CİNSEL SALDIRI SUÇU (TCK 102 MAD) | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş

CİNSEL SALDIRI SUÇU (TCK 102 MAD)

Türk Ceza Kanunun 102. Maddesinde düzenlenen Cinsel Saldırı suçu;

Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi halinde, mağdurun şikayetine tabi olarak gerçekleşir.Burda önemli olan, cinsel yönden tatmin edici davranışlar sebebi ile bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesidir.

Vücut dokunulmazlığı, vücuda organ yada cisim sokulmak sureti ile işlenebileceği gibi, salkıntılık ve taciz şeklinde de gerçekleşebilir.

Kanun bu gibi durumlar için ayrım yapmıştır.

 • Cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığının ihlalinde beş yıldan on yıla kadar hapis, sarkıntılık düzeyinde kalması halinde iki yıldan beş yıla kadar hapis olarak cezalandırılır.
 • Ancak, vücuda organ yada sair cisim sokulmak sureti ile işlenmesi halinde, on iki yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmedilir.
gaziantep avukat 3 1
CİNSEL SALDIRI SUÇU (TCK 102 MAD) | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 5
 • Şayet suç;
 • Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak,
 • Kamu görevi, vesayet ve nüfusunun kötüye kullanılması ile,
 • Üçüncü derece dahil kan ve kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan kişiye karşı ya da üveybaba,üvey anne, üvey kardeş, evlat edinenveya evlatlık tarafından,
 • Silahla birden fazla kişi tarafından,
 • İnsanların toplu olarak bir arada yaşa zorunluluğun bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak sureti ile işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında arttırılacaktır.

Cinsel Saldırı suçu, CMK 100. Maddesinde düzenlenen katalog suçlar arasında yer almış olup, tutuklama nedenlerindendir.


Basit Cinsel Saldırı ve Sarkıntılık Suçunun Unsurları (TCK 102/1)

Basit cinsel saldırı suçu, kişinin vücudu üzerinde gerçekleştirilen, cinsel arzuları tatmin amacına yönelik ve fakat cinsel ilişkiye varmayan cinsel davranışlar sergilenmesi ile oluşur. Basit cinsel saldırı suçunun oluşması için, gerçekleştirilen hareketlerin objektif olarak şehvi nitelikte bulunmaları yeterlidir; failin şehvi arzularının fiilen tatmin edilmiş olması şart değildir.

Cinsel saldırı suçunun temel şeklinin oluşabilmesi için, cinsel arzuları tatmin amacına yönelik davranışlarla kişinin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi gerekir. Bu suçun söz konusu olabilmesi için, failin cinsel bir davranışta bulunması gerekmektedir.

Cinsel davranış ile kastedilen, cinsel arzuları tatmin amacına yönelik, mağdurun vücuduna temas ederek gerçekleştirilen, fakat cinsel ilişki boyutuna ulaşmayan şehevi davranışlardır. Bu bakımdan suçun temel şeklinin maddi unsurunun, kişinin vücudu üzerinde iradesi dışında gerçekleştirilen, cinsel arzuları tatmin amacına yönelik fakat cinsel ilişkiye varmayan davranışlar oluşturur (Yargıtay 14.Ceza Dairesi -K.2019/13214).

Sarkıntılık suçu, TCK md.102/1-ikinci cümlede ayrı bir suç olarak düzenlenmiştir. Sarkıntılık, basit cinsel saldırı suçunun daha hafif şekli olarak kabul edilmektedir. Sarkıntılık suçu da cinsel saldırı suçunun bir görünüm biçimi olduğundan mutlaka mağdurun bedenine fiziksel bir temasta bulunulması şarttır. Bedensel temas olmadan cinsel amaçla işlenen tüm fiiller cinsel taciz suçu olarak nitelenir.

Sarkıntılık; failin mağdura yönelik yüzeysel, geçici ve hafif derecede cinsel davranışlarını ifade eder. Sarkıntılık suçu, kesik ve ani bir eylemle işlenen bir fiildir. Failin işlediği fiil, süreklilik arz ederek failin bedeni üzerinde cinsel amaçla işlenen kesintisiz çok sayıda eylemden oluşuyorsa sarkıntılık suçu değil, basit cinsel saldırı suçunun daha ağır cezayı gerektiren TCK md.102/1-birinci cümle’de yer alan şekli meydana gelir.

Birden fazla hareketle olsa bile aynı anda gerçekleştirilen yüzeysel, geçici ve ani eylemler sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı suçu olarak kabul edilir:

Mağdure beyanı, savunma ile tüm dosya içeriğinden, sanığın bir eliyle mağdurenin ağzını kapatıp diğer eliyle kalçasını okşaması şeklindeki eyleminin ani ve kesintili şekilde gerçekleşip, süreklilik arz etmemesi nedeniyle sarkıntılık düzeyinde kaldığının anlaşılması karşısında (Yargıtay 14.Ceza Dairesi -K.2019/7889).

Yargıtay uygulamasında basit cinsel saldırının en hafif şekli olan sarkıntılık suçuna vücut veren hareketler şunlardır:

 • Mağdurun yanaklarından öpmek,
 • Mağdurenin eteğini veya diğer giysilerini üzerinden indirmeye çalışmak,
 • Cinsel amaçla mağdurun elini tutma, belini tutma, omzundan tutma,
 • Mağdura sarılarak “seni seviyorum” demek,
 • Mağdurun ensesinden öpmek,
 • Mağdurun kalçasına veya bacaklarına, bacak arasına dokunmak,
 • Mağdurun cinsel organına dokunmak,
 • Mağdurun göğüslerini okşamak
 • Vücudunu mağdura sürtünme, özellikle toplu taşıma araçlarında mağdurun vücuduyla cinsel amaçlı temasta bulunma.
 • Failin, değişik zamanlarda benzer şekilde defalarca sarkıntılık teşkil eden cinsel davranışlar sergilemesi halinde de “sarkıntılık suretiyle basit cinsel saldırı suçu nedeniyle cezalandırılması gerekir. Ancak, bu halde TCK 43 gereği zincirleme suç hükümleri uygulanarak sanığın cezası arttırılmalıdır:

Sanığın, değişik zamanlarda gerçekleştirdiği mağdurenin arkasından sarılıp göğsüne dokunmak, “niye yanımda yatmıyorsun” diyerek yatağa doğru çekip boynundan öpmek, mutfakta bulundukları esnada çenesinden tutup dudaklarından öpmek şeklindeki eylemlerinin kısa süreli, ani ve kesintili şekilde gerçekleşip, süreklilik arz etmemesi nedeniyle sarkıntılık düzeyinde kaldığının anlaşılması karşısında, söz konusu eylemlerin sarkıntılık düzeyini aştığına ilişkin deliller ile dosya içeriğinin de çeliştiği nazara alınmaksızın ilk derece mahkemesince sanığın 5237 sayılı TCK’nın 103/1-c.2, 103/3-c, 43/1. maddeleri (sarkıntılık suretiyle basit cinsel saldırı) yerine aynı Kanunun 103/1-c.1, 103/3-c, 43/1. maddeleri uyarınca mahkûmiyetine karar verilmesi bozma nedenidir. Gaziantep ceza avukatı. (Yargıtay 14.Ceza Dairesi -K.2019/9446)

bosanma avukati gaziantep 1 1
CİNSEL SALDIRI SUÇU (TCK 102 MAD) | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 6

Basit cinsel saldırı suçunun cezası şu şekildedir:

Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (TCK md.102/1-birinci cümle).

Sarkıntılık suçu, yani cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde faile iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir (TCK md.102/1-ikinci cümle).

Basit cinsel saldırı suçunun daha fazla ceza gerektiren halleri şunlardır (TCK md.102/3):

 1. Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 2. Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
 3. Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,
 4. Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,
 5. İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, işlenmesi hâlinde,
 6. yukarıdaki fıkraya göre (TCK 102/1) verilen cezalar yarı oranında artırılır.

Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu

Cinsel saldırının nitelikli halleri şu şekilde özetlenebilir. Mağdurun vücuduna, rızası olmaksızın organ veya sair / başka bir cisim sokulması suretiyle, yani cinsel ilişkinin gerçekleşmesiyle meydana gelir.

Bir başka deyişle nitelikli cinsel saldırı suçu mağdurun ırzına geçilmesi veya tecavüz edilmesi halidir. Organ veya cisim sokulması oral, vajinal veya anal yolla söz konusu olur. Bu açıdan mağdurun vücuduna penis sokulabileceği gibi, vajinal veya anal yoldan cop, kalem, şişe, sopa gibi sair bir cisim de sokulabilir.

Bu suçun oluşumu için failin cinsel arzularını tatmine yönelik ve şehevi nitelikteki davranışlarla hareket etmesi yeterlidir. Ancak nitelikli cinsel saldırı suçunun oluşumu için vücuda organ veya sair cisim sokulması şeklindeki eylemin cinsel arzunun tatmini amacıyla yapılmış olmasının şart olmadığı hususu açıkça belirtilmiştir. Gaziantep ceza avukatı olarak cinsel saldırı suçları ile ofisimiz ilgilenmekte olup ceza avukatlarımız ile iletişime geçiniz.


Suçun Ağırlaştırıcı Nedenleri

Gerek basit gerekse nitelikli cinsel saldırı suçunun;

 • Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 • Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
 • Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,
 • Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,
 • İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, işlenmesi hâlinde,
 • Suçun ağırlaştırıcı nedeni söz konusudur.

Ağırlaştırıcı nedenlerden bir veya bir kaçının varlığı halinde cezalandırma yapılırken ceza yarı oranında arttırılarak hüküm kurulur. Gaziantep ceza avukatı. Burada cezanın yarı oranında arttırılması yönündeki düzenlemenin emredici olduğuna dikkat etmek gerekir.

Suçun işlenişinde sadece bir ağırlaştırıcı neden bulunması haliyle birden fazla ağırlaştırıcı neden bulunması halinde artırım yine de yarı oranında mümkün olabilir. Bu durumda ceza adaletinin sağlanması ve orantılı bir ceza tayini için somut olayda birden çok ağırlaştırıcı neden varsa bu husus hâkim tarafından alt ve üst sınırlar arasında temel ceza tayini yapılırken göz önünde bulundurulmalıdır.

gaziantep avukat 1 1
CİNSEL SALDIRI SUÇU (TCK 102 MAD) | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 7

Cinsel Saldırı Suçunda Mağdurun Yaşının Etkisi

Cinsel saldırı suçunun mağduru ancak 18 yaşını tamamlamış kişiler olabilir. Mağdur 18 yaşını tamamlamamışsa, çocukların cinsel istismarı suçu oluşmuş olur. Bu suç ise TCK md 103’te ayrıca düzenlenmiştir. Kanuna göre, fiilin işlendiği tarihte 15 yaşını doldurmamış bir kişinin cinsel nitelikli fiillere hukuken geçerli bir rıza göstermesi mümkün değildir.

Bu yaştaki çocuklara yönelik işlenen cinsel nitelikli bedensel temaslar “çocukların cinsel istismarı” (TCK m. 103) kapsamında değerlendirilecektir.

15 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını doldurmamış bir çocukla ve onun rızasıyla gerçekleştirilen cinsel ilişki ise TCK md 104’ te “Reşit Olmayanla Cinsel İlişki” suçu olarak düzenlenmiştir.

İlgili madde gereğince “Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır”

Cinsel Saldırı Suçunda İspat ve Mağdur Beyanının Hükme Etkisi

Cinsel saldırı suçuna ilişkin genel tartışma noktalarından biri ise mağdurun beyanının durumudur. Somut olaya ilişkin başkaca delil elde edilemediği durumlarda beyan çok önem kazanmakla birlikte, kural olarak tek başına mahkumiyet kararı verilmesi için yeterli değildir. Cinsel saldırı suçu doğası gereği ise karar makamının elinde sadece mağdurun ve sanığın beyanının bulunduğu, başkaca delil elde edilemeyen durumlara sıkça rastlanmaktadır.

Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ispat açısından çeşitli zorlukları da beraberinde getirmektedir. Suçun kanıtına ilişkin; genelde iki kişi arasında geçmesi, tanık, ses ve görüntü kaydı gibi delil imkanlarının bulunmasının zor olması, delil olsa dahi mağdurun utanç yahut korkudan süresinde şikayet edememesi, mağdurun içinde bulunduğu psikoloji nedeniyle yıkanmak isteyip delili yok etmesi ya da ilaç-silah gibi etkenler altında olduğu için delil bırakılmaması gibi çokça sorun yaşanmaktadır.

Karar mercii için çoğunlukla beyan delili belirleyici olmak durumundadır. Bu noktada ise Yargıtay’ın ispata yaklaşımı genel olarak; mağdurun sanığı tanıyıp tanımadığı, aralarında daha öncesine dayanan bir husumet olup olmadığı, mağdurun şikayetini dile getirme süresi, mağdurun beyanında hayatın olağan akışına aykırı ya da çelişkili ifadelerin bulunup bulunmadığı, mağdurun direnme/yardım isteme imkanı olan hallerde bu imkanı kullanıp kullanmadığı gibi başlıklar altında toplamıştır. Gaziantep ceza avukatları olarak cinsel saldırı ve cinsel suçlara ilişkin davalara uzman ceza avukatlarımız ilgilenmektedir.

Yargıtay’ın istikrarlı uygulamasına göre;

Suçun delili yoksa, mağdur kendisine yönelik eylemin gerçekleştirildiğini iddia ediyorsa, iftira etmesi için bir neden bulunmayan mağdurun tüm aşamalardaki samimiyetinden şüpheye düşürecek bir tutarsızlık görülmeyen anlatımları mevcut ise, bu beyana itibar edilmesi gerekir. Ancak cinsel suçlarda mağdur beyanının, verilecek olan hükme etkisi her dosya üzerinde farklı değerlendirilmektedir. Gaziantep ceza avukatı.. Dosyadaki delil durumuna göre mağdurun beyanına öncelik verildiği gibi mağdur beyanının aksine kararlar da mevcuttur.

bosanma avukati gaziantep 2 1 1
CİNSEL SALDIRI SUÇU (TCK 102 MAD) | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 8

Cinsel Saldırı Suçu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Cinsel saldırı cezası ne kadar?

5237 sayılı TCK’nın 102’inci maddesinin 1’inci fıkrasının 1’inci cümlesi söz konusu olduğunda, verilecek ceza beş yıldan on yıla kadar hapis cezasıdır. Aynı fıkranın 2’nci cümlesi söz konusu olduğunda ise, verilecek ceza iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır.

Cinsel saldırıya hangi mahkeme bakar?

Dava, suçun işlendiği yerde asliye ceza mahkemesinde görülecektir. Ancak sarkıntılık suçu haricinde olan basit cinsel saldırı suçu ve nitelikli cinsel saldırı suçunda görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir.

Telefonda cinsel içerikli konuşmak suç mu?

Cinsel taciz suçu serbest hareketli bir suç olup telefonla, sosyal medya üzerinden veya internet yoluyla başka bir yöntem kullanılarak da işlenebilir. Cinsel taciz suçu, TCK md. 105’te “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” arasında düzenlenmiştir.

Basit cinsel saldırı ne demek?

Cinsel arzuları tatmin etmek üzere mağdurun cinsel dokunulmazlığını ihlal etme durumuna basit cinsel saldırı denilmektedir. Ancak bu kategoride yer alan saldırılarda cinsel birleşme durumu yaşanmamıştır. Dolayısıyla bir kişiyi rızası dışında öpmek, ellemek, sarılmak, okşamak bu kategoride yargılanan suçlardır.

Basit cinsel saldırı cezası ne kadardır?

Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Cinsel tacizin cezası kaç yıl 2022?

Cinsel taciz suçunun basit halinde 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına; suçun nitelikli hali söz konusu olduğunda ise fail 6 aydan 3 yıla kadar cezalandırılır.

Arabada cinsel ilişkiye girmek suç mu?

Arabada Cinsel İlişkide Bulunma: Arabada cinsel ilişkinin veya sevişmenin alenen cinsel ilişki suçu olarak nitelendirilmesinin nedeni, yapılan hareketin çok sayıda insan tarafından görülmesi olanağının bulunmasıdır. Yapılan hareketler hiç kimse tarafından görülmese bile görülme ihtimali varsa suç oluşur.

Cinsel istismar şikâyete tabi mi?

Cinsel istismar suçlarından sarkıntılık düzeyinde kalması hali şikayete tabi olup fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren 6 ay içerisinde şikayet edilmesi gerekmektedir. Şikayet süresi içerisinde şikayet hakkı kullanmaz ise suçtan mağdur olan kişi, mağdurun velisi veya vasisi şikayet hakkını kaybetmiş olacaktır.

Tutukluluğun Devamı Kararı Nedir?

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

5/5 - (1 Oy Kullanıldı)

2 thoughts on “CİNSEL SALDIRI SUÇU (TCK 102 MAD) | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş”

 1. Geri bildirim: Reşit Olmayanla Evlenme Vaadiyle Cinsel İlişki

 2. Geri bildirim: Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Nedir? (TCK 104) » Ceza Avukatı Yorum

Yorumlar kapalı.

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?