Trafik Kazası Teminatsız İhtiyati Haciz Kararı Verilebileceğine Dair Emsal Karar

Antalya BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

4. Hukuk Dairesi

Esas: 2022 / 940

Karar: 2022 / 493

Karar Tarihi: 05.04.2022

(…)

2004 Sayılı İİK 257. vd. maddeleri gereğince ihtiyati hacize karar verebilmek için alacağın muaccel olup olmadığı önem taşımaktadır.

Somut olayda, iddia olunan zarar haksız eylemden kaynaklandığından TBK.’nun 117/2 maddesi gereğince tazminat, haksız eylemin gerçekleştiği tarihte muaccel hale gelmektedir. Olay 29/04/2020 tarihinde gerçekleşmiş, dava ise 21/09/2021 tarihinde açılmıştır. Davalı …’in davacıların yakını olan …’ın taksirle ölümüne sebebiyet vermesi suçundan Serik 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 08/07/2021 gün ve … esas, … sayılı kararı ile TCK.’nun 85/1 ve 62/1 maddeleri gereğince 1 yıl 11ay 10 hapis cezası ile cezalandırıldığı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır. Bu aşamada haksız fiilin davalı tarafından gerçekleştirildiğini kesin hüküm ile ispatlamak ve zarar miktarının tam olarak belirlenmesini beklemek hakkaniyete uygun değildir. Davacıların maddi ve manevi tazminata ilişkin alacağını Serik 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 08/07/2021 gün ve … esas, … sayılı mahkumiyet kararı ve ceza dosyası içeriğiyle yaklaşık da olsa ispat ettiği gözetildiğinde ihtiyati haciz talebinin kabulüne karar verilmesi gerekmektedir.

Davalı … dava konusu aracın diğer davalıya kiralandığı ve işleten sıfatının bulunmadığını savunmuşsa da, sunduğu noter sözleşmelerinin kaza tarihini kapsamadığı, bu itibarla işleten sıfatının bulunup bulunmadığı yargılama sonucunda hüküm altına alınacağı dikkate alındığında bu davalının da aleyhine geçici hukuki koruma kararı verilmelidir.

gaziantep avukatları

Haciz

alacağın bir ilama dayanması halinde teminat aranmayacağı, üçüncü fıkrasında ise alacağın ilam mahiyetinde bir vesikaya dayanması halinde ise mahkemenin teminata gerek olup olmadığını takdir edeceği açıklanmıştır. Alacağın miktarı konusunda bir ilam bulunmasa da, haksız fiilin davalı tarafça işlendiği konusunda bir ceza mahkemesi kararı bulunduğundan, İİK.’nun 259/3 maddesi gereğince ihtiyati haciz kararı için teminat alınmasına gerek görülmemiştir.

Tüm bu nedenlerle, davacılar vekilinin istinaf başvurusunun 6100 Sayılı HMK’nun 353/1. fıkrası (b-2) bendi gereğince kabulüne, ilk derece mahkemesinin 29/09/2021 tarihli ihtiyati haciz talebinin reddine dair ara kararın kaldırılmasına, davacılar vekilinin ihtiyati haciz talebinin kabulüyle, İİK 257. maddesi gereğince 370.000,00 TL alacak miktarıyla sınırlı olarak davalılar … ve …’in taşınır ve taşınmaz malları ile davalılar adına kayıtlı ise … plaka sayılı araç üzerine teminatsız olarak ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

Bu konu hakkında benzermakaklelerimiz için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?