Tutuklanan Kamu Görevlisi | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş

Görevden uzaklaştırma, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 137 inci maddesinde tanımlandığı üzere; Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbir olup soruşturmanın herhangi bir safhasında alınabilir.

KamuTutuklanan Kamu Görevlisi Gorevinden Uzaklastırılır Mı?

3 Nisan 2016 Pazar 17:05

PAYLAŞ|

Görevden uzaklaştırma, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 137 inci maddesinde tanımlandığı üzere; Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbir olup soruşturmanın herhangi bir safhasında alınabilir.

SGK REHBERİ-KAMU MEVZUAT

2005/14 sayılı Başbakanlık Genelgesinde de “ Kamu görevlisi hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri, ancak ilgili personelin yürütmekte olduğu görevin yürütülen soruşturmayı etkileyeceği yönünde açık ve güçlü bir ihtimal bulunması halinde uygulanacaktır.” denilmektedir.

Anılan Kanunun devamı maddelerinde de; görevden uzaklaştırma işleminin tesis edilebilecek hallerine, sürelere ve diğer usullere yer verilmiş olup amir hükümler çerçevesindekamu hizmetinin gerektirdiği durumlarda ve kamu görevlisinin görevi başında kalması sakıncalı bulunmak koşulu ile aşağıda yer verilen durumlarda görevden uzaklaştırma işlemi tesis edilebilinmektedir.

1-Mevcut bir soruşturma olmadan görevden uzaklaştırma:

Bahsedilen koşulların varlığı halinde görevden uzaklaştırma yetkisine sahip merciler (138. Md. de sayılan unvanlar) tarafından görevden uzaklaştırma işlemi tesis edilebilir. Ancak, bu durumda görevinden uzaklaştırılan Devlet memuru hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması gerekmektedir. (139. Md.)

2-Soruşturmaya dayalı görevden uzaklaştırma:

a)Disiplin kovuşturmasına dayalı görevden uzaklaştırma: Bu hale göre tesis edilen

görevden uzaklaştırma işlemi en çok 3 ay devam edebilir. (145. Md.)

b) Ceza kovuşturmasına dayalı görevden uzaklaştırma: Hakkında mahkemelerce cezai

kovuşturma yapılan Devlet memurları yetkililer tarafından görevden uzaklaştırılabilirler. (140. Md.)      Bu hale göre tesis edilen görevden uzaklaştırma işlemine istinaden yetkili amir ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar vermelidir.(145. Md.)

c) 4483 sayılı Kanuna istinaden yapılan soruşturmaya dayalı görevden uzaklaştırma: (143/b. Md.)

Aynı Kanunun 141 inci maddesinde ise; “Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.

ali tumbas banner makale avukat 1
Tutuklanan Kamu Görevlisi | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 2

Bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde; ister idari ister cezai soruşturma olsun soruşturmanın selameti açısından kamu görevlisinin görevinde kalmasının sakıncalı bulunması halinde görevinden uzaklaştırılabilinir.

Göreviyle ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan ya da gözaltına alınan memurun ise görevine devam etmesinden söz edilmesinin mümkün olmadığı ve yetkili mercilerce alınan karar uyarınca görevinden uzaklaşmak zorunda kaldığı çok açıktır. Kanun koyucu tutukluluk ya da gözaltı gibi nedenlerle görevine gelemeyen memur için ailesinin hayatını sürdürebilmesini teminen aylığının bir kısmının ödenmesini öngörmüş ve idareye başkaca bir yükümlülük getirmemiştir.

Bu nedenle,  gözaltına alınan veya yargı mercilerince tutuklanmasına karar verilen memur hakkında ayrıca idarece görevden uzaklaştırma işleminin tesis edilmesi gerekmemektedir. Tutukluluk veya gözaltı halinin sona ermesinden sonra cezai kovuşturma devam ediyorsa kovuşturma konusu kamu görevlisinin görevinde kalmasının gördüğü kamu hizmeti bakımından sakıncalı görülürse yetkili mercilerce görevden uzaklaştırma işlemi tesis edilmeli ve durum 2 ay da bir yeniden değerlendirilmelidir.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

5/5 - (1 Oy Kullanıldı)

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?