GAZİANTEP ARABULUCULUK

Gaziantep Arabuluculuk Avukat Ali Tümbaş

GAZİANTEP ARABULUCULUK

Arabuluculuk / Mediation, Latince’de ortayı bulma anlamına gelir, bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olup “Hukuki Uyuşmazlıkların devlet yargısı dışında yani mahkemeye gitmeden, tarafsız bir üçüncü kişi vasıtasıyla çözüme kavuşturulmasıdır.

Arabuluculuk etkinlik  alanı günden güne genişlemektedir. Önceleri ihtiyari arabuluculuk, dava şartı olan arabuluculuk, iş hukukundan doğan davalardan sonra Ticaret hukuku ve Tüketici Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklara da uygulanmaya başlanmıştır.

Arabuluculuğun faaliyet alanı daha da genişleyecektir.

Arabuluculuk daha ucuzdur.

Mahkeme masrafları yoktur. Avukatlık ücretleri dava ile kıyaslanmayacak kadar uygundur. Ücret taraflarca eşit olarak ödenir.

Arabuluculuk etkindir.

Mahkemedeki gibi etkili bir sonuç alınabilir.
Taraflar arasındaki imzalanan anlaşmaya icra edilebilirlik şerhi alındığında bir Mahkeme ilamı gibi etkili bir durum oluşur.

İki şekilde arabulucu süreci vardır

Zorunlu Arabuluculuk

Bazı uyuşmazlıklar için mahkemeye dava açmadan önce arabulucuya gitme zorunluluğu vardır.

Zorunlu arabuluculuk, bu uyuşmazlıklar açısından dava şartıdır. Yani, arabulucuya gitmeden açılan dava, dava şartı yokluğu nedeniyle reddedilir.

Ticari davalar, Tüketici davaları ve İş davalarına konu olan bazı talepler  zorunlu arabuluculuk kapsamına alınmıştır.

İhtiyari Arabuluculuk

İhtiyari arabuluculuk, tarafların bir arabulucuya gitme zorunluluğu olmadığı halde uyuşmazlığın çözümü için dava açmadan önce arabulucuya başvurmayı tercih etmesidir.

Taraflar üzerinde tasarruf edebilecekleri her türlü özel hukuk uyuşmazlığıyla ilgili ihtiyari arabuluculuk yoluna başvurabilir. Gaziantep arabulucu hizmetleri avukatlık ofisimizce yürütülmektedir.

ARABULUCULUK NEDİR ?

Arabuluculuk, hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir "alternatif uyuşmazlık çözümü" yöntemidir. Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri bir yöntemdir.

ARABULUCU KİMDİR ?

Arabulucu; Hukuk Fakültesi mezunu, en az 5 yıl kıdeme sahip, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavında başarılı olmuş kişidir. Arabulucu süreçte karar veren kişi, hakem/hakim değildir. Taraflar uyuşmazlığı kendi iradeleri ile müzakere ederek, uzlaşarak çözerler.

ARABULUCULUK SÜRECİ

Arabulucu, taraflara anlaşmazlığı çözebilecek çeşitli seçenekleri araştırma ve oluşturma konusunda yardımcı olur. Taraflar, Arabulucu'nun ve yasal vekillerinin yardımıyla oluşturulan seçenekleri değerlendirirler. Taraflar, dağıtıcı veya birleştirici ya da her ikisi birden olabilecek pazarlık sürecine girişirler.

NEDEN ARABULUCUYA BAŞVURAYIM?

Arabuluculuk, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından biridir. Arabuluculuk ile taraflar arasındaki uyuşmazlığın dava sürecine göre daha kısa zamanda ve daha az masraf ile çözülmesi mümkündür.
Mahkeme çözümünde kural olarak alenilik ilkesi geçerli iken, arabuluculukta kural olarak gizlilik ilkesi esastır.


Dava süreci sonunda kararı hakim verir oysa arabuluculukta uyuşmazlığın nasıl çözüleceğine ilişkin kararı taraflar verir. Gaziantep Arabulucu olarak ihtiyari ve zorunlu arabulucu faaliyetlerinde hizmet vermekteyiz.

ARABULUCUK İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR​

Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çağlayan tarafsız üçüncü kişidir.

Karşı tarafla aranızda uyuşmazlık çıktıktan ve fakat mahkeme veya tahkime başvurmadan önce arabulucuya gidebileceğiniz gibi mahkemeye dava açtıktan sonra da arabulucuya gidebilirsiniz.

Hayır. Arabuluculuk ancak tarafların serbest iradeleriyle karar verebilecekleri konularda mümkündür. Daha açık bir ifadeyle; kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli konularda taraflar arabulucuya gidebilirler. Tarafların sözleşme konusu yapamayacakları konularda örneğin ceza davalarında, nüfus kaydına ilişkin davalarda veya çocukların velayetine ilişkin davalarda arabuluculuk mümkün değildir.

Hayır. Taraflar arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak ve bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbesttir. Kendi isteğiniz ile başlattığınız bu süreci yine kendi isteğinizle sona erdirip mahkemeye başvurabilirsiniz.

Süreç sonuçlanıncaya kadar arabuluculuk sürecinde taraflar, davadan farklı olarak herhangi bir harç yatırmak zorunda olmayıp, tebligat, bilirkişi, tanık ve keşif gibi giderler de ödemezler. Sadece, faaliyet süresine göre arabulucuya, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine uyarınca ücret ödenir. Ayrıca, özel bir toplantı yeri vs. gerekiyorsa, bu masrafların ödenmesi gerekir. Taraflar eğer avukatları ile bu sürece katılacaklarsa avukatlarına da ücret ödeyeceklerdir.

Taraflar arabuluculuk sürecinin sonunda bir anlaşmaya varırlarsa bu anlaşmayı, asıl uyuşmazlık hakkındaki yetki ve görev kurallarına göre belirlenecek olan hukuk mahkemesine ibraz edip, icra edilebilirliğine ilişkin bir şerh verilmesini talep edebileceklerdir. Bu şerhi içeren anlaşma, ilâm niteliğinde belge sayılır. İcra edilebilirlik şerhinin verilmesi, niteliği itibariyle bir çekişmesiz yargı işi olduğundan buna ilişkin inceleme dosya üzerinden de yapılabilecektir. Ancak, uyuşmazlık konusu aile hukukuna ilişkin ise bu işlemler aynı usulle belirlenecek aile mahkemesince ve duruşmalı olarak yapılacaktır. Eğer, davanın görülmesi sırasında arabuluculuğa gidilmiş ise, kuşkusuz ki yukarıdaki iş ve işlemler davaya bakan mahkemece yerine getirilecektir.

Mahkeme; anlaşmanın ve içeriğinin, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği işler arasında yer alıp almadığı ve cebri icraya elverişli olup olmadığı yönünden inceleme yapacaktır.

Taraflar, gerek dava şartı olan, gerekse dava şartı olmayan, üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri özel hukuk uyuşmazlıklarını çözmek için, Arabuluculuk Sicilinden kendilerinin seçecekleri bir arabuluculuya da başvurabilirler. Kira uyuşmazlığı, iş kazası, meslek hastalığı, miras hukukundan kaynaklan uyuşmazlıklar ve benzeri uyuşmazlıklarda arabuluculuya ihtiyaren başvurulabilir, sorunlara çözüm bulabilirler. Gaziantep arabulucu avukat

Arabulucu, kendisine atanmış olan dosyayı sistemden kabul ettikten sonra yada tarafların kendisini ihtiyari olarak seçmelerinden sonra tarafları arar, ön görüşme yapar, oturum gününü ve yerini belirleyip tarafları arabuluculuk görüşmesine davet eder. Arabulucu, görüşmede tarafların taleplerinden ziyade ihtiyaçlarını, menfaatlerini görmeleri ve çözüm için taraflara yardımcı olacaktır. Tarafların çözüm üretemediklerini gördüğü noktada da arabulucu çözüm önerisi getirebilecektir. Arabulucu tarafsızdır, hukuki tavsiyelerde bulunamaz. Görüşme neticesinde de anlaşılan yada anlaşılamayan hususları içeren bir tutanak tutacaktır.

Taraflar katılabilir, taraf şirket ise şirket yetkilisi katılabilir yada vekâletinde arabuluculuk görüşme yetkisi bulunan avukatları arabuluculuk görülmelerine katılabilir. İş uyuşmazlıklarında ayrıca, taraf olan şirketse, şirket tarafından yetkilendirilen sigortalı bir çalışanı vasıtasıyla görüşmelere katılabilir. Ayrıca uzman kişiler ve tarafların ortak anlaşmaları ile başkaca 3.kişiler de görüşmelere katılabilir. Gaziantep arabulucu hizmetleri avukatlık ofisimizce yürütülmektedir.

İlk arabuluculuk görüşmesine mazeretsiz katılmayan taraf ileride açılacak olan davada haklı çıksa bile tüm yargılama giderlerinden sorumlu olacaktır.

Müvekkillerimizin Hukuki Sorunlarının Çözülmesine Yardımcı Olmaya Kararlıyız

Zorunlu Arabuluculuk Sistemi Nasıl İşlemektedir

Dava açmadan önce adliyelerde bulunan arabuluculuk merkezine başvuru yapılarak arabuluculuk resmi sicilinde bulunan bir arabulucu görevlendirilerek süreç başlar.

Görevlendirilen Arabulucu tarafları görüşmeye davet eder. Taraflardan biri görüşmeye gelmezse arabuluculuk faaliyeti başlamaz ve arabulucuya başvuran taraf için dava açma şartı gerçekleşmiş olur.

Görüşmeye gelmeyi reddeden taraf ise davayı kendisi kazansa bile mahkeme masraflarını ve karşı vekalet ücretini ödemeye mahkum edilir.

Görüşme kabul edildiği takdirde, uzman arabulucu eşliğinde taraflar tarafsız bir ortamda bir araya getirilir. Uzman arabulucu eşliğinde talepler konuşulup tartışılır ve ortak bir noktada anlaşmaya çalışılır. Arabulucu, yapılan arabuluculuk başvurusunu 3 hafta içinde sonuçlandırmalıdır. 

Tarafların anlaşamaması halinde ilk 2 saatlik ücret, Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır. Tarafların anlaşması halinde ise, arabulucuya emeğinin karşılığı olarak arabulucuk ücret tarifesinde belirtilen ücret taraflarca ödenir. 

1 Ocak 2018 tarihi itibariyle uygulanan zorunlu arabuluculuk sistemi ile ilk 4 günde 90 işçi ve işverenin anlaştığı, sadece 6 işçi ve işverenin anlaşamadığı istatistiklere yansımıştır. Daha ilk 4 günde görünen tablo, sistemin ne kadar hızlı, pratik, ekonomik ve barışçıl bir çözüm yolu olduğunu bizlere göstermiştir. Gaziantep arabulucu hizmetleri avukatlık ofisimizce yürütülmektedir.

TİCARİ DAVALARDA ZORUNLU ARABULUCULUK

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 5/a maddesine göre, TTK’nın 4. maddesinde belirtilen tüm ticari davalar ile diğer özel kanunlarda yer alan ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.

Yani, arabulucuya başvurulmadan bu tür davalar doğrudan asliye ticaret mahkemesine açılamaz. Gaziantep arabulucu hizmetleri avukatlık ofisimizce yürütülmektedir.

İŞ HUKUKUNDA ZORUNLU ARABULUCULUK

İş hukukunda işçi ve işveren arasındaki yıllık izin ücreti, fazla çalışma (fazla mesai) ücreti, maaş vb. gibi işçilik alacakları ile ihbar tazminatı, kıdem tazminatı vb. gibi tazminatlardan kaynaklanan uyuşmazlıklar 01.01.2018 tarihinden itibaren zorunlu arabuluculuk yoluyla çözülecektir (7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu m.3).

İşçi ve işveren aralarındaki hukuki sorunu gidermek için öncelikle zorunlu olarak arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabulucuya başvurmadan iş mahkemesinde açılan iş davaları “dava şartı yokluğu” nedeniyle usulden reddedilecektir.

İşçi ve işveren, iş hukuku ile ilgili hukuki sorunun çözümü için bir arabulucu üzerinde anlaştıkları takdirde, uyuşmazlığı her iki tarafın da kabul ettiği arabulucu çözmeye çalışır. Taraflar, bir arabulucu üzerinde uzlaşamadıkları takdirde, her adliyede bulunan “arabuluculuk merkezi” listeye kayıtlı arabulucular arasından seçeceği bir arabulucuyu uyuşmazlığı çözmek üzere görevlendirir.

İş hukukunda “dava şartı” olarak kabul edilen arabuluculuğun uygulama alanları şu şekildedir:

İş Davalarında Arabulucuya Başvurmak Masraflı Mıdır?

Arabulucu sistemi, mahkemeye göre daha ucuz bir yöntemdir.

Mahkemelerde olduğu gibi dava harcı, noter, bilirkişi gibi ek masraflarla ile karşılaşılmamaktadır.

Taraflar arabulucu görüşmelerine katılmışlarsa anlaşma sağlamaları halinde arabuluculuk ücret tarifesi üzerinden eşit şekilde ödeme yapacaklardır. İşe iadede anlaşma sağlanırsa işçi alacakları üzerinden hesaplama yapılacak, taraflar eşit şekilde ödeme yapacaklardır. Anlaşma sağlanamazsa 2 saatten az görüşme süreleri Hazine’den karşılanacak, 2 saatten fazla süreli görüşmelerde ise 2 saati aşan kısımlar taraflarca eşit şekilde karşılanacaktır.

Arabuluculuk bu sebeple daha az masraflı ve hızlı bir yoldur. Fakat bu süreç işçi lehine olmaması için avukat eliyle yürütülmesi işçinin lehine olacaktır. Hak kaybını engelleyecektir.

Arabuluculuk nedir?

Avukatlarımızca Hazırlanan Diğer Yazılar

Gaziantep Avukat ve Hukuk Bürosu iletişim adresimizden de bizlere ulaşabilirsiniz.
Fatih Mah. Fevzi Çakmak Bulvarı No: 139 K:3 D:5 (Erguvan Apt. 21.Noter Üstü) Şehitkamil / Gaziantep

SANTRAL OPERATÖRÜ ÇAĞRI MERKEZİ : ( 0342 ) 321 36 36
Gaziantep Adalet Sarayı Ana Hizmet Binası : Zeytinli Mah. Turgut Özal Bulv. No:1/1 27500

GAZİANTEP ARABULUCULUK MERKEZİ

GAZİANTEP ARABULUCULUK MERKEZİMÜDÜR 4655
KALEM4653

 

✅ Gaziantep Arabulucu✅ Gaziantep Ticaret Hukuku Arabulucu
✅ Gaziantep İhtiyari Arabulucu✅ Gaziantep Banka Hukuku Arabulucu
✅ Gaziantep Zorunlu Arabulucu✅ Gaziantep Tüketici Hukuku Arabulucu
✅ Gaziantep İş Hukuku Arabulucu✅ Gaziantep Arabulucu Ofisi

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?