Tapu iptali ve miras payı oranında tescil isteği

Tapu iptali ve miras payı oranında tescil isteği

T.C.Yargıtay

1. Hukuk Dairesi

Esas No : 2016/3776

Karar No : 2019/77

Karar Tarihi : 14.01.2019

MAHKEMESİ: ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVA TÜRÜ: TAPU İPTALİ VE TESCİL

Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi …’ın raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

KARAR

Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve miras payı oranında tescil isteğine ilişkindir.

Davacılar, mirasbırakanları …’nın 7 ve 15 parsel sayılı taşınmazlarını ölümünden bir gün önce davalıya ölünceye kadar bakma akdiyle devrettiğini, işlemin mirasçılardan mal kaçırma amacıyla ve muvazaalı olarak yapıldığını ileri sürerek taşınmazların tapu kayıtlarının iptali ile adlarına miras payları oranında tesciline karar verilmesini istemişlerdir. 

Davalı, mirasbırakana ölünceye kadar kendisinin baktığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, temlikin mal kaçırma amacıyla yapıldığının ispat edildiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. 

ali tumbas banner makale avukat 2 1
Tapu iptali ve miras payı oranında tescil isteği 2

Dosya içeriğine, toplanan delillere hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, özellikle mirasbırakan tarafından çekişmeli taşınmazların davalıya temlikinin mirastan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğu saptanmak suretiyle davanın kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Davalının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine.

Ne var ki, eldeki davada, davacıların miras payları oranında tapu iptali-tescil isteğinde bulunmuş olması karşısında, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 26. maddesinde düzenlenen taleple bağlılık ve talepten fazlasına karar verilemeyeceği ilkeleri dikkate alınarak davacıların miras payları oranında tapu iptali ve tescile karar verilmesi gerekirken, anılan ilkeler göz ardı edilip istek aşılmak suretiyle tüm mirasçılar adına tescile karar verilmiş olması doğru değil ise de, bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, hükmün

2. paragrafında yer alan …miras payları oranında mirasçılar adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE ibaresinin hükümden çıkarılarak yerine …davacıların Gülşehir Sulh Hukuk Mahkemesinin 2015/128 Esas 2015/130 Karar sayılı veraset ilamında belirlenen miras payları oranında tapuya kayıt ve tesciline cümlesinin yazılmasına, 6100 sayılı HMK’nın geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK‘nun 438/7. maddesi uyarınca hükmün bu şekliyle DÜZELTEREK ONANMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 14.01.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

5/5 - (1 Oy Kullanıldı)

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?