Tapu Kayıtlarında Hatalı Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi

Tapu Kayıtlarında Hatalı Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

Esas : 2013/2403

Karar : 2014/750

Karar Tarihi : 15.10.2014

• ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞİ ( Tapu Kayıtlarında Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi İstemi – Görevli Mahkeme Aksine Bir Düzenleme Bulunmadığı Sürece Sulh Hukuk Mahkemesi Olduğu )

• TAPU KAYITLARINDA KİMLİK BİLGİLERİNİN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Görevli Mahkeme – Çekişmesiz Yargı İşlerinde Görevli Mahkeme Aksine Bir Düzenleme Bulunmadığı Sürece Sulh Hukuk Mahkemesi Olduğu/Çekişmesiz Yargı İşi Olan Tapu Kayıtlarında Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi Davalarına Sulh Hukuk Mahkemelerince Bakılması Gerektiği )

• GÖREVLİ MAHKEME ( Tapu Kayıtlarında Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi İstemi – Çekişmesiz Yargı İşi Olan Tapu Kayıtlarında Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi Davalarına Sulh Hukuk Mahkemelerince Bakılması Gerektiği )

• DAVA ŞARTI ( Tapu Kayıtlarında Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi İstemi – Bu Tür Davaların Asliye Hukuk Mahkemesinde Görülmesi Mümkün Olmadığından Dava Şartının Yokluğu Nedeniyle Davanın Görev Yönünden Reddine Dosyanın Görevli Asliye Hukuk Mahkemesine Gönderilmesi Kararının Doğru Görülmediği )

6100/m.114,115,382/1,383

Tapu Sicil Tüzüğü/m.25

ÖZET : Dava, tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi isteğine ilişkindir. Dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6100 sayılı HMK‘nın 383. maddesine göre de, çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh hukuk mahkemeleridir. Bu itibarla, çekişmesiz yargı işi olan tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi davalarına sulh hukuk mahkemelerince bakılması gerekir.

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 49 1
Tapu Kayıtlarında Hatalı Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi 4

Anılan yasanın 114/1-c ve 115. maddeleri gereğince, görev dava şartlarından olup mahkeme, dava şartlarının mevcut olup olmadığını davanın her aşamasında kendiliğinden araştırmalıdır. Bu tür davaların asliye hukuk mahkemesinde görülmesi mümkün olmadığından, dava şartının yokluğu nedeniyle davanın görev yönünden reddine, dosyanın görevli asliye hukuk mahkemesine gönderilmesi kararı doğru görülmemiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki “tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Uşak 1. Sulh Hukuk Mahkemesince davanın görev yönünden reddine dair verilen 18.10.2012 gün ve 2012/198-1048 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin 12.02.2013 gün ve 2013/637-2044 sayılı ilamı ile;

( … Dava, tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi isteğine ilişkindir.

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın görev yönünden reddine karar verilmiştir.

Hükmü, davalı vekili temyiz etmiştir.

Bu tür davalarda Tapu Sicil Tüzüğünün 25. maddesinde belirtilen ve kütükte bulunması zorunlu olan kimlik bilgilerinden tapu malikinin adı ve soyadı, baba adı ile edinme nedeni, tarih ve yevmiye numarasına ilişkin yanlış yazılan bilgilerin düzeltilmesi istenebilir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 382/1 maddesinde; “Çekişmesiz yargı, hukukun mahkemelerce, aşağıdaki üç ölçütten birine veya birkaçına göre bu yargıya giren işlere uygulanmasıdır” hükmüne yer verilmiş; bu ölçütler ise ilgililer arasında uyuşmazlık olmayan haller, ilgililerin ileri sürebileceği herhangi bir hakkın bulunmadığı haller ve hakimin re’sen harekete geçtiği haller olarak ifade edilmiştir.

Kanunda çekişmesiz yargı işlerinin neler olduğu önce genel çerçevesi belirlenerek, daha sonra da mümkün olduğunca sayılarak belirtilmiştir. Ancak bu sayma sınırlı olmadığından yasa maddesinde sayılmayan fakat çekişmesiz yargı ölçütlerini taşıyan diğer işlerin de çekişmesiz yargı işi olarak kabulü gerekir. Yani, 382. maddede sayılmamakla beraber çekişmesiz yargının ölçütlerinden birini veya birkaçını taşıyan bir iş de çekişmesiz yargı işi olarak değerlendirilebilir.

Tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi davalarında, davacı taraf tapu kayıtlarındaki kimlik bilgilerinin nüfus kayıtlarına uygun hale getirilmesini talep etmekte olup bu tür davalarda hasım gösterilen Tapu Sicil Müdürlüğü ile aralarında bir uyuşmazlık yoktur. Tapu Sicil Müdürlüğü davada sadece yasal hasım olarak yer almaktadır.

Gerçekte davada taraf değil, sadece ilgilidir. İlgililerin uzlaşması halinde çekişmenin ortadan kalktığından söz edilemez veya bu davalarda ilgili tarafın davayı kabulü sonuç doğurmaz. Taraflar arasında bu anlamda gerçek bir çekişmenin varlığı söz konusu değildir.

Davacıların yukarıda belirtildiği gibi davada tapu kayıtlarının malik hanesindeki kimlik bilgilerinin nüfus kayıtlarına uygun biçimde düzeltilmesi dışında ileri sürebilecekleri herhangi bir hakları da bulunmamaktadır.

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 41 1
Tapu Kayıtlarında Hatalı Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi 5

Yine bu tür davalarda, kimlik bilgilerinde düzeltme yapılması istenen tapu maliki ile ilgili araştırmada mülkiyet nakline neden olunmaması için, taraf delilleri dışında gerekli görülen hususlarda re’sen araştırma yapılması gerekmektedir. Ayrıca, bu davaların sonucunda verilen kararlar kesin hüküm sayılmamaktadır. Kararın haksız veya hatalı görülmesi halinde ileri sürülen delillere göre yeniden düzeltme talebinde bulunulabilmesi, hükmün değiştirilebilmesi mümkündür.

Bunların yanında, uygulamada davanın kabulüne karar verilmesi halinde dahi yargılama giderleri davacı üzerinde bırakılmakta, Tapu Sicil Müdürlüğü yargılama giderlerinden ve vekalet ücretinden sorumlu tutulmamaktadır.

Bütün bu değerlendirmelere göre; tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi davaları da 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 382. maddesinde belirtilen çekişmesiz yargı işlerinden sayılmalıdır. Kaldı ki, 382. maddenin 2-ç/1 fıkrasında “Taşınmaz üzerinde taraf oluşturulmasına ve hak ihlaline sebebiyet vermeyecek düzeltmelerin yapılması” çekişmesiz yargı işi sayılmış olup, niteliği itibariyle tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi davaları da bu tarife uymaktadır.

Dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6100 sayılı HMK’nın 383. maddesine göre de, çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh hukuk mahkemeleridir. Bu itibarla, çekişmesiz yargı işi olan tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi davalarına sulh hukuk mahkemelerince bakılması gerekir.

Anılan yasanın 114/1-c ve 115. maddeleri gereğince, görev dava şartlarından olup mahkeme, dava şartlarının mevcut olup olmadığını davanın her aşamasında kendiliğinden araştırmalıdır. Bu tür davaların asliye hukuk mahkemesinde görülmesi mümkün olmadığından, dava şartının yokluğu nedeniyle davanın görev yönünden reddine, dosyanın görevli asliye hukuk mahkemesine gönderilmesi kararı doğru görülmemiş, bu sebeple hükmün bozulması gerekmiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile hükmün bozulmasına, bozmanın niteliğine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına… ),

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, tapu kayıt malikinin murisi olduğunun tespiti istemine ilişkindir.

Yerel mahkemece, davanın görev yönünden reddine dair verilen karar davalı vekilinin temyizi üzerine, Özel Dairece yukarıda başlık bölümünde yazılı gerekçeyle bozulmuş; mahkemece önceki kararda direnilmiştir. Direnme kararını, davalı vekili temyize getirmiştir.

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davacının talebinin tapu kaydında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi mi yoksa, tapu kaydında malik görünen kişinin murisi olup olmadığının tespiti mi olduğu, burada varılacak sonuca göre görevli mahkemenin sulh hukuk mahkemesi mi, yoksa asliye hukuk mahkemesi mi olduğu noktasında toplanmaktadır.

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 30 1
Tapu Kayıtlarında Hatalı Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi 6

Davacı dava ve beyan dilekçelerinde, Uşak İli, Merkez İlçesi, Aybey Mahallesi 1108 ada 5 parsel maliki olan Mustafa kızı, D. G.’in murisi annesi olan Mustafa ve Ayşe kızı, 1923 doğumlu, 56383… … TC Kimlik numaralı D. G. olduğunu, ancak aynı isim ve soyisim ile baba adını taşıyan iki kişi daha bulunması nedeniyle Tapu Sicil Müdürlüğü’nde taşınmazla ilgili işlem yaptıramadığını, bu nedenle taşınmaz maliki olan Mustafa kızı, D. G.’in murisi annesi olan Mustafa ve Ayşe kızı, 1923 doğumlu, 56383… … TC Kimlik numaralı D. G. olduğuna dair tüm kimlik bilgilerini içeren mahkeme kararı istenmesi üzerine eldeki davayı açtığını beyan ettiğinden, davacının talebinin hukuki nitelendirilmesinin tespit niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır.

Kaldı ki, tapu kaydındaki kimlik bilgilerinin düzeltilmesi taleplerinde; Tapu Sicil Tüzüğünün 25. maddesinde belirtilen ve kütükte bulunması zorunlu olan kimlik bilgilerinden tapu malikinin adı ve soyadı, baba adı ile edinme nedeni, tarih ve yevmiye numarasına ilişkin yanlış yazılan bilgilerin düzeltilmesi istenebilir.

Bu durumda davacının, murisinin doğum tarihinin, anne adının ve TC. kimlik numarasının düzeltilmesini talep etme hakkı bulunmadığından mahkemece, çoğun içinde azda vardır kuralı uyarınca gerekli inceleme ve araştırma yapıldıktan sonra talep konusu taşınmazın maliki Mustafa kızı, D. G. ile davacının murisi Mustafa kızı, D. G.’in aynı kişi olduklarının tespiti yönünde olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerekirken görevsizlik kararı verilmesi doğru değildir.

Hal böyle olunca, Hukuk Genel Kurulunca da uygun bulunan, Özel Dairenin bozma kararına uyulması gerekirken, görevsizliğe ilişkin önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu nedenle, direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ : Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma ilamında ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı 6217 sayılı Kanunun 30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici Madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, 15.10.2014 gününde yapılan ikinci görüşmede oyçokluğuyla karar verildi.

Bu konu haakkında benzer makaleler için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?