LAN KELİMESİNİ SÖYLEMENİN HAKARET SUÇU OLDUĞU

Güncelleme Tarihi:

kategori:

Türk Ceza Kanununun “Hakaret” başlıklı 125. Maddesi:

“Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilaf edilerek işlenmesi gerekir. ——– TCK’nın 125.maddesinde düzenlenen hakaret suçunun oluşabilmesi için; Bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte:
  • somut bir fiil veya olgu isnat etmek’
  • sövmek suretiyle bir saldırı bulunması’ gerekir. 
Burada önemli olan olayın nasıl ve hangi ortamda gerçekleştiğidir. Aşağıda verilen örnekte olay bir bütün olarak değerlendirildiğinde kişinin açıkça suç işlediği sabittir.

Örneğin:

Karakola girmek istediğinde kendisine nereye gideceğini soran polise hitaben: “Sana ne lan, sen kimsin, ben istediğim yere gider, istediğim yerden çıkarım, bana kimse karışamaz” şeklinde sözler söylediği, sanığın olumsuz tavrını sözüyle pekiştirdiği, davranışlarının bir bütün halinde görevini yapmakta olan polis memurunu tahkir etmek amacıyla ve polisin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğundan sövmek suretiyle işlenen, hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğu kabul edilmelidir. 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 

Esas : 2014/756 Karar : 2015/124

Karar Tarihi : 21.04.2015 

Hakaret suçundan sanık A.. A..’ın 5237 sayılı TCK’nun TCK’nun 125/3-a, 125/4, 62, 50/1-a ve 52. maddeleri uyarınca 7.000 Lira adli para cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin Beypazarı Sulh Ceza Mahkemesince verilen 18.04.2008 gün 221-182 sayılı karardan sonra sanığın deneme süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemesi nedeniyle duruşma açılarak hükmün açıklanmasına ilişkin Beypazarı Sulh Ceza Mahkemesince verilen 30.04.2012 gün ve 88-259 sayılı hükmün, sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Ceza Dairesince 23.12.2013 gün ve 29305-33302 sayı ile;

“Olay günü karakola gelen sanığın, kendisine nereye gideceğini soran karakol çevre koruma nöbetçisi olan müştekiye hitaben ‘sana ne lan sen kimsin ben istediğim yere gider istediğim yerden çıkarım bana kimse karışamaz’ şeklindeki kaba sözlerin, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici nitelikte olduğu ve hakaret suçunun unsurları oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi” isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmiştir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise 25.02.2014 gün ve 166476 sayı ile;

“…Sanık A.. A..’ın saat 15.45 sıralarında kullandığı …. plakalı aracını emniyete ait karakol binasının oto parkına park ederek aracından indiği, karakol dış koruma nöbeti tutan müşteki görevli polis memurunun sanığa arabasını buraya park edemeyeceğini söylemesi üzerine, aracına tekrar binerek araca patinaj yaptırarak hızlı ve kontrolsüz bir şekilde caddeye çıktığı, bitişikte bulunan tarım kredi kooperatifi önüne aracını trafik akışını engelleyecek şekilde park ettiği ve araçtan inerek karakola yöneldiği, müşteki tarafından nereye gittiğinin kiminle görüşeceğinin sorulması üzerine ‘Sana ne lan, sen kimsin, ben istediğim yere gider istediğim yerden çıkarım, bana kimse karışamaz’ şeklinde sarf ettiği sözlerin, müşteki polis memurunun saygınlığını rencide edici nitelikte şeref ve haysiyetlerini incitici nitelikte olduğu ve hakaret suçunu oluşturduğu, kişinin görevli polis memurunun uyarılarına karşı daha hassas olması ve saygısızca karşılık vermemesi gerektiği, aksi halde kamu otoritesinin tesis edilmesi oldukça zor hale geleceği, bu itibarla sanığın görevliye karşı sarf edilen sözlerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu ve hakaret suçunun yasal öğelerinin oluştuğu” görüşüyle itiraz kanun yoluna başvurarak, Özel Daire bozma kararının kaldırılmasına ve yerel mahkeme hükmünün onanmasına karar verilmesi talebinde bulunmuştur.

5271 sayılı CMK’nun 308. maddesi uyarınca inceleme yapan Yargıtay 4. Ceza Dairesince 23.10.2014 gün ve 10018-30227 sayı ile itiraz nedenlerinin yerinde görülmediğinden bahisle Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilen dosya, Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır.
Yargıtay Ceza Avukatı Gaziantep boşanma avukatı

CEZA GENEL KURULU KARARI

Özel Daire ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında oluşan ve Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; hakaret suçunun unsurlarının oluşup oluşmadığının belirlenmesine ilişkindir. 

İncelenen dosya kapsamından;

Sanığın olay günü evrak vermek için karakolun garaj girişine aracını park ettiği, üniformalı şekilde karakol çevre koruma nöbeti tutan polis memuru müşteki Y.. Y..’ın sanıktan aracını başka bir yere park etmesini istediği, sanığın aracını patinaj yaptırarak ve hızlı bir şekilde başka bir yere park ettiği, ardından tekrar karakol giriş kapısına yöneldiği, müşteki tarafından nereye gittiği ve kiminle görüşeceğinin sorulması üzerine; “sana ne lan, sen kimsin, ben istediğim yere gider istediğim yerden çıkarım bana kimse karışamaz” şeklinde sözler söylediği,

Görev defterine göre müştekinin olay günü ve saatinde karakol çevre koruma görevinde bulunduğu, Karakol çevre koruma nöbet talimatı uyarınca, nöbetçilerin binaya giriş ve çıkış yapanları kontrol etmeleri, bina önünde ve arkasında bulunan karakola ait park alanına sivil araçlar ile tanınmayan şahısların araçlarının park yapmasına engel olmaları gerektiği, Anlaşılmaktadır.

Müşteki Y.. Y..; olay tarihinde çevre koruma görevini ifa ettiği sırada sanığın aracıyla gelerek karakolun yan tarafında bulunan emniyet otolarına ait garaj girişine hızlı bir şekilde girip aracını park ettiğini, sanığa sivil otoların buraya park edemeyeceğini, aracını başka bir yere park etmesini söylediğini, sanığın aracını patinaj yaptırarak ve süratli bir şekilde otoparktan çıkarıp trafik akışını engelleyecek şekilde caddeye park ettiğini, ardından da bir şey söylemeden karakol giriş kapısına yöneldiğini, sanığa yardımcı olmak amacıyla “nereye gidiyorsun kiminle görüşeceksin” diye sorduğunda, “sana ne lan, sen kimsin, istediğim yere gider, istediğim yerden çıkarım, bana kimse karışamaz” şeklinde cevap verdiğini belirtmiş,

Olay tutanağı mümzileri polis memurları tanıklar D, S, A. müştekinin beyanlarının ve tuttukları tutanağın doğru olduğunu ifade etmişler, Sanık ise; soruşturma aşamasında susma hakkını kullandığı, sorgusunda; olay tarihinde başka bir olay nedeniyle ifade verdiğine ilişkin bir yazıyı karakola teslim etmek için aracıyla karakolun otoparkına girdiğini, görevli memurun “neden izin almadan giriyorsun” dediğini, 5 dakika işinin olduğunu, içeriye kağıt verip çıkacağını söylediğini ancak memurların ısrarla arabayı dışarıya almasını isteyince, arabasını emniyetin otoparkından çıkartıp yukarı caddeye bıraktığını, karakola geri döndüğünde, görevli memurların karakolun önünde oturduklarını, hiç konuşmadan içeriye yöneldiğini müşteki memurun, tekrar “neden izinsiz içeri giriyorsun, sen kabadayı mısın” dediğini, bir cevap vermediğini, müşteki polis memurlarına hakaret etmediğini, izinsiz otoparka girdiğinden dolayı özür dilediğini söylemiş kovuşturma sırasında talimatla alınan savunmasında farklı olarak polis memurunun kendisine “sen kime hava yapıyorsun, sen kimsin” dediğini, kendisinin de ona “sen kimsin” diye cevap verdiğini savunmuştur. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Hakaret” başlıklı 125. maddesinin ilk üç fıkrası; “1- Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilaf edilerek işlenmesi gerekir. 2- Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.  3- Hakaret suçunun; a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı, b)Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı, c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz…” şeklinde düzenlenmiştir.  Bu düzenleme ile 765 sayılı TCK’ndan farklı olarak hakaret ve sövme ayrımı kaldırılmış onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek veya sövmek hakaret suçunu oluşturan seçimlik hareketler olarak belirlenmiştir. (Mahmut Koca- İlhan Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Adalet Yayınevi, Ankara, 2013, s.430)  5237 sayılı TCK’nun “Soruşturma ve kovuşturma koşulu” başlıklı 131. maddesinin birinci fıkrasında ise; “Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hariç; hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikâyetine bağlıdır” hükmüne yer verilmiştir.  Buna göre, TCK’nun 125. maddesinin birinci fıkrasında hakaret suçunun temel şekli, üçüncü fıkrasında ise nitelikli halleri düzenlenmiş, aynı kanunun 131/1. maddesinde kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret dışında kalan hakaret suçlarının şikâyete tâbi olduğu açıkça ifade edilmiştir.  Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerektirmektedir.  Sövme suçu, yazı, resim, müstehcen bir el hareketi ile gerçekleştirilebilir. Söz gelimi bir kimseye bir parça ot göstererek “ye” demek, el ile galiz ve müstehcen bir işarette bulunmak, mağdurun yüzüne tükürmek sövme teşkil eder (Sulhi Dönmezer, Ceza Hukuku Özel Bölüm, 1974, s.186-187) Bu bilgiler ışığında uyuşmazlık konusu değerlendirildiğinde; Olay günü karakola ait araçlar için tahsis edilmiş park yerine aracını park etmek istemesi nedeniyle çevre koruma nöbetçisi olan polis memuru müşteki ile tartışan ve tepkili biçimde aracını patinaj yaptırarak hızlı bir şekilde bulunduğu yerden alarak başka bir yere park edip geri gelen sanığın, karakola girmek istediğinde kendisine nereye gideceğini soran müştekiye hitaben “sana ne lan, sen kimsin, ben istediğim yere gider, istediğim yerden çıkarım, bana kimse karışamaz” şeklinde sözler söylediği, sanığın olumsuz tavrını sözüyle pekiştirdiği, davranışlarının bir bütün halinde görevini yapmakta olan müşteki polis memurunu tahkir etmek amacıyla ve müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğundan sövmek suretiyle işlenen, hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğu kabul edilmelidir.  Bu nedenle, Özel Dairece, sanığın eyleminin hakaret suçunu oluşturmadığı gerekçesiyle yerel mahkeme hükmünün bozulmasına karar verilmesinde isabet bulunmamaktadır.  Bu itibarla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının kabulüne, Özel Daire bozma kararının kaldırılmasına, dosyanın hükmün denetlenmesi için Özel Daireye gönderilmesine karar verilmelidir. Çoğunluk görüşüne katılmayan Genel Kurul Üyesi Dr. M. Kaya; “İfade özgürlüğü, Anayasa’nın 26/1. maddesiyle teminat altına alınmış, aynı maddenin 2. fıkrasıyla ‘başkalarının şöhret ve haklarının… korunması’ amacıyla kanunla sınırlanabileceği öngörülmüştür.  Anayasa’nın 90/son maddesi uyarınca; usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuş uluslararası anlaşmaların kanun hükmünde olduğu, bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiasında bulunulamayacağı, temel hak ve özgürlükler konusunda kanunlarla farklı hükümler içermesi halinde uluslararası anlaşma hükümlerinin esas alınacağı öngörülmüştür. Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 19. maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddeleri, ifade özgürlüğü alanında taraf olduğumuz ve Anayasa’nın 90/son maddesi ile iç hukukun bir parçası haline geldiğinden bu sözleşmeleri yorumlayan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin uygulamaları da bağlayıcı niteliktedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ifade özgürlüğünün sınırlandırılmasında başka ölçülerin yanında ‘kanunla sınırlama’ yapılmasını gerekli görmektedir.  Kanunla sınırlama yapılırken, özgürlüğü ve bu hakkın kullanımını kısıtlayıcı bir niteliğe büründürmeden yorum yapılması gerekir.  Asıl olan özgürlüktür. Kısıtlanması istisnadır. Özgürlük için ölçüt, söylenilen sözlerden dolayı herhangi bir cezai takibe maruz kalma endişesinin var olup-olmadığıdır. Kişi şu sözü söylersem cezai bir takibe maruz kalırım endişesine girerse özgürlük kısıtlanmış sayılır. Ayrıca, şüpheli bir durum oluştuğunda; şüphenin özgürlük lehine yorumlanması gerekir. Devlet aygıtı içinde yer alanların kullandıkları gücün sınırlandırılması, bu aygıtı kullananlara yönelik sözlerin ve politik eleştirilerin kimden gelirse gelsin yine özgürlük alanı içinde kalması gerektiği, kişilik haklarına yönelik saldırılar nedeniyle kamu görevlilerine politikacılara oranla daha kuvvetli bir koruma sağlanması, yargı bağımsızlığı ve hakimlik teminatı nedeniyle bu korumanın en yüksek seviyede hakim ve savcılara uygulanması gerektiği, nefret ve ayrımcılık içeren ifadelerin özgürlük kavramına dahil edilemeyeceği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından kabul edilmektedir.  İfade özgürlüğü ile ilgili kısa ve genel değerlendirme sonrasında somut olaya baktığımızda;

Sanığın 2.5.2007 günü saat 15.45 sularında aracıyla karakola geldiği, karakolun otoparkına aracını park edip çıkarken polis memuru şikayetçinin ‘orası yasak arabanı oraya park edemezsin’ dediği, ‘beş dakikalık işinin olduğunu, içeriye evrak verip çıkacağını, başka park edecek yer olmadığı’ söylediğini, şikayetçinin arabanın çekilmesini istemesi üzerine sanığın aracına binip hızlıca çıkıp yerde patinaj yaptırarak uzaklaşıp aracı otopark dışına çıkarttığı, tekrar gelip karakola girmek istediği sırada şikayetçinin ‘sen kime hava yapıyorsun, sen kimsin, kiminle görüşeceksin’ demesi üzerine polis memuruna hitaben ‘sana ne lan sen kimsin ben istediğim yere gider istediğim yerden çıkarım bana kimse karışamaz’ şeklindeki söz söylemesi nedeniyle mahkemece sanık hakkında TCK’nın 125/1-4, 62, 50, 52/2. maddeleri uyarınca 1 yıl 2 ay hapis cezasının 7.000 TL adli para cezasına çevrilmesine karar verilmiştir.

Yargıtay 4.Ceza Dairesi 23.12.2013 tarih ve 2013/33302 sayılı kararıyla ‘unsurları oluşmayan suçtan beraati yerine mahkumiyet kararı verilmesi’ gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar vermiştir. TCK’nın 125.maddesinde düzenlenen hakaret suçunun oluşabilmesi için; ‘bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte’ -‘somut bir fiil veya olgu isnat etmek’ -‘sövmek suretiyle bir saldırı bulunması’ gerekir.  Sanığın, somut bir fiil veya olgu isnadından söz etmek mümkün değildir. Sanığın söylediği ‘sana ne lan sen kimsin ben istediğim yere gider istediğim yerden çıkarım bana kimse karışamaz’ şeklindeki sözler ‘sövmek’ olarak da değerlendirilemez. Sanığın kullandığı en ağır söz olan ‘lan’ kelimesi de Türk Dil Kurumu’na göre ‘sövmek’ olarak kabul edilmemektedir.  Anayasa, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki düzenlemeler ile Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında yer bulan anlayışa, ayrıca TCK’nın 125. maddesindeki kanuni tanımına uymaması nedeniyle sanığa ceza verilemeyeceği” görüşüyle, Yirmi Genel Kurul Üyesi de; “sanığın eyleminin hakaret suçunu oluşturmadığı” düşüncesiyle itirazın reddi yönünde karşı oy kullanmışlardır.  SONUÇ : 1- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının KABULÜNE,  2- Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 23.12.2013 gün ve 29305-33302 sayılı bozma kararının KALDIRILMASINA,  3- Dosyanın, hükmün denetlenmesi için Yargıtay 4. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 14.04.2015 günü yapılan birinci müzakerede yeterli çoğunluk sağlanamadığından, 21.04.2015 günü yapılan ikinci müzakerede oyçokluğuyla karar verildi.

Avukatlarımızca Hazırlanan Makalelerimiz


✅ Gaziantep aile hukuku ✅ Gaziantep velayet avukatı
✅ Gaziantep boşanma avukatı ✅ Gaziantep en kısa sürede boşanma
✅ Gaziantep anlaşmalı boşanma avukatı ✅ Gaziantep aile mahkemesi
✅ Gaziantep çekişmeli boşanma avukatı ✅ Gaziantep online danışman

Gaziantep Adliyesi İletişim Bilgileri ( 0342 ) 321 36 36 Gaziantep Adalet Sarayı Ana Hizmet Binası : Zeytinli Mah. Turgut Özal Bulv. No:1/1 27500

GAZİANTEP AĞIR CEZA MAHKEMELERİ
GAZİANTEP 1. AĞIR CEZA MAH. MÜDÜR  2253
KALEM 2254
GAZİANTEP 2 AĞIR CEZA MAH. MÜDÜR  2259
KALEM 2260
GAZİANTEP 3.AĞIR CEZA MAH. MÜDÜR  2265
KALEM 2267
GAZİANTEP 3.AĞIR CEZA MAH. 2.KLM MÜDÜR  2232
KALEM 2232
GAZİANTEP 4 AĞIR CEZA MAH. MÜDÜR  2273
KALEM 2274
GAZİANTEP 5 AĞIR CEZA MAH. MÜDÜR  2814
KALEM 2815
GAZİANTEP 5 AĞIR CEZA MAH. 2. KLM MÜDÜR  2751
KALEM 2752
GAZİANTEP 6 AĞIR CEZA MAH. MÜDÜR  2804
KALEM 2805
GAZİANTEP 7 AĞIR CEZA MAH. MÜDÜR  6032
KALEM 6072
GAZİANTEP 8 AĞIR CEZA MAH. MÜDÜR  6425
KALEM 6438
GAZİANTEP 9 AĞIR CEZA MAH. MÜDÜR  6081
KALEM 6082
GAZİANTEP 10 AĞIR CEZA MAH. MÜDÜR  2397
KALEM 2396
GAZİANTEP 11 AĞIR CEZA MAH. MÜDÜR  2544
KALEM 2547
GAZİANTEP 12 AĞIR CEZA MAH. MÜDÜR  2344
KALEM 2181
GAZİANTEP ÇOCUK AĞIR CEZA MAH.
GAZİANTEP ÇOCUK AĞIR CEZA MAH. MÜDÜR  3232
KALEM 2387
GAZİANTEP ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ
GAZİANTEP 1 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR  2666
KALEM 2667
GAZİANTEP 2 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR  2672
KALEM 2671
GAZİANTEP 3 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR  2661
KALEM 2662
GAZİANTEP 4 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR  2451
KALEM 2452
GAZİANTEP 5 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR  2456
KALEM 2457
GAZİANTEP 6 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR  2528
KALEM 2527
GAZİANTEP 7 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR  2462
KALEM 2462
GAZİANTEP 8 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR  2282
KALEM 2282
GAZİANTEP 9 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR  2236
KALEM 2237
GAZİANTEP 10 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR  2291
KALEM 2293
GAZİANTEP 11 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR  2296
KALEM 2297
GAZİANTEP 12 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR  2301
KALEM 2302
GAZİANTEP 13 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR  2311
KALEM 2312
GAZİANTEP 14 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR  2317
KALEM 2317
GAZİANTEP 14 ASLİYE CEZA MAH. 2 KLM MÜDÜR  2306
KALEM 2307
GAZİANTEP 15 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR  2320
KALEM 2322
GAZİANTEP 16 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR  2326
KALEM 2327
GAZİANTEP 17 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR  2331
KALEM 2221
GAZİANTEP 18 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR  2338
KALEM 2337
GAZİANTEP 19 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR  2141
KALEM 2343
GAZİANTEP 20 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR  2346
KALEM 2347
GAZİANTEP 21 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR  2631
KALEM 2634
GAZİANTEP 22 ASLİYE CEZA MAH.  MÜDÜR  2651
KALEM 2654
GAZİANTEP 23 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR  2641
KALEM 2642
GAZİANTEP 24 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR  2646
KALEM 2647
GAZİANTEP 25 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR  3112
KALEM 3112
GAZİANTEP 26 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR  3122
KALEM 3121
GAZİANTEP 27 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR  2351
KALEM 2353
GAZİANTEP 28 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR  2358
KALEM 2357
GAZİANTEP 29 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR  2380
KALEM 2362
GAZİANTEP 30 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR  2367
KALEM 2367
GAZİANTEP 31 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR  2780
KALEM 2780
GAZİANTEP 32 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR  2785
KALEM 2785
GAZİANTEP SULH CEZA HAKİMLİĞİ
GAZİANTEP 1 SULH CEZA MAH. MÜDÜR  2552
KALEM 2552
GAZİANTEP 2 SULH CEZA MAH. MÜDÜR  2425
KALEM 2425
GAZİANTEP 3 SULH CEZA MAH. MÜDÜR  2192
KALEM 2192
GAZİANTEP 4 SULH CEZA MAH. MÜDÜR  2198
KALEM 2199
GAZİANTEP 5 SULH CEZA MAH. MÜDÜR  2372
KALEM 2372
GAZİANTEP 6 SULH CEZA MAH. MÜDÜR  2214
KALEM 2214
GAZİANTEP AİLE MAHKEMELERİ
GAZİANTEP 1 AİLE MAHKEMESİ MÜDÜR  4128
KALEM 4123
GAZİANTEP 2 AİLE MAHKEMESİ MÜDÜR  4126
KALEM 4117
GAZİANTEP 3 AİLE MAHKEMESİ MÜDÜR  4111
KALEM 4114
GAZİANTEP 4 AİLE MAHKEMESİ MÜDÜR  4107
KALEM 4106
GAZİANTEP 5 AİLE MAHKEMESİ MÜDÜR  4095
KALEM 4097
GAZİANTEP 6 AİLE MAHKEMESİ MÜDÜR  4086
KALEM 4092
GAZİANTEP 7 AİLE MAHKEMESİ MÜDÜR  4078
KALEM 4080
GAZİANTEP 8 AİLE MAHKEMESİ MÜDÜR  4077
KALEM 4073
GAZİANTEP 9 AİLE MAHKEMESİ MÜDÜR  4518
KALEM 4524
GAZİANTEP 10 AİLE MAHKEMESİ MÜDÜR  4515
KALEM 4512
GAZİANTEP ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ
GAZİANTEP 1 ASLİYE HUKUK MAH. MÜDÜR  4312
KALEM 4313
GAZİANTEP 2 ASLİYE HUKUK MAH. MÜDÜR  4297
KALEM 4303
GAZİANTEP 3 ASLİYE HUKUK MAH. MÜDÜR  4294
KALEM 4291
GAZİANTEP 4 ASLİYE HUKUK MAH. MÜDÜR  4284
KALEM 4283
GAZİANTEP 5 ASLİYE HUKUK MAH MÜDÜR  4280
KALEM 4277
GAZİANTEP 6 ASLİYE HUKUK MAH. MÜDÜR  4266
KALEM 4264
GAZİANTEP 7 ASLİYE HUKUK MAH. MÜDÜR  4262
KALEM 4258
GAZİANTEP 8 ASLİYE HUKUK MAH. MÜDÜR  4252
KALEM 4257
GAZİANTEP 9 ASLİYE HUKUK MAH. MÜDÜR  4383
KALEM 4382
GAZİANTEP 10 ASLİYE HUKUK MAH. MÜDÜR  4373
KALEM 4377
GAZİANTEP 11 ASLİYE HUKUK MAH. MÜDÜR  4366
KALEM 4367
GAZİANTEP 12 ASLİYE HUKUK MAH. MÜDÜR  4506
KALEM 4506
GAZİANTEP 13 ASLİYE HUKUK MAH. MÜDÜR  4388
KALEM 4388
GAZİANTEP 14 ASLİYE HUKUK MAH. MÜDÜR  4284
KALEM 4327
GAZİANTEP SULH HUKUK MAHKEMELERİ
GAZİANTEP 1 SULH HUKUK MAH. MÜDÜR  4215
KALEM 4224
GAZİANTEP 2 SULH HUKUK MAH. MÜDÜR  4207
KALEM 4211
GAZİANTEP 3 SULH HUKUK MAH. MÜDÜR  4200
KALEM 4201
GAZİANTEP 4 SULH HUKUK MAH.  MÜDÜR  4197
KALEM 4198
GAZİANTEP 5 SULH HUKUK MAH. MÜDÜR  4186
KALEM 4190
GAZİANTEP 6 SULH HUKUK MAH. MÜDÜR  4162
KALEM 4162
GAZİANTEP 7 SULH HUKUK MAH. MÜDÜR  4238
KALEM 4238
GAZİANTEP İCRA MAHKEMELERİ
GAZİANTEP 1 İCRA MAH. MÜDÜR  4369
KALEM 4365
GAZİANTEP 2 İCRA MAH. MÜDÜR  4355
KALEM 4360
GAZİANTEP 3 İCRA MAH. MÜDÜR  4353
KALEM 4346
GAZİANTEP 4 İCRA MAH. MÜDÜR  4342
KALEM 4343
GAZİANTEP 5 İCRA MAH. MÜDÜR  4332
KALEM 4337
GAZİANTEP ÇOCUK MAHKEMELERİ
GAZİANTEP 1 ÇOCUK MAH. MÜDÜR  2444
KALEM 2445
GAZİANTEP 2 ÇOCUK MAH. MÜDÜR  2447
KALEM 2448
GAZİANTEP 3 ÇOCUK MAH. MÜDÜR  2152
KALEM 2153
GAZİANTEP TİCARET MAHKEMELERİ
GAZİANTEP 1 TİCARET MAH. MÜDÜR  4563
KALEM 4567
GAZİANTEP 2 TİCARET MAH. MÜDÜR  4554
KALEM 4547
GAZİANTEP 3 TİCARET MAH. MÜDÜR  4531
KALEM 4528
GAZİANTEP TÜKETİCİ MAHKEMESİ
GAZİANTEP 1 TÜKETİCİ MAH. MÜDÜR  4176
KALEM 4179
GAZİANTEP 2 TÜKETİCİ MAH. MÜDÜR  4170
KALEM 4171
GAZİANTEP İŞ MAHKEMELERİ
GAZİANTEP 1 İŞ MAHKEMESİ MÜDÜR  4040
KALEM 4041
GAZİANTEP 2 İŞ MAHKEMESİ MÜDÜR  4027
KALEM 4034
GAZİANTEP 3 İŞ MAHKEMESİ MÜDÜR  4004
KALEM 4695
GAZİANTEP 4 İŞ MAHKEMESİ MÜDÜR  4019
KALEM 4020
GAZİANTEP 5 İŞ MAHKEMESİ MÜDÜR  4007
KALEM 4005
GAZİANTEP 6 İŞ MAHKEMESİ MÜDÜR  4696
KALEM 4002
GAZİANTEP 7 İŞ MAHKEMESİ MÜDÜR  4000
KALEM 4688
GAZİANTEP 8 İŞ MAHKEMESİ MÜDÜR  4054
KALEM 4054
GAZİANTEP 9 İŞ MAHKEMESİ MÜDÜR  4686
KALEM 4686
GAZİANTEP KADASTRO MAHKEMESİ
GAZİANTEP KADASTRO MAHKEMESİ MÜDÜR  4875
KALEM 4876
GAZİANTEP ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
GAZİANTEP ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI MÜDÜR  2174
KALEM 2175
GAZİANTEP ARABULUCULUK MERKEZİ
GAZİANTEP ARABULUCULUK MERKEZİ MÜDÜR  4655
KALEM 4653
GAZİANTEP ADLİYE VEZNESİ
GAZİANTEP ADLİYE VEZNESİ MÜDÜR  4434
KALEM 4434
GAZİANTEP BAKANLIK MUHABERE
GAZİANTEP BAKANLIK MUHABERE MÜDÜR  2625
KALEM 2627
GAZİANTEP MUHABERE GELEN GİDEN EVRAK
GAZİANTEP MUHABERE GELEN GİDEN EVRAK MÜDÜR  2103
KALEM 2103
GAZİANTEP TALİMAT BÜROSU
GAZİANTEP TALİMAT BÜROSU MÜDÜR  2846
KALEM 2846
GAZİANTEP TAKİPSİZ BÜROSU
GAZİANTEP TAKİPSİZ BÜROSU MÜDÜR  2430
KALEM 2430
GAZİANTEP UZLAŞTIRMA BÜROSU
GAZİANTEP UZLAŞTIRMA BÜROSU MÜDÜR  2286
KALEM 2287
GAZİANTEP KAMU – MARKA – BASIN CİNSEL SUÇLAR BÜROSU
GAZİANTEP KAMU – MARKA – BASIN CİNSEL SUÇLAR BÜROSU MÜDÜR  3064
KALEM 2847
GAZİANTEP ÇOCUK SAVCILIĞI MURACAT KALEMİ
GAZİANTEP ÇOCUK SAVCILIĞI MURACAT KALEMİ MÜDÜR  2510
KALEM 2511
GAZİANTEP ÇOCUK SORUŞTURMA BÜRO
GAZİANTEP ÇOCUK SORUŞTURMA BÜRO MÜDÜR  2505
KALEM 2507
GAZİANTEP ESAS BÜROSU
GAZİANTEP ESAS BÜROSU MÜDÜR  2491
KALEM 2492
GAZİANTEP AİLE İÇİ SORUŞTURMA BÜROSU
GAZİANTEP AİLE İÇİ SORUŞTURMA BÜROSU MÜDÜR  2409
KALEM 2409
GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 1
GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 1 MÜDÜR  2580
KALEM 2581
GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 2
GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 2 MÜDÜR  2582
KALEM 2582
GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 3
GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 3 MÜDÜR  2044
KALEM 2044
GAZİANTEP CEZAEVİ SAVCILIK KALEMİ
GAZİANTEP CEZAEVİ SAVCILIK KALEMİ MÜDÜR  2433
KALEM 2433
GAZİANTEP DAİMİ ARAMA BÜROSU
GAZİANTEP DAİMİ ARAMA BÜROSU MÜDÜR  2111
KALEM 2110
GAZİANTEP SERİ MUHAKEME
GAZİANTEP SERİ MUHAKEME MÜDÜR  2092
KALEM 2092
GAZİANTEP SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇLAR BÜROSU
GAZİANTEP SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇLAR BÜROSU MÜDÜR  3061
KALEM 3061
GAZİANTEP HIRSIZLIK VE YAĞMA BÜROSU
GAZİANTEP HIRSIZLIK VE YAĞMA BÜROSU MÜDÜR  2502
KALEM 2502
GAZİANTEP UYUŞTURUCU TİCARET
GAZİANTEP UYUŞTURUCU TİCARET MÜDÜR  2119
KALEM 2113
GAZİANTEP DAVA AÇILMASININ ERTELENMESİ BÜROSU
GAZİANTEP DAVA AÇILMASININ ERTELENMESİ BÜROSU MÜDÜR  2117
KALEM 2117
GAZİANTEP İNFAZ HAKİMLİĞİ
GAZİANTEP 1 İNFAZ HAKİMLİĞİ MÜDÜR  2187
KALEM 2136
GAZİANTEP 2 İNFAZ HAKİMLİĞİ MÜDÜR  2141
KALEM 2141
GAZİANTEP 3 İNFAZ HAKİMLİĞİ MÜDÜR  3501
KALEM 3501
GAZİANTEP İLAMAT-  İNFAZ 
GAZİANTEP İLAMAT-  İNFAZ  MÜDÜR  3131
KALEM 3133
GAZİANTEP YAKALAMA BÜRO
GAZİANTEP YAKALAMA BÜRO MÜDÜR  2684
KALEM 2684
GAZİANTEP HUKUK TEVZİ BÜROSU
GAZİANTEP HUKUK TEVZİ BÜROSU MÜDÜR  4426
KALEM 4441
GAZİANTEP TARAMA MÜRACAT TEVZİ BÜROSU
GAZİANTEP TARAMA MÜRACAT TEVZİ BÜROSU MÜDÜR  2125
KALEM 2126
GAZİANTEP GENEL SORUŞTURMA
GAZİANTEP GENEL SORUŞTURMA MÜDÜR  3040
KALEM 3041
GAZİANTEP ADLİ DESTEK VEMAĞDUR HİZMETLERİ 
GAZİANTEP ADLİ DESTEK VEMAĞDUR HİZMETLERİ  MÜDÜR  4657
KALEM 4657
GAZİANTEP Ş.KAMİL İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ
GAZİANTEP Ş.KAMİL İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR  4725
KALEM 4723
GAZİANTEP Ş.BEY İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ
GAZİANTEP Ş.BEY İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR  4169
KALEM 4167
GAZİANTEP 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
GAZİANTEP 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR  4452
KALEM 4452
GAZİANTEP ADLİ SİCİL ŞEFLİĞİ
GAZİANTEP ADLİ SİCİL ŞEFLİĞİ MÜDÜR  2095
KALEM 2096
GAZİANTEP ADLİ EMANET MÜDÜRLÜĞÜ
GAZİANTEP ADLİ EMANET MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR  2575
KALEM 2575

Sorularınızı sormaktan lütfen çekinmeyiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir