Tüketici kredisi dosya masrafları önemli karar | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş

T.C.Yargıtay

13. Hukuk Dairesi

Esas No:2015/31533

Karar No:2015/37892

Esas No:2015/31533

Karar No:2015/37892

MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı banka ile aralarında konut kredi sözleşmesi düzenlendiğini, kredinin kullanımı sırasında dosya masrafı, istihbarat ücreti, fek ücreti, yapılandırma ücreti vs. adı altında masraf kesildiğini, kesilen ücretlerin iadesi için davalı bankaya başvurduğunu, bankadan olumsuz yanıt aldığını, bu nedenle … İcra Müdürlüğü’nün…sayılı dosyası ile davalı aleyhine icra takibi başlatıldığını, davalının borca itirazı üzerine takibin durduğunu ileri sürerek davalının icra dosyasına yapmış olduğu itirazının iptaline, takibin devamına, % 20 icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 21 1
Tüketici kredisi dosya masrafları önemli karar | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 3

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne, davalının 29 İcra Müdürlüğünün 2012/9860 sayılı takip dosyasındaki itirazının iptali ile takibin 3.399,14 TL asıl alacak miktarı üzerinden devamına, alacak bilirkişi hesaplaması ile belirlendiğinden davacı vekilinin inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmiş, hüküm taraflarca temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının temyiz itirazlarının reddi gerekir

2-İİK’nın 67. maddesinin 2.fıkrası hükmünce, icra – inkar tazminatına hükmedilebilmesi için borçlunun takip sırasında ödeme emrine itiraz etmesi ve alacağını mahkemede dava ederek haklı çıkması gerekir. Burada borçlunun kötüniyetli itiraz etmiş bulunması yasal koşullardan değildir. İnkar tazminatı, aleyhinde yapılan icra kovuşturmasına itiraz edip işin itirazla çabuk bitirilmesine engel olan borçluya karşı konulmuş bir yaptırımdır. Bunlardan ayrı, alacağın likit ve belli olması gerekir. Daha geniş bir açıklama ile borçlu tarafından alacağın gerçek miktarı belli, sabit ve belirlenmek için bütün unsurlar bilinmesi mümkün nitelikte olması yeterlidir.

Borçlu yalnız başına ne kadar borçlu olduğunu tespit edebilir durumda ise, alacağın likit ve muayyen olduğunun kabulü zorunludur. Öte yandan, alacağın muhakkak bir belgeye bağlı olması da şart değildir. Açıklanan yasal kuralların ışığında takip konusu alacak değerlendirildiğinde, borçlu yalnız başına ne kadar borçlu olduğunu tespit edebilecek konumda bulunması nedeniyle alacağın likit ve muayyen nitelikte olduğunun kabulü ile icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekir. Mahkemece, davacının bu istemi hakkında kabul kararı verilmesi gerekirken, yazılı şekilde icra inkar tazminatı talebinin reddedilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 17 1
Tüketici kredisi dosya masrafları önemli karar | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 4

Ne var ki, bu yanlışlıkların giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, usulün 438/7.maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ;Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenle hüküm fıkrasının ikinci bendinde yer alan “Alacak bilirkişi hesaplaması ile belirlendiğinden davacı vekilinin inkar tazminatı talebinin REDDİNE,” cümlesinin hükümden çıkartılarak yerine “Davacı lehine hüküm altına alınan asıl alacak üzerinden % 20 icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine” cümlesinin yazılmasına, hükmün düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, 24.12.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?