KULLANMAK AMACIYLA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK VE ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu

Türk Ceza Kanunu Madde 191 : Uyuşturucu maddeyi kişisel kullanım amacıyla satın alan, herhangi bir surette uyuşturucu maddeyi kabul eden ve kullanma amacıyla bulunduran kişi uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçunu işlemiş olur.

İşlenen fiilin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma mı yoksa uyuşturucu madde ticareti mi olduğunun tespiti için sanığın amacının değerlendirilmesi gerekir.

Kişinin kişisel ihtiyaç sınırını aşacak uyuşturucu madde bulundurması, uyuşturucu maddeyi kişisel kullanım amacı dışında  bulundurduğunun göstergesidir.Adli Tıp Kurumunun mütalaalarında esrar kullananların her defasında 1-1,5 gram olmak üzere günde üç kez esrar tüketebildikleri bildirilmektedir. Buna göre yıllık kullanım miktarının üzerinde uyuşturucu madde bulunduran sanığın, uyuşturucu maddeyi kullanma amacı dışında bulundurduğu kabul edilmektedir.

uyuşturucu madde Gaziantep Ceza Avukatı ağır ceza esrar kubar

Uyuşturucu Madde Kullanma veya Bulundurma Suçunun Cezası

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunun; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına 200 metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. Yani, bu halde suçun cezası 3 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasıdır.

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçunda Kamu Davası Açılmasının Ertelenmesi
Uyuşturucu madde kullanma suçu nedeniyle başlatılan soruşturma neticesinde, toplanan delillerle kamu davası açmak için yeterli şüphe olduğunu tespit eden Cumhuriyet savcısı şüpheli hakkında 5 yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verir. Cumhuriyet savcısı, bu durumda şüpheliyi, erteleme süresi zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmaması veya yasakları ihlal etmesi halinde hangi sonuçların doğacağı konusunda uyarır.

Erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Bu süre Cumhuriyet savcısının kararı ile üçer aylık sürelerle en fazla bir yıl daha uzatılabilir. Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi, gerek görülmesi hâlinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulabilir.

yargıtay kararı gaziantep ceza avukatı boşanma avukatı

ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ YARGITAY KARARI

Yargıtay

10. Ceza Dairesi

Esas : 2006/3596

Karar : 2006/9809

Karar Tarihi : 19.7.2006

• KULLANMAK AMACIYLA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK
( Sanık Hakkında Ceza Yaptırımına Ek Olarak Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmasına Karar Verilmesiyle Yetinilmesi Gerektiği )

• ERTELENEN MAHKUMİYET HÜKMÜ
( Sanık Deneme Süresi İçinde Suç İşlemediği Takdirde 765 Sayılı TCK’nin 95/II Ve 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununun Geçici 2/2. Maddesi Gereğince “Esasen Vaki Olmamış” Sayılacak ve Arşiv Kaydının Silinmesine Karar Verileceği )

• ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ
( 765 Sayılı TCK’ye Göre Verilip Ertelenen Ceza İle İlgili Mahkumiyet Hükmü Sanık Deneme Süresi İçinde Suç İşlemediği Takdirde Suç “Esasen Vaki Olmamış” Sayılacak ve Arşiv Kaydının Silinmesine Karar Verileceği )

• TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK
( 5237 Sayılı TCK’ye Göre Verilen Ceza Sanık Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbirinin Gereklerine Uygun Davrandığı Takdirde İnfaz Edilmeyeceği – Mahkumiyet Hükmü Adli Sicilden Silinerek Arşiv Kaydına Alınacağı )

• KISMEN İNFAZ
( 765 Sayılı TCK’ye Göre Hükmolunan Hapis Cezası Ertelenmiş Olan Hükümlü Deneme Süresi İçinde Suç İşlediği Takdirde 5237 Sayılı TCK’nin 7/3 Ve 51/7. Maddeleri Uyarınca Hapis Cezasının “Kısmen İnfazına” Da Karar Verilebileceği )

ÖZET : 765 sayılı TCK’ye göre verilip ertelenen ceza ile ilgili mahkumiyet hükmü, sanık deneme süresi içinde suç işlemediği takdirde; 765 sayılı TCK’nin 95/II ve 5352 sayılı Adli Sicil kanununun geçici 2/2. maddesi gereğince “esasen vaki olmamış” sayılacak ve arşiv kaydının silinmesine karar verilecektir.

5237 sayılı TCK’ye göre verilen ceza, sanık tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davrandığı takdirde infaz edilmeyecek, bu konudaki mahkumiyet hükmü adli sicilden silinerek arşiv kaydına alınacak; ancak arşiv kaydı hükümlü ölmedikçe veya kayıt tarihinden itibaren 80 yıl geçmedikçe silinmeyecektir.

765 sayılı TCK’ye göre hükmolunan hapis cezası ertelenmiş olan hükümlü, deneme süresi içinde suç işlediği takdirde 5237 sayılı TCK’nin 7/3 ve 51/7. maddeleri uyarınca hapis cezasının “kısmen infazına” da karar verilebilecektir. 5237 sayılı TCK uygulanarak hükmolunan hapis cezası ise, hükümlü tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmadığı takdirde tümüyle infaz edilecektir.

DAVA : Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak suçundan sanık Ç… hakkında Akçadağ Asliye Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonunda, 25.10.2005 tarih ve 2005/174 esas, 2005/160 karar sayısı ile mahkûmiyet kararı verildiği; hükmün üst C.Savcısı ve sanık tarafından süresi içinde temyiz edildiği; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca bozma isteğiyle dava dosyasının tebliğname ekinde 14.03.2006 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

KARAR : Yapılan duruşmaya, toplanılıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

1-5271 sayılı CMK’nın 232/2-c maddesi uyarınca kararda suçun işlendiği yer ve zaman diliminin gösterilmemesi,

2-Sanık hakkında dairemizce bozulmasına karar verilen 06.04.2004 tarihli ilk hükümle 765 sayılı TCK’nın 404/2 ve 59 maddeleri gereğince verilen 10 ay hapis cezası 647 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca 3.467.100.000 TL ağır para cezasına çevrilerek aynı kanunun 6. maddesi uyarınca ertelenmiştir.

Bozmadan sonra kurulan 25.10.2005 tarihli hükümle ise 5237 sayılı TCK’nin 191. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile 62. maddesi uyarınca 10 ay hapis cezası verilmiş, ayrıca sanık hakkında tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanması öngörülmüştür. uyuşturucu avukatı

Bu iki sonuçtan ilki para cezası, ikincisi hapis cezası olduğu için ilk uygulamanın sanığın lehine olduğu açıktır.

5237 sayılı TCK uygulanarak belirlenen hapis cezasının da paraya çevrilmiş olduğu varsayılarak değerlendirme yapıldığında aşağıdaki durumlar ortaya çıkacaktır.

765 sayılı TCK’ye göre verilip ertelenen ceza ile ilgili mahkumiyet hükmü, sanık deneme süresi içinde suç işlemediği takdirde; 765 sayılı TCK’nin 95/II ve 5352 sayılı Adli Sicil kanununun geçici 2/2. maddesi gereğince “esasen vaki olmamış” sayılacak ve arşiv kaydının silinmesine karar verilecektir.

5237 sayılı TCK’ye göre verilen ceza, sanık tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davrandığı takdirde infaz edilmeyecek, bu konudaki mahkumiyet hükmü adli sicilden silinerek arşiv kaydına alınacak; ancak arşiv kaydı hükümlü ölmedikçe veya kayıt tarihinden itibaren 80 yıl geçmedikçe silinmeyecektir.

Gerek 765 ve gerekse 5237 sayılı TCK’ye göre belirlenen cezanın hapis olması durumunda, yukarıda yapılan açıklamalara ek olarak şu sonuçlara ulaşılacaktır: 765 sayılı TCK’ye göre hükmolunan hapis cezası ertelenmiş olan hükümlü, deneme süresi içinde suç işlediği takdirde 5237 sayılı TCK’nin 7/3 ve 51/7. maddeleri uyarınca hapis cezasının “kısmen infazına” da karar verilebilecektir. 5237 sayılı TCK uygulanarak hükmolunan hapis cezası ise, hükümlü tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmadığı takdirde tümüyle infaz edilecektir.

Bu karşılaştırmalara göre, 765 sayılı TCK’nın 404/2. maddesi ile 647 sayılı Kanunun 4. ve 6. maddelerine göre yapılan uygulama sanığın lehinedir.

765 sayılı Türk Ceza Kanununun sanığın lehine sonuç verdiği gözetilmeden 5237 sayılı TCK’nin 191/1, 2. maddelerinin uygulanması,

3- Kabule göre de;

A- 5237 sayılı TCK’nın 191/2. maddesi uyarınca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine, kullanmamakla birlikte kullanmak için uyuşturucu yada uyarıcı madde bulunduran hakkında denetimli serbestlik tedbirine hükmolunacağı düzenlenmiş olması karşısında, aşamalardaki ifadelerinde daha önce uyuşturucu madde kullanmadığını ve tadına bakmak için kullanmak amacıyla hazırlayarak bulundurduğunu beyan eden sanık hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığına ilişkin delil bulunmadığı halde tedaviye hükmedilmesi,

B- TCK’nın 191. maddesinin ( 3 ), ( 4 ) ve ( 5 ) numaralı fıkralarında öngörülen kararlar ve işlemler hüküm kesinleştikten sonra infaz aşamasında verilecek kararlar ve yapılacak işlemlerdir. Mahkûmiyet hükmü ile birlikte bu konularda infazı kısıtlayacak bir karar verilmesi doğru değildir. Ancak, bir zorunluluk olmamakla birlikte, sözü edilen konularda sanığın uyarılması mümkündür.

Somut olayda, kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran sanık hakkında, ceza yaptırımına ek olarak denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verilmesiyle yetinilmesi gerektiği gözetilmeden ve Devlet hastanelerinin denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması yönünden herhangi bir yetki veya sorumlulukları bulunmadığı halde 20.07.2005 tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 5402 sayılı “Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununa” aykırı olarak infazı kısıtlayacak biçimde “5237 sayılı TCK’nın 191/2. maddesi gereğince sanığın halen ikamet etmekte olduğu yerdeki Devlet Hastanesinde şayet burada tam teşekküllü hastane yoksa bu yere en yakın devlet hastanesinde denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına” karar verilmesi, gaziantep ceza avukatı

SONUÇ : Yasaya aykırı, üst C.Savcısı ve sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün istem gibi BOZULMASINA, 19.07.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Özgürlüğünüz Önemlidir

Yorumlarınızı bizimle paylaşırsanız ceza avukatlarımız sizlere yardımcı olacaktır

Konuya ilişkin arama kavramları:

 • uyuşturucu arşiv kaydı silinmesi,
 • uyuşturucu denetimli serbestlik sicile işler mi,
  uyuşturucu sicil kaydının silinmesi,
 • uyuşturucu sabıkası kaç yılda silinir,
 • uyuşturucu adli sicil kaydı ne zaman silinir,
 • uyuşturucu sabıkası sicilden ne zaman silinir,
  denetimli serbestlik adli sicil kaydı,
 • uyuşturucu sabıka kaydı sildirme,
 • denetimli serbestlik gbt de çıkar mi,
 • denetimli serbestlik sabıka kaydına işlenir mi?
4.4/5 - (11 Oy Kullanıldı)

39 thoughts on “KULLANMAK AMACIYLA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK VE ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ”

 1. İyi günler ben 03 10 2008 yılında uyuşturucu satmaktan tutuklandım ve 12 yıl 6 ay ceza aldım 8 yıl 4 ay yattıktan sonra şartlı salıverildim bu esnada ehliyetimi sabıkam olduğundan dolayı karakolda el konulup iptal edildi uyuşturucu sabıkasını ne zaman sildirebilirim ve nasıl bana yardımcı olursanız sevinirim

  1. KTK m.41/1-e’ye göre; kişilerin sürücü belgesi alabilmesi için, adli sicilinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188, 190 ve 191 inci maddeleri (uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilgili), 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 4. maddesinin yedinci fıkrası, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun’un 12. maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması gerekmektedir. Aynı maddenin dördüncü fıkrasına göre ise; “Sürücü belgesi alındıktan sonra bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen suçlardan biri ile mahkumiyet halinde bu kişilerin sürücü belgeleri, bu Kanunun 6ncı maddesinde sayılan görevliler tarafından bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen şartlar sağlanıncaya kadar geri alınır. Bu Kanunun 48inci madde hükümleri saklıdır

   1. Ben cezamı infaz ettim aldığım ceza olan 12 yıl 6 ay cezanın tamamı olan 12yıl 6 ay süreyi tamamladım ehliyetimi geri almak için ne yapmam gerekiyor hangi adımları izlemem gerekiyor

 2. Gürcan aktasoglu

  Selamn aleykum ali bey, ben 2007 de uyuşturucudan 4,2 ay ceza aldım bunu infz ettim ama silinmedi o kadr dilekçe yaz mama rahmen silen medi ne yapa bilirm teşekkürler

   1. yarfımınıza ihtiyacım var bi hata yaptım İstanbul’dan memlekete döndüm arkadaş ortamında bulundum alkolün etkisiyle bazı şeylerde kullandım bir gün sonra bi arkadaşı çarşıda görüp bi yere bıraktım dönüşte alıkonulduk ışıklarda onun üzerinde çıktı bnde yoktu arkadaş benim bi alakam olmadığını ve haberimin olmadığını ifade verdi Bnde bağımlılık anlamında anladım kullanıyormusun sorusunu hayır dedim sicilim temiz herşeyim temiz bi davam bile yok Üni öğrenciyim memurluğu kazandım çok pişmanım o hataya bir daha düşmicem memurluğum yanarmı ve akıbetim ne lütfen yardımcı olun

 3. kemal camadan

  polisin eve baskınında uyuşturucu ile yakalanma ve emniyette yapılan test pozitif çıkması sonucu mahkeme olmadan 1 yıl denetimli serbestlik verildi.bu karara uyup denetimli serbestliği uygun bir şekilde bitiren kişinin adli sicil kaydı oluşurmu veya gemi adamı ve gemi zabiti olurmu

  1. Dava açılmasının ertelenmesine karar verilir. Bu da asli sicil sabıka kaydına işlenir. Doğrudan Gemi adamı olamazsınız diyemeyiz bu tamamen alım yapacak olan kurum veya şirketin takdirinde olan bir durumdur, İlgili işle ilgili Yönetmeliklerde de şu şu suçlardan hüküm giymemiş veya TCK 191 maddesi gereğince işlem görmüş olmamak diye özel hükümler düzenlenmiş olabilir, o sebeple daha somut detayları dinledikten sonra sağlıklı bir bilgi verebilmemiz için büromuzda bu hususta uzman Avukatimizi 05327154705 nolu telefondan arayabilirsiniz

 4. merhaba esim yasakli madde bulundurmaktan denetimli serbestlik cezasi aldi, meslegim hemsire henuz atamam yapilmadi. meslek hayatimi etkiler mi bu dava

 5. Merhaba uyusturucu kullNmaktan denetimli gördum 2015 yilinda bitti denetimlim arsiv kaydi sildirmemiz mümkümmü kac yil da siliniyor yardimci olabilrmisiniz

 6. Muhammed İbrahim şahin

  Hayatımda 2 kez içtiğim Uyuşturucu madde için ilk ve son olarak çıktığım mahkemede 1 yıl hapis cezası 500 TL para cezasına çevrildi ve adlı sicilime işlendi para cezasını ödediğimhalde silinmedi 2008 yılında aldığım bu ceza 2022 yılına kadar hiç bir suça karişmadiğim halde silinmedi
  İş başvurusu yaptım ise alındım sonra adli sicil kaydim var diye iptal ettiler bu nasıl bir düzen adam 1 kilo yakalatiyor 3 ay yatıp çıkıyor siliniyor biz bir içimlik için para cezası ödüyorum bir takip de yok devlet tarafından tekrar kullanıyorum diye şahsen mağdur olduğumu düşünüyorum
  Hayatımda bir kez mahkemeye çıktım ilk suçum savunma yapmayı bile bilmiyorum ne diyeceğimide bilmiyorum kalk cevap ver otur kalk karar para cezası ve çik git bilgisizliği min mağduru oldum beni bu yanlişimdan caydiracak sadece bir para cezası verildi oda caydırıcı olduğunu düşünmüyorum
  Ben mahallede top oynarken bu madde nasıl geldi içimize girdi gençleri yanlışa yönlendirdi profosyenellik yok ileri görüşlülük yok bir terapi yok tekrar biz bunu içermiyiz bir takip yok yani devletimin hukuğu benim esrar içerek hayatımı mahvedeceğimi biliyor ama bunun için bir manevi destekli önlem yok çoğu kişiye var müptelasiyim diyenlere var ama ben az içtiğim için bunu birdaha içeceğim anlamı taşımıyor para cezası caydırıcı gözüküyor
  Adli sicil kayitimin silinmesi için başvuru yaptım (yerine getirme fişi) istediler bunu gönderdikten sonra hemen silinirmi acil sildirmem gerekiyor bunu en kısa sürede halletmem için avukat yardımı almam gereklimi iş yerinden 1 hafta mühret verdiler bütün belgeleri getir diye eğer 1 haftayı gececekse boşuna avukata başvurmak istemiyorum
  1 C : 011802008C0021864 06.10.2007 5237SA 191/1 51 51/8 8 53/1 A B C D E. TRABZON;1.SCM 1Y H. 20/03/2008 07/659
  84 28/03/2008

  1. Adli sicil istatistik müdürlüğünü arayın kendi haline bırakırsanız 1 haftada silinmez aylar sürüyor ancak durumun aciliyetinden bahsedin yardımcı olacaklarını düşünüyorum. Adalet Bakanlığı Adli sicil istatistik Müdürlüğünün iletişim bilgilerini internette kendi sitelerinde bulabilirsiniz

 7. Uyuşturucu dan 2013 te yakalandim 1 yıl deneyimli serbestlik aldım 2015 te dosya kapandı arşive alındı arşivi sildirmek için 5 yıl yeterlimi

 8. Selamlar
  2003 yılında 1’5 gram esrar ile karakola ordan da mahkemeye çıktım ceza falan almadım ama arşiv kaydı araştırmasında çıkıyor aradan 19 yıl geçti arşiv kaydını sildirmem mümkün müdür yardımcı olurmusunuz

 9. Gökmen YILDIRIM

  Merhaba Ali Bey
  2008 yılında kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak (esrar) suçundan 3 ay denetim serbestlik cezası aldım. Mahkemeden hemen sonra askere gittim. Ve denetimli sertbestligim donduruldu. Askerden geldikten hemen sonra denetimli serbestlige gittim. Süreci birtirdim. Ve bu süreye kadar başka hiçbir adli olaya karışmadım. Sicil kaydım silindi. Arşiv kaydım bulunmaktadır. 13 yıl oldu. Arşiv kaydımı sildirebilirmiyim.

 10. Hasan Hüsnü yavuz

  Merhabalar sayın avukat. Tam yukarıda yazdığıniz gibi 18 yaşımda uyuşturucu madde kullanmak amacıyla bulundurmak suçundan 1 yıl hapis cezası iyi hal indirimi 10 ay ve bunun da 6.000 TL para cezasına çevrilmesine daha sonrada maddi durumlar kaynaklı 1 yıl süreyle denetimli serbestlik ve tedavi cezasına çarptırıldım. Seminerlere katıldım dosyam kapandi. Bu olaydan sonra 13 yil geçti hiç bir durumda suç islemedim fakat benim hayatımı elimden aldılar adli sicil arşiv kaydıma işlendi öyle güzel açıklamışsiniz ki bu durumda uzman olduğunuzu anladım. Benim özgürlüğümu geri almam için ne yapmam gerekli. Sizi avukat olarak tutabilir miyim İstanbul da ikamet ediyorum.

 11. Mrb ben 2015 yılında ve 2016 yılında ceza evine girdim cıktım ve imzaya gittim bitti ve 2020 de tekrar yakalattım 5 yıl hiç bir suca karışmıyacagım denetim aldım sonda tekrar kalattım bana 1. Yıl 8 ay hapıs cezası verildi şuan sabıka kaydım yok ama alacak peki 1 yıl 8 ay ceza evine girermisin tekrardan denetimlikmi verir 7 aslıye ceza mahkemesi

  1. Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 05327154705 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

 12. Merhaba 18 yaşından kucukkene bir suç işledim 3 yıl hagb aldım sicilim temiz GBT cikarmı askerlik ve iş başvurusunda sorun çıkarırmı

  1. Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 05327154705 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

 13. Merhabalar uyuşturucu içicilik ten içeride yattiim ehliyet almama engel mi af çıkar mı bunun ile ilgili yardımcı olur musunuz

  1. Aşağıdaki suçların işlenmesi ehliyet almaya engeldir. Suçlar şunlardır: Uyuşturucu madde suçları TCK 188, 190 ve 191. maddeleri (Uyuşturucu kullanma, bulundurma, üretme ve ticareti). Dolayısıyla alamazsınız. Af gelir mi gelmez mi bunu bizlerin bilme şansı yok.

 14. Sayın Avukatım Saygılar,

  Esrar maddesi kullanmaktan dolayı Denetimli Serbestlik sürecine tabi tutuldum. Bu süreci tamamladım ve dosyam kapatıldı. Adli sicil kaydım yoktur olarak gözüküyor. Ticari taksi şöförlüğü yapacağım. Psikoteknik belgemi aldıktan sonra hastanede onaylatmak gerekecek. Daha önce almış olduğum DS cezası bu işi yapmama engel olur mu?
  Saygılarımla

 15. Kolay gelsim 2018 de uyusuturucu kullanma bulundurma hakkinda denetim serbestlik aldim 1 yıl temiz bi sekilde bitiridim üniversite mezunu oldugum icin polislil veya diger memurluk islerlerine girmeme engel varmi ve arsiv kaydimnsilirnimi

   1. Uyuşturucu madde kullanmaktan arşiv kaydım oluştu dosyam 2010 da kapandı memnu haklarımı aldım mahkeme kararında onbeşyıl gecınce silinecegi kararı var denetim verilirken yani ilk mahkemede 2025 de onbeş yıl doluyor Sivil hayatımda bir işde arşiv araştırmasında olumsuz olarak iş başı yapamadım defalarca Adli sicile gerek e devlet gerek PTT yoluyla dilekce yazdım Ama her defasında On beş yıl şartı cevabı aldım son bir sene kaldı ama artık çok bıktım bunun bir yolu yordamı yokmu illa onbeş sene mi ölüm kararları bozuluyor bu karar bozulamaz mı çok acil bir çok iş elimden gitti

    1. Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 05327154705 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

 16. Merhabalar ilk olarak esrardan 2014 de kullanıcı olarak yakalandık denetimli serbestlik aldım ancak ihlal ederek denetimi yaktım ardından 2016 Aralık’ta da bir daha aynı şekilde yakalandım 1.yil 8 ay ceza verdi ama yaptırmadı sicilime işledi ve 2021 de de aynı suçu tekrar yaptım ve 2y1a ceza verdi açık cezaevije girdi çıktı yaparak covid iznine çıktım ardından denetimli serbestlik aldım koşullu salıverme 2024 cezanın tamamen bitişi 2025 sicilim arşive nezmaan alirinir ve arşivden komple nezaman kalkar yardımcı olursanız çok sevinirim

  1. Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 0532 715 47 05 nolu telefondan ulaşabilirsiniz

 17. Murat GÖKÇELER

  Selamlar.Ben şunu ögrenmek istiyorum.2018 aralık ayındaki mahkeme sonucu uyuşturucu kullanmak suretiyle 1 yıl denetimli serbestliğe tabii oldum ve bu durum adli sicil kaydıma işlendi.Bu kaydı sildirmek için ne zaman başvuru yapmam gerekiyor…Kaç sene geçmesi gerekiyor.Cevap verirseniz sevinirim….

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?