İnfazın Ertelenmesi Nedir ?

Güncelleme Tarihi:

kategori:

İnfazın ertelenmesi, mahkemeler tarafından verilen hapis cezasının uygulanmasının ertelenmesi durumudur. Cezanın infazının ertelenmesi durumunda, verilen hapis cezası belirli bir süre boyunca uygulanmayacak ve ertelenecektir.

İnfazın ertelenmesi ile hapis cezasının ertelenmesi birbirine karıştırılmamalıdır.

Hapis cezasının ertelenmesi, daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı 3 aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş kişiler hakkında  2 yılı geçmeyen (18 yaşından küçük ve 65 yaşından büyükler için 3 yıl) hapis cezasının mahkeme tarafından TCK 51 kapsamında ertelenmesine karar verilmesidir. Ancak infazın ertelenmesi ise kesinleşen bir hapis cezasının uygulanmaya başlamasının İnfaz Kanunu kapsamında ertelenmesi durumudur.

Eğer kasıtlı bir suçtan dolayı 3 sene veya daha az ya da taksirli bir suçtan dolayı 5 sene veya daha az cezaya karar verilmişse ve bu karar temyiz edilmediği için ya da temyiz sonrası Yargıtay aşamasında onanarak kesinleşmişse bu durumda hükümlüye infazın başlaması için çağrı kağıdı gönderilir ve 10 gün içerisinde teslim olması istenir.

Ancak eğer kasıtlı bir suç nedeniyle verilen nihai hapis cezası 3 senenin üzerindeyse hükümlüye çağrı tebligatı çıkartılmaz ve doğrudan yakalama emri ile yakalanarak infaz süreci başlatılır.

Eğer verilen hapis cezası taksirli bir suç nedeniyle verilmişse bu durumda doğrudan yakalanma emri çıkartılabilmesi için hapis cezasının 5 yıl üzerinde olması gerekir. Bunun dışında çıkartılan çağrı kağıdına rağmen hükümlü 10 gün içinde teslim olmaz veya kaçma şüphesi uyandırırsa doğrudan yakalama emri çıkartılarak infaz süreci başlatılır.

İnfazın Ertelenmesi Şartları Nelerdir ?

Kesinleşmiş hapis cezasının infazının ertelenmesi, 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu md.17’de düzenlenmiştir. İnfazın ertelenmesi kararı, hükümlünün başvurusu üzerine hapis cezasının infaza verildiği yerin infaz savcılığı tarafından alınır.

İnfazın ertelenmesi kararı verilebilmesi için hükümlünün çağrı üzerine kendiliğinden gelerek infaz savcılığına başvurması gerekir. Hükümlü hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra yapılan infazın ertelenmesi başvuruları reddedilir.

İnfazın Ertelenmesi Sebepleri Nelerdir ?

Hükümlü aşağıdaki hallerde cezaevine girmeden infazın ertelenmesi talebinde bulunabilir:

  1. Akıl Hastalığı Nedeniyle İnfazın Ertelenmesi : Akıl hastalığı, hem ceza ehliyetini hem de cezanın infazını etkileyen hukuki sonuçlar doğurur. Akıl hastalığına tutulan hükümlünün cezasının infazı geriye bırakılır ve hükümlü, iyileşinceye kadar sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınır. Hastenede geçen süreler cezaevinde geçmiş sayılır. Akıl hastalığı teşkil etmeyen ruhsal rahatsızlıklar, hükümlüye, cezanın infazını ertelenmesini talep hakkı vermez.
  2. Hastalık Sebebiyle İnfazın Ertelenmesi : Eğer hükümlünün sağlık durumu infaz açısından risk teşkil ediyorsa bir başka ifadeyle hapis cezasının infazı, hükümlünün hayatı için  bir tehlike teşkil ediyorsa bu durumda hükümlünün cezasının infazı iyileşinceye kadar ertelenir. Erteleme kararı, Adli Tıp Kurumunca düzenlenen ya da Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip Adli Tıp Kurumunca onaylanan sağlık raporu üzerine, infazın yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığınca verilir.
  3. Gebelik ve Doğum Nedeniyle İnfazın Ertelenmesi : Hapis cezasının infazı, hamile olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır. Çocuk ölmüş veya anasından başka birine verilmiş olursa, doğumdan itibaren iki ay geçince ceza infaz olunur. Kapalı ceza infaz kurumuna girdikten sonra gebe kalanlardan koşullu salıverilmesine altı yıldan fazla süre kalanlar ile eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli sayılanlar hakkında bu hükümler uygulanmaz. Bu kişilerin cezasının infazın ertelenmesi için öngörülen süreyi, ceza infaz kurumlarında kendileri için düzenlenen uygun yerlerde geçirirler.
  4. İstek Üzerine İnfazın Ertelenmesi : Kasten işlenmiş olan suçlarda 3 yıl veya daha az ya da taksirle işlenmiş olan suçlarda ise 5 yıl veya daha az süreli hapis cezalarının infazı, çağrı üzerine gelen hükümlünün talebi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığınca ertelenebilir. Erteleme kararında Başsavcılığın takdir hakkı vardır ve şartlar oluşsa dahi infazın ertelenip ertelenmeyeceğine karar vermek yetkisi tamamen Başsavcılığın yapacağı değerlendirmeye bağlıdır.

Cezanın ertelenmesi karar kanunen 1 yılı geçemez ve erteleme kararı aynı hükümlü için sadece 2 defa alınabilir. Bu düzenlemeden yola çıkarak talep üzerine infaz ertelenmesinin maksimum 2 sene olabileceğini söyleyebiliriz.

Eğer hapis cezasının infazı ertelenen hükümlü, erteleme süresi içinde kasten başka bir suç işler ve bu sebeple hakkında kamu davası açılırsa erteleme kararı kaldırılarak cezanın infazına derhal başlanır.

İnfazın Hükümlünün İsteğiyle Ertelenmesi Koşulları Nelerdir ?

a) Hükümlünün istemiyle infazın ertelenmesi koşulları, suçun kasten veya taksirle işlenmesine göre değişmektedir. Kanuna göre, kasten işlenen suçlarda 3 yıl, taksirle işlenen suçlarda ise 5 yıl veya altındaki hapis cezalarının infazı ertelenebilir. Hapis cezası, bu süreleri aşıyorsa infazın ertelenmesi kararı verilmesi mümkün değildir.

Kasten İşlenen Bazı Suçlar: Dolandırıcılık Suçu, Bilişim Suçları, Şantaj Suçu, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma Suçu, Kasten Adam Öldürme Suçu, Hırsızlık Suçu, Mala Zarar Verme Suçu, Güveni Kötüye Kullanma Suçu, Kasten Adam Yaralama Suçu, Tehdit Suçu, Özel Belgede Sahtecilik Suçu, Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu.

Taksirle İşlenen Bazı Suçlar: Taksirle Adam Öldürme Suçu, Taksirle Yaralama Suçu.

b) Hükümlünün yüksek öğrenimini bitirebilmesi,

c) Hükümlünün anne, baba, eş veya çocuklarının ölüm,

d) Hükümlünün anne, baba, eş veya çocuklarının sürekli hastalık veya sakatlıkları nedeniyle ailenin ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesinin veya tarım topraklarının işlenebilmesinin imkansız hale gelmesi,

e) Hükümlünün hastalığının sürekli bir tedaviyi gerektirmesi.

f) Yukarıdaki durumlara benzeyen ve hükümlünün infazına ara verilmesini gerektiren zorunlu ve çok ivedi diğer haller.

Birden Fazla Cezaya Mahkumiyet Halinde İnfazın Ertelenmesi Mümkün Müdür ?

İnfaz Kanunu’na göre, hükümlü hakkındaki her bir ceza diğerinden bağımsız bir şekilde varlığını korur. Ancak, birden fazla cezaya mahkum olan hükümlü hakkındaki cezalar içtima edilmelidir, yani cezalar toplanmalıdır. İnfaz erteleme şartları açısından içtima neticesinde elde edilen toplam ceza miktarı dikkate alınmalıdır.

Hemen belirtelim ki, hükümlü hakkında denetimli serbestlik yasası uygulandığı sırada yeni bir hapis cezasının kesinleşmesi halinde de cezaların toplanması gerekir. İnfaz erteleme koşullarının oluşup oluşmadığı bu toplam ceza miktarı üzerinden belirlenmelidir.

İstek Üzerine İnfazın Ertelenmeyeceği Haller Hangileridir ?

Talep üzerine infazın ertelenmesi hakkında kural olarak her vatandaş yararlanabilir ancak Ceza İnfaz Kanunu’nda buna 3 istisna getirilmiştir. Buna göre aşağıdaki şartları taşıyan hükümlülerin cezası talep üzerine ertelenmeyecektir.

a) Terör suçlarından dolayı hüküm giyenler,

b) Örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlardan (örgütlü suçlar) hüküm giyenler,

c)  Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan hüküm giyenler,

d)  Mükerrerlere özgü infaz rejimi uygulanmasına karar verilenler, (tekerrüren suç işleyenler)

e) Disiplin veya tazyik hapsine mahkum olanlar.

Ancak yukarıda durumlar sadece talep üzerine infazın ertelenmesine ilişkindir. Sağlık sebepleri veya hamilelik veya doğum halinde yukarıda tanımlanan durumlarda olan kişileri hakkında dahi kanundaki şartlar oluşmuşsa infazın ertelenmesine karar verilebilir.

vasiyetname

İnfazın Ertelenmesi İçin Teminat Şartı Var Mıdır ?

Hükümlünün istemiyle hapis cezası infazının ertelenmesi teminat (güvence) gösterilmesi şartına bağlı tutulabilir. Teminat, uygulamada belli miktarda bir paranın vergi dairesine yatırılması yöntemiyle tahsil edilmektedir. İnfaz savcılığı belli bir miktarda paranın yatırılması halinde infazın ertelenmesine karar vermektedir.

Hükümlü, erteleme süresi bittikten sonra cezasını infaz etmek üzere teslim olduğunda teminat iade edilir.

Hapis cezasının ertelenmesi maddi ve usul hukukuna, infazın ertelenmesi ise tamamen infaz hukukuna ilişkin bir düzenleme olup birbiriyle karıştırılmamalıdır. Bazı acil başvuruların yerinde ve zamanında yapılabilmesi için cezanın infazı sürecinin bir ceza avukatı aracılığıyla takip edilmesi daha uygundur.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın


Sorularınızı sormaktan lütfen çekinmeyiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir