Telefona yüklenen casus program ve hukuki niteliği

Güncelleme Tarihi:

kategori:

Eşler arasında telefona yüklenen casus program sayesinde elde edilen delilin hukuki niteliği. 

“Eşinin telefonuna casus yazılım programı yükleyerek verilerini ele geçiren diğer eş tarafından özel hayatın gizliliğini ihlal suçu işlenerek hak ihlali yapılmıştır.

Anayasa Mahkemesi

2018/30296 Bireysel Başvuru Numarası, 07.09.2021 Karar Tarihi”

YARGITAY KARARI

Davacı-karşı davalı erkeğin eşinin telefonuna casus program yükleyerek ele geçirdiği ses kayıtları hukuka aykırı delil niteliğinde olup kusur belirlemesinde dikkate alınamaz ise de; tanık beyanları, telefon kayıtları ve fotoğraflar ile toplanan tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde zina eyleminin ispatlanmış olduğunun anlaşılmasına göre 2. Hukuk Dairesi 2015/26918 E. ,2017/6688 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı erkek tarafından kadının davasının kabulü ve tazminatların miktarı yönünden; davalı-karşı davacı kadın tarafından ise erkeğin davasının kabulü, reddedilen tazminatlar ile erkek lehine hükmedilen tazminatlar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

bilişim avukatı ceza avukatı gaziantep

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davacı-karşı davalı erkeğin eşinin telefonuna casus program yükleyerek ele geçirdiği ses kayıtları hukuka aykırı delil niteliğinde olup kusur belirlemesinde dikkate alınamaz ise de; tanık beyanları, telefon kayıtları ve fotoğraflar ile toplanan tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde zina eyleminin ispatlanmış olduğunun anlaşılmasına göre, yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA,aşağıda yazılı harcın temyiz edenlere yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna ve 136.00’ar TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, işbu kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

01.06.2017 Casus programla delil davası… Yargıtay, eşin telefonuna casus program yükleyen diğer eşin mahkemeye sunduğu bu delilleri, Mahkeme “hukuka aykırı delil” saydı. Boşanmaya da kusur belirlemeye de esas delil kabul edilemeyeceğine karar verdi. Bu yeni kararlar benzer birçok dava için örnek niteliği taşıyor.

kişisel veri yayma suçu siber suçlar avukatı gaziantep

Boşanma davalarında peki neler delil olabilir?

 • SMS
 • Fotoğraf ve videolar
 • Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal medya paylaşımları ve mesajları
 • Otel kayıtları
 • Kamera görüntüleri
 • Whatsapp konuşmaları
 • Notlar, yazışmalar
 • Tanık
 • Bilirkişi incelemesi
 • Mahkeme ilamı
 • Ekonomik ve sosyal durum araştırması
 • Kolluk araştırması
 • Banka ya da kredi kayıtları
 • Başkaca mahkeme dosyaları
 • Pasaport giriş çıkış kayıtları

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın