Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çocuğu Kasten Öldürmeye Teşebbüs

Güncelleme Tarihi:

kategori:

Çocuğu Kasten Öldürmeye Teşebbüs

Özet : Sanık hakkında çocuk yaştaki mağdur …”a yönelik kasten nitelikli öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan hükmün incelenmesinde; oluşa, tüm dosya kapsamına göre, sanığın mağduru bıçakla tek darbeyle epigastrit bölgeden karaciğer yaralanmasına neden olacak şekilde yaraladığı anlaşılan olayda meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak teşebbüs nedeni ile 13 yıl ile 20 yıl arasında ceza öngören TCK’nın 35. maddesinin uygulanması sırasında makul bir ceza tayini yerine yazılı biçimde 20 yıl hapis cezası belirlenmesi suretiyle fazla ceza tayini, TCK’nın 53. maddesi yönünden, Anayasa Mahkemesi’nin 24.11.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren iptal kararı doğrultusunda yeniden değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması, Bozmayı gerektirmiştir.

T.C.Yargıtay

1.Ceza Dairesi

Esas : 2016/4063

Karar : 2017/186 

Karar Tarihi : 30.01.2017

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ : Kasten öldürme, çocuğu öldürmeye teşebbüs

HÜKÜM : a)TCK’nun 81, 29, 62 maddeleri uyarınca 18 yıl hapis cezası.

b) TCK’nun 82/1-e, 35, 29, 62 maddeleri uyarınca 12 yıl 6 ay hapis cezası.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Sanık … hakkında mağdurlar … ve …’e yönelik ayrı ayrı kasten yaralama, sanıklar … ve …’in ayrı ayrı mağdur …’e yönelik mala zarar verme suçlarından kurulan hükümlerde doğrudan verilen adli para cezası miktarlarına göre kesin nitelikte olup, temyizi mümkün olmadığından suç vasfına yönelik olmadığı anlaşılan temyiz istemlerinin reddine karar verilmiş, sanık …’in mağdur …’ü kasten yaralama, suça sürüklenen çocuk …’ın mağdur …’ı kasten yaralama, sanık …’in ve …’in ayrı ayrı mağdur …’ü kasten yaralama suçlarından verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlar itiraza tabi olduğundan inceleme dışı bırakılmıştır.

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık … hakkında maktul …’a yönelik kasten öldürme, çocuk yaştaki mağdur …’a yönelik kasten nitelikli öldürmeye teşebbüs suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin, cezayı azaltıcı haksız tahrik ve takdiri indirim sebeplerinin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle değerlendirilip reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmediğinden, katılanlar … ve … vekilinin bir sebebe dayanmayan, sanık müdafiinin sübuta, yasal savunmaya, delillerin değerlendirilmesine, vesaireye yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle,

yargıtay gaziantep işçi avukatı boşanma avukatı ceza avukatı

A)Sanık hakkında maktul …’a yönelik kasten öldürme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;

24.11.2015 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK’nun 53. maddesinin iptal edilen bölümleri nazara alındığında mahkemenin sanık hakkında bu madde ile yaptığı uygulama yasaya aykırı ise de, bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, CMUK’nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak hüküm fıkrasında yer alan 5237 sayılı TCK.nun 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümün “Anayasa Mahkemesinin iptal kararındaki hususlar gözetilerek 5237 sayılı TCK’nun 53/1-2-3. maddelerinin tatbikine” şeklinde değiştirilmesine karar verilmek suretiyle DÜZELTİLEN re’sen de temyize tabi hükmün tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak ONANMASINA,

B)Sanık hakkında çocuk yaştaki mağdur …”a yönelik kasten nitelikli öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;

1)Oluşa, tüm dosya kapsamına göre, sanığın mağduru bıçakla tek darbeyle epigastrit bölgeden karaciğer yaralanmasına neden olacak şekilde yaraladığı anlaşılan olayda meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak teşebbüs nedeni ile 13 yıl ile 20 yıl arasında ceza öngören TCK.nun 35. maddesinin uygulanması sırasında makul bir ceza tayini yerine yazılı biçimde 20 yıl hapis cezası belirlenmesi suretiyle fazla ceza tayini,

2)TCK’nun 53. maddesi yönünden, Anayasa Mahkemesi’nin 24.11.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren iptal kararı doğrultusunda yeniden değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş olup, katılanlar vekili ve sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün CMUK’nun 321. maddesi uyarınca tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak BOZULMASINA, ceza miktarlarına ve temyiz incelemesi dışında tutuklulukta geçen sürelere göre sanık müdafiinin tahliye talebinin reddine, 30/01/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın