cinsel istismar ceza avukatı gaziantep

CİNSEL SUÇLARDA YARGITAYIN BERAAT GEREKÇELERİ CEZA AVUKATI

CİNSEL SUÇLAR

Cinsel istismar veya cinsel saldırıya ilişkin dava dosyaların her biri farklıdır. Nasıl ki aynı kıyafetin herkesin üzerine tam oturması mümkün değilse cinsel suçlarda her beraat gerekçesi de her dosyaya uymaz ve her dosya için geçerli olmaz.

Çünkü her dosyanın;

 • Mağduru ve  mağdur iddiaları, İddiaya konu olayın geçtiği yer,
 • Mahkemelere  yansıma şekli ve zamanı,
 • Tanık anlatımları, sanığın beyanları ve gösterdiği deliller,
 • Sosyal inceleme ve Adli muayene raporları ile görüşme tutanaklarının içeriği farklıdır.

Bu nedenle dosyanızdaki tüm özellikler değerlendirilip durumunuza uygun düşecek şekilde savunma yapılması, ceza almanız halinde de mahkemenin neden mahkumiyet verdiği ceza hukukunda uzman avukatlarımızca doğru tespit edilerek istinaf veya temyiz başvurusunun da “dosyanızdaki onlarca hususta inceleme yapılarak” size özel hazırlanması gerekmektedir.


Cinsel Suçlara ilişkin önemli hatırlatma!

Bu makale Bölge Adliye Mahkemelerini ve Yargıtay Ceza Dairelerinin sanığın beraatine karar verilmesi gerektiğinden bahisle verdiği binlerce bozma kararı incelendikten sonra hazırlanmış olup yukarıda izah ettiğim sebeple aşağıda yer verdiğim birkaç örnek karar dahil cinsel suçlara ilişkin internette bulacağınız hiçbir kararın dosyanızla birebir örtüşmesini, size doğrudan fayda sağlamasını  beklemeyiniz.

gaziantep ağır ceza avukatı

Delil yetersizliği

Cinsel suçlarda en sık  genel beraat gerekçesidir; esasen gerekçe de değil sonuçtur.
Çünkü bu gerekçe dosya kapsamındaki taraf ve tanık beyanları, raporlar, deliller, tutanaklar hep birlikte değerlendirildikten sonra yalnızca sanığın cezalandırılmasına yeterli vicdani kanaate ulaşılamadığını ifade eder ve kararlara

Sanığın mahkûmiyetine yeter, her türlü şüpheden uzak, somut, tarafsız, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı anlaşıldığından müsnet suçtan beraatine karar verilmesi”

şeklinde yansır. Bu nedenle aşağıdaki örneklerde sanık lehine bu sonuca ulaşılmasında en etkili olduğu düşünülen hususa yer verilmeye çalışılmıştır.


ceza avukatı gaziantep boşanma avukatı

Husumet

Yargıtay 14. Ceza Dairesi
2016/11974 E. 2017/735 K.
16.02.2017

Özel Daire burada sanığın müşteki ile arasında boşanma davasına da konu olan bir husumetin bulunduğu yönünde tanık anlatımları ile de desteklenen savunmasını mağdurenin çelişkili beyanlarına üstün tutarak sanığın, mağdureye yönelik beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun basit cinsel istismarı suçundan beraatine karar verilmesi gerektiğinden bahisle mahkumiyet hükmünün bozulmasına karar vermiştir.


Mağdure beyanlarının yetersizliği

Yargıtay 14. Ceza Dairesi
2016/10597 E. 2017/530 K.
07.02.2017

Özel Daire burada Mağdurenin yaşı sebebiyle ifade verememesi, diğer mağdurenin de beyanlarının içerikten yoksun olup suçun unsurlarını açıklayamamasını nazara alarak sanığın çocuğun cinsel istismarı suçundan beraatine karar verilmesi gerektiğinden bahisle mahkumiyetine ilişkin hükmün bozulmasına karar vermiştir


Mağdurenin çelişkili beyanları

Yargıtay 14. Ceza Dairesi
2016/10138 E. 2017/200K.
17.01.2017

Özel Daire burada mağdurenin aşamalardaki çelişkili beyanlarını dikkate alarak sanığın eyleminde cinsel amaç bulunup bulunmadığı hususunda şüpheye düşmüş ve sanığın beraati gerektiğinden bahisle mahkumiyet hükmünün bozulmasına karar vermiştir.


Mağdurenin olaydan çok uzun süre sonra şikayette bulunması

Yargıtay 14. Ceza Dairesi
2016/7823 E. 2017/11 K.
09.01.2017

Yukarıda delil yetersizliği başlığı altında özel beraat gerekçelerinden dördüne örnek verilmiş olup Ceza Dairelerinin kararlarında ön plana çıkardığı, burada zikredilmeyen sayısız farklı beraat gerekçesi mevcuttur. Belki başka bir makalemizi sırf bu örneklere ayırabiliriz.


Suçun unsurlarının oluşmaması

Cinsel suçlar TCK.’da oldukça yüksek hapis cezaları öngörülen ciddi suçlardandır. Cinsel suçla yargılanan bir sanığa kasten adam öldürme ve uyuşturucu madde ticareti suçundan daha yüksek cezalar rahatlıkla verilebilmektedir. Bu nedenle beraatiniz mümkün olmadığı takdirde üzerinize atılı suçun niteliğinin lehinize değişmesi bile ceza miktarının lehinize ciddi miktarda azalmasını sağlayabillir. Diğer yandan suç vasfının aleyhinize hatalı şekilde tayini (basit cinsel istismar yerine organ sokmak suretiyle nitelikli cinsel istismar, cinsel taciz yerine basit cinsel istismar gibi), şartları oluşmadığı halde hakkınızda suçun nitelikli hallerinin (TCK. 103/4 cebir nedeniyle artırım gibi)  veya zincirleme suç hükümlerinin uygulanması, teşdide gidilmesi, teşebbüs yerine tamamlanmış suçtan hüküm kurulması da ceza miktarının aleyhinize anormal şekilde artmasına yol açabilir.

Eğer “haksız yere” böyle ciddi bir ithamla karşılaştı iseniz yapabileceğiniz tek şey edinebileceğiniz en iyi ceza avukatıyla mümkün olan en kısa sürede çalışmaya başlamaktır.

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 14 1

CEZA AVUKATLARIMIZA CİNSEL SUÇLAR İLE İLİGLİ SIK SORULAN SORULAR

Cinsel İstismarda Şikayetten Vazgeçilmesi Mahkumiyete Sebep Olabilir Mi ?

Cinsel suçlarla ilgili mahkumiyet kararı verilmiş yüzlerce dosyada karşı tarafın – mağdur veya ailesinin- şikayetten vazgeçme dilekçesi vermiş olduğunu fark etmekteyim.
Müvekkillerin bir çoğu önceki avukatlarının yönlendirmesi doğrultusunda karşı tarafın bu tür bir dilekçe vermesini temin ettiklerini, dilekçede mağdurun suça konu olayı uydurduğu/iftira attığı  kabul edildiği ve şikayetten vazgeçildiği halde neden ceza aldıklarını bilmediklerini ifade etmektedirler. Onlara mahkum edilmelerinin sebeplerinden birinin de bu dilekçe olduğunu söylediğimde ise şaşırmaktadırlar.

 • Ciddi nitelikteki cinsel suçlar yani;
  TCK. 102/2 Nitelikli Cinsel Saldırı,
 • TCK.103/1 Çocuğun basit cinsel istismarı
 • TCK. 103/2 Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçları

istisnai 2 hal  (TCK. 102/2-2. cümle Nitelikli cinsel saldırının resmi nikahlı eşe karşı işlenmesi ve TCK 103/1-son cümle sarkıntılık düzeyinde kalmış basit cinsel istismar suçunda failin yani suçu işleyenin de çocuk olması hali) dışında zaten şikayete bağlı değildir.

Dolayısıyla cinsel suçlarda karşı tarafın şikayetten vazgeçme dilekçesi vermesinin hatta içeriğinde kullanılan lehinize ifadelerin size hukuken hiçbir faydası olmayacaktır.

Aksine bu durum mahkemenin aleyhinize kanaat edinmesine, mahkumiyetinize karar vermesine sebep olacaktır.

Peki neden?

Öncelikle cinsel suçlarda mahkemeye sunulan şikayetten vazgeçme dilekçelerinin bir avukatın elinden çıktığı, imzalayanların iradesini yansıtmadığı dilekçenin her yerinden anlaşılmaktadır. Dilekçenin bilgisayarda hukuki terimlerle yazılması (şikayetten vazgeçme zarureti hasıl olmuştur, mahkemenizin şu sayılı dosyasında katılan sıfatını haiziz, mağdurenin anne babasıyız ve sair dilekçedeki hemen her cümle), mağdureye  ve anne babasına imza açılarak basit karalamadan ibaret (öyle bir dilekçeyi hazırlayacak eğitime sahip olmadıklarını gösterir şekilde) imzalarını atmalarının sağlanması gibi.

Yine sandığınızın aksine ceza mahkemeleri cinsel suçlarda bu tür dilekçelerle yüzlerce kez karşılaşmaktadır. Makalenin ilk paragrafında belirttiğim sebeple şikayetten vazgeçme dilekçesi verilmesi zaten hukuken hiçbir şey ifade etmediği  gibi dilekçedeki lehinize ifadeler de aleyhinize kanaat oluşturacaktır.

Yani verilmesinin lehinize olduğunu düşündüğünüz belki de temin edebilmek için oldukça yanlış şekilde; bir sürü para harcadığınız, yakınlarınızın mağdurenin ailesine yalvarmasını ya da onları tehdit etmelerini göze aldığınız bu şikayetten vazgeçme dilekçesi sizin için

TAM TERSİ YÖNDE bir etki doğuracak,

mahkumiyet sebeplerinizden biri olacaktır.

Şikayetten vazgeçme dilekçesi “Mağdurun/ailesinin bu dilekçeyi sanığın yakınlarının para vermesi, yalvarması, psikolojik baskı-tehdit uygulaması ve sair iradeleri dışında bir sebeple verdiğini” deyim yerindeyse HAYKIRMAKTADIR. Özetle mağdurun şikayetten vazgeçme dilekçesi vermesi her halukârda aleyhinizedir. Peki karşı yanın yani mağdur ve ailesinin insafa gelip de suçsuzluğunuzu kanıtlamanızda size yardımcı olmak istemesi faydanıza olmaz mı? Tabii ki ancak asla bu şekilde değil. Cinsel İstismarda Şikayetten Vazgeçilmesi Mahkumiyetinize Sebep Olabilir.


Cinsel tacizi suçunun oluşması için hareketlerin mağdurun rızası dışında yapılmış olması şarttır!

Yargıtay karar örneği şöyledir:

“Sanığın temyiz dilekçesi ekindeki fotoğrafın mağdureye ait olup olmadığı ve yine dilekçe ekindeki mektupların mağdure tarafından yazılıp yazılmadığı sorulup, inkâr halinde aidiyeti araştırılarak, mağdureye ait olduğu anlaşılırsa, mağdurenin onaylı nüfus kağıdı istenerek , 15 yaşından büyük olması halinde kendi fotoğrafını sanığa veren, sevdiğini belirten mektuplar yazan ve sanığı eve alan mağdurenin, kardeşi tarafından görülmesi ve babasının şikayetinden sonra şikayetçi olma durumunda kaldığı nazara alınarak, sarkıntılık olarak kabul edilen sanığın mektup yazma eylemlerinin, mağdurenin rızası dâhilinde gerçekleştiği, suç oluşturmayacağı ve sanığın beraatına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden eksik soruşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması.”

(Yargıtay 5. CD. 13.10.2003–7536–4974)

CİNSEL TACİZ SUÇUNA İLİŞKİN EMSAL YARGITAY KARARI

KARŞILIKLI ATILAN SEVGİ MESAJLARI ve SUÇUN UNSURLARI

Yargıtay 14. Ceza Dairesi
Esas : 2013/5387
Karar : 2015/2239
Karar Tarihi : 26.02.2015

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanık hakkında tehdit ve hakaret suçlarından verilen beraat hükümlerinin incelenmesinde,

Delilleri, takdir ve gerekçesi gösterilmek suretiyle verilen beraat hükümleri usul ve kanuna uygun olduğundan, katılanın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA, Sanık hakkında cinsel taciz suçundan ceza verilmesine yer olmadığına dair verilen hükmün temyiz incelemesine gelince, Mağdure beyanları, sanığın aşamalardaki istikrarlı savunması, mesaj tespit tutanağı ve tüm  dosya kapsamına göre,  telefonda tanışarak arkadaşlık kuran sanık ile mağdurenin, birbirlerine karşılıklı olarak sevgi mesajları attıklarının anlaşılması karşısında, sanığın kanuni unsurları oluşmayan müsnet suçtan beraati yerine yazılı şekilde ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi,

Kanuna aykırı, katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 26.02.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Cesitli Gaziantep Avukat Ali Tumbas 42 1

Cinsel suçlar sıkça sorulan sorular

Cinsel saldırı nedir?

Bir kimsenin vücut dokunulmazlığının, kişinin rızasına dayalı olmayan cinsel nitelikli davranışlarla süreklilik arz etmek zorunda olmaksızın ihlal edilmesi olarak tanımlanmıştır.

Cinsel saldırı iki biçimde ortaya çıkabilir:

 1. İlk şeklinde, cinsel saldırı kişinin vücut dokunulmazlığının ihlali şeklinde gerçekleşir. Bu tür cinsel saldırı örnekleri arasında sarılmak, okşamak, dokunmak, makas almak, öpmek, elini tutmak, saçını okşamak sayılabilir.
 2. İkinci tür cinsel saldırıda ise, kişinin vücut dokunulmazlığının vücuda cinsel organ veya sair bir cisim sokulmasıyla ihlal edilmesi yani tecavüz söz konusudur.

Cinsel taciz nedir?

Fiziksel temas olmaksızın gerçekleştirilen, kişinin rızasına dayalı olmayan ve süreklilik arz etmesi gerekmeyen cinsel nitelikli söz, tavır veya diğer davranış biçimleri olarak tanımlanmıştır.

Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdaki örnekler cinsel taciz olarak değerlendirilir:

 • Cinsel içerikli laf atmak, şaka yapmak veya iltifatta bulunmak ya da argo sözcükler kullanmak,
 • Flört etmek için olağanın ötesinde ısrarcı davranışlarda bulunmak,
 • Pornografik materyal ile rahatsız etmek, bunları göndermek veya göstermek,
 • Kişiyi görüntü, ses vb. kayıtlarını rızası hilafına kullanmakla veya bu kayıtları yaymakla tehdit ederek yakınlaşmaya veya cinsel ilişkiye zorlamak,
 • Kişinin cinsellik içeren davranışlarını rızası olmadan kaydetmek ve yaygınlaştırmak,
 • Kişinin cinsel yaşamıyla ilgili sorular sormak veya dedikodu üretmek,
 • Cinsiyete veya cinsel yönelime ya da cinsiyet kimliğine ilişkin ayrımcı söz ve eylemlerde bulunmak,
 • Tehdit, şantaj ya da hakaret ve benzeri fiillerle ortaya çıkan hareketlerde bulunmak,
 • Fiili takip,
 • İstenmeyen bakış ve mimiklerle rahatsız etmek,
 • Telefon, e-posta veya benzeri iletişim araçları kullanarak cinsel içerikli mesajlar veya talepler iletmek,
 • Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat ve benzeri sosyal ağlar dâhil elektronik ortamda, cinsel içerikli mesajlar veya talepler ileterek rahatsız etmek ya da kişinin rızası hilafına cinsel yaşamıyla ilgili görüntü, ses vb. kayıtlarını paylaşmak veya dedikodu üretmek,
 • Cinsel ilişki ısrarında bulunmak.

Israrlı takip nedir?

Fiili, sözlü, yazılı olarak ya da herhangi bir iletişim aracı kullanılarak kişinin güvenliğinden endişe etmesine neden olacak şekilde kişide fiziki veya psikolojik açıdan korku ve çaresizlik duygusu yaratan ve kişiyi baskı altında tutan her türlü cinsel tutum ve davranıştır. Gaziantep ceza avukatı

Misilleme nedir?

Kişinin cinsel ya da duygusal amaçlı davranış veya teklifi reddetmesi ya da cinsel tacize ya da saldırıya uğradığını düşünerek şikâyet etme yoluna gitmek istemesi veya gitmesi nedeniyle ya da kişinin tanık olduğu cinsel taciz veya saldırı olaylarıyla ilgili şikâyet etme yoluna gitmek istemesi veya gitmesinden ötürü örtülü veya açık şekilde iş ya da eğitim yaşamının intikam amacıyla zorlaştırılmasıdır. Misilleme örnekleri:

 • Misillemeye maruz kalan kişi öğrenci ise; notunu düşürmek, görmezden gelmek, sorularını engellemek veya yanıtsız bırakmak, akademik içerikli görüşme taleplerini reddetmek, olumsuz etkilenmesine neden olabilecek söylentiler yaymak, akademik ve maddi desteklere (örneğin burs, referans mektubu vb.) erişimini zorlaştırmak veya engellemek.
 • Misillemeye maruz kalan kişi çalışan ise; terfiini engellemek, görmezden gelmek, mesleki gelişimini engellemek, mesleki görüşme taleplerini reddetmek, olumsuz etkilenmesine neden olabilecek söylentiler yaymak, özlük haklarının  kullanılmasında zorluk çıkartmak, iş tanımına girmeyen işleri yapmaya zorlamak.

Cinsel saldırı veya cinsel taciz durumunda neden hızlı müdahale edilmelidir?

Derhal işlem yapılmadığı ya da önlem alınmadığı takdirde cinsel taciz veya saldırının önlenememesi, başvurucunun can güvenliğinin veya hak ve hürriyetlerinin korunmasının tehlikeye girmesi, başvurucunun zarar görmesi, cinsel taciz veya saldırı eyleminin delillerinin kaybolması ihtimalleri ortaya çıkabilir.

Yargıtay kararlarında cinsel taciz sayılan davranış ve sözler şunlardır

 • “Bana bir defa verecen mi?” (E.1996/1293; K: 1996/1799, 23.5.1996),
 • “Seni öpebilir miyim?” (E.1996/2889; K: 1996/3249, 7.10.1996),
 • “Fıstık gibisin çok hoşuma gittin, bir gece beraber olabilir miyiz?” (E.1996/2330; K: 1996/2480,19.6.1996),
 • “ Ben annen ile 2 yıl yaşadım seninle de yaşayacağım.” (E.1997/2370; K: 1997/2536, 30.6.1997)
 • “Sanığın yolda yürümekte olan mağdure nin bir süre peşini ısrarla takip ettikten sonra ona yaklaşarak “senin adın ne, niye kaçıyorsun benden” şeklinde sözler sarf etmesi,..” (E.1998/3882; K: 1998/4518, 26.11.1998),
 • “Beş bin lira vereyim seninle yatalım”(E.1999/6954;K: 2000/3008, 5.6.2000),
 • “Sanığın müştekiyi telefonla arayarak “buluşalım gözlerin çok güzel, beni öldürüyor” diyerek telefonu kapatması” (E.2000/5344; K: 2001/2746, 26.4.2001)
 • “Sanığın kalbini göstererek “şuramda bir şey var, senden hoşlanıyorum, çok güzelsin” demesinden ibaret sözleri” (E.2001/4929; K: 2002/2466, 11.4.2002);
 • “Bayan almaya geldim, istersen seninle de çıkabiliriz” (E.2001/3338; K: 2002/1046, 27.2.2002);
 • “Haydi birlikte kaçalım” (E.2002/866; K: 2002/6357, 15.10.2002);
 • “Sanığın müştekinin cep telefonuna “sizinle tanışmak ve buluşmak istiyorum, sevgiler iclal” şeklinde bir kez mesaj göndermesinden ibaret eyleminin…” (E.2002/5072; K: 2003/2834, 13.5.2003);
 • “Mağduru bir kez telefon ile arayıp “arkadaş olmak istediğini” söylemesinin…” (E.2002/4732;K: 2003/3053, 22.5.2003)

Avukatlarımız için bu konuda en çok arama başlıklar:

 • Nitelikli cinsel istismarda beraat yargıtay kararları,
  basit cinsel saldırıda beraat,
 • Cinsel istismarda delil yetersizliği yargıtay kararları,
 • Nitelikli cinsel saldırıda beraat,
 • Cinsel istismarda delil,
 • Cinsel istismarda beraat kararları,
 • Nitelikli cinsel saldırıda yargıtay kararları,
 • Yargıtay’da cinsel istismarda beraat edenler,
 • Nitelikli cinsel istismarda delil yetersizliği,
 • Cinsel suçlarda beraat.
 • Cinsel istismarda beraat kararları,
 • Basit cinsel saldırıda beraat,
 • Nitelikli cinsel saldırıda yargıtay kararları,
 • Cinsel suçlarda yargıtay ve istinaf dairelerinin beraat gerekçeleri,
 • Nitelikli cinsel istismarda beraat yargıtay kararları,
 • Yargıtayda cinsel istismarda beraat edenler,
 • Yargıtay’da cinsel istismarda beraat edenler,
 • Cinsel istismarda delil yetersizliği yargıtay kararları,
 • Cinsel suçlarda beraat,
 • Nitelikli cinsel istismarda delil yetersizliği,
4/5 - (23 votes)

16 thoughts on “CİNSEL SUÇLARDA YARGITAYIN BERAAT GEREKÇELERİ CEZA AVUKATI”

 1. Efendim eğer ki mağdur ile sanık aynı yaşta ise yani sanık 14, mağdur da 14 yaşında ise bu unsurda suç oluşurmu ?

  1. Suç işlendiği tarihte suçu işleyen kisi 12 ile 15 yaş arasında ise ve akıl sağlığı yerinde ise suç oluşur, mağdurun yaşı 15 altı olduğu için de rızasının olması suçun oluşmasını engellemez

   1. Öncelikle Cevabınız için teşekkürler. Peki mağdurun sanığa sosyal medya konuşmalarında yaş olarak kendini büyük tanıtması durumunda mesaj içeriği mahkemeye delil olarak sunulduğu vakit suç unsuru ortadan kalkabilirmi ?

   2. Şantaj yaparak para istemek amacıyla cinsel istismar iftirası atan kişiye nasıl bir işlem yapılması gerekir teşekkür ederim

    1. Konuya ilişkin doğrudan savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz veya konuyla ilgili bir danışma hizmeti almak isterseniz aşağıdaki numaradan ulaşabilirsiniz.

     Ofisimizin Ceza Hukuku Uzman Avukatı:

     Av. Cihan Kaçıran
     0 (532) 715 47 05

 2. Öncelikle selamünaleyküm benim eski sevgilim beni şikayet edecek cinsel İstismardan her şeyi rızayla ve sevgili iken oldu bu durumda beraat edebilir miyim

   1. Merhaba. Kendi isteğiyle ilişkiye girdiğim kız arkadaşımla 3 ayrı ayrı ses kaydı almis.. Ses kaydında cebir tehtit yok. Adli rapor temiz çıktı.. Ses kaydinda kızın aleyhine sözlerde var..ilk duruşmada tahliye oldum. 2.de oy çokluğuyla berat ettim. Musteki avukat tutmadı ilk celseye geldi tahliye olduğumu gördü 2.sine gelmedi.. Savcı istinafa gidecekmis.. Sizinde fikrinizi merak ediyorum tşk ederim.

    1. Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 05327154705 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

 3. Geri bildirim: Fuhuş Suçu - Aracılık Ve Yer Temin Etme » Ceza Avukatı Yol Gösteriyor

 4. 2022’de 17 yaşında bir kız öğrenci, okul kütüphanesinde öğretmen tarafından taciz edildiği, okul çıkışında kendisini takip ederek onunla yürüdüğü, whatsapp’tan mesajlarına kırmızı kalp koyduğu, twittter’dan (mesaj) bölümünden çıplak resim attığı (teşhir değil), onu kafeye davet ettiği iddialarıyla öğretmenden şikayetçi olmuş.
  Bu şikayetten öğretmen ceza alır mı? Öğrenci, iddialarını nasıl ispatlar?

  1. Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 05327154705 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

 5. Öncelikle selamlar bana Facebook tan birkız mesaj attı bende ona cevap yazdım sonra watsaptan konuşalım dedi neyse konuştuk yaşım 17 dedi hadi biraz yaramazlık yapalım yazdı bana cinsel organımın fotosunu at dedi bende attım ertesi gün bana mesaj geldi babamın tc siyle başlıyor sülasine kadar yazmış aradım kaç defa açmadı sonra açtı bu nedir diye sorduğumda küçük kıza taciz ettiğinniz için dedi dosyaya ben bakıyorum dedi 4 yıl hapis yatacaksın bilgiler sana gelir dedi napmam lazım ceza alırmıyım

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?