Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Aidat Borcunun Ödenmemesine Dayalı Açılacak Tahliye Davası

Aidat ödememeleri halinde tahliye davasıyla karşı karşıya kalacaklar. Çünkü, iki ay ortak gideri ödemeyen kiracının tahliyesi istenebilecek. Yeni Borçlar Kanunu’nun  evsahibi ve kiracı ilişkisine dönük akılda tutulması gereken diğer önemli düzenlemeleri ise bakın şöyle:

Kontrat geçersiz olacak

Apartmanın ortak giderleri aidata yansıtılacak. Mal sahibi, yalnız kirayı değil, elektrik, su, ısıtma, aydınlatma gibi yan giderleri ödemeyen kiracının çıkmasını isteyebilecek. Site veya apartmanın aidat faturasını iki ay arka arkaya ödemeyip temerrüde düşen kiracıya on gün süre verilecek. Konut ve çatılı iş yerinde bu süre 30 gün olacak. Borç ödenmezse kontrat geçersiz olacak. Kiracı çıkmazsa tahliye davası açılacak.

ÜFE oranını geçemeyecek

Kira artışı, bir önceki yıla ait üretici fiyat endeksini (ÜFE) geçemeyecek. Kiracı, aynı evde oturuyorsa 5 yılın sonunda çevredeki emsal kira bedelleri ve kiralanan konutun durumuna göre “hakkaniyet ve dürüstlük kuralına uygun” bir oran isteyebilecek. 5 yıl içindeki ÜFE ölçü alınacak ve hem endekse hem emsal kiralara bakılacak.

KONUT - cEZA AVUKATI AİLE HUKUKU AVUKATI GAZİANTEP

En fazla 3 aylık depozito

Depozitoya sınırlama getirildi. Depozito üç aylık kira bedelini aşamayacak. Depozito tasarruf hesabına yatırılıp kiracının rızası olmadan çekilip kullanılamayacak.
İhtiyaç ileri sürülerek boşaltılan konut 3 yıl süreyle eski kiracıdan başkasına kiralanamayacak. Bu yasağa aykırı hareket edenler eski kiracıya bir yıllık kira bedeli ödeyecek. Mevcut yasa, bu konuda konut sahibine hapis cezası öngörüyordu.

Kiracı tadilata katlanacak

Mal sahibi, konut veya iş yerinde kira sözleşmesinin feshini gerektirmeyen yenilik ve değişiklikler yapabilecek. Ancak bu tadilatlar kiracıdan katlanması beklenilmeyecek derecede rahatsızlık vermeyecek.

10 yıldan eski kiracı çıkarılabilecek

Mal sahibi, 10 yıl sonunda en az 3 ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilecek. Kiraya veren tazminat ödemekle yükümlü olmaksızın sözleşmeyi tek taraflı sona erdirebilecek.

Ali Tumbas Noter evraki gaziantep 1

Bu konu hakkındaki Yargıtay kararı aşağıdadır.

Özet : Aidat borcunun ödenmemesine dayalı açılacak tahliye davası için şart: kiraya verenin ihtarname göndermeden önce mevcut aidat borcunu ödemelidir, aksi halde temerrüt hali doğmadığından dava reddolunmaktadır.

Yargıtay

6. Hukuk Dairesi

Esas : 2015/2926

Karar : 2015/3523

Karar Tarihi : 09.04.2015

“İçtihat Metni”

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava temerrüt sebebiyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı site yönetimine ait birikmiş apartman genel gider aidat parası 1193.-TL’nin davalı kiracı tarafından ödememesi üzerine, keşide edilen 11.07.2014 günlü Uzunköprü Noterliği’nin … yevmiye sayılı ihtarnamesinin davalıya tebliğ edilmesine rağmen yasal ödeme süresi içerisinde 93 TL.eksik ödendiğinden davalının temerrüde düştüğünden bahisle akdin feshi ile kiralananın tahliyesini talep etmiştir. Davalı kiralananda kiracı olarak bulunduğunu kabul etmiş, aidat borcunu site yönetimine ödediğini, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece otuz günlük sürede borcun tamamı site yönetimine ödenmediğinden kiralananın tahliyesine karar verilmiştir.

Türk Borçlar Kanununun 341.maddesindeki özel düzenlemeye göre kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmede aksi öngörülmemişse veya aksine yerel adet yoksa, ısıtma, aydınlatma ve su gibi kullanma giderlerine katlanmakla yükümlüdür. Giderlere katlanan taraf bu giderleri ispat edici belgelerin birer örneğini istem üzerine diğer tarafa vermek zorundadır.

Türk Borçlar Kanununun 315.maddesi hükmü uyarınca temerrüt nedeniyle tahliyeye karar verilebilmesi için istenen kira parasının veya kapsamı Türk Borçlar Kanununun 341.maddesinde belirtilen yan giderin muacceliyet(istenebilir) olması ve kira bedeli ile yan giderin verilen sürede ödenmemiş bulunması, ihtarnamede verilen süre içerisinde kira parasının ödenmemesi halinde akdin feshedileceğinin açıkça belirtilmesi gerekir.

Davaya dayanak yapılan ve hükme esas alınan 08.04.2011 başlangıç tarihli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Kira sözleşmesinin özel şartlar bölümünün 6.maddesinde elektrik, su, doğalgaz giderleri, apartmanın aydınlatılması, suyu, ısınması, temizlenmesi gibi nedenlerle doğacak apartman aidatları vb. giderlerin kiracıya ait olup kiracı tarafından ödeneceği kararlaştırıldıktan sonra sözleşmenin ön sahifesinde yakıt parasının G..Site Yönetiminin belirtilen banka hesabına, kira parasının davacının ayrı bir banka hesabına yatırılacağı yazılmıştır. Yukarıda yazılı yasa maddesi hükmüne göre sözleşmede aksi öngörülmediğinden apartman aidatının kiracı tarafından ödenmesi gerekir. Ancak aidat alacağının alacaklısı sözleşmede yazılı olduğu gibi G… Site Yönetimidir. Kiralayan kiracının ödemesi gereken aidat borcunu site yönetimine ödemeden yani, bu koşulu yerine getirmeden kiracıdan ödenmesini isteyemez. Bu durumda Site Yönetimine ödeme yapmadığı anlaşılan davacı aidat borcunun ödenmemesi nedeniyle gönderdiği temerrüt ihtarnamesine dayanarak tahliye isteyemez. Açıklanan bu nedenle davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde tahliye kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 09.04.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kapıcının kıdem tazminatını kim öder?

Daha fazla bilgi için diğer makalelere gözatın.

5/5 - (1 vote)

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?