İDARİ İŞLEMİN İPTALİ VE YOKSUN KALINAN PARASAL VE ÖZLÜK HAKLARIN ÖDENMESİ İSTEMİ

Güncelleme Tarihi:

kategori:

Yoksun Kalınan Parasal Hakların İadesi Davası

Kamu gücünü elinde bulunduran üstün yetkilerle donatılmış idare karşısında bireylerin koruma altına alınması; idarenin hem hukuki hem de mali sorumluluğunun kabul edilmesiyle mümkün olacaktır Nitekim idarenin bireylere verdiği zararlardan doğan maddi sorumluluğu anayasal bir kural olarak da karşımıza çıkar.

İdare kamu hizmetini yürütürken verdiği zararlardan sorumlu olacaktır. Anayasamızın 40’ıncı maddesi,

“Kişinin, resmi görevliler tarafından vaki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar da, kanuna göre, Devletçe tazmin edilir. Devletin sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakkı saklıdır.”

hükmüyle ve 125’inci maddesinin yedinci fıkrası gereğince, “İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.” hükümleriyle; idarenin mali sorumluluğunun varlığını bireyler nezdinde güvence altına almıştır. Anayasanın ilgili hükümlerinden de görüldüğü üzere ilgililerin idarenin eylem ve işlemlerinden zarar görmeleri halinde, idarenin tazminat yükümlülüğü doğacaktır.

Öte yandan, Anayasanın 125. maddesi uyarınca idarenin hukuka aykırılığı yargı kararı ile saptanan işlemleri nedeniyle kişilerin uğradığı zararın yine aynı idarece karşılanması gerektiğinden, Mahkememizce hukuka aykırı bulunan dava konusu işlem sebebiyle davacının yoksun kaldığı özlük haklarının davacıya ödenmesi gerekmektedir.
( Gaziantep 3. İdare Mahkemesi 2021/179 e. 2021/1161 k.)

Polis, asker ve memur hukuku- Yoksun kalınan parasal hakların iadesi aslında devlet memurluğundan çıkarılan veya memurluğu belirli bir süre askıya alınmış ve maaşını tam alamayan memurların memuriyet görevlerine dönmeleri ile hak etmiş oldukları boşta geçen sürelere ilişkin maaşlarının iadesi yani yoksun kalınan parasal hakların iadesi olarak tanımlanabilir.

Devlet memuru her ne şekilde olursa olsun devlet memurluğundan çıkarılmış ve açmış olduğu idari işlemin iptali davası ile mesleğine geri dönmüş ise memurun çalışmış olduğu kurum, memurun boşta geçen sürelere ilişkin maaşını faizi ile birlikte iade etmek zorundadır.

Örnek vermek gerekirse ;

Sözleşmeli bir uzman çavuş askerlik mesleğini icra ederken uzman erbaşlık sözleşmesinin feshedilme sebepleri gerekçe olarak gösterilerek sözleşmesi feshedildi diyelim. Aynı şekilde 657 ye tabi bir devlet memurunun devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırıldığını düşünelim.
Her iki durumda da kararların tebliğinden itibaren kişilerin 60 gün içerisinde idari işlemin iptali davası açma hakkı vardır ki bu hak anayasal bir haktır.

Açılan bu idari işlemin iptali davaları sonrasında davalar kazanılıp yapılan işlemler iptal edildiğinde sözleşmesi feshedilen uzman çavuş ile 657 ye tabi devlet memuru 30 gün içerisinde işe başlatılmalıdır.

Aynı zamanda geriye dönük maaşlarını da almaya hak kazanacaklarından ötürü birikmiş maaşlarını da almaya hak kazanacaklardır. Ancak idari işlemin iptali davası ile bu yoksun kalınan parasal hakların iadesi talep edilebileceği gibi idari işlemin iptali davası sonrasında açılacak yoksun kalınan parasal hakların iadesi davası ile de bu durumun üstesinden gelinebilir. Önemli olan yoksun kalınan parasal hakların iadesinin gerekçesinin hukuka uygun bir zeminde davalı idareden istenmesidir.

Göreve İade Edilen Memurun Özlük Hakları

Göreve iade edilen memurun özlük hakları;

Devlet Memurunun ilgili kanun hükümlerine göre devlet memurluğuna kabul edilme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurluk esnasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi halinde memuriyet görevine son verilmesi durumunda, hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonrasında ilgilinin tabi olduğu hükümler çerçevesinde memuriyetten veya meslekten çıkarılmasına karar verilmesi durumunda,

375 sayılı “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler Ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu İle Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları Ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı Ve Kıdem Aylığı İle Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”sinin Geçici 35’inci maddesi gereğince Bakan Onayı ile meslekten çıkarılmalarına karar verilmesi durumunda ya da OHAL KHK ile kamu görevinden çıkarılmasına karar verilmesi durumlarında ilgilinin hakkında yapılan işleme karşı idari yargı merciilerinde açmış olduğu iptal davasının lehine sonuçlanarak mahkeme kararıyla göreve iadesine karar verilmesi durumunda meslekten ya da memuriyetten ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren geçmişe dönüş olarak parasal haklarının iadesi, özlük haklarının iadesi diğer bir ifadeyle hakkında gerçekleştirilen işlem sebebiyle yoksun kalınan parasal haklarının iadesi mümkündür.

T.C.İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

İDARİ DAVA DAİRESİ

2020/499 – 2020/800 – T.9.7.2020

* FETÖ SORUŞTURMASI SONUCUNDA BERAATLE İŞE DÖNEN KİŞİNİN ÖZLÜK HAKLARININ İADESİ İSTEMİ ( Olayda Davacının Sözleşmesinin Feshedilmiş Olduğu Dikkate Alındığında Hukuki Durumunun Devlet Memurluğundan Çıkarma Kapsamında Değerlendirilebileceği – Hakkındaki Beraat Kararı Dikkate Alınarak Davalı İdare Bünyesinde Yeniden Sözleşme İmzalanmak Suretiyle İstihdam Edilmesinin ise İdarenin Takdir Yetkisi Kapsamında Tesis Ettiği Bir Nevi Açıktan Atama Niteliğinde Bir İşlem Olduğu )

* DAVA AÇILMAKSIZIN KESİNLEŞEN FESİH İŞLEMİ ( Fesih İşleminin Hukuki Etkilerinin Geçmişe Etkili Bir Şekilde Ortadan Kaldırılmasını Sağlayacak Bir Geri Alma Yahut İptal Kararı Anlamına Gelmediği – Hukuken Geçerliliğini Koruduğu/Dolayısıyla Fesih İşleminin Tebliğ Edildiği Tarihten Yaklaşık 10 Ay Sonra Yapılan Başvurunun Fesih Nedeniyle Uğranılan Zararların Tazminine İlişkin Dava Açabilmek İçin Geçmiş Olan Süreyi İhya Etmeyeceği )

* DAVA SÜRE AŞIMI ( Fesih İşleminin Tebliğ Edildiği Tarihten Yaklaşık 10 Ay Sonra Yapılan Başvurunun Fesih Nedeniyle Uğranılan Zararların Tazminine İlişkin Dava Açabilmek İçin Geçmiş Olan Süreyi İhya Etmeyeceği – Uyuşmazlığın Esasına Girilmeden Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Gerekirken İşin Esasına Girilmek Suretiyle Dava Konusu İşlemin İptali ile Davacının Tazmin Talebinin Kabulü Yolundaki İstinaf Konusu Kararda İsabet Bulunmadığı Sonucuna Varıldığı/Açıklanan Nedenlerle İstinaf Talebinin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )

ÖZET :

Dava; davacı hakkında yürütülen Fetö Terör Örgütü üyeliğine ilişkin ceza kovuşturması nedeniyle iş akdi feshedilen ve ceza yargılamasının beraat kararıyla sonuçlandığını belirterek yaptığı başvuruyuyla yeniden işe başlatılan davacının, bu süreçte yoksun kaldığı maaş, özlük, sigorta primlerinin tarafına iade talebini içeren başvurunun reddine ilişkin 0Büyükşehir Belediye Başkanlığı işleminin iptali istemine ilişkindir.

Olayda, davacının sözleşmesinin feshedilmiş olduğu dikkate alındığında hukuki durumunun “Devlet memurluğundan çıkarma” kapsamında değerlendirilebileceği, hakkındaki beraat kararı dikkate alınarak davalı idare bünyesinde yeniden sözleşme imzalanmak suretiyle istihdam edilmesinin ise idarenin takdir yetkisi kapsamında tesis ettiği bir nevi “Açıktan atama” niteliğinde bir işlem olduğu, fesih işleminin hukuki etkilerinin geçmişe etkili bir şekilde ortadan kaldırılmasını sağlayacak bir geri alma yahut iptal kararı anlamına gelmediği, bu bakımdan dava açılmaksızın kesinleşen fesih işleminin hukuken geçerliliğini koruduğu, dolayısıyla fesih işleminin tebliğ edildiği tarihten yaklaşık 10 ay sonra yapılan başvurunun, fesih nedeniyle uğranılan zararların tazminine ilişkin dava açabilmek için geçmiş olan süreyi ihya etmeyeceği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; uyuşmazlığın esasına girilmeden davanın süre aşımı nedeniyle reddi gerekirken, işin esasına girilmek suretiyle dava konusu işlemin iptali ile davacının tazmin talebinin kabulü yolundaki istinaf konusu kararda isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle; istinaf talebinin kabulüne karar verilmesi gerekir.

İSTEMİN ÖZETİ : … Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü emrinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi kapsamında sözleşmeli teknisyen pozisyonunda görev yapmakta iken, hakkında yürütülen Fetö Terör Örgütü üyeliğine ilişkin ceza kovuşturması nedeniyle 03/10/2017 tarihi itibariyle iş akdi feshedilen ve ceza yargılamasının beraat kararıyla sonuçlandığını belirterek yaptığı 27/09/2018 tarihli başvuruyu değerlendiren idare tarafından yeniden işe başlatılan davacının, bu süreçte yoksun kaldığı maaş, özlük, sigorta primlerinin tarafına iadesi talebini içeren 30/10/2018 tarihli başvurunun reddine ilişkin 07/11/2018 tarih ve 50626539-846.03 Sayılı …. Büyükşehir Belediye Başkanlığı işleminin iptali ile yoksun kalınan parasal haklarının yasal faiziyle birlikte tarafına iadesi ve geçmişe dönük prim ve hizmet belgelerinin düzenlenmesi istemiyle açtığı davada; dava konusu işlemin iptali ve tazmin talebinin kabulüyle yoksun kaldığı mali hakların davalı idareye başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davalı idareden alınarak davacıya ödenmesi yolundaki İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin 31/10/2019 tarih ve E:2018/2358, K:2019/2250 Sayılı kararının, davalı idare tarafından; tutuklu kaldığı süre boyunca kendisinden istifade edilemeyeceği anlaşılan davacının hizmet sözleşmesinin mevzuat gereği feshedildiği ve 17/11/2017 tarihinde davacıya tebliğ edildiği, dolayısıyla kendilerine izafe edilebilecek hiç bir kusur bulunmadığı ileri sürülerek, kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Savunma verilmemiştir.

Karar veren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi İkinci İdare Dava Dairesince, dava dosyasındaki bilgi ve belgeler incelenerek işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava; … Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü emrinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi kapsamında sözleşmeli teknisyen pozisyonunda görev yapmakta iken, hakkında yürütülen Fetö Terör Örgütü üyeliğine ilişkin ceza kovuşturması nedeniyle 03/10/2017 tarihi itibariyle iş akdi feshedilen ve ceza yargılamasının beraat kararıyla sonuçlandığını belirterek yaptığı 27/09/2018 tarihli başvuruyu değerlendiren idare tarafından yeniden işe başlatılan davacının, bu süreçte yoksun kaldığı maaş, özlük, sigorta primlerinin tarafına iade talebini içeren 30/10/2018 tarihli başvurunun reddine ilişkin 07/11/2018 tarih ve 50626539-846.03 Sayılı ….Büyükşehir Belediye Başkanlığı işleminin iptali ile yoksun kalınan parasal haklarının yasal faiziyle birlikte tarafına iadesi ve geçmişe dönük prim ve hizmet belgelerinin düzenlenmesi istemiyle açılmıştır.

İlk derece Mahkemesince “… Bu durumda; yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri kapsamında ve 657 Sayılı Kanun’un 141. maddesi referans norm olarak dikkate alınmak suretiyle davacıya, sözleşmesinin feshedildiği süreye ilişkin sözleşme ücretlerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerektiği, özlük haklarının iadesi gerektiği, geçmişe dönük prim hizmet belgelerinin tahakkuk edilerek SGK’ya bildirilmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen işbu davaya konu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Nihai olarak davacının taleplerinin reddine yönelik işlemin hukuka aykırı olduğu sabit olduğundan, davacının sözleşmesinin feshedildiği tarih ile yeniden istihdam edildiği tarihe kadar geçen süre zarfına ilişkin parasal hakların yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi, özlük haklarının davacıya iadesi ve geriye dönük prim hizmet belgelerinin tahakkuk ettirilerek SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, davacıya ödenmeyen parasal hakların davalı idareye başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmiştir.

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu‘nun “Üst Makamlara Başvurma” başlıklı 11. maddesinin 1. fıkrasında; “İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur.” 2. fıkrasında; “Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır.” ve 3. fıkrasında; “İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır.” düzenlemelerine yer verilmiş, anılan Kanun’un “İptal ve Tam Yargı Davaları” başlıklı 12. maddesinde ise; “İlgililer haklarını ihlal eden bir idari işlem dolayısıyla Danıştaya ve idare ve vergi mahkemelerine doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davalarını birlikte açabilecekleri gibi ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine, bu husustaki kararın veya kanun yollarına başvurulması halinde verilecek kararın tebliği veya bir işlemin icrası sebebiyle doğan zararlardan dolayı icra tarihinden itibaren dava süresi içinde tam yargı davası açabilirler. Bu halde de ilgililerin 11. madde uyarınca idareye başvurma hakları saklıdır.” hükmü kurala bağlanmıştır.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre; bir idari işlem nedeniyle zarara uğrayan kişilerin, işlemin tebliğini izleyen günden itibaren 60 günlük dava açma süresi içinde ya doğrudan ya da önce idari başvuru yoluna gidip verilecek cevaba istinaden kalan süre içinde tam yargı davası açarak zararlarının tazmini isteyebilecekleri; eğer önce idareye müracaatta bulunmayı tercih etmişler ise, bu yola dava açma süresi içinde başvurmaları gerektiği, bu süre geçtikten sonra yapılan başvuruların, geçmiş olan dava süresini ihya etmeyeceği açıktır.

Somut olayda; 03/10/2017 itibariyle iş akdinin feshine ilişkin davalı idare işlemini 17/11/2017 tarihinde tebellüğ eden davacının, izleyen 60 günlük dava açma süresi içinde ne doğrudan ne de önce idareye başvurup verilecek cevabın tebliği üzerine kalan süre içinde dava açma yoluna gitmediği, dolayısıyla fesih işleminin dava açılmaksızın kesinleştiği, hakkındaki ceza yargılamasının beraat kararıyla sonuçlandığını belirterek yaptığı 27/09/2018 tarihli başvurunun değerlendirilmesi neticesinde tesis edilen 16/10/2018 tarihli başkanlık oluruyla yeniden davalı idare bünyesinde sözleşmeli personel olarak istihdam edildiği görülmektedir.

İlk derece Mahkemesince her ne kadar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu‘nun “Görevden Uzaklaştırmaya” ilişkin hükümler içeren 141. maddesi hükmü referans alınmak suretiyle davacının durumu değerlendirilmiş ise de, davacının sözleşmesinin feshedilmiş olduğu dikkate alındığında hukuki durumunun “Devlet memurluğundan (Kamu görevinden) çıkarma” kapsamında değerlendirilebileceği, hakkındaki beraat kararı dikkate alınarak davalı idare bünyesinde yeniden sözleşme imzalanmak suretiyle istihdam edilmesinin ise idarenin takdir yetkisi kapsamında tesis ettiği bir nevi “Açıktan atama” niteliğinde bir işlem olduğu, fesih işleminin hukuki etkilerinin geçmişe etkili bir şekilde ortadan kaldırılmasını sağlayacak bir geri alma yahut iptal kararı anlamına gelmediği, bu bakımdan dava açılmaksızın kesinleşen fesih işleminin hukuken geçerliliğini koruduğu, dolayısıyla fesih işleminin tebliğ edildiği 17/11/2017 tarihinden yaklaşık 10 ay sonra yapılan 27/09/2018 tarihli başvurunun, fesih nedeniyle uğranılan zararların tazminine ilişkin dava açabilmek için geçmiş olan süreyi ihya etmeyeceği sonucuna varılmıştır.

Bu durumda; uyuşmazlığın esasına girilmeden davanın süre aşımı nedeniyle reddi gerekirken, işin esasına girilmek suretiyle dava konusu işlemin iptali ile davacının tazmin talebinin kabulü yolundaki istinaf konusu kararda isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle; istinaf talebinin kabulüne, İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin 31/10/2019 tarih ve E:2018/2358, K:2019/2250 Sayılı kararın kaldırılmasına, davanın süre aşımı nedeniyle reddine, aşağıda dökümü yapılan 171,00-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, istinaf safhasında davalı idarece yapılan 205,60 TL yargılama giderinin ve karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.700,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, posta gideri avansından artan kısmın mahkemesince ilgilisine iadesine, kararın taraflara tebliğine, bu karara karşı tebliğ tarihini izleyen 30 gün içinde Danıştay’da temyiz yolu açık olmak üzere, 09.07.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


DANIŞTAY

12.Daire 2002/4315 E.N , 2003/600 K.N.

GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMA

İDARENİN TAZMİN SORUMLULUĞU

KARARIN KESİNLEŞMESİ

ÖZLÜK VE YOKSUN KALINAN PARASAL HAKLARIN İSTEMİ DAVASI

Özet

DAVACININ GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İLE BU İŞLEM NEDENİYLE YOKSUN KALDIĞI PARASAL VE ÖZLÜK HAKLARININ İADESİ İSTEMİYLE DAHA ÖNCE AÇTIĞI DAVADA, PARASAL VE ÖZLÜK HAKLARI HAKKINDA MAHKEMECE HÜKÜM KURULMAMIŞ VE DAVACI TARAFINDAN DA BU KISMI TEMYİZ EDİLMEYEREK KESİNLEŞMİŞ OLDUĞUNDAN; ANILAN İŞLEMDEN DOĞAN PARASAL VE ÖZLÜK HAKLARININ İADESİ İSTEMİYLE YENİDEN DAVA AÇILMASINA HUKUKEN OLANAK BULUNMADIĞI HK.

İçtihat Metni

İsteğin Özeti : Adana 1. İdare Mahkemesinin 29.3.2002 günlü, E:2001/1290, K:2002/553 sayılı Kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Şengül Güler

Düşüncesi : Davacının görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının iadesi istemiyle daha önce açtığı davada, parasal ve özlük hakları talebi hakkında idare mahkemesince hüküm kurulmamış ve davacı tarafından da kararın bu kısmı temyiz edilmeyerek kesinleşmiş olduğundan; anılan işlemden doğan parasal ve özlük haklarının iadesi istemiyle yeniden dava açılmasına hukuken olanak bulunmamaktadır.

Bu nedenle aksi yönde verilen idare mahkemesi kararın bozulması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : Yaşar Uğurlu

Düşüncesi : Davalı idarede şoför olarak görev yapmakta iken görevden çekilmiş sayılan ve buna ilişkin işlemin yargı kararı ile iptali üzerine görevine iade edilen davacının, açıkta kaldığı 16.6.2000-1.8.2001 tarihlerinde yoksun kaldığı parasal haklarının faizi ile birlikte tazmini ve özlük haklarının iadesi istemiyle açılan davayı kabul eden İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

Dosyada mevcut bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda, davalı idarede şoför olarak çalışan davacının, 657 sayılı Yasanın 94. maddesi uyarınca görevinden çekilmiş sayıldığı ve buna ilişkin işleme karşı açılan dava sonucunda, Adana 1. İdare Mahkemesinin 30.4.2001 tarih ve 2001/442 sayılı Kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, bu karar üzerine 1.8.2001 tarihinde yeniden göreve başlayan davacının 16.6.2000 -1.8.2001 tarihleri arasında yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesi istemiyle davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

2709 sayılı TC Anayasasının 125. maddesinde, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu hükme bağlanmıştır.

Dosyadaki belgelerden, davacının görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin işleme karşı açtığı davada, aynı zamanda anılan işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının iadesi isteminde de bulunmuş olmasına karşın, Adana 1. İdare Mahkemesince ilk kararında davacının bu istem yönünden hüküm kurulmadığı, davacı tarafından da bu kısmın temyiz edilmeyerek kesinleştiği görülmektedir.

Bu durumda, anılan işlemden doğan parasal ve özlük haklarının iadesi istemiyle dava açılmasına hukuken mümkün olmadığından, aksi yönde karar veren idare mahkemesi kararı yerinde görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulü ile idare mahkemesi kararının bozulmasının gereği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava, davalı idarede …olarak görev yapmakta iken görevden çekilmiş sayılan ve bu kararın yargı kararı ile iptali üzerine görevine iade edilen davacının, açıkta kaldığı 16.6.2000 -1.8.2001 tarihleri arasında yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faizi ile birlikte tazmini özlük haklarının iadesi istemiyle açılmıştır.

Adana 1. idare Mahkemesinin 29.3.2002 günlü, E:2001/1290, K:2002/553 sayılı Kararıyla; dosyanın incelenmesinden; davacının görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin işlemin Adana 1. İdare Mahkemesinin 30.4.2001 günlü, 442 sayılı Kararıyla iptal edilmesi üzerine 1.8.2001 tarihinde yeniden göreve başlatıldığı ve 17.8.2001 tarihinde yoksun kalman parasal hakların yasal faiziyle tazmini ve özlük haklarının iadesi istemiyle görülmekte olan davanın açıldığının anlaşıldığı, bu durumda; Anayasa’nın 125. maddesi uyarınca yoksun kalınan parasal ve özlük haklarının davalı idarece hesaplanarak davacıya verilmesi gerekeceği sonucuna varıldığı gerekçesiyle 16.6.2000-1.8.2001 tarihleri arasındaki döneme ilişkin yoksun kalınan parasal hakların dava tarihi olan 17.8.2001 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, sözkonusu döneme ilişkin özlük haklarının iadesine karar verilmiştir.

Davalı idare; kendi kusuru nedeniyle göreve gelmeyen davacıya çalışmadığı döneme ilişkin parasal ve özlük haklarının verilmesinin usule aykırı olduğunu ileri sürmekte ve idare mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Dosyanın incelenmesinden; davacının davalı idarede …olarak görev yapmakta iken 24.5.2000 günlü ve 2545 sayılı işlemle 657 sayılı Yasanın 94. maddesi uyarınca görevden çekilmiş sayıldığı, bu işleme karşı açılan davada Adana 1. İdare Mahkemesince verilen 30.4.2001 günlü, E:2000/1168, K:2001/442 sayılı Kararla dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, Mahkeme kararı uyarınca davacının 1.8.2001 tarihinde yeniden göreve başlatılması üzerine 16.6.2000-1.8.2001 tarihleri arasında yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte tazmini ve özlük haklarının iadesi istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı, davacının görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin işlemin iptali yolunda verilen Adana 1. İdare Mahkemesinin yukarıda anılan kararının da, davalı idare tarafından temyizi üzerine Dairemizin 18.3.2003 ve E:2001/4008, K:2003/599 sayılı Kararıyla onandığı anlaşılmıştır.

2709 Sayılı T.C. Anayasasının 125. maddesinde, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu hükme bağlanmıştır.

Diğer yandan hukuka aykırılığı yargı organlarınca saptanarak iptal edilmiş olan işlemler nedeniyle ilgililerin uğradıkları zararların işlemi tesis eden idare tarafından tazmin edilmesinin de idare hukuku ilkeleri gereği olduğu açıktır.

Ancak, görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin işleme karşı açtığı davada, davacının aynı zamanda anılan işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının iadesi isteminde de bulunmuş olmasına karşın, Adana 1. İdare Mahkemesinin yukarıda anılan 30.4.2001 günlü ve 442 sayılı kararında davacının bu istemi yönünden hüküm kurulmamış ve davacı tarafından da idare mahkemesi kararı bu yönüyle temyiz edilmeyerek kararın parasal ve özlük haklarının istemine ilişkin kısmı kesinleşmiştir.

Bu nedenle; anılan işlemden doğan parasal ve özlük haklarının iadesi istemiyle yeniden dava açılmasına hukuken olanak bulunmadığından, aksi yönde verilen idare mahkemesi kararında yasal isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Adana 1. İdare Mahkemesince verilen 29.3.2002 günlü, E:2001/1290, K:2002/553 sayılı Kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, 18.3.2003 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


DANIŞTAY

12. DAİRE

Esas : 2019/2232 Karar : 2019/7440

Karar Tarihi : 10.10.2019

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ VE YOKSUN KALINAN PARASAL VE ÖZLÜK HAKLARIN ÖDENMESİ İSTEMİ ( Davacının Özürsüz ve İzinsiz Olarak Göreve Gelmediği Görevleri Hususunda Brifing Vermemesi Nedeniyle Savunmasının İstenildiği Boşalan Sosyolog Kadrosuna İhtiyaç Bulunmadığı İçin Yeniden Sözleşmeli Personel Alımı da Yapılmadığı – Dava Konusu Hizmet Sözleşmesinin Yenilenmemesine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/Dava Konusu İşlemin İptali ve Davacının Parasal Hak Talebinin Kabulü Yolundaki Bölge İdare Mahkemesi Kararının İsabetsiz Olduğu )

İDARENİN TAKDİR YETKİSİ ( Kolluk Kuvvetlerince Yapılan Araştırma Sonucunda Davacının Ağabeyinin PKK Kırsal Alan Militanı Olduğu Yeğeninin de Kırsal Alanda Faaliyet Gösterirken Teslim Olduğu ve Özalp İlçesinde HDP/DBP’nin Yasadışı Etkinliklerinde Bulunduğu Davacının Ağabeyinin PKK’nın Dağ Kadrosunda Olması Nedeniyle Belediyede İstihdam Edilmiş Olabileceği – Davacının Sözleşmesinin Yenilenmemesi Hususunda İdarenin Sahip Olduğu Takdir Yetkisi Hukuka Uygun Olarak Kullanıldığından Kararın Bozulması Gerektiği )

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLİ OLMA ( Van İlinde Görev Yapan Kamu Görevlilerinin Terör Örgütleriyle Bağlantısı Bulunup Bulunmadığı Hususunda Kolluk Kuvvetlerince Yapılan Araştırma Sonucunda Davacının Ağabeyinin PKK Kırsal Alan Militanı Olduğunun Yeğeninin Kırsal Alanda Faaliyet Gösterirken Teslim Olduğunun ve Özalp İlçesinde HDP/DBP’nin Yasadışı Etkinliklerinde Bulunduğunun Değerlendirildiği – Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığından Bölge Adliye Mahkemesince Verilen Kararın Hatalı Olduğu )

5393/m.49

ÖZET : Dava, Van İli, Özalp Belediye Başkanlığında sözleşmeli sosyolog olarak görev yapan davacının, 2017 yılı için hizmet sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin iptali ve bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemine ilişkindir.

Van İli, Özalp Belediye Başkanlığında 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sözleşmeli sosyolog olarak görev yapan davacının, özürsüz ve izinsiz olarak göreve gelmediğinin tespit edildiği, belediye başkan vekiline görevleri hususunda brifing vermemesi nedeniyle savunmasının istenildiği, davacının hizmet sözleşmesinin sona ermesinden sonra boşalan sosyolog kadrosuna, ihtiyaç bulunmadığı için yeniden sözleşmeli personel alımı da yapılmadığı ayrıca dava konusu işlemin tesisinden sonraki bir tarihte Van ilinde görev yapan kamu görevlilerinin terör örgütleriyle bağlantısı bulunup bulunmadığı hususunda kolluk kuvvetlerince yapılan araştırma sonucunda tutulan tutanakta, davacının ağabeyinin PKK kırsal alan militanı olduğu, bir yeğeninin de kırsal alanda faaliyet gösterirken teslim olduğu ve Özalp ilçesinde HDP/DBP’nin yasadışı etkinliklerinde bulunduğunun, davacının ağabeyinin PKK’nın dağ kadrosunda olması nedeniyle belediyede istihdam edilmiş olabileceğinin değerlendirildiği gözönüne alındığında davacının sözleşmesinin yenilenmemesi hususunda idarenin sahip olduğu takdir yetkisinin hukuka uygun olarak kullanıldığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bu itibarla, davanın reddi yönündeki Van 1. İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun kabulüyle dava konusu işlemin iptali ve davacının parasal hak talebinin kabulü yolundaki temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığından kararın bozulması gerekmiştir.

İSTEMİN KONUSU : Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 15/01/2019 tarih ve E:2018/571, K:2019/32 Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Van İli, Özalp Belediye Başkanlığında sözleşmeli sosyolog olarak görev yapan davacının, 2017 yılı için hizmet sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin 30/12/2016 tarih ve 695 Sayılı işlemin iptali ve bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Van 1. İdare Mahkemesince verilen 07/11/2017 tarih ve E:2017/189, K:2017/2296 Sayılı kararda; davacının 03/08/2016 tarihinde özürsüz ve izinsiz olarak göreve gelmediğinin tespit edildiği, belediye başkan vekiline görevleri hususunda brifing vermediği ve bu sebeple savunma yapmasının istenildiği, davacının hizmet sözleşmesinin sona ermesinden sonra, boşalan sosyolog kadrosuna ihtiyaç bulunmadığı için yeni personel istihdam da edilmediği gözönüne alındığında davacının hizmetine ihtiyaç duyulmadığının, iş performansının yetersiz olduğunun ve özürsüz ve izinsiz olarak göreve gelmediğinin anlaşıldığı, dava konusu işlemin kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda tesis edildiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesince; davacının 03/08/2016 tarihinde işe gelmediği ve iş performansının yetersiz olduğu ileri sürülmekte ise de 04/08/2016 tarihinde davalı idareye hitaben yazmış olduğu yazıda, 03/08/2016 tarihinde Büyükşehir Belediyesinde olduğunu, el sanatları kursunun açılışı ile ilgilendiğini ve çalışmaları hakkında düzenli olarak belediye başkan yardımcısı E.Y.’ye bilgi verdiğini, belediye başkan vekili C.S.’ye karşı herhangi bir kasti tutumunun olmadığını ifade ettiği, iş performansının yetersiz olduğu hususunun ise somut olarak ortaya konulamadığı, dava konusu işlemin tesisinden sonraki bir tarihte davacı hakkında tutulan tutanakta, davacının ağabeyinin PKK kırsal alan militanı olduğu, bir yeğeninin de kırsal alanda faaliyet gösterirken teslim olduğu ve Özalp ilçesinde HDP / DBP’nin yasadışı etkinliklerinde bulunduğuna dair tespitler yapıldığı ancak davacı hakkında herhangi bir bilgi elde edilemediğinin, suç ve cezaların şahsiliği ilkesi uyarınca aile üyelerinin eyleminden dolayı davacının sorumlu tutulmasının mümkün olmadığının, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sırasında davacıyla ilgili olumsuz bir tespit yapılmadığı gibi, UYAP kayıtlarından da davacı hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanmasına sebebiyet verecek herhangi bir adli soruşturma veya kovuşturmanın bulunmadığının anlaşıldığı gerekçesiyle davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmayarak istinaf başvurusunun kabulüne, istinaf başvurusuna konu Mahkeme kararının kaldırılmasına ve dava konusu işlemin iptali ile davacının parasal ve özlük haklarının ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, davacının işe gidiş gelişlerinde disiplinsizlik gösterdiği ve iş performansının yetersiz olduğu ayrıca olağanüstü hal mevzuatı uyarınca hakkında yapılan güvenlik soruşturması sonucunda kamuda yeniden istihdam edilmesine imkan vermeyecek bilgiler elde edildiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Van İli, Özalp Belediye Başkanlığında 09/01/2016 – 31/12/2016 tarihleri arasında 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sözleşmeli sosyolog olarak görev yapan davacının hizmet sözleşmesi, 31/12/2016 tarihinde sona ermiş, 03/08/2016 tarihinde özürsüz ve izinsiz olarak göreve gelmediğinin tespit edildiği, belediye başkan vekiline görevleri hususunda brifing vermemesi nedeniyle savunma yapmasının istenildiği ve davacının hizmetine ihtiyaç duyulmadığından bahisle 2017 yılı için hizmet sözleşmesi yenilenmemiştir.

Bakılan dava, bu işlemin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal ve özlük haklarının ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

5393 Sayılı Belediye Kanunu‘nun 49. maddesinin üçüncü fıkrasında; “Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir.” hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Dava konusu olayda; Van İli, Özalp Belediye Başkanlığında 09/01/2016 – 31/12/2016 tarihleri arasında 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sözleşmeli sosyolog olarak görev yapan davacının, 03/08/2016 tarihinde özürsüz ve izinsiz olarak göreve gelmediğinin tespit edildiği, belediye başkan vekiline görevleri hususunda brifing vermemesi nedeniyle savunmasının istenildiği, davacının hizmet sözleşmesinin sona ermesinden sonra boşalan sosyolog kadrosuna, ihtiyaç bulunmadığı için yeniden sözleşmeli personel alımı da yapılmadığı ayrıca dava konusu işlemin tesisinden sonraki bir tarihte Van ilinde görev yapan kamu görevlilerinin terör örgütleriyle bağlantısı bulunup bulunmadığı hususunda kolluk kuvvetlerince yapılan araştırma sonucunda tutulan 13/10/2017 tarihli tutanakta, davacının ağabeyinin PKK kırsal alan militanı olduğu, bir yeğeninin de kırsal alanda faaliyet gösterirken teslim olduğu ve Özalp ilçesinde HDP / DBP’nin yasadışı etkinliklerinde bulunduğunun, davacının ağabeyinin PKK’nın dağ kadrosunda olması nedeniyle belediyede istihdam edilmiş olabileceğinin değerlendirildiği gözönüne alındığında davacının sözleşmesinin yenilenmemesi hususunda idarenin sahip olduğu takdir yetkisinin hukuka uygun olarak kullanıldığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, davanın reddi yönündeki Van 1. İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun kabulüyle dava konusu işlemin iptali ve davacının parasal hak talebinin kabulü yolundaki temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 Sayılı Kanun‘un 49. maddesine uygun bulunan davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun kabulüyle dava konusu işlemin iptali ve davacının parasal hak talebinin kabulü yolundaki temyize konu Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 15/01/2019 tarih ve E:2018/571, K:2019/32 Sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Kullanılmayan 73,10 TL yürütmeyi durdurma harcının istemi hâlinde davalı idareye iadesine,

4. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesine gönderilmesine, (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere) 10.10.2019 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

Bölge İdare Mahkemesi kararı hukuka ve mevzuata uygun olduğundan, davalı idarenin temyiz isteminin reddedilerek Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği görüşüyle Daire kararına katılmıyorum.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın


Avukatlarımızca Hazırlanan Makalelerimiz


  ✅ Gaziantep aile hukuku✅ Gaziantep velayet avukatı
  ✅ Gaziantep boşanma avukatı✅ Gaziantep en kısa sürede boşanma
  ✅ Gaziantep anlaşmalı boşanma avukatı✅ Gaziantep aile mahkemesi
  ✅ Gaziantep çekişmeli boşanma avukatı✅ Gaziantep online danışman

  Gaziantep Adliyesi İletişim Bilgileri
  ( 0342 ) 321 36 36
  Gaziantep Adalet Sarayı Ana Hizmet Binası : Zeytinli Mah. Turgut Özal Bulv. No:1/1 27500

  GAZİANTEP AĞIR CEZA MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1. AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2253
  KALEM2254
  GAZİANTEP 2 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2259
  KALEM2260
  GAZİANTEP 3.AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2265
  KALEM2267
  GAZİANTEP 3.AĞIR CEZA MAH. 2.KLMMÜDÜR 2232
  KALEM2232
  GAZİANTEP 4 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2273
  KALEM2274
  GAZİANTEP 5 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2814
  KALEM2815
  GAZİANTEP 5 AĞIR CEZA MAH. 2. KLMMÜDÜR 2751
  KALEM2752
  GAZİANTEP 6 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2804
  KALEM2805
  GAZİANTEP 7 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 6032
  KALEM6072
  GAZİANTEP 8 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 6425
  KALEM6438
  GAZİANTEP 9 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 6081
  KALEM6082
  GAZİANTEP 10 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2397
  KALEM2396
  GAZİANTEP 11 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2544
  KALEM2547
  GAZİANTEP 12 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2344
  KALEM2181
  GAZİANTEP ÇOCUK AĞIR CEZA MAH.
  GAZİANTEP ÇOCUK AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 3232
  KALEM2387
  GAZİANTEP ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2666
  KALEM2667
  GAZİANTEP 2 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2672
  KALEM2671
  GAZİANTEP 3 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2661
  KALEM2662
  GAZİANTEP 4 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2451
  KALEM2452
  GAZİANTEP 5 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2456
  KALEM2457
  GAZİANTEP 6 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2528
  KALEM2527
  GAZİANTEP 7 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2462
  KALEM2462
  GAZİANTEP 8 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2282
  KALEM2282
  GAZİANTEP 9 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2236
  KALEM2237
  GAZİANTEP 10 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2291
  KALEM2293
  GAZİANTEP 11 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2296
  KALEM2297
  GAZİANTEP 12 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2301
  KALEM2302
  GAZİANTEP 13 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2311
  KALEM2312
  GAZİANTEP 14 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2317
  KALEM2317
  GAZİANTEP 14 ASLİYE CEZA MAH. 2 KLMMÜDÜR 2306
  KALEM2307
  GAZİANTEP 15 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2320
  KALEM2322
  GAZİANTEP 16 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2326
  KALEM2327
  GAZİANTEP 17 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2331
  KALEM2221
  GAZİANTEP 18 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2338
  KALEM2337
  GAZİANTEP 19 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2141
  KALEM2343
  GAZİANTEP 20 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2346
  KALEM2347
  GAZİANTEP 21 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2631
  KALEM2634
  GAZİANTEP 22 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR 2651
  KALEM2654
  GAZİANTEP 23 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2641
  KALEM2642
  GAZİANTEP 24 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2646
  KALEM2647
  GAZİANTEP 25 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 3112
  KALEM3112
  GAZİANTEP 26 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 3122
  KALEM3121
  GAZİANTEP 27 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2351
  KALEM2353
  GAZİANTEP 28 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2358
  KALEM2357
  GAZİANTEP 29 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2380
  KALEM2362
  GAZİANTEP 30 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2367
  KALEM2367
  GAZİANTEP 31 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2780
  KALEM2780
  GAZİANTEP 32 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2785
  KALEM2785
  GAZİANTEP SULH CEZA HAKİMLİĞİ
  GAZİANTEP 1 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2552
  KALEM2552
  GAZİANTEP 2 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2425
  KALEM2425
  GAZİANTEP 3 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2192
  KALEM2192
  GAZİANTEP 4 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2198
  KALEM2199
  GAZİANTEP 5 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2372
  KALEM2372
  GAZİANTEP 6 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2214
  KALEM2214
  GAZİANTEP AİLE MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4128
  KALEM4123
  GAZİANTEP 2 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4126
  KALEM4117
  GAZİANTEP 3 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4111
  KALEM4114
  GAZİANTEP 4 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4107
  KALEM4106
  GAZİANTEP 5 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4095
  KALEM4097
  GAZİANTEP 6 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4086
  KALEM4092
  GAZİANTEP 7 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4078
  KALEM4080
  GAZİANTEP 8 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4077
  KALEM4073
  GAZİANTEP 9 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4518
  KALEM4524
  GAZİANTEP 10 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4515
  KALEM4512
  GAZİANTEP ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4312
  KALEM4313
  GAZİANTEP 2 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4297
  KALEM4303
  GAZİANTEP 3 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4294
  KALEM4291
  GAZİANTEP 4 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4284
  KALEM4283
  GAZİANTEP 5 ASLİYE HUKUK MAHMÜDÜR 4280
  KALEM4277
  GAZİANTEP 6 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4266
  KALEM4264
  GAZİANTEP 7 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4262
  KALEM4258
  GAZİANTEP 8 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4252
  KALEM4257
  GAZİANTEP 9 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4383
  KALEM4382
  GAZİANTEP 10 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4373
  KALEM4377
  GAZİANTEP 11 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4366
  KALEM4367
  GAZİANTEP 12 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4506
  KALEM4506
  GAZİANTEP 13 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4388
  KALEM4388
  GAZİANTEP 14 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4284
  KALEM4327
  GAZİANTEP SULH HUKUK MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4215
  KALEM4224
  GAZİANTEP 2 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4207
  KALEM4211
  GAZİANTEP 3 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4200
  KALEM4201
  GAZİANTEP 4 SULH HUKUK MAH. MÜDÜR 4197
  KALEM4198
  GAZİANTEP 5 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4186
  KALEM4190
  GAZİANTEP 6 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4162
  KALEM4162
  GAZİANTEP 7 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4238
  KALEM4238
  GAZİANTEP İCRA MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 İCRA MAH.MÜDÜR 4369
  KALEM4365
  GAZİANTEP 2 İCRA MAH.MÜDÜR 4355
  KALEM4360
  GAZİANTEP 3 İCRA MAH.MÜDÜR 4353
  KALEM4346
  GAZİANTEP 4 İCRA MAH.MÜDÜR 4342
  KALEM4343
  GAZİANTEP 5 İCRA MAH.MÜDÜR 4332
  KALEM4337
  GAZİANTEP ÇOCUK MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 ÇOCUK MAH.MÜDÜR 2444
  KALEM2445
  GAZİANTEP 2 ÇOCUK MAH.MÜDÜR 2447
  KALEM2448
  GAZİANTEP 3 ÇOCUK MAH.MÜDÜR 2152
  KALEM2153
  GAZİANTEP TİCARET MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 TİCARET MAH.MÜDÜR 4563
  KALEM4567
  GAZİANTEP 2 TİCARET MAH.MÜDÜR 4554
  KALEM4547
  GAZİANTEP 3 TİCARET MAH.MÜDÜR 4531
  KALEM4528
  GAZİANTEP TÜKETİCİ MAHKEMESİ
  GAZİANTEP 1 TÜKETİCİ MAH.MÜDÜR 4176
  KALEM4179
  GAZİANTEP 2 TÜKETİCİ MAH.MÜDÜR 4170
  KALEM4171
  GAZİANTEP İŞ MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4040
  KALEM4041
  GAZİANTEP 2 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4027
  KALEM4034
  GAZİANTEP 3 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4004
  KALEM4695
  GAZİANTEP 4 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4019
  KALEM4020
  GAZİANTEP 5 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4007
  KALEM4005
  GAZİANTEP 6 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4696
  KALEM4002
  GAZİANTEP 7 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4000
  KALEM4688
  GAZİANTEP 8 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4054
  KALEM4054
  GAZİANTEP 9 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4686
  KALEM4686
  GAZİANTEP KADASTRO MAHKEMESİ
  GAZİANTEP KADASTRO MAHKEMESİMÜDÜR 4875
  KALEM4876
  GAZİANTEP ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
  GAZİANTEP ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞIMÜDÜR 2174
  KALEM2175
  GAZİANTEP ARABULUCULUK MERKEZİ
  GAZİANTEP ARABULUCULUK MERKEZİMÜDÜR 4655
  KALEM4653
  GAZİANTEP ADLİYE VEZNESİ
  GAZİANTEP ADLİYE VEZNESİMÜDÜR 4434
  KALEM4434
  GAZİANTEP BAKANLIK MUHABERE
  GAZİANTEP BAKANLIK MUHABEREMÜDÜR 2625
  KALEM2627
  GAZİANTEP MUHABERE GELEN GİDEN EVRAK
  GAZİANTEP MUHABERE GELEN GİDEN EVRAKMÜDÜR 2103
  KALEM2103
  GAZİANTEP TALİMAT BÜROSU
  GAZİANTEP TALİMAT BÜROSUMÜDÜR 2846
  KALEM2846
  GAZİANTEP TAKİPSİZ B ÜROSU
  GAZİANTEP TAKİPSİZ BÜROSUMÜDÜR 2430
  KALEM2430
  GAZİANTEP UZLAŞTIRMA BÜROSU
  GAZİANTEP UZLAŞTIRMA BÜROSUMÜDÜR 2286
  KALEM2287
  GAZİANTEP KAMU – MARKA – BASIN CİNSEL SUÇLAR BÜROSU
  GAZİANTEP KAMU – MARKA – BASIN CİNSEL SUÇLAR BÜROSUMÜDÜR 3064
  KALEM2847
  GAZİANTEP ÇOCUK SAVCILIĞI MURACAT KALEMİ
  GAZİANTEP ÇOCUK SAVCILIĞI MURACAT KALEMİMÜDÜR 2510
  KALEM2511
  GAZİANTEP ÇOCUK SORUŞTURMA BÜRO
  GAZİANTEP ÇOCUK SORUŞTURMA BÜROMÜDÜR 2505
  KALEM2507
  GAZİANTEP ESAS BÜROSU
  GAZİANTEP ESAS BÜROSUMÜDÜR 2491
  KALEM2492
  GAZİANTEP AİLE İÇİ SORUŞTURMA BÜROSU
  GAZİANTEP AİLE İÇİ SORUŞTURMA BÜROSUMÜDÜR 2409
  KALEM2409
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 1
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 1MÜDÜR 2580
  KALEM2581
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 2
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 2MÜDÜR 2582
  KALEM2582
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 3
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 3MÜDÜR 2044
  KALEM2044
  GAZİANTEP CEZAEVİ SAVCILIK KALEMİ
  GAZİANTEP CEZAEVİ SAVCILIK KALEMİMÜDÜR 2433
  KALEM2433
  GAZİANTEP DAİMİ ARAMA BÜROSU
  GAZİANTEP DAİMİ ARAMA BÜROSUMÜDÜR 2111
  KALEM2110
  GAZİANTEP SERİ MUHAKEME
  GAZİANTEP SERİ MUHAKEMEMÜDÜR 2092
  KALEM2092
  GAZİANTEP SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇLAR BÜROSU
  GAZİANTEP SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇLAR BÜROSUMÜDÜR 3061
  KALEM3061
  GAZİANTEP HIRSIZLIK VE YAĞMA BÜROSU
  GAZİANTEP HIRSIZLIK VE YAĞMA BÜROSUMÜDÜR 2502
  KALEM2502
  GAZİANTEP UYUŞTURUCU TİCARET
  GAZİANTEP UYUŞTURUCU TİCARETMÜDÜR 2119
  KALEM2113
  GAZİANTEP DAVA AÇILMASININ ERTELENMESİ BÜROSU
  GAZİANTEP DAVA AÇILMASININ ERTELENMESİ BÜROSUMÜDÜR 2117
  KALEM2117
  GAZİANTEP İNFAZ HAKİMLİĞİ
  GAZİANTEP 1 İNFAZ HAKİMLİĞİMÜDÜR 2187
  KALEM2136
  GAZİANTEP 2 İNFAZ HAKİMLİĞİMÜDÜR 2141
  KALEM2141
  GAZİANTEP 3 İNFAZ HAKİMLİĞİMÜDÜR 3501
  KALEM3501
  GAZİANTEP İLAMAT-  İNFAZ 
  GAZİANTEP İLAMAT-  İNFAZ MÜDÜR 3131
  KALEM3133
  GAZİANTEP YAKALAMA BÜRO
  GAZİANTEP YAKALAMA BÜROMÜDÜR 2684
  KALEM2684
  GAZİANTEP HUKUK TEVZİ BÜROSU
  GAZİANTEP HUKUK TEVZİ BÜROSUMÜDÜR 4426
  KALEM4441
  GAZİANTEP TARAMA MÜRACAT TEVZİ BÜROSU
  GAZİANTEP TARAMA MÜRACAT TEVZİ BÜROSUMÜDÜR 2125
  KALEM2126
  GAZİANTEP GENEL SORUŞTURMA
  GAZİANTEP GENEL SORUŞTURMAMÜDÜR 3040
  KALEM3041
  GAZİANTEP ADLİ DESTEK VEMAĞDUR HİZMETLERİ 
  GAZİANTEP ADLİ DESTEK VEMAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜR 4657
  KALEM4657
  GAZİANTEP Ş.KAMİL İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ
  GAZİANTEP Ş.KAMİL İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜR 4725
  KALEM4723
  GAZİANTEP Ş.BEY İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ
  GAZİANTEP Ş.BEY İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜR 4169
  KALEM4167
  GAZİANTEP 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
  GAZİANTEP 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜR 4452
  KALEM4452
  GAZ İANTEP ADLİ SİCİL ŞEFLİĞİ
  GAZİANTEP ADLİ SİCİL ŞEFLİĞİMÜDÜR 2095
  KALEM2096
  GAZİANTEP ADLİ EMANET MÜDÜRLÜĞÜ
  GAZİANTEP ADLİ EMANET MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜR 2575
  KALEM2575

  Sorularınızı sormaktan lütfen çekinmeyiniz

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir