet istiyorum

    1. Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 05327154705 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

 6. Selamun aleykum avukat bey 2011de sevdigim kizla anlasarak kactik ozamanlar yasim 19du kizda 16yasindaydi ailesi sikayetci oldu evlenme niyeti ile kacirdim lakin kizin yasi kucuk oldugu icin tutuklandim 45gun cezaevinde yattim iliski yok berat ettim kizin kemik yasi 18cikinca tahliye oldum dolayisiyla cinsel istismar sucundan yargilandim ama berat ettim 10yildir guvenlik isi yapiyorum kimligim iptal edilirmi lutfen bilgi verin 2kinci yenilemede karsima cikti

  1. Konu hakkında sağlıklı bir değerlendirme yapmak için detaylı görüşmek faydalı olacaktır büromuzda bu konuda uzman Aziz beyi arayarak görüşmek sağlayabilirsiniz 05327154705

   1. Üniversitede okurken izinsiz yürüyüşe katılmaktan üniversite yönetimince uyarı cezası aldım. Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartı almak için başvurdum. Guvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz gelme ihtimali var mıdır?

 7. merhaba;
  30.06.2011 tarihinde uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak veya kabul etmek suçundan açılan mahkemede beraat aldım herhangi bir ceza almadım kimlik yenilemesinde özel güv şube tarafından komisyona alındım kimliğin muhtelemen iptal olur dediler böyle bir ihtimal varmı varsa iptal durumunda ne yapmak gerekir

  1. Beraat kararının hangi maddeden verildiği önemlidir, bir aksilik olursa idari yargıda iptal davası açabiliriz, sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesi için detaylı görüşmek gerekir bu hususta avukatimiz Aziz beyi arayabilirsiniz 05327154705

 8. Abdullah Tekdemir

  Mrb Avukat bey öncelikle bize bu karanlık ve engebeli hayat yolunda ışık olduğunuz için teşekkür ederim (Ben bir evlilik yaptım eşim beni kara kola şikayette bulunmuştu mahkeme olduk 2 mahkemeyi 2021.01.12 sine erteledi mahkeme kasten yaralama tehdit kişiyi hürriyetinden yoksul kılma suçlarından mahkeme var e devletten tagibini yapıyorum mahkeme savcılıktan mütaala hazırlamasını talep etmiş kimliğim iptal olurmu teşekkür ederim

 9. Sa avukat bey 2013 yılında alıkoyma suçundan dava açıldı 3 yıl 4 ay ceza aldım yargıtaydaydı onandı ve 2 gün cezaevinde kaldım çıktım denetimli serbestlik aldım şuan devlet kurumunda güvenlik olarak çalışıyorum ve 2024 de yenilemem var kimliğim iptal olur mu bilgi verirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler

 10. sezer karaşahinoğlu

  Hakkımda uyuşturucu kullanmaktan 5 yıl süreyle hagb kararı var. Özel güvenlik komisyonu kimlik kartımı iptal etti. İdare mahkemede geri almam mümkünmü

 11. merhaba telefonda bir kaç sefer katil dedigim için 6284 yasanın 5/2 maddesindeki önleyici tedbir kararı verildi 60 gün uzaklaştırma verildi yenilemede güvenlik sorusturmada engel olurmu tesekkür ederim şimdiden

 12. Slm ben yurtdişindan birkac elektronik sigara grtirdim mahkene sonucu 5 ay gibi ceza verdi onu hagb cevirdi guvenlik şube kimliğimi iptal etti suc konusu kacakliğa giriyor ne yapmak gerekir bu durumda?

 13. Sezer Öztürk

  184/1 imar kirligi sebep olma sucundan mahkemeye cikicam . Alt sınır 1 yil ve iyi hal indirim ile 10 ay ceza alicam gibi bunu para cevirme yimi yok ertelemeyimi talep edeyim.. 1yil verilirse ertelenirse denetim suresinds isime devam edebilir miyim.

   1. Sezer Öztürk

    Cok teşekkürler. Ertelem süresinde karti iptal edilecegi dusup para cezasi talep edicektim. Fakat rahatlattiniz beni

 14. Sayın avukatlar lütfen bana acilen yardımcı olursanız çok sevinirim buyuksehir belediyesinde 5 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım o.g.g kimliğini yenilemek için müracaat ettiğimde önüme engel çıktı 2019 da bir özel yere balığa gittim gittiğim yerde özel bir fabrika ve yasak yermiş haberim yoktu mahkemelik olduk davacı olmadılar fakat hakim 1yil 8 ay ceza vermiş onuda denetimli serbestlik çevirmiş bu sebepten dolayı kimliğini yenileme yapmadılar konuyla ilgili acilen ne yapa bilirim işimi ekmeğimi kaybetmek üzereyim nolursunuz bir çıkar yolu yokmudur saygilarimla

  1. Dosyanızı detaylı incelemek gerekmektedir cezaya konu sevk maddeleri vs.gormemiz lazım bu sebeple büromuzda bu davalarla ilgilenen Avukatimizi 05327154705 nolu telefondan arayabilirsiniz

   1. Avukatim bana darp oldu savcı ikiye ayırdı dosyayi birinde musteki yim birinde haKaret ten sanık dava açıldı beraat etcegimi biliyorum, kimlik iptali sonuca göremi olur yoksa

   2. Ertuğrul Erdem

    Özel güvenlik kartımın süresi bitmesinin üzerinden 10 yıl geçse mesela kart iptal olur mu yoksa yenileme eğitimi alındığı takdirde tekrar aynı kart kullanılır mı

     1. Üzeyir Özdemir

      2020 yılı 3.Asliye ceza Mahkemesi yargılandım 2 yıl 6 ay hapis cezası ve 5.000 Tl para cezası aldım sicilime işledi denetimli serbestlik 20.03.2023 bitti yenilemiş olduğum silahlı özel güvenlik belgem güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandı iş akdim fesih edildi 60 gün içinde istinaf mahkemesine başvuru yapın dedi sordum çok avukata sonuç 100/100 olumsuz dediler bu konuda ne yapabilirim

     2. Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 0532 715 47 05 nolu telefondan ulaşabilirsiniz

 15. Mrb alkollü trafik kazası yaptım yaralı yok tek taraflı savcılık kamu davasını açmayı 5 yıl ertelemiş ertelenen suçun 3 aydan 2 yıla kadar hapsi var kimliğim yenileme aşamasında iptal olurmu

  1. 1 yıldan fazla ceza verilmesini gerektirir kasten işlenen suçlarda kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilirse özel güvenlik kimliği iptal edilir. Sizin olayda verilen erteleme kararını görmemizde fayda var, bu sebeple tarafımıza 05327154705 nolu telefondan ulaşabilirsiniz

 16. Ali İsmail Korkmaz

  Kolay gelsin. Dun girdiğim mahkemede 1yıl hapis cezası 62 madde uyarınca cezanın 10 ay indirilmesine ve TCK 51 kapsamın ertelemesine karar verildi. Bu karar kartımın iptaline neden olurmu veya memuriyet gibi 10 ay bu görevi geçici yapamama neden olurmu? Bir ust mahkemede İtiraz edip para cezası çevrilmesini talep edebilirmiyim…

 17. Mahkeme 1 yil hapis cezası tck 62 iyi hal indirimi ile 10 ay düşürüldü ve TCK 51 ertelendi… Ben güvenlik olarak calisiyorum calismami engellermi. Karti iptali veya 10 ay sure ile kart iptali gibi sonuçlar olurmu.? Bir ust mahkeme itiraz surem var.itirqzdan bulunup para cezasına donusturebilirmiyim.

  1. Hangi suçtan ceza aldınız, dosyada verilen kararın geçtiği süreç vs bunları bilmeden size sağlıklı bir cevap veremeyiz, o sebeple büromuzla 05327154705 nolu telefon üzerinden irtibata geçiniz daha sağlıklı bir görüşme yapalım

 18. eski sevgilime sosyal medyada(seni seviyorum, evlenmek istiyorum vs) mesajlar attım.cinsel tacizden 3,5 ay ceza aldım paraya çevrildi ve ödedim.. sabıkamdan sildirdim. sonrada diğer mahkemede huzur sukunu bozma suçundan bir dava daha çıktı hakim beraat verdi ama savcı istinafa götürdü halen sonuç gelmedi..tekrar güvenliğe başvuru yapabilir miyim?

  1. Huzur ve sükûnu bozma suçundan dava açılmış olması tek başına güvenlik işi için engel oluşturmaz. Beraat kararınız kesinleşirse sorun yok. İyi günler dileriz.

   1. Silahlı tehdit suçundan 1yil 6 ay mahkûm oldum infaz tamamlanmasının üzerinden 3 yıl geçecek Haziran’da memnu hakların iadesi için başvuru yapacağım alırsam özel güvenlik olabilir miyim?

    1. Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 05327154705 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

  2. Ayni durumdayım telefon numarası istemisiz sözde diye dava açmışlar 75 gün ceza almışım.ve kimliğim gitti 10 yıl.gecmiw dava düştü ama kimliğimi alirmiyim bilmiyorum

 19. güvenlik kartım var güvenliş işinde hiç çalışmadım başka bir işte çalışırken maaşımızı geç verdiğinden dolayı maddi sıkıntım oldu intihar girişiminde bulundum. kimliğimin süresi 2 ay sonra bitiyor yenileme yapacağım bir sıkıntı yaşarmıyım. Saygılar

 20. fesbukta başkasının paylaştıgı paylaşımı kendi profilimde paylaştım adana dan şikayet etmişler paylaşımı mahkemeye çıktım ATATÜRKE hakeretten 5 yıl hapis istemi verdiler sonra demetimli serbestlik verdiler bir suça karışmamak kaydıyla özel güvenlik kimligi alabilirmiyim güvenlik soruşturmasında gecebilirmiyim teşekkür ederim sagolun

 21. KİMLİK İPTALİ İŞLEMİ  İÇİN YALNIZCA SAVCILIK SORUŞTURMASI AÇILMIŞ OLMASI DAHİ YETERLİ SUÇLAR arasında uyuşturucu madde suçları vardır bu sebeple kimlik yenilenmeyebilir.ayrica ertelenmiş bile olsa 1 yıl üzeri ceza verilmiş kasten işlenebilen suçlar için de bu durum geçerli,yazımızın tamamını okursanız detaylı izahat var sorunuzun cevabı çok net yazmaktadır

  1. Uyuşturucu ile alakalı bi dava Yargıtay tarafından bozuldu, bu davaların hepsi 2017 öncesi, ben 2005 yilindan bu yana çalışıyorum. 2017 de yenilemeye girmiş yenileme soruşturmasnda kimliğimi geri alamamış, geçen sene Yargıtay’ın kararı bozmasiyla kimliğimi geri aldım. Ancak şuan yenilemeye girdim ve tekrar soruşturmam olumsuz geldi. Bu nasıl oluyor anlamadım ben.

 22. Semih Özdemir

  Merhabalar 3 sene önce birisinden şikayetçi olmuştum 3 yıl sonra dava açılmış önümüzdeki ay mahkemem var 4 ay sonra da yenilemem var özel güvenlik görevlisiyim herhangi bir sorun olur mu yenilemede teşekkür ederim

    1. Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 05327154705 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

 23. Rıdvan Arslan

  2022 28 ocakta güvenlik kartının süresi dolan kişi Şubat ayındaki sınava kayıt yaptırmış da işinde calisabilirmi

 24. Saygı değer yetkili 

  Özel güvenlik kimlik kartı yenilemek icin e devletten başvuru yaptım .fakat kimlik kartımın güncellesme tarihi 2026 olmasi gerekirken 2016 olarak gözüktü.

 25. Merhabalar. Geçen yıl bir mahkemem vardı suç: polise görevi yaptırmamak için direnme. 6 ay 7 gün hapis cezası aldım. HAGB verildi 5 yıl içinde suç işlememem gerekiyor. Güvenlik kartımın yenilemesini yaptım fakat kartı daha alamadım özel güvenlik komisyonuna sunulacak dosyam. Sizce kartım iptal olur mu?

  1. Aynı durum bendede var 2008 de polise görevi yaptırmamak için direnmeden 6 aylik bi ceza aldim hagb verildi.ozamanlar ozel guvenlik bile degildim ama simdiki kimlik yenilemede kimligimi yenlemediler.nasil bi yol izlemeliyim

 26. Mahmut Eroğlu

  İyi günler. İmar barışı mağdurum. İmar barışı icin başvurdum ve yapıda 2017 sonrası duzeltmeler var diyerek 184/1 dava acildi hakkımda. 1 ile 5 yıl arasi dava sürüyor bu alicagim ceza güvenlik yapmama engel midir. Bu kasten işlenen suçlar kapsamında midir.. alt sınırdan ceza aldığımı düşünürsek. 1 Yıl cezam ertelenirse veya hagb ile kartim iptal olurmu ?

 27. Ali Ciğerci

  Merhaba devlet hastanesinde özel güvenlik görevlisiyim. Acilde oluşan bir olayda kasıtlı yaralamadan 1 sene 5 gün HAGB verildi. Biz gerekçeli karardan 1 ay sonra haberimiz oldu. HAGB kararı bize sorulmadı ve yüzümüze okunmadı. Şu an kimlik yenilemesinde kimliğim iptal edilebilirmi. Edilirse idare mahkemeye başvurup kimliğimi geri kazanabilirmiyim.

  1. 1 yıl üstünde HAGB verilen kasıtlı suçlarda kimlik iptali yapılır. Yine de detaylı olarak dosyanızı inceleyip sağlıklı bir beyan verebilmemiz için tarafımıza 0532 715 47 05 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

 28. Arslan Aşık

  Güvenlik kimlik kartımı yenileyemiyorum mahkemeden dolayı mahkeme devam ediyor halen güvenlik calışmak dayim Güvenlik şübe devam kararını isdeti bende verdim sonuc silahlı kimliğim vardı mahkemen olduğu İcin silahsız alabilirsin diye yazı yazdırtılar sonuc bekliyorum kazanılmış hakkımı geri isdiyorum

 29. Merhaba iyi akşamlar özel güvenlik için güvenlik soruşturmasındayım 2015 yılında 17 yaşındayken komşumuzun motorundan lastikleri çalındı aradan 2-3 sene geçti motorunda parmak izim çıkmış mahkemeye çağırdılar arkadaşım komsu oldugumuzu parmak izimin motorunda çıkabileceğini söyledi beraat ettim güvenlik araştırmasında engel olur mu ?

 30. Mehmet cakir

  Merhaba bende parada sahtecilik sucundan yarglndim hakim üzerime atili sucun sabit olmadigindan Cmk 223/2e maddesi geregince beraat verdi özel guvnlk gorevlisi olablrmyim cevap versrsnz sevinirim

 31. Abdullah güllütaze

  Slm Avukat bey 3 ay önce hava limanı girişinde polis çevirmesinde polisin bana her hangi kesici ve silah varmı dedi bana bende 1 adet kuru sıkı var dedim silahta mermi bile yoktu beni karakola götürüp tutanak tutturdular ve idari para cezası gelecek dediler.kimliğimi yenileyeceğim sıkıntı olurmu.
  Birde 5 yıldır psikiyatri ilacı kullandım çok şükür iyileştim ilaç raporumu iptal ettim bu yazdığım sebeplerden dolayı kimlik yenilemede iptal gibi birşey karşıma çıkarmı.şimdiden teşekkürler.

 32. Muhammet Yaman

  2015 yılında bilişim suçları verileri bozma yok etme erişilmez kılma vb gibi suçlardan hagb verilmiş olup 5 yıllık denetim süresi dolmuş ama dava düşmediği için özel güvenlik kartım yenilemede iptal edildi. Ve valilik iptal oluruda da 2015 de ki bilişim suçları konusundaki olan mahkeme yi ve ateşli silahlar yönetmenliği 16 maddedin d bendimi ne diyor orda bilişim suçları diye geçiyor onu gerekçe göstermişler bu konuda ne yapmami önerirsiniz acil yardım bekliyorum

 33. Merhaba iyi akşamlar. Efendim benim bir mahkemem oldu suç polise direnme ve polisleri darp etme. 6 ay 7 gün hapis cezası aldım HAGB verildi. Yenileme yaptırdım sertifakayı aldım fakat güvenlik kartımı hala alabilmiş değilim. Özel güvenlik komisyonuna sunacaklar karar verecekler. Sizce güvenlik kartımı iptal ederler mi avukat bey. şimdiden çok teşekkür ederim.

 34. Muhammet Yaman

  Avukat bey benim yazıma cevap vermediniz buradaki arkadaşların bir çocuğunun özel güvenlik kimlik kartları iptal olacak. Benim de kimlik kartım iptal oldu hagb kararı ile özel güvenlik kimlik kartını iptal ettiler. Güvenlik soruşturmasıni 2015 de ki mahkeme den dolayı olumsuz dediler. Gerekçe olarak da Bilişim suçları verileri bozma yok etme erişilmez kılma suçunu 91/1779 ateşli silahlar mevzuatı 16 . maddedin d bendine göre ihlal edilme göz önünde bulundurularak iptal edilmiştir dendi. Komisyon iptal ediyor kimlikleri . Bu konuda ne yapmamız gerekiyor .

  1. İdare mahkemesinde dava açılması gerekir dosyalarınız incelenerek sağlıklı bir cevap vermemiz için tarafımızı 05327154705 nolu telefondan tarafımıza ulaşabilirsiniz

   1. Muhammet Yaman

    Peki bu konuda kod 27 den iş çıkışı verildi. İşe iade davası açılması gerekir mi ? Yoksa işveren şuanda çıkış ta haklı özel güvenlik kimliği iptal olduğu için. Bu konuda ne yapmamız gerekiyor?

 35. Nihat arslan

  İmar kirligine sebep olmadan hakkımda 1 ile 5 yıl arasi dava sürüyor bu alicagim ceza güvenlik yapmama engel midir. Bu kasten işlenen suçlar kapsamında midir.. alt sınırdan ceza aldığımı düşünürsek. 1 Yıl cezam ertelenirse veya hagb ile kartim iptal olurmu ?

   1. Nihat arslan

    Yardımlarınız için sonsuz teşekkürler… mahkeme istediğim gibi sonuçlanmazsa sizden ucretli destek alarak bir üst mahkemeye gidecegim. Saolun………
    1 yil ve İyi hal indirimi ile 10ay duserse erteleme kararı aksi halde para çevrilme talep edicem

    1. Merhaba. Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret davası açıldı hakkımda. Mahkeme Temmuz ayında. 1 ay sonra güvenlik kimlik kartı yenilemem var. Bunun etkisi karar verilmeden yenilemede sıkıntı olur mu?

     1. Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 05327154705 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

 36. Mustafa Akyıldız

  2011 yılında kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek suçundan denetimli serbestlik aldım denetime uydum ve dosya sorunsuz kapandı 2021 yılı sonunda güvenlik soruşturmasında sıkıntı çıktı valilikte komisyona dilekçe verdik oda Red verdi idare mahkemesine itiraz dilekçemi verdim sonuç olumlu olur mu

 37. Sinan yilmaz

  Kolay gelsin. Uyusturucu madde kullanmak bulundurmak vs. Sucundan 1 yil ceza aldim. Denetimli sebestlik goruyorum. Tedaviyi ve denetimi sorunsuz bitirirsem kartim iptal olur mu. Yazinizda dava duser diye okudum

   1. Tolga sarıbek

    Merhaba benim mahkemen devam ederken silahsız güvenlik kartımı aldım güveni kötüye kullanma 10 ay denetimli serbestlik aldım kimlik yenilemem var sorun cıkarmı 2023 Şubat ayında denetimli serbestlik doluyo bitince alabilirmiyim şuan aktif olarak calısıyorum guvenlikte

     1. Merhaba benim maalesef kimliğim iptal edildi güveni kötüye kullanma 10ay ertelemeli cezam kesinleşmişti kimliğimi 2017 yillinda almıştım yenileme 2022 yılında 5ayda yaptım onaylandi 5ay sonra iptal edildi kimliğim güvenlik şubeye kimlik buroya çıktım ertelemeli cezam var idare mahkemesi dava acman gerekiyo yüzde 80kazanirsin dedi memur ama aktif çalıştığım için uzun sürer diye biliyorum mahkeme

    1. Erhan Göçmen

     slm.ben Erhan Göçmen kimlik yenilemede sahtecilikten 1 yıl 8 ay ceza verildiama denetim serbestlik ten 5 yıla kadar suç işlemedi dilekçe i yazdım asli sicil şu an temiz il nüfus müdürlüğüne 60 gün içerisinde dava açmamış söylediler ne yapmam lazım

     1. Sahtecilik suçundan HAGB ( denetim ) alsanız dahi özel güvenlik kimliği yenilemeye almaya engeldir. Dolayısıyla dava açsanız da kimliğiniz yenilenmez.

 38. Sinan yilmaz

  Tedaviyi ve denetimi sorunsuz bitirdigim halde kartim iptal olursa ne yapmam gerekir. Dava mi acmam gerekiyor. Yazinizda dava duser diye okudum

 39. Sade vatandaş

  Alkollü araç kullanma kamu davasından savcı bana hiç bir ceza vermeden , ( kamu davasının açılmasının 5 yıl ertelenmesi ) diye karar verdi.
  Şimdi silahlı kimlik yenilemem var,
  Hiç bir ceza ve denetimim yok sadece 5 yıl erteleme KADE var kimlik yenilemede sıkıntı olur mu?
  Şimdiden Teşekkürler.

  1. -1 yıldan fazla ceza verilmesini gerektirir kasten işlenen suçlarda kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilirse özel güvenlik kimliği iptal edilir. Yani hakkınızda verilen karar 1 yıl altı ise problem olmaz

   1. Sade vatandaş

    Yani cmk 171/2 KADE aslında sadece ihtar niyetli verilmiş ortada ceza yok ama 1 yıldan fazla olduğu için yenile me olmuyor, böyle anladım. Ne yapalım demek 20 yıllık meslek ve işim bitti. Böyle adalet olur mu?

  2. Iki defa basit yaralama dan dolayı birincisinde 80 gün ikincisinde 120 gün adli para cezası aldim ve ödedim bu nedenden dolayı ögg kimliğimi yenilememde bir sorun olurmu

 40. Adem karacur

  Narkotik uyuşturucu olarak geçen lyrica ve benzeri ilaçları sağlık problemlerim yüzünden kullanmaya başlarsam kimlik kartım iptal edilir mi ya da yenileme de sıkıntı olur mu

 41. ergün subaşı

  basit yaralamadan uzlaştırma bürosunda karşılıklı uzlaştık savcılık kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi kimlik yenilemede kart iptali söz konusumudur

 42. Merhaba bayan arkadasım uzaklastırma kararı aldırdı bana karşı 3 ay uzaklaştırma kararım bitti ihlal etmedim birbirimizden karsılıklı davacı olduk bana dava actı uzlastırıcı aracılğıyla anlastık imza verdik mahkeme olmadı bu durum silahlı kimlik yenilememe sorun olurmu tesekurler

    1. Emrah Sağlam

     Mrb.Milletvekiline hakaretten hagb aldım fakat polisin iftirasi yuzunden kamu gorevlisine direnme hakaretten mahkeme gordum 500 tl ceza aldim.Akabinde bir şikayet sonucu bir normal vatandaşa hakaretten 1680 tl ceza yedim. Hepsi yerine getirildi ama devam eden davam yok.Kimlik iptali veya silahsiza cevirme olur mu?

     1. Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 05327154705 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

    2. Kız arkadaşımla 3 ya da 4 sefer otelde kaldık bu durum silahlı güvenlik kartımın yenilenmesinde bir problem teşkil eder mi

     1. Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 05327154705 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

 43. 2019 yılında alkollü araç kullanmaktan 3ay 10 gün ceza aldım ve hagb verildi ve 5 yıl geçmeden tekrar yakalandım hagb. Bozuldu cezayuzume okundu 3.ay 10 gün istinafa yolladık para cezasına çevrilmesi için kimliğim iptal olurmu

 44. Merhaba ögg kimlik yenilemede mahkeme kararı istendi verdim düşüm kararı almadım bılmedım için düsüm karsrı olmayınca sorun oluyor yazıları okudum bu dogrumu acaba 1 yılın altında ceza aldım kasten yaralamadan paraya cevrıldı hagb yok 2011 yılında acaba sırun olurmu bunlar tesk

 45. ”Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” fiili nedeniyle 2019 yılı Ekim ayında Yenileme için başvurunca kimliğim iptal edildi. 18.01.2017 tarihinde 5 yıl süreyle Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi kararı verildi. 18.01.2022 tarihinde bu 5 yıllık süre dolacak olup, dilekçe vererek Savcılıkça ”Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar” verilirse kimliğimi alabilirmiyim.

  1. 1 yıldan fazla ceza verilmesini gerektirir kasten işlenen suçlarda kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilirse özel güvenlik kimliği iptal edilir. Yazımızı lütfen dikkatli okuyun sorunuzla birebir uyumlu danistay kararı dahi yazı içeriğinde mevcut

 46. Avukat Bey kimliğim Ekim 2019 yılında zaten iptal edildi. 19.01.2022 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına dilekçe verdim. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar alırsam kimliğimi alabilirmiyim. Öğrenmek istediğim bu.

   1. Recep yazıcı

    Uyuşturucu da 1 yıldır denetim serbestiklik gördüm ve bitmek üzere herhangi bi hüküm verilmedi adıma yenilemede sorun yaşarmiyim

     1. Recep yazıcı

      Kesin bilgimi mahkeme açmam durumunda ne olur biraz yardımcı olurmusunuz

 47. 2005 yılında kopya Cd den 1 yıl 8 ay ceza aldım bu ceza sonra para yatırdım hagb 5 yıldı geçti arşiv ve sicil kaydından silindi. Özel güvenlik kartı iptal edilirmi.

  1. Normalde iptal edilmez, ama Valilik kimlik kartınızı iptal edebilir. Ancak açılacak iptal davası İle kartınızı alma durumu olur, böyle bir şey yaşamanız halinde tarafımıza 05327154705 nolu telefondan ulaşabilirsiniz

 48. Merhaba 2005 yılında kopya Cd yüzünden 1 yıl 8 ay ceza verdiler sonra o denetimli serbestlik oldu. 5 yıl sonra sicil ve arşiv kaydından silindi. Özel güvenlik kartı iptal olurmu. Teşekkürler

 49. kubilay atabey

  avukat bey merhaba 2017/11 ayında hakkımda resmi belgede sahtecilikten savcılık soruşturması geçirdim 2 yılın sonunda hakkımda yeterli delil ve şüphe bulunamadığından dolayı KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI kararı verildi şuan ÖGG kimliği almak istiyorum acaba engelmidir.teşekkür ederim

   1. Merhaba Avukat bey kasten yaralama suçu 25 gün karşılığı 500 tl adli para cezası aldım 5 yıl ertelendi birde hakaret tehdit mala zarar verme suçu takipsizlik verildi özel güvenlik kimliği yenilenirmi teşekkürler

   2. Adnan Yılmaz

    Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaktan denetim serbestlik görüyorum kimliğim yenileme tarihi 2024 yenilemede sorun yasarmiýim

   3. Özel sektör de 4 yıldır çalışıyorum iş yerine Ögg kartımı yenileme yapmıycamı beyan ettim iş verenim kagıt imzalamamı istedi imzalamayıp haklarımı talep ettim cvp dahi vermeden eve ihtar gönderin dedi 8 ay bitim tarihi kartın bu süreçte nasıl bir yol izlemeliyim

    1. Konuya ilişkin süreç detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 0543 866 05 08 nolu telefondan ulaşabilirsiniz

    2. Merhabalar 16 da kasten yaralamadan dava açıldı ve 2019 yılında 1 yıl 8 ay çeza aldım.bu cezada 5 yıl denetimliye çevrildi kimliğim iptal edilirmi.

     1. Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 05327154705 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

 50. Benim öğrenmek istediğim polise görevini yaptırmamak hakaret suçundan hagb olarak 1sene 6 ay ceza verildi kimliğimi geri alabilirmiyim ayrıca içerikte bıçak çekmede var

  1. Özel Güvenlik Hakkında düzenlenmiş 5188 sayılı Kanunda yukarıda tablo halinde sunduğumuz 10.madde belirttiği üzere kişi HAGB almış olsa dahi kasten işlediği bir suçtan dolayı 1 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren bir suça karıştı ise bu durumda özel güvenlik görevlisi olabilme şartını kaybetmiş olacaktır, yazımızı detaylı okuyun örnek yargı kararı da var

 51. Merhaba avukat bey kasten yaralamadan 11 ay 20 gün ceza aldım para cezasına cevrıldı ödedım hagb ması verılmedı 10 yıl önce şimdi mahkemenın kalemıne dılekce verdım düşürülmesi için ret cevabı aldın hagb olan cezalar dusme kararı alır denılldı para cezası kararında dusme kararı verılmez dendi sizin fikrınız nedir bu karar dogrumu tekrar basvuruda bulunuyummu tesekurler

 52. 2015 de açılmış olan bir dava 2021 de sonuçlandı 1yıl 8 ay hagb verildi Aralık 2021 de kimlik yenilemeden geçemedim işten çıkarıldım yürütme durdurma açıldı ama red verildi kimliğimi ne zaman alırım yada alabilirmiyim?

    1. Lütfen yazıyı detaylı okuyun cevabı vardı orda, evet yenilenmez işte emsal danistay kararı

     Danıştay 10. Daire 2020/3961 e. 2020/6093 k.sayılı

     “……..verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 62/1 maddesi gereğince cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına” karar verildiği görülmekte olup; bu doğrultuda, 5188 sayılı Kanun’un 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 69. maddesiyle değişik 10. maddesinin yukarıda bahsi geçen (d) bendi uyarınca, haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmama durumunun özel güvenlik görevlisi olarak özel güvenlik kimlik kartı sahibi olma şartları arasında sayılmasına karşın, davacının kasten yaralama suçundan dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılması nedeniyle söz konusu şartı sağlamadığı anlaşıldığından, davacı tarafından, özel güvenlik kartının tarafına verilmesi talebiyle yapmış olduğu 23/02/2018 tarihli başvurunun reddine ilişkin davalı idare işleminde hukuka ve mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığı……..” demiş ve kasten işlenen suçlardan dolayı 1 yıl ve üzeri hapis cezası gerektiren bir suça karışmanın kimlik iptalini gerektirdiğini net bir şekilde vurgulamıştır.

 53. Mehmet paşalı

  Merhabalar Efendim Benim çok merak ettiğim bi konu var benim ailevi içi kavgadan kayın validemin ayağı kapı arasında sıkışması sonucunda ayağında kırık oluştu Mahkeme bana 1 sene 2 ay hapis cezası verdi daha önce hiç birşeye karışmadığı için 8 ay 20 güne düşürdü bunu paraya çevirdi ödedim bitti kimlik kartımin yenilemesi yaklaştı yenilerken sorun Yaşarmıyım Lütfen bilgi Verir misiniz bu çok önemli benim için saygılarımla

    1. 1 yıl üzerinde kasıtlı işlenen suçlardan dolayı alınan cezalar ertelense dahi kimlik iptali nedenidir. Daha detaylı bilgi için tarafımıza 05327154705 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

 54. Avukat bey şimdiden yorumlarınızı okudum qciklayici.oldugunuz için çok.tesekkur ederiz.
  2103 yılında cinsel.taciz.sucundan 75 gün hapis.cezasi verilmiş ve bu paraya çevrilmiş 1500 tl ve hagb verilmiş 5 yıl denetimli serbestlik üzerinde 10 yil geçmiş ve 2022 yılında yenilmeye girdiğimde komisyon Red verdi arsiv sicil kaydından dolayı.davanin yapıldığı mahkemeye gittim ve dava düştü istinaf süresi geçti cuma günü cumhuriyet savcısının itirazı olmaz ise karar şerhi ni alcam arsiv istatistik biriminden sildiren ve tekrar komisyona dilekçe vericem kimliğin için şuan kamu kurumdan işten çıkarılmış durumdayım kimliğimi.alabilrmiyim ve alırsam kuruma geri dönüşüm sağlanırsa şimdiden teşekkür ederim saygilarimla

 55. Merhaba 2009 yılında uyuşturucudan 3 dosyam vardı içiçi okarak kullanmak ametem denetimli serbestlik olarak hepsini temiz verdim 2017 yılında güvenik kartı aldım 2022 yılında yani bu yıl yenilemeye gittim kimlik iptal olabilir deniliyor 2009 yılandan şimdiye kadar hiç bir yüzkızartıcı suş işlemedim kimliğim iptal olur mu

  1. Erdal Karadağ

   Merhaba 2019 da kimlik yenileme yaptım, yeni kimliğimi aldım sonrasında özel güvenlik şube müdürlüğü tarafından arandım ve şubeye gelmeniz gerekiyor dendi , güvenlik soruşturması sonucuna silahlı olan kimliğimi silahsız olarak değiştirildi,, herhangi bir gerekçe verilmedi, verilen kağıtta soruşturma olumsuz değerlendirdi yazıyor. Tekrar silahlı kimlik alabilir miyim acaba

 56. Öncelikle Makaleniz ve yorumlarınız için tüm Meslektaşlarım adına Teşekkür ederim gerçekten çok faydalı emeğinize sağlık.
  sorum şu şekilde “KİMLİK İPTALİ İŞLEMİ İÇİN YALNIZCA SAVCILIK SORUŞTURMASI AÇILMIŞ OLMASI DAHİ YETERLİ SUÇLAR” bölümünü net anlamadım.”dolandırıcılık” suçlarıda bu kapsama girer mi?
  Hiç alakam olmayan bir konuda dolandırıcılık üzerine ifadem alındı.
  Mahkeme açılsa dahi Beraat alacağıma %100 eminim çünkü yapmadım ve bunu ispatladım.
  Allah korusun ifadem yeterli olmaz Mahkeme süreci başlar ise Güvenlik kimlik kartımı ne kadar etkiler?
  Beraat almam yeterli olur mu?
  Şimdiden teşekkür ederim.

  1. Rica ederiz,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunması dahi özel güvenlik görevlisi olmaya engel sayılmıştır

   Dolandırıcılık bunlar arasında değildir o sebeple beraat ettiğiniz sürece problem yok

 57. Mrb ozel guvenlik olarak 5 yildir firmada çalışıyorum kartımın süresi bitmesi ne 1 ay kaldi 1 ay önce yenileme başvurusu yaptım ama beni 2 ay sonraki sınava alacaklarını söylediler ozamana kadarda kartımın süresi biticek bu durumda yeni kartım çıkamaya kadar çalışsam ceza alırmıyim. Şirket imde ceza alirmi…diğer sorum bu durumda sten çıksam kıdem ve ihbar tazminatı mi alabilirmiyim tskler

 58. Merhaba Avukat Bey.2012 yılında El Kaide denen örgütten Fetöcülerin iftirası ile tutuklandim.3 Ay tutuklu bulundum.Daha sonra sucsuz olduğum anlaşıldı.Beraat aldım.Ve tazminat davası açtım.Tazminat aldım.2017 da ise hırsızlık suçlaması ile gözaltına alındım.Sucsuz olduğum anlaşılınca beraat aldim.Beraat kararlarimı emniyete versim.Kar başvurusu için.Ama bugün olumsuz olarak sonuçlanmış.Ne yapabilirim.

 59. Muhammet Yaman

  18.04.2013 tarihli EGM/39 bakanlık/20 sayılı silah ruhsat işlemleri birleştirilmiş genelgesinin yargılaması devam edenler başlıklı 7.13. maddesindeki 91/1779 sayılı yönetmenliğin 16. Maddesinin 4 . Fıkrası ile 16.maddesinin d bendinde ki suçlar içerisinde yer alan bilişim suçları ni gerekçe göstererek ve buna istinaden arşiv araştırmasıni da olumsuz göstererek silahlı özel güvenlik kimliği min iptali ve ognet üzerine red kaydının girilmesi ni ve çalışma izni iptal edilmiştir. Düşüm kararı alınmamış olup 5 aylık Hagb süresi kesinleşme tarihi 2015 yılının ekim ayıdır. Özel güvenlik çalışma izni dahil silahlı kimliğimde iptal edilmiştir. Bu hukuken doğru mudur ? İdare mahkemesi valilik oluru nu kabul eder mi ? Yürütme durdurma kararı verir mi?

  1. Özel Güvenlik Görevlisi hakkında verilen HAGB kararı eğer 1 yıldan az süreli bir cezayı gerektirir bir suç için ise bu karar gerekçe gösterilerek kimlik iptali yapılamaz ya da kimlik yenilemesi yapılması gerekir. Bu sebeple dava açabilirsiniz Dava süreci hakkında daha sağlıklı bir görüşme için tarafımıza 05327154705 nolu telefondan ulaşabilirsiniz

   1. Hocam, arkadaşım in sorusunda ogg olma şartlarında,1 yıl altı caza almış ,kimliği iptal olmaması lazım dediğiniz gibi

    Ama; silah ruhsatı alma şartlari
    d-) maddesinde, bilişim suçlarından ceza almama sarti var,silahlı kimlik almama gerekçesi bu madde değil midir?

    İyi çalışmalar dilerim,aydınlatıcı bilgilerinizden dolayı teşekkür ederim…
    Saygılarımla…

    1. Bu bahsi geçen çok detay bir şey, silahlı ruhsat almanın şartları ile özel güvenlik görevlisi kimlik şartları birbirinden bağımsızdır, bu durum ancak silahlı güvenlik olmaya engel olabilirse de silahsız güvenlik görevlisi olmaya engel değildir, elbette alınan ceza 1 yılın altında olmalı

 60. Doğan Berktaşoğlu

  slm 20 yıl önce ot içmekten hüküm giydim satmak ekmek yok, arşiv kaydımı sildirdim, ceza 5 ay idi, özel güvenlik kimliği alabilirmiyim

 61. 1.14 promil ile alkollü araç kullanmaktan dolayı evime 50 metre mesefade trafik güvenliğini tehlikeye atma suçu nedeni ile hakkımda 5 yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertlenmesi kararı alındı , bu karar özel güvenlik kimliğimin iptal edilmesine sebep olur mu?

  1. Yazımızı lütfen tamamını okuyunuz, cevabı sorunuzun cevabı mevcut

   1 yıldan fazla ceza verilmesini gerektirir kasten işlenen suçlarda kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilirse özel güvenlik kimliği iptal edilir.

 62. Merhaba
  Ben kimliğimi yenilemeye verdim üzerimde sahte para yakalandı tevekküle sokmadım ama sucum sabit görüldü 5 yıl denetimli serbestlik verildi 2022 Temmuz ayında bitiyor denetimlik ayrıca 10 ay hagb var kartım iptal olur mu yinede öğrenmek istiyorum yazınızda iptal olacağını ANladım ama yinede sormak istedim Teşekkürler şimdiden

 63. Furkan Pekdemir

  Merhaba. Hastanede özel güvenlik görevlisiyim. Hastanede bir şahıs ile tartıştık. Kavga ettik ama ben hiç vurmadım. Ben darp edildigim halde mahkemede bana HAGB olarak 5 sene olaya karışmama cezası verildi. Kimlik yenilemesi yaptığımda sorun olur mu?

 64. Merhaba bende davadan beraat etmiştim..ögg Kimlik kartım varken denetimli serbestlik almıştım.. Yabancı madde bulundurmaktan.. İki sefer kimlik yeniledim… Ama en son yenilemede iptal ettiler..geriye dönük tarih olmasına rağmen.. O karardan önce dava düşmüştü.. Şu mahkeme sürüyor.. Ozman ögg kimliğini geri alıyor olabilmem gerek.. Teşekkürler

 65. Göktürk Afşar

  Merhaba 2008 yılında işlenen kişiyi hürriyetten yoksun kılma suçundan ERTELİ 1 yıl 8 ay ceza aldım
  ceza 2014 yılında tekrar eden mahkemede verildi / Erteli 1 yıl 8 aylık cezayı sorunsuz bitirdim düşüm kararını aldım yanı sıra memnu hakları iadesi adlı belgeyi de aldım fakat özel güvenlik kimliğim valilik komisyonu tarafından iptal edildi / kimliğimi alma şansım varmıdır

 66. Ahmet takyan

  Tacizden 75 gün para cezası verdi verdi onunda hagb verdi . Yenilemede sıkıntı olurmu .lütfen bu bilgiye ihtiyacım var

 67. Suleyman parlar

  Iyi gunler kimlik kartimin 4 cu yenilemesi5188 kanunun 10 cu maddesinin h bendine gore kartim iptal edildi daha once hic bir suc veya davam yok neden boyle geldi anlayamadim yardimci olurmusunuz iyi calismalar

 68. Merhaba 2014 yılında uyuşturucu madde içmek suçundan 1 yıl denetim serbestlik aldım 5 yılda hagb verildi 2018 yılında kimliğimi yeniledim 2019 yılında da temiz kağıdı aldım şimdi 2023 yılında yenilenen var yenilemeye girdiğim de bir sorun olurmu ben KHK devlet hastanesinde çalışıyorum iptal olma konusu varsa dava yoluyla alma durumu varmı 2022 de sıvava girsem iptal olursa en azından o süre içinde dava olayı ile uğraş sam kimlik sürem dolmadan işten cikarilma olayı olmaz diye düşünüyorum sizin görüşünüz nedir (vereceğiniz cevap için teşekkür ederim

 69. Üstadım merhabalar. Şuan bir özel güvenlik firmasında silahlı güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. 2021 Aralık ayında da yenilemem gerçekleşti ve 1,5 ay önce de kartım da elime ulaştı. Fakat soruşturmadan geçmediği gerekçesiyle beni Güvenlik şube arşiv onay kısmına çağırdılar. Hakkımda açılmış bir dava varmış ve konusu Bankacılık-Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık sahtecilikmiş. 2020 de açılmış bu dava ve benden sadece geçen yıl bir ifade alındı sonrası İçin 28 Şubat’ta İstanbul Fatih ilçe emniyete ifadem alınması İçin müzelere yazılmış. Dosyaya da gelen bir cevap yokmuş. Bu durumda ne yapmalıyım kartım iptal olabilir mi ?

  Bir de güvenlik şubeden 50 TL vererek silahsıza çevriliip dava dosyası sonuçlanınca gidip tekrar 50 TL verip silahlı kimlik kartımı alabiliyormuşum doğru mudur bu ?

 70. Kübra Tukay

  Merhaba benim uyuşturucu davam vardı ve bu davadan 2016 da temize çıktım mahkeme kararında da düştü yazıyor fakat Şubat’ın 3nde ögg kimliğimi iptal ettiler. Onaylanmış ve temize çıkmış bir dava bu. Yargıtay’a başvuruda bulundum fakat kimliğimi geri alabilir miyim bilmiyorum yardimci olursaniz sevinirim. Teşekkür ederim.

  1. 5188 sayılı Kanun 10.maddesinde d bendi 4.fıkrasında geçtiği üzere Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunması dahi özel güvenlik görevlisi olmaya engel sayılmıştır, yani uyuşturucu suçundan beraat etmiş olmanız kimlik iptaline engel değildir

   1. hocam ‘DEVAM ETMEKTE OLAN bır soruşturma veya kovuşturma’ bunu yanlış yorumluyor olabilir misiniz? soruşturma geçirmiş olmak diye birşey yazmıyor kanunda rica ediyorum sizden şu konuya bir açıklık getirin her avukat farklı birşey söylüyor

    1. Danıştay 10. 2019/11820 E. 2020/5457 K.

     “…….CK 220. madde kapsamında örgüt kurma ve üye olmak, örgüt faaliyetleri kapsamında resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık” suçlarından dolayı davacı hakkında soruşturma açıldığı ve halen devam ettiği görülmekle, davacı tarafından; özel güvenlik görevlisi olarak çalışmak için 5188 sayılı Kanunun 10/d maddesi uyarınca sayılan suçlardan mahkum olmama şartının arandığı ve bu nedenle hakkında devam eden soruşturmanın göreve engel bir durum olmadığı ileri sürülmüşse de; aynı Kanunun 10. maddesine 680 sayılı KHK ile 02/01/2017 tarihinde eklenen ve işlem tarihinde de mevcut olan (h) bendinde güvenlik soruşturması olumlu olma şartına yer verildiği, bu kapsamda yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda davacı hakkında devam eden bir soruşturma bulunduğunun tespit edildiği, soruşturmaya konu suçların niteliği dikkate alındığında bu durumun özel güvenlik hizmeti ile bağdaşmadığı ve anılan Kanun hükmü uyarınca güvenlik soruşturmasının olumlu olması şartını sağlamadığı anlaşıldığından, davacının özel güvenlik görevlisi olarak çalışmasının uygun görülmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı….” denilmiştir.

     1. Bunu defalarca okudum ve benim anladığım soruşturmanın devam ediyor olmasından dolayı kimlik iptali söz konusu, soruşturma bitmiş kovuşturmaya yer yoktur kararı verilmişse yinede kimlik iptal olacak mı?

     2. Soruşturmanın sonucu önemli olsaydı sonucu beklenecekti, sayılan suçlar açısından soruşturmanin varlığı kimlik iptali için yeterli görülmektedir. Aksi halde sonucunun beklenmesi davada bekletici mesele yapılır. Burada vicdani gözükmese de kimlik için sert kuralların tercih edildiği ve belli suçlarla ilgili asla kişinin isminin bile geçmemesi gerektiği şeklinde bir yaklaşımın olduğu görülmektedir. Sürekli aynı hususta yorumunuz yanlış diyerek defalarca kez yazdınız, sizin yorumunuza saygı duymakla birlikte bahsini ettiğimiz durum bizim kanaatimiz değil yargı uygulamasıdır, lütfen artık bu hususta bize ısrarcı olmayın iyi günler

 71. Fahri birol tasdemir

  Merhaba 2005 yılında aldığım güvenlik sertifikasını yenileyebilir miyim .aktif olarak güvenlik görevlisi olarak çalışmadım ama şuan yenilemek istiyorum.12 yıl olmuş tekrar yenileyebilir miyim

 72. Göktürk Afşar

  Merhaba
  2008 de Kişiyi Hürriyetten Yoksun Kılma Suçundan Yargıtay Sonucu
  2014 teki Tekrar Eden Mahkemeden
  Erteli 1 Yıl 8 Ay Ceza Aldım

  Ceza Sürecini Sorunsuz Bitirip
  Memnu Hakları İadesi Belgesini Aldım
  Ardından 3 Yıllık Süreyi de Bitirip
  Dosya Düşüm Kararını Aldım

  Fakat
  2021 Ekim Ayında Komisyon Tarafından Güvenlik Kimliğim İptal Edildi

  Güvenlik Kimliğimi Alma İmkanım Varmı
  Yardımcı Olmanızı Rica Ederim

 73. Ahmet Çakır

  2020 yılından bu yana silahlı özel guvenlik görevlisi kimliğim var.1 yıldır antidepresan ilaç kullaniyorum.Bugün işe girmek için sağlik merkezinden saglik raporu almaya gittim ve doktor ilaç kullandigim için rapor vermedi ve bu durum emniyete bildirilirse kimligim iptal edilecegini söyledi.Önumüzdeki ay bir iş fırsatım daha var onu kacirmak istemiyorum.Sorum şu: antidepresan ilaç kullandigim için kimligim iptal edilir mi?

  1. Merhaba bende ilaç kullandığım için saglik raporu alamadım siz halledebildinizmi özel sağlık raporu veriyormu?

 74. Antepli antep

  Merabalar ali bey 2013 yılında karar tarihi 2014 özel hayatin gizliliği TCK 134/1 1 yil 8 ay ceza aldım hükmün açiklamasi geriye bırakıldı ve Mahkeme başvurdum arşiv kaydım yok adli sicil istatiklerde gözüküyodu e devletden almiş olduğum sabika kaydimda çikmiyodu ve şuan silindi Özel güvenlik olabilirmiyim olamazmiyim sizlerden ricam

   1. Merhaba 2 yıl önce sosyal medya üzerinde kamu görevlisine hakaret ettim hasiktir ibine diye bana dava aştı ve 465 gün hapis verdi ve bunu 8500 tl paraya çevirdi daha önce herhangi bir suça karışmadığım için HÜkmün açıklamasının geriye bırakılması ve 5 yıl herhangi bir auça karışmayacam buna istinaden kimliğim iptal olurmu

    1. yazımızda cevabı mevcut aslında. Yine de tekrar yazalım. Özel Güvenlik Hakkında düzenlenmiş 5188 sayılı Kanunda yukarıda tablo halinde sunduğumuz 10.madde belirttiği üzere kişi HAGB almış olsa dahi kasten işlediği bir suçtan dolayı 1 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren bir suça karıştı ise bu durumda özel güvenlik görevlisi olabilme şartını kaybetmiş olacaktır. Bu sebeple de yapılan kimlik iptali işlemi ya da yenilememe işlemi hukuka uygun kabul edilecektir

 75. Recai Güvenç

  Merhabalar.Part time olarak görev yapmakta olduğum basket maçında maç bittip görevimiz bittikten sonra kulübün promosyon olarak localara koyduğu içecekleri maç sonu toplanıp depoya konulduğu ve bizimde odadan icecekleri koyan personelin haberi olmasına rağmen dusuk sayida içecek alıp sonrasında odada kimse olmadigi için bize suç yapıldığını maç organizasyon guvenlik şirketi tebliğ edip herhangi bir tutanak ifade almadan işlem yapıldığını söyleyerek 3 yada 4 gün içerisinde guvenlik kartlarınızin iptal edileceği söylenmiştir.Ufak birkac içecek yüzünden kartlarimizin iptali oluyor mu.2 gundur bu olaydan dolayı resmen bizi hayata küsturduler.Boyle bir hakları varmi kartlarimizin iptali için.Iptal olursa eğer tekrar geri iadesi olurmu.En kısa sürede soruma cevap verilmesini arz ediyorum.Simdiden teşekkür ederim

 76. Mehmet delioğlu

  Mrb ben kamuda güvenlik gorevlisiyim uyuşturucudan 1 yıl denetim 5 yıl infaz aldım 2021 yılında hastaneye gittim tahlilleri temiz çıktı denetimim 2 ay sonra bitecek kovuşturma yazisi alabilirmiyim yenilemem 2023 yılında

   1. Mehmet delioğlu

    Soruşturma açılmadı mahkeme olmadı
    Zaten bana icirmistiler denetim yenileme den önce bitiyor yine alamazmiyim

 77. Saygi Ve Sevgiler

  Sayın Yöneticiler Verdiğiniz bilgiler için teşekkür eder Yardimlariniz için Teşekkür ederim.öncelikle uyuşturucu madde ve uyarici maddeden dolayi 1.dereceden yakinim sayesinde kanimda madde bulunup Denetimli Serbestlik adi altinda 1 yil tedavi ve gerekli oturumlara mecbur birakilarak,sistemin daha çok suça teşvik etme ve manevi yönü zayif olan insanlarin ve gerek maddi sıkıntılar ile birlikte bazi insanlarin Suça Daha çok bilaştığını,1 yillik süre zarfinda ayda kimi zaman 3 kere zorunlu olarak katilmaya mecbur birakilarak kendi başımıza iş bulmayi nerdeyse imkansizlastirilarak üstelik bütün madde kullanmis insanlarin ayni kefeye konulup Toplumun dışına itip birde Kendi özgür iradem ile çalışabileceğim sınırlı işlerinde kimlik kartim ile çalışabilirliğimi durdurarak!Hayatimi Yaşanmaz Hale Getiren Adalet sisteminin Tekrardan Adil Bir şekilde Yazilip Topluma Kazandirilmasi Gereken İnsanlarin Sistem Kuranlarin isteği doğrultusundan Ziyade Mağdur birakilan insanlarin özgürlüğünü hatta iş imkanlarini dahi kisitlayarak Kendi DSM öngördüğü beni işe sokabileceklerini Söyleyerek Yardim Etmeye Çaliştiklarinin Farkindayim.Fakat Her İnsan Ayni Olmamakla Birlikte Her Suç Görüldüğü gibi Olmayip,Birazda Hatayi KANUN Koyan Büyüklerimizin Yapmiş olduğu yasalarin Gerçek Suçlulardan Ziyade Zayif Kalmişlarin çok Kolay birşekilde Abluka altina Alip Suç işlemelerine Olanak Veren Kanunlarin Bir an önce Zayiflarinda Güçlü Sayilanlardan Ayni Eşitliğe Gelmesini Temenni Ederim.Şayet Avukat Dahi Tuttuğumuz Halde (İş Verenden)Kazandigimiz Davanin Tazminatini Alamayip,Güçlü Sayilan Kimselerin KANUN KOYANLAR tarafindan Gerekli Kanunlarin Zayifliğini Görmelerini Tüm Kalbimle İster!Geçmişe Nazaran Zayiflarinda Bu Denli Özgürce Konuşabilmemize uOlanak Sağlayanlardan Teşekkürü Kendime Borç Bilirim.

  1. Adalete ve hukuka olan inancınızı kaybetmeyin. Hak yerini daima bulur. Temenni ve teşekkür mahiyetindeki yazınız için teşekkür ederiz. Güzel ve sorunsuz bir hayat dileriz.

 78. Mustafa yiğitel

  cinsel tacizden yargılanıyorum bu sebeple ögg kimliğim iptal edilip sözleşmem feshedildi tazminat ödenmedi.davadan beraat edersem kimliğimi ve diğer haklarımı alabilirmiyim

  1. Tazminat haklarınız şart altında ödenmesi gerekir, bu hususta Gaziantep ilinde iseniz tarafımıza ulaşabilirsiniz. Tazminat hakkında aşağıda linkini verdiğim yazıyı okuyabilirsiniz. Ancak kimliğiniz iptali kesindir. Çünkü cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar için hakkında soruşturma açılmış olması dahi kimlik iptali için yeterlidir. Bu sebeple beraat etmeniz kimliğinizi geri almanız için yeterli olmaz

   https://www.akillar.av.tr/kimligi-iptal-olan-veya-yenilemeyen-ozel-guvenlik-gorevlisinin-tazminati/#:~:text=3%2D%20Kimli%C4%9Fi%20iptal%20olan%20veya,%C4%B0hbar%20tazminat%C4%B1%20hakk%C4%B1%20ise%20%C3%B6denmeyecektir.

 79. Özcan Korkmaz

  Hocam merhaba 2004 yılında yaralama suçundan 1 aylık cezası para cezasına çevrilerek 5 yıl süreli herhangi bir olaya karışmamam halinde sicilime işlemeyeceğini öğrendim. Bu süreçte herhangi bir suça karışmadım fakat 2010 yılında üzerimde az miktarda uyarıcı madde ile polis aramasında yakalandım 2012 yılında denetimli serbestlik ile geçirdim. 2009 yılında almış olduğum güvenlik belgemi 2022 yılında Nisan ayında iptal ettiler. Devam eden herhangi bir davam yok diğer iki davadan da hapis cezası almadan sonuçlandı ve zaten bir daha hiç bir suça karışmadım. Yukarıda yazdığınız maddelerden birinde denetimli serbestliğe uyduğum için davanın düşmesi ve bu durumda güvenlik kartımın iptali kararının durdurulması için başvurabileceğimi yazmışsınız. Benim şu anki durumda ne yapmam gerekiyor acaba lütfen cevaplandırabilir misiniz? Çok teşekkür ederim

  1. Uyuşturucu suclarinda hapis cezası alma şartı yok, maalesef yalnızca soruşturma açılsa bile kimliğiniz iptal olur yazımızda net bir şekilde ifade ettik lütfen daha dikkatli okuyunuz

 80. ergün subaşı

  Kişilerin huzur ve sükunu bozma sucundan takipsizlik aldım kimlik iptali söz konusumudur vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim.

 81. ergün subaşı

  kısılerın huzur ve sukunu bozma sucundan takıpsızlık aldım kımlık ıptalı söz konusumudur tesekkurler

  1. Hocam cinsel taciz suçundan takipsizlik kararı aldım yaka kartı yenileme de sıkıntı olurmu vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkürler

   1. Yaka kartı dediğiniz güvenlik kimliği galiba, kişi hakkında cinsel Suçlardan soruşturma açılmış olması dahi kimliğin iptali için yeterli, beraat etseniz de takipsizlik alsanızda fark etmez kimlik iptali olur

    1. Hocam cinsel suçtan şikayetini geri aldı bayan savcılık kamu adına takipsizlik verdi buna rağmen güvenlik kimlik kartım iptal olurmu

 82. Mikail sertakan

  Merahaba avukat bey
  2015’te mahkelik oldum..iki tarafta sikayetci olmak olmadik..olay Kamu davasina donustu ve 2018’de sonuclandi. Kasten adam yaramala sucundan 1
  yil 4 ay 7gun ve 5 yil serbeslik denetim verilmis bende bunu bilmiyordum…bu yuzden guvenlik kartim iptal olmus..bundan sonraki surecle ilgili ne yapmam gerekiyor yardimci olursaniz cok sevirinirim..

 83. sayın avukat bey ben kamuda özel güvenlik olarak calışmaktayım kavgadan kasten yaralamadan mahkemem beş ayönce sonuçlandı 2yıl 10gün ceza aldım dava şuan istinafta belgemin yenilemesıne altı ay kaldı bu şartlarda istinaftan sonuç gelmeden yenileme yaptırabilirmiyim gerekçeli karar yazıldı diyor edevlette sabıkam yok görünüyor

 84. Hersey cok guzel anlatılmış tskr ederim.Yanliz kafamın karıştığı nokta Hakkımızda devam eden bir soruşturma varsa yaka karti özel güvenlik şube tarafından alınmışsa.Ama e devlet uyap adlı sicilde herhangi bisey yoksa çalışmaya engel bir durum varmi.Acikcasi genel anlamda kanunda kırmızı çizgi olarak nitelendirdiğimiz terör örgütü üyeliği dışında ve kasten işlenen suçlar diyor.Evrakta sahtecilik suçu buna dahil mi yapılan yanlışsan dolayı yaka karti iptal edilmişse yada alınmış ve süresi geçmişse tekrar alabikirmiyuz

 85. Merhabalar kolluk kuvvetlerine hastanede yaşanan hasta yakınları tarafınca çıkan kavga nedeni ile görüntüleri vermedigime dair tutanak tutulup kimlik kartım iptal edildi idare mahkemeye başvurdum cvp gelmedi henüz hastaneden çıkış verilmedi henüz sonuç ne ve nasıl olur sizce teşekkür ederim

   1. İlk önce Merhabalar kamu da çalışmaktayım iftira suçundan kesin olarak 10 ay hapis cezası aldım istinafa gönderdim ret geldi şimdi yakın bir tarihte infazdan 10 gün içinde teslim olun diye evrak gelecek ordan da büyük ihtimal 1 gün yatırıp denetimli serbestlik verip çıkaracaklar kimlik sürem daha var 2 yıl kadar denetimli serbestliği bitirmiş olacağım yani bu durum kimlik iptali veya yenilememe engel olur mu

    1. 1 yıl altındaki cezalardan belirli suçlar hariç kimlik iptali olmaz, iftira suçu da bahsi geçen Suçlardan değil. Yani 1 yıl altında ceza olduğu için kimliğiniz iptal edilemez

    1. Dava açılmış ise e devletinizden dava dosyası sorgulama bölümünden görebilirsiniz, ancak henüz savcılık soruşturma aşamasında ise dosya e devlette gözükmez, bunun için varsa eğer dosyaniz dosyanın olduğu adliyeden kimlik sorgulaması yaparak dosya hakkında son durum ogrenebilirsiniz

 86. Merhaba. 2018 Yılında hırsızlık yaptım. 2019 Ocak ayında mahkemeye çıkıp, cezam 1 Yıl 3 Ay olarak belirlendi Denetimli serbestlik alıp serbest bırakıldım (İmza koşulu vesaire yapmam istenmedi). 16 Nisan 2022 de Özel Güvenlik kursuna yazıldım şuan devam ediyorum. ÖGG Kartı soruşturmasında bu cezam bana bir engel teşkil eder mi? ve ÖGG Kartı için harcımı yatırıp soruşturulsa ÖGG hakkım tamamen iptal olur mu?

 87. Orhan Çiçek

  Merhaba simdiden vereceginiz cevap icin tesekkur ederim
  2018’de alkollu arac kullanmaktan 2 ay 15 gun hagb karari verildi
  2021’de alkollu arac kullanmaktan 1 ay 15 gun adli para cezasi verildi
  Hagb bozuldu 2 ay 15 gunluk karar kagidim elime gececek kimlik kartimi yenilenmesi icin vermistim karar kagidini al getir dedi kimlik kartim yenilenirmi
  Bizleri aydinlattiginiz icin Allah sizden razi olsun cok

 88. Merhaba 2010 yılında uyuşturucudan denetimli serbestlik gördüm 2014 de mahkeme düşme kararı verildi 5237 sayılı kanunun 191/5 bendine göre 2017 de özel guvenlik yenilemede kesinleşme şerhi istediler sorun olmadı aldım 2022 de tekrar yenilemede sorun çıkardılar iptal olur diyor memur geçmişte 2017 den once olan tedavi ve denetimli benim kimlik iptal edilebilirmi

 89. Songül toksoy

  Ufak bı sorum olcakti özel güvenlik kimliğim yenileme süresinde basit yaralama suçundan 5yil suc islememe verdiler ve o süre zarfında ve mala zarar verme suçundan para cezası aldım ikisindende ödedim kapandı dosya kimliğim iptal olurmu

 90. Eskişehir 9 asliye ceza mahkemesi verdiği hüküm gereğince 2yil 1/6 oranında af 5Ay ceza verilmesine hükmün açıklanmamasina denetimli serbestlik ile ertelenmesine karar verilmiştir 2020 temmuz ayında 24 Ocak 2022 tarihinde yenilemede silahlı özel güvenlik kartım valilik komisyon karar ile iptaline karar verilmiştir silahsız özel güvenlik kartı verilmesine denmiştir.idare mahkemesi dava açsam sonuç ne olur tşk ederim

 91. Merhaba avukat bey ben devlete ait emniyet atış poligonunda boş kovan toplarken tutanak yedim ve mahkemeye verirdim iddianamede boş kovan toplamak hırsızlık poligona girmek devlet malına zarar verme ve işyerini ihlal etme suçlarından yargilandim mahmeke boş kovan atık madde olduğu için ceza vermedi diğer devlet malına zarar vermedede ceza almadım işyeri ihlali suçundan 5 ay 1 yıl ertelemeli hapis cezası aldim kartı yenilenmesini gerekiyor yenilemede iptal olurmu simdeden teşekkürler

 92. Hasan ali Yücesan

  Babam tarafından yazılan Benim telefonum benim Twitter hesabından Cb ye hakaretten dava açıldı babam yazdıklarını kabul etti bana yüzüme beraat dedi.babama 1 yıl 2 ay hapis HAGB erteleme cezası verdi.şimdi Savcı bunu istinafa taşıdı sizce İstinaf bana ceza verirmi veya sonuç ne olur. Sizce güvenlik kartım iptal edilir mi.ne yapmalıyım.

  1. Dosyanızı kapsamlı incelemeden çıkarım yapmamiz takdir edersiniz ki imkansız, sağlıklı bir görüşme için tarafımıza 05327154705 nolu telefondan ulaşabilirsiniz

 93. Kerem Karadağ

  Merhaba Avukat bey 2012 yılında görevini yaptirmamak için direnme suçundan ve uzerimden bıcaķ çıkmasından dolayı 5+5 ay hapis cezası aldım. 25 gün kapalıda yattıktan sonra polislerin şikayeti geri alması sebebiyle çıktım. Sonrasinda tahliye ile beraber 5 yıl hagb aldim. 5 yilin dolmasina 1 ay kala kavgaya karistim hagb
  kararim yandi. 2014 de guvenlik kimliği aldım. Daha onceki kimlik yenilememde polis memuru bu suçu simdi islemis olsan kimligi alamazsin demisti. 2019 da habg kararina uyulmamasi sebebiyle tekrar dava gordum ve girdi cikti yaptim.(10 ay) Davam tekrar acildigi icin sucu yeni islemis mi sayilirim? Bir sonraki kimlik yenilemesinde sıkıntı yaşar mıyım sizce? Görevi yaptirmamak icin direnme özel güvenlik olmaya engel midir? İyi çalışmalar dilerim.

 94. Cengiz öztüten

  İki sene önce komşumun klima fanlarından rahatsız olduğum için uyarmaya gittim ve bana sert çıkış yaparak bıçakla saldırdı ben de kendimi korumak için dükkanın önündeki saksıdan sopayı aldım ve temas etmedim kendisi bana temas etti sıcak çay döktü üstüme bundan dolayı şikayetçi olup mahkemelik olduk sonra 5 yıl suç ilemememe şartı ile para cezasına çevrildi fakat ceza gelmedi sonra eşimle kıskançlık yüzünden tartıştık oda gidip şikayetçi oldu ve bundan 5 aylık 3000 TL para cezası aldım sonra bir önceki komşumla olan davada araya girdi bundanda 2 ay 3 gün para cezası 1260 TL ceza geldi ikisini ödediğim halde Adli sicil kaydında gözüküyor silahlı özel güvenlik kimlik kartını yenileme yaparken sıkıntı yaratır mı toplam 7 ay 3 gün 4260 TL para cezası bu silahlı özel güvenlik kartımı etkilermi

 95. Merhabalar 2.ağır ceza mah. Evrakta sahtecilik suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi kararı istinafa taşıdık şu an mahkeme devam ediyor.güvenlik görevlisiyim yenilemede sıkıntı olur mu yada kimliği silahsıza çevirebilirler mi ? Şimdiden teşekkürler

 96. sayın hocam 2012 yılında 1 yıl tedavi ve denetımlı serbestlık aldım dosyamı tamamladım düşüm yapıldı 2018 yılında almıstım sılahlı kımlıgı gecen ay yenıleme yaptım düşüm belgelerını istedıler götürdüm kimlik eve geldi mahkeme kalemınden memnu hakların ıadesı dılekcesı yazmaya gıttım boyle bırsey yazmana gerek yok ceza almamıssın arsıvınde bısey gozukmuyor dedı mahkeme kalemı benım kımlıgı tekrar cagırıp ıptal ederlermı 3 hafta oldu eve geleli

 97. Güneykan adıgüzel

  Merhabalar ben silahlı özel güvenlik kimlik kartımı iş değişikliği nedeniyle yenilemedim.
  6 yıl geçti iptal edilir mi
  Sağlık raporu şartı varmı tekrar alabilmem icin kimliğimi . teşekkürler

 98. Merhaba 31.07.2021 tarihinde 3 kişi bir araç içerisinde geziyorduk yolda sonradan 1 arkadaş daha aldık araça polis çevirmesi oldu yolda sonradan aldıgımız arkadaşda çok az miktarda uyuşturucu madde varmış arkadaşda araba arka koltuguna bırakmış polisler görünce karakola götürüldük hepimiz ifade verdik arkadaş kabul etti suçunu 3 kişi sonradan aldıgımız arkadaşa ait oldugunu söyledik 06.09.2022 tarihinde mahkemesi var bu arkadaşın ama diger arkadaşların ve benim adı geçmiyor davada hakkımda herhangi bir soruşturma kovuşturma adıma açılmış herhangi bir dava yok yıl sonunda kimlik yenileme zamanım geldi sizce kartımı yenileyebilirmiyim lütfen yardımcı olun bilgi ve tecrübeleerinize ihtiyacım var

 99. İhsan tutioğlu

  Kimlik yenileme için başvuru yapıp evraklarımı verdim, güvenlik şübeden arayıp şübeye eski ögg kimliğimi de yanımda getirmemi isteyerek çağırdılar, elime verdikleri evrakta…………. “Atatürk’ün hatırasına alanen hakaret” suçundan yargılndığınız 10 ay hapis cezası ile cezalandırıldığınız, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, 5 yıl denetim süresine tabi tutulduğunuz, denetim sürenizin devam ettiği tespit edilmiştir……….. Yazan bir evrak imzalatılarak başvurunuz olumsuz sonuçlanmıştır denildi, görevli memur isterseniz 60 gün içinde mahkemeye başvurup karara itiraz edebilirsiniz yada denetim süreniz bitince mahkemeye başvurup sicilinizden sildirerek güvenlik şübeye tekrar başvurabilirsiniz denilerek eski kimlik kartıma el konuldu, şimdi ben 1 yıldan az ceza aldığım için karara itiraz davası açabilirmiyim teşekkürler şimdiden.

 100. Yiğithan güzel

  Merhaba 2018 yılında hakkımda nitelikli dolandırıcılık suçundan dava açılmış olup 2020 yılında ilk duruşmada suçu işlediğim sabit olmadığı için beraat ettim ve silahlı özel güvenlik kimlik kartı almak için başvuruda bulundum komisyon kararı sonucunda silahlı almamın uygun görülmediğine onun yerine silahsız alabileceğim söylenmiştir suçsuz olduğum kanıtlandığı halde silahlı güvenlik kartı nin verilmemesi mümkünmüdür acaba

   1. Merhabalar benimde beraat kararı almama rağmen kimliğim silahsıza çevrilecekmiş…ne yapmam lazım kolay gelsin

 101. Muhammet beken

  Hocam öncelikle iyi günler dilerim benim güvenlik kartı yenileme vaktim geldi cinsel taciz iddiasıyla hagb kararı verildi 75 adli paraya çevrildi ama onu başka bir suç işlediğimde vereceğim hayır birde kadın 1958 doğumlu biri yani herkes yine eşitmi yok `ateşini ölçmemişim sen taş gibisin demişim’ Allah’ım ya sabır

 102. Merhabalar şimdiden teşekkürler cevabınız için 20018 de Facebook üzerinden hakaret ettiğim için dava açıldı uzlaşma ile dosyam kapandı fakat yine başka bir hakaret davası açıldı Facebook üzerinden bu sefer suçlamayı kabul etmedim hesabım çalınmıştı sonra hesabı kurtarıp hesabı sildim uzlaşma benden 20000 veya 30000 isterse bu parayı veremem mahkeme nasıl bir karar verir 3 yıl var kartımın yenilenmesine çalıştığım halde iptal olurmu

 103. Merhaba Avukat bey benim cüzdanım kayboldu kimlik ehliyet kayboldu suç duyurusunda bulundum başkalarının eline geçmesini önlemek için şikayet çi konumundayım takipsizlik gelecek büyük ihtimalle özel güvenlik kimliği yenilenirmi

 104. Merhaba, benim kimlik kartımın zamanı geçti. Yenileme işlemi yapabiliyormuyuz geçsede herhangi bir yolu var mı ? 5 ay falan geçti o süre zarfında güvenlik işi yapmıyordum neredeyse 2,5 senedir yapmıyorum. Son kullanım tarihi geçen kişi yenileme yapabilir mi ? Kimlik yenilemede tekrar kimliği istiyolar mı ?

 105. Marhaba avukat bey benim 2 ay sonra mahkemem var tek dosya üzerinden yaralama tehdit hakaret diyelim bu 3 suç tan ayrı ayrı 6 ay 7 ay ve 5 ay aldık diyelim normalda 1 yılı aşıyor ama ayrı ayrı olunca 1 yıl altı oluyor bu şekilde tek dosya üzerinden ceza alırsam kimlik iptal olurmu ? Peki

  1. Cezanın infazı aşamasında ictima hükümleri uygulanır ise ( yani cezaları birleştirerek infaz etme) toplamı 1 yıldan fazla olacağı için kimlik iptali edilir, şu an için karar verilmeden bir şey demek imkansız. Ancak şikayete tabi suçlar olduğu için mutlaka karşı tarafla uzlaşın, şikayetini geri çeksin. Sizin için en risksiz yöntem bu

   1. Tessekkür ederim Ali bey savcı iddianamesinde ayrı ayrı cezalandırılması demis bu birşey farketdiriyormu peki.. karşı taraf uzlaşmıyor zaten ilk vuran taraf o kamera kayıtlarında var ilk tehdit hakaret edende o kavga anında kufurlestikve kavgaya tutuştuk oda basit yaralamadan tehditten hakaretten yargılanacak

    1. Dosyayı detaylı incelemeden sağlıklı bir değerlendirme yapamıyoruz, bu sebeple sağlıklı bir değerlendirme için tarafımıza 05327154705 nolu telefondan ulaşabilirsiniz

 106. Burda ve baska hicbir platform da benim gibi bir iptal sekli yok.oncelikle merhaba ve imkan icin tesekkur ederim.

  2018 yilinda ozel guvenlik kimlik basvurusu ve sonucu kazandigim kimligimi 2021 yili kasim ayinda kaybettim ve emniyete kayip bildirimi yapip yenileme randevusu basvuru sonucu 2010 yilinda yasakli madde satin alma ve bulundurma sucu ile hagb ve denetimli sebestlik tedbiri ile dusme dosyasini gerekce gosteren 2018 yilinda guvenlik olabilir onayini veren guv arsiv onayi veren emniyet bu kez bu olayi gerekce gosterip calisma iznimin valilik komisyonu kararinca iptalini tarafima teblig etti ve benim butun kurulu duzenimi alt ust ederek beni meslegimden ve aile ici huzurumdan yoksun olmana sebep oldu telafisi mumkun olmayan sonuclarin icinde birakti.ben maddi imkansizliklardan oturu idari mahkeme de durdurma karari davasi acamadim bundan mutevvellit 30 08 2022 anayasa mahkemesi ozel guv yasasi kanun maddesinde ki karar geregi hagb haklarinda ertelenmesi yada tedbir sonrasi dusme alanlarda guv arsiv olumsuz olanlar kimler guv olamaz yada bu nedenle guv calisma izinleri iptal olur maddesi kaldirildi arsiv ve guv arastirmasi olumsuz olanlar gibi maddeler yok artik kimlik iptalinide gerektiremez kararini aldi simdi ben kimligimi alabilirmiyim cvplarsaniz cok mutlu olurum.

 107. Vadullah içlek

  Benim kartım haziran 30 06 2022da iptal edildi 2020 1 ayda 5 yıl erteleme verıldı uyusturudan yeni cıkan kanundan geri verilebilmesi imkanı varımdır acaba dava acılsa