Boşanma avukatlarımıza soru sor gaziantep avukat

Boşanma Davasında Whatsapp Konuşmalarının Mahkemede Delil Olarak Kullanılabilmesi

Güncelleme Tarihi:

kategori:

 WHATSAPP KONUŞMALARININ DELİL KABİLİYETİ

Boşanma davasında Whatsapp konuşmalarının mahkemede delil olarak kullanılabilmesi için, bu konuşmaların hukuka uygun şekilde elde edilmiş olması zorunludur.

Eşten gizlice, habersiz şekilde telefonun karıştırılması, konuşmaların kayıt altına alınması ve benzeri durumlar özel hayatın gizliliğinin ihlali anlamına geleceğinden aldatma nedeniyle boşanma davalarında Whatsapp yazışmaları delil olarak kullanılamayacaktır.

whatsapp delil boşanma avukatı

Anayasa madde 38/6  “Kanuna aykırı elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez” hükmüne; benzer şekilde HMK madde 189/2 “Hukuka aykırı olarak elde edilmiş deliller, mahkeme tarafından bir vakıanın ispatında dikkate alınamaz” hükmüne yer vermektedir. Anılan hükümler Whatsapp konuşmalarının hukuka aykırı yöntemlerle elde edilmesi halinde delil olarak kabul edilemeyeceği kuralının yasal dayanağını oluşturmaktadır.

Whatsapp üzerinden yapılan aldatmaya ilişkin konuşmalar uzman adli  bilirkişi raporları ile kanıtlanabilmektedir. Konuşmaların boşanma davasında delil olarak sunulabilmesi gibi whatsapp konuşmaları da boşanma davasında delil olarak sunulduğu zaman hakim bu yazışmaların hangi numaradan gönderildiği, gerçekliğinin bulunup bulunmadığı hususunda bilirkişi raporu isteyecektir.

whatsapp delil ceza avukatı boşanma avukatı gaziantep

Ayrıca aldatmaya ilişkin Whatsapp konuşmalarının silinmesi halinde mesajları gören kimselerin mahkemece dinlenmesinde de bir engel yoktur.

Eğer aldatma sebebiyle boşanma davasının davalısı paylaşım yapılan sosyal medya hesaplarının sahte olduğunu iddia etmesi halinde davacı taraf yapılan paylaşımlar ile sosyal medya hesaplarının davalıya ait olduğunu ispat etme yükü altındadır. 

T.C.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
Esas : 2016/14742 Karar : 2017/2577
Karar Tarihi : 7.3.2017

Anılan düzenlemeye göre, hukuka aykırı olarak elde edildiği anlaşılan delillerin, mahkeme tarafından bir vakıanın ispatında dikkate alınamayacağı düzenlenmek suretiyle yargılama sırasında taraflarca sunulan delillerin elde ediliş biçiminin mahkeme tarafından re’sen gözönüne alınması ve bu delillerin hukuken meşru yol ve yöntemlerle elde edildiği, delilin her ne suretle olursa olsun hukuka aykırı olarak elde edildiğinin tesbiti halinde, diğer tarafça bu konuda itiraz ileri sürülmese dahi mahkemece bu sunulan delillerin caiz olmadığına karar verilerek, dosya kapsamında değerlendirilmemesi ilkesi benimsenmiştir.

Bir delilin mahkemece kabul edilmesi için, o delilin usulsüz ve hukuka aykırı olarak yaratılmamış olması ve hukuka aykırı biçimde elde edilmemesi şarttır. Yasak delilin kapsamına hukuka aykırı bir şekilde yaratılan deliller ile hukuka aykırı yol ve yöntemlerle elde edilen deliller girdiğinden artık bu kapsamda kabul edilen deliller hiçbir şekilde hukuka uygun ve meşru bir delil olarak kabulü olanaklı değildir.

Anılan ilkeler Hukuk Genel Kurulunun 15.02.2012 tarihli ve 2011/2-703 E-70 K. sayılı kararında da benimsenmiştir.

whatsapp delil ceza avukatı boşanma avukatı gaziantep

Diğer taraftan, hukuka aykırı olarak elde edilen klip görüntülerinin, paylaşımlarının yapıldığı sosyal medya hesaplarının kendisine ait olduğu hususu da davalı tarafından kabul edilmediği gibi, davacı taraf sosyal medya hesaplarının ( Facebook/WhatsApp ) ve bu hesaplardaki paylaşımların da davalı tarafından yapıldığı hususunu da ispatlayamamıştır.

Ayrıca, sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımların, ancak hesabın sahibi veya aynı paylaşım ortamında ( facebook/WhatsApp ) bulunan kişilerce delil olarak kullanımının mümkün olduğu düşünülebilecektir. Diğer bir anlatımla, sahte profil oluşturup paylaşımlarda bulunmak veya kişi profillerinde hesap sahibinin bilgisi, muvafakatı ve izni olmaksızın yapılan paylaşımların delil olarak sunulması halinde, bunların 6100 Sayılı HMK’nun 189/2. maddesi kapsamında hukuka aykırı delil kabul edilmesi gerekir.

Hal böyle olunca, mahkemece; davacı nafaka yükümlüsü tarafından sunulan delillerin bir bölümünün hukuka aykırı olarak elde edilmiş olduğu, diğer delillerin ise hukuka aykırı bir şekilde yaratılmış olduğu gözetilerek, dosya kapsamındaki diğer delillerle de ispat edilemeyen nafakanın kaldırılması davasının reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile davanın kabulüne karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın


Sorularınızı sormaktan lütfen çekinmeyiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir