Yabancılar Agi ’den ( Asgari Geçim İndirimi ) Yararlanabilir mi?

Malumunuz ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2022 yılı asgari ücret düzenlemesi ile birlikte kaldırıldı. Ancak gelecek senelerde yeniden gündeme gelir mi yoksa tamamen hayatımızdan çıkıp giden bir alacak kalemi haline mi gelir bunu zaman gösterecek.

Asgari geçim indirimi alacağı hakkında yoğun bir şekilde sorulan sorulardan birisi olduğu için biz yine de yabancılar AGİ alabilir mi konusunu cevaplayalım. Elbette bu cevabımız 2022 yılı öncesi için var olan hak edişler için bir yanıt olacaktır. Nitekim değindiğimiz üzere 2022 yılı için yerli yabancı fark etmeksizin AGİ kalktı.

Malumunuz ülkemizde yabancı statüsünde insan çok. Bunların hatırı sayılır bir kısmı da iş hayatında çalışan insanlar. Peki bu kişiler 2022 yılı öncesi için AGİ alabiliyor muydu?

ÖNCELİKLE 2022 ÖNCESİ ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

 • Ücretleri gerçek usulde vergilendirilmiş olan tam mükellef gerçek kişiler
 • Tevkifata tabi olmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirmekte olanlar,
 • Gelir Vergisi Kanununun 61’inci maddesi dahilinde ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler, yararlanır.

Yabancılar da İKİ ŞARTLA yararlanabilirdi. Bu şartlar ;

 • Yabancı Çalışanın İkametgâhı Türkiye’de İse,
 • Bir Takvim Yılında 6 Aydan Uzun Süre İle Türkiye’de İkamet Ediyor İse, AGİ’ den yararlanır.

Belirtilen şartları taşıyan yabancılar 2022 öncesi AGİ imkanından yarar sağlıyordu.

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 30 1

PEKİ ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?

2022 yılı öncesi Asgari Geçim İndiriminden şu kişiler yararlanamazdı;

Peki Bahsi Geçen Diğer Ücret Kapsamında Olan Çalışanlar Kimlerdir ?

Gelir Vergisi Kanunun 64’üncü maddesi uyarınca;

 • Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbapları yanlarında çalışmakta olanlar,
 • Özel hizmetlerde çalışan şoförler,
 • Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçiler,
 • Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar,
 • Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması nedeniyle, Danıştay’ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar, diğer ücretliler kapsamındadır.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN ÖDENMEMESİNİN CEZASI VAR MIDIR?

Personele ödenmeyen asgari geçim indirimi, haksız ve yersiz yere devletten yapılan bir mahsup işlemi olarak değerlendirilir. Nitekim çalışana verilmek üzere devletin vergi işverene yaptığı vergi indirimi çalışana ödenmemişse bu durumda işveren haksız menfaat sağlamış olmaktadır.

Bu nedenle, ödenmemiş olan asgari geçim indirimi ilgili ayda eksik beyan edilmiş vergi tevkifatı olacak bu vergi içinde işverenler hakkında CEZALI TARHİYAT işlemi yapılacaktır.

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 22 1

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ YATIRILMAYAN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA ALABİLİR Mİ?

Çalışan işçiye asgari geçim indirimin ödenmemesi durumunda iş sözleşmesi İşçi Tarafından Derhal ve Haklı Nedenle Feshedilebilir.

Böylelikle asgari geçim indirimi ödenmeyen işçi 1 yıldan fazla çalışıyorsa eğer kıdem tazminatını alabilir.

Nitekim Yargıtay 22. Hukuk Dairesi,  2012/28238 E. 2013/29999 K. 31.01.2013 sayılı kararında da bu durum netleştirilmiştir. Karar özeti incelendiğinde

“…….Somut olayda; davacı işçinin fesih tarihi itibari ile ödenmenmiş olan asgari geçim indirimi alacağı bulunduğu anlaşılmakla; bir kimsenin hiçbir neden yokken tüm haklarından vazgeçerek işyerini terk etmesi hayatın olağan akışına aykırı olduğundan, iş sözleşmesinin işçi tarafından ödenmeyen asgari geçim indirimi alacağı bulunması nedeni ile haklı olarak feshedildiğinin kabulü dosya içeriğine daha uygun düşecektir…….” denildiği görülmektedir.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NASIL HESAPLANIR?

Asgari geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı gereği Yıllık Brüt Asgari Ücret Toplamının;

 • İşçinin kendisi için %50,
 • Çalışmayan ve geliri olmayan eş için ,
 • Birinci ve ikinci çocuk için çocuklar başına %7,5,
 • Üçüncü çocuk için ,
 • Dördüncü ve daha fazla çocuk için %5’er,

İndirim uygulanır.

Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için ’LİK ORANDAN işlem görür.

ile çarpılan indirimli gelir 12’ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunur.

Dikkat : Bu oranların toplamı ise %85’i geçemez !

ÖNEMLİ UYARI !
2022 YILINDA ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ KALDIRILMIŞ OLUP YERLİ YABANCI FARK ETMEKSİZİN KİMSEYE AGİ ÖDENMEMEKTEDİR. YAZIMIZDAKİ BİLGİLER 2022 YILI ÖNCESİ DÖNEM İÇİN GEÇERLİ KURALLAR HAKKINDADIR.

En çok karşılaşılan sorulardan biri de Yabancılar Agi’den Yararlanabilir mi sorusudur. Yabancı uyruklu çalışanların ülkemizde gelir elde etmesinin sonucunda bordrolarında asgari geçim indirimi uygulanıp uygulanmayacağı konusuna açıklık getireceğiz.

Konuyu 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu açısından incelediğimizde, “gerçek usulde vergilendirilen” , “Türkiye’de yerleşik” çalışanlar “tam mükellefiyete tabi” olup, bu kişilerin elde ettikleri ücret gelirlerine AGİ uygulanmaktadır.

Konuyu daha iyi anlayabilmek için yukarıda belirtilen hukuki tanımları ele almakta yarar vardır.

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 24 1

Türkiye’de Yerleşik Olma

GVK Md. 1’e göre

İkametgahı  Türkiye’de  bulunanlar. (İkametgah bir kimsenin yerleşmek niyeti ile oturduğu yer olup, Medeni Kanunun  19’uncu  ve  müteakip maddelerinde açıklanmıştır) 

Bir  takvim  yılı  içinde  Türkiye’de  devamlı  olarak  altı  aydan  fazla  oturanlar  (Geçici  ayrılmalar Türkiye’de oturma süresini kesmez).

Türkiye’de yerleşmiş sayılırlar.

Tam Mükellefiyete Tabi Olma

Türkiye’de  yerleşmiş  olan  gerçek kişilerin Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirileceği hükme bağlanmıştır.  (GVK Md. 3/1.)

Bu açıklamalar ışığında Türkiye’de bir işletmede ücret karşılığı çalışan ve Türkiye’ye yerleşmek için gelip altı aydan fazla kalması nedeniyle tam mükellef kapsamına giren yabancı çalışanlar Asgari Geçim İndiriminden yaralandırılacaklardır.

İstisna

Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler Gelir Vergisi’nden müstesna olduğundan AGİ uygulaması da söz konusu olmayacaktır.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

5/5 - (1 Oy Kullanıldı)

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?