Tamir İçin Bırakılan Araçla Tamircinin Kaza yapması Halinde Araç Sahibi Sorumlu Olmaz

Güncelleme Tarihi:

kategori:

Tamir İçin Bırakılan Araçla Tamircinin Kaza yapması Halinde Araç Sahibi Sorumlu Olmaz

Tamir için aracı bıraktığı tamirci tarafından kaza yapıldığı, bu durumda araç sahibinin araç üzerinde hakimiyetinin bulunmadığı bir sırada davaya konu kaza meydana geldiğinden, işleten sıfatının bulunmadığı ve kaza sonucu meydana gelen zarardan sorumlu tutulamayacağı açıktır.

Konuya ilişkin Yargıtay kararı aşağıdadır.

Yargıtay

17. Hukuk Dairesi

Esas : 2016/9133 Karar : 2017/3553

Karar Tarihi : 03.04.2017

DAVA :

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR

Davacı vekili; müvekkilinin trafik sigortacısı olduğu davalıya ait aracın karıştığı çift taraflı trafik kazasında hasarlanan diğer araç için poliçe kapsamında ödeme yapıldığını, dava dışı araç sürücüsünün kusurlu ve kaza anında alkollü olduğunu, İstanbul Anadolu 22. İcra Müdürlüğü’nün 2013/9155 Esas sayılı dosyasında icra takibi yapıldığını ve itiraz üzerine durduğunu belirterek, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ile 7.373,00 TL.’nin ödeme tarihi olan 09.08.2012 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikten davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili, zamanaşımı, taleple ilgili takip dosyası sebebiyle iptal davası açılması gerektiğinden derdestlik itirazı ile müvekkilinin kaza anında araç üzerinde hakimiyeti bulunmadığından sorumlu tutulamayacağını belirterek, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlar ile dosya kapsamına göre; davalının tamir için aracı bıraktığı tamirci tarafından kaza yapıldığı, bu durumda davalının araç üzerinde hakimiyetinin bulunmadığı bir sırada davaya konu kaza meydana geldiğinden, işleten sıfatının bulunmadığı ve kaza sonucu meydana gelen zarardan sorumlu tutulamayacağı gerekçesiyle davanın husumet sebebiyle reddine karar verilmiş; hüküm, davacı … şirketi vekili tarafından süresinde temyiz edilmiştir..

SONUÇ :

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 6,20 TL kalan onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına 03/04/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.