Taahhüdü İhlal Suçu Nedir ?

Ülkemizde birçok insan, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle borçlarını ödeyememekte, kredi kartlarına, kullanmış olduğu banka kredisine ait borçları bulunmakta ya da çek ve senetlerinin ödenmemesi nedeniyle alacaklılar tarafından icraya verilmektedirler. Alacaklı başlatmış olduğu icra takibi sonucunda borcunu tahsil etmek amacıyla borçluya ait ev veya iş yerine giderek haciz işlemi başlatmakta, borçlu ise hacizden kurtulmak ve borcunu erteleyerek taksitler halinde ödemek amacıyla taahhüt vermektedir. Burada dikkat edilmesi gereken yapılan taahhüt işleminin yasalara uygun olarak yapılıp yapılmadığı ve hukuki bir geçerliliğinin olup olmadığıdır.

İcra Takibinde Taahhüt Nasıl Yapılır?

Taahhüt, alacaklının ve borçlunun, icra müdürü nezaretinde, icra dairesinde yapmış oldukları edimdir. Borçlu, satış talebinden önce borcunu düzenli taksitlerle ödemeyi taahhüt eder ve birinci taksiti öderse icra muamelesi durur. Her taksitin borcun dörtte biri miktarından aşağı olmaması ve taksit süresinin üç aydan fazla olmaması ve aylık taksitler halinde ödenmesi gerekmektedir. Sözleşmenin devamı süresince süreler işlemez.

Taahhüttün İhlalin Sonuçları Nelerdir?

Borçlular haciz işlemi sırasında, haciz işlemini durdurabilmek amacıyla ödeyemeyecekleri taahhütlerde bulunmaktadırlar. Haciz sırasında borçlular, psikolojik olarak büyük baskı altında kalmakta, komşuları ve aile dostlarına karşı mahcup olmamak için imzaladıkları taahhüdün ne anlama geldiğine pek fazla dikkat edilmeden taahhüt imzalanmaktadır.

Borçlunun taahhüdü ihlal etmesi, İcra İflas Kanunun 340.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; “111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez.” ( İcra İflas Kanunu 340. Madde ) şeklinde hüküm kurulmuştur. Burada dikkat edilmesi gereken husus, taahhüttün ihlali halinde, borçlunun 3 ay tazyik hapsine karar verilir. Borçlunun taahhüdünü yerine getirerek borcunun tamamını veya o tarihe kadar ödemediği taksitli borcunu ödediği takdirde tahliyesine karar verilir ve taahhüt kaldı yerden devam eder. Bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi 3 ayı geçemez.

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 17 1

Borçlunun taahhütü ihlal etmesi nedeniyle tazyik hapsine mahkûm olması, zaten zor durumda olan borçluyu daha da sıkıntılı hale sokmakta borcun ödenmesini bu haliyle imkânsız duruma sokmaktadır. Ayrıca toplumun büyük bir kesimi ve birçok hukukçu tarafından bu durumun doğru olmadığı ve yeni bir yasal düzenleme getirilmesi gerektiği savunulmaktadır. Yine birçok hukukçu tarafından bu durumun Anayasanın  “Hiç kimse, sözleşmeden doğan bir yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle özgürlüğünden alıkonulamaz”  hükmüne aykırı olduğu, taahhüdün de bir sözleşme olarak kabul edilmesi gerektiği bu haliyle Anayasa’ya aykırı hareket edildiği savunulmaktadır.

Taahhüdü İhlalde Yetkili ve Görevli Mahkeme

Taahhüdü ihlalde yetkili ve görevli mahkeme icra takibinin yapıldığı yerdeki İcra Ceza Mahkemesidir.

Taahhüdü İhlalde Zamanaşımı Süresi

Taahhüdü İhlal suçu ile ilgili olarak zamanaşımı süresi İcra iflas kanununun 347. Maddesinde “Bu bapta yer alan fiillerden dolayı şikâyet hakkı fiilin öğrenildiği tarihten itibaren 1 yıl geçmekle düşer.” Şeklinde düzenlendiğinden, bu suçlarda dava zamanaşımı süresi 1 yıl olarak kabul edilmektedir. Ceza zamanaşımı süresi ise İcra İflas Kanunun 354/2 maddesi uyarınca kararın kesinleşmesinden itibaren iki yıldır.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?