Trafik Kazası Maluliyet Tazminatı – Gaziantep Avukat Ali Tümbaş

slider 011

T.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

Esas: 2014/667

Karar: 2014/10104

Tarih: 26.06.2014

✦ HÜKMÜN ONANMASI

✦ DAVACIDAKİ ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMEDE DAVALININ İLERİ SÜRMÜŞ OLDUĞU RAPORUN DİKKATE ALINMASI GEREKTİĞİ

✦ TAZMİNAT DAVASI

✦ DAVACIDAKİ MALULİYETİN GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASINA BAĞLI OLDUĞU

6098 – TÜRK BORÇLAR KANUNU / 56 

818 – BORÇLAR KANUNU / 47 

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabul kısmen reddine dair verilen hükmün süresi içinde davalı T. ve S. Ö. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Karar: Davacılar vekili, davalıların işleteni, sürücüsü ve trafik sigortacısı olduğu aracın müvekkiline çarpması sonucu yaralanmasına neden olduğunu belirterek müvekkili Selin için bakıcı gideri nedeni ile 00.-TL, tedavi gideri nedeniyle 00.-TL ve çalışma gücü kaybı nedeniyle 1.000,00.-TL olmak üzere toplam 2.000,00.-TL maddi tazminatın tüm davalılardan, ayrıca davacıların her biri için ayrı ayrı 15.000,00.-TL olmak üzere toplam 45.000,00.-TL manevi tazminatın sigorta şirketi dışındaki davalılardan olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle tahsilini talep etmiş, talebini ıslah dilekçesi ile arttırmıştır.

Davalı Güneş Sigorta A.Ş. vekili, gerçek zarardan, kusur oranında poliçe limiti ile sorumlu olduklarını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Davalı S. ve T. Ö., kusurun kendilerinde olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlara ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davalı sürücünün %35 kusurlu olduğu ve S.’in %100 oranında sürekli çalışma gücü kaybı bulunduğu kabul edilerek, davanın kısmen kabul kısmen reddiyle, tedavi giderlerine ilişkin talebin reddine, çalışma gücü kaybı nedeniyle 156.816,52.-TL maddi tazminatın sigorta şirketinden poliçe limiti ile dava tarihinden, diğer davalılardan olay tarihinden, ayrıca Selin için 15.000,00.-TL, İ. ve D. için ayrı ayrı 14.000,00.-TL olmak üzere toplam 43.000,00.-TL manevi tazminatın sigorta şirketi dışındaki davalılardan olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı T. ve S. Ö. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Sonuç: Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde ve özellikle Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu tarafından davacıdaki çalışma gücü kaybına ilişkin değerlendirmede davalının ileri sürmüş olduğu Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Nöroloji ABD’nin raporunun dikkate alınmış olması ve davacıdaki maluliyetin geçirdiği trafik kazasına bağlı olduğunun belirtilmiş olması ve manevi tazminat talebi ile ilgili olarak hüküm kurulurken olayın meydana geliş şekli, tarafların ekonomik ve sosyal durumları, olay nedeniyle duyulan acı ve elemin derecesi ve BK’nın 47. maddesindeki (6098 sayılı m. 56)özel haller dikkate alınmış bulunduğuna göre, davalı T. ve S. Ö. vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 10.229,460 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı T. ve S. Ö.’dan alınmasına 26.06.2014 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?