Yüklenicinin Kat İrtifakı Kurmak Ve Kat Mülkiyeti Tapularının Alınması İçin Mahkemeden Yetki Alması Mümkün Değildir

Yüklenicinin Kat İrtifakı Kurmak Ve Kat Mülkiyeti Tapularının Alınması İçin Mahkemeden Yetki Alması Mümkün Değildir

Yuklenicinin Kat irtifaki Kurmak Ve Kat Mulkiyeti Tapularinin  Alinmasi icin Mahkemeden Yetki Almasi Mumkun Degildir

Yüklenicinin Kat İrtifakı Kurmak Ve Kat Mülkiyeti Tapularının  Alınması İçin Mahkemeden Yetki Alması Mümkün Değildir

Yargıtay

23. Hukuk Dairesi

Esas : 2016/689

Karar : 2016/2754

Karar Tarihi : 28.04.2016

“İçtihat Metni”

Taraflar arasındaki sözleşmenin uyarlanması davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı vekili, taraflar arasındaki düzenleme şeklinde gayrımenkul satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereği davacı yüklenicinin davalıya ait arsayı üçüncü şahıslara ait diğer arsalar ile tevhit ederek 7 katlı ve her katta 4 daire olmak üzere toplam 32 daire inşa etmeyi, yapılan bu dairelerden arsa sahiplerine kendi arsalarının yerine tekabül eden kısımdan 5 no’lu dairenin tamamı ve zemin kattaki 1 no’lu dairenin %50’si olmak üzere toplam 1,5 daire vermeyi taahhüt ettiğini, bu arsanın diğer maliklerinin sözleşmenin ifası için taşınmazdaki hisselerini tapuda davacıya devrettiklerini veya kendileri ile yapılmış sözleşmeler mucibince dairelerini almak üzere kat irtifakı kurulmasına muvafakat ettiklerini, ancak davalının taşınmazdaki paylarını davacıya devretmediği gibi kat irtifakı kurulmasına da muvafakat etmediğini, kat irtifakı kurulması için gerekli belgelerin hazırlanmış olmasına rağmen imzadan imtina ederek kat irtifakının kurulmasını ve hissedarların daire tapularını almasına engel olduğunu ileri sürerek, davalının iradesi yerine geçmek üzere taşınmazın müşterek mülkiyete tabi tapuların alınması ve kat irtifakının tesis edilmesi ve kat irtifaklı tapuların alınması için …Müdürlüğündeki, inşaat ruhsatı alınması ve kat irtifakı projesinin onaylanması ve kat irtifakı için …Belediye Başkanlığı’ndaki gerekli işlemlerin yapılması için davacıya yetki verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, görev itirazında bulunmuş, taraflar arasında daire sayısı yönünden hukuki ihtilafın mevcut olduğunu, bu hali ile davacı şirketin sözleşmeden doğan edimlerini yerine getirmediğini, tek taraflı olarak sözleşmenin ifasını isteyemeyeceğini savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; taraflar arasında yapılan 20.08.2007 tarihli harici daire karşılığı inşaat yapım sözleşmesi ile taraflar anlaşmışlarsa da, anlaşmada belirtilen … Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2006/1392 esas sayılı İzale-i şuyu davası sonucu satış dosyası ile davacı yüklenicinin dava konusu payı satın aldığı, ancak sözleşmede belirtilen bedelin davalı tarafından davacıya ödendiği hususunun ispat edilemediği, taraflar arasında yapılan bu adi harici daire karşılığı inşaat sözleşmesine itibar edilmediği, ancak taraflar arasında yapılan resmi şekildeki … Noterliği’nin 14 Eylül 2007 tarih ve 021233 yevmiye no’lu… ve …/…

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi uyarınca davacı yüklenicinin inşaata başladığı ve taşınmaz başında yapılan keşif sonucu bilirkişiler tarafından ibraz edilen raporda belirtildiği üzere inşaattaki binanın %75,66 tamamlanmışlık oranına sahip olduğu, ancak tapu kaydı davalı üzerinde olduğu için, inşaata başlamak, devam etmek ve bitirmek için resmi mercilere başvurmak ve gerekli izinleri almak için davalı arsa sahibinin davacı yükleniciye yardımcı olması veya yetki vermesi gerektiği, davalının sözleşmeden ve işin mahiyetinde anlaşılan bu edimini yerine getirmemesi halinde mahkemece, davalının iradesi yerine geçmek üzere bu işlerin ifası için davacıya yetki verilmesi gerektiği gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

HMK’nın 297/2. maddesine göre, mahkemeler, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrarı yapmadan, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde, özetle, infazı kabil hüküm tesis etmelidir. Eldeki davada, mahkemece verilen kararda, davacı yüklenciye verilen yetkilerin açık bir şekilde belirtilmediği, inşaat ruhsatının alınması ve kat irtifakı tesisi konusunda idari merciilerde hata yapıldığı anlaşıldığından, infazı mümkün olmayan hüküm tesis edilmesi usul ve yasaya aykırı olmuştur.

Bununla birlikte, davacı yüklenici vekili, 634 sayılı Yasa gereğince, kat irtifakı tesisi ve kat irtifakı tapularının alınması için yetki talep etmiş ve mahkemece davacı yükleniciye kat irtifakı kurmak üzere yetki verilmiş ise de, yükleniciye inşaatın yapılabilmesi ve devam edebilmesi konusunda yetki verilebilirken 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 14. maddesi ve Dairemizin istikrar kazanmış uygulaması gereğince Dairemizin 30.10.2013 tarih ve 4775 E., 6640 K.; 28.02.2014 tarih ve 2013/7095 E., 2014/1449 K. sayılı ilamları) davacı yükleniciye kat irtifakı kurmak ve kat mülkiyeti tapularını tesis etmek üzere yetki verilmesi mümkün değildir. Bu itibarla, kat irtifakı kurulmasına izin verilmesine yönelik talebin reddi gerekirken, kabulü usul ve yasaya aykırı olmuş, hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : yukarıda açıklanan sebeplerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28.04.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?