Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Kıymet Takdirine İtiraz Edilmesi Satış İşlemlerini Durdurur Mu ?

Güncelleme Tarihi:

kategori:

Kıymet Takdirine İtiraz Edilmesi Satış İşlemlerini Durdurur Mu ?

ÖZET : Kıymet takdiri işlemi satışa hazırlık işlemi olup, kıymet takdir raporunun tebliğ edilmemiş olması, kıymet takdirine itiraz edilmesi, satış talebinde bulunulmasına ve dolayısıyla satış kararı verilmesine engel teşkil etmez.

Yargıtay

12. Hukuk Dairesi

Esas : 2016/6547

Karar : 2016/25795

Karar Tarihi : 20.12.2016

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklının, çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlattığı takipte, satış talebi üzerine, icra müdürlüğünce kıymet takdirinin ilgililere tebliğ edilmediği ve ek satış avansı yatırılması gerektiği gerekçesi ile eksikliklerin tamamlanması halinde satış talebinin değerlendirilmesine karar verildiği, alacaklı vekilince satış talebinin reddi kararının iptaline ve satış avansının yatırıldığı tarih itibariyle satış talebinin kabulüne karar verilmesi istemi ile icra mahkemesine başvurulduğu, mahkemece, icra müdürlüğü kararında yasaya aykırılık bulunmadığından şikayetin kesin olmak üzere reddine karar verildiği, iş bu kararı alacaklının temyiz ettiği, mahkemenin 20.01.2016 tarihli ek kararı ile kesin nitelikli olduğundan temyiz talebinin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

İcra mahkemesi kararlarından hangilerinin temyiz olunabileceği özel hükümlerle ve genel olarak da İİK’nun 363. maddesinde birer birer açıklanıp gösterilmiştir. Bunların dışında kalan mahkeme kararları kesindir. Yargıtay’ca incelenmesi istenen karar kesin nitelik taşımadığından temyizi kabildir. Bu durumda, alacaklı vekilinin temyiz talebinin reddine ilişkin … 6. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 20.01.2016 tarih ve 2016/1 Esas, 2016/10 Karar sayılı ek kararının oy birliğiyle kaldırılmasına karar verildi.

… 6. İcra Hukuk Mahkemesinin 06.01.2016 tarih ve 2016/1 Esas ve 2016/10 Karar sayılı esasa ilişkin kararının temyiz incelemesine geçildi:

Somut olayda, alacaklı vekilinin 28.12.2015 tarihli talebi ile icra müdürlüğüne başvurarak borçlu adına kayıtlı taşınmazın satışının yapılmasını, satış masraflarının depo edilmesini ve satış talebinin kabulünü talep ettiği, icra müdürlüğünün aynı günlü kararı ile kıymet takdirinin ilgililere tebliğ edilmediği, dosyadaki avansın yeterli olmadığı 2.250 TL ek satış avansının yatırılması ve eksikliklerin tamamlanması halinde satış talebinin değerlendirilmesine karar verildiği, alacaklı tarafından da aynı tarihte 2.250 TL avansın yatırıldığı görülmektedir.

Kıymet takdiri işlemi satışa hazırlık işlemi olup, kıymet takdir raporunun tebliğ edilmemiş olması, kıymet takdirine itiraz edilmesi, satış talebinde bulunulmasına ve dolayısıyla satış kararı verilmesine engel teşkil etmez.

Bu durumda mahkemece, satış avansının da yatırıldığı nazara alınarak, satış talebinin reddi kararının yasaya aykırı olması nedeniyle şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile hüküm tesisi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın


Sorularınızı sormaktan lütfen çekinmeyiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir