Suriyeli Mültecilerin Ülke İçerisinde ki Hukuki Durumu

suriyeli

SURİYELİ MÜLTECİLERİN TÜRKİYE İÇERİSİNDE Kİ HUKUKİ DURUMU

Türkiye’ de bulunan mültecilerin durumu gerek mülteciler için gerekse de ülke için büyük problemleri beraberinde getirmektedir. Mülteciler içerisinde durumu önem arz eden özellikle Suriyeli mültecilerdir.

Zorla yerinden edilme hareketlerinden birine sebep olan savaşın , zorunlu göçe maruz bıraktığı insan sayısı milyonlar ile ifade edilmektedir. Zorla yerinden edilenlerin sayısındaki bu keskin artış  endişeleri ve problemleri de beraberinde getirmektedir.

Önüne geçilemeyen hızlı nüfus artışında bir çok mülteci ya ülkeye yasal olmayan yollardan girmekte ya da ülke içerisine meşru yollarla  girdikten sonra Yabancı ve Uluslararası Koruma Kanunu   m.54′ te düzenlen normlara aykırı davrandıklarından bahisle haklarında bir takım yaptırımlar uygulanmaktadır.  Bu yaptırımların en önemlisi ise Sınır Dışı etme kararının alınmasıdır.  Yabancı ve Uluslararası Koruma Kanunu   

Sınır dışı etme kararı alınacaklar 

MADDE 54 –

 (1) Aşağıda sayılan yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınır: 

a) 5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler

 b) Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar

 c) Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar 

ç) Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar 

d) Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar 

e) Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler

 f) İkamet izinleri iptal edilenler 

g) İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler 

ğ) Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler 

h) Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler 

ı) Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler 

i) Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, baş- vurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar

j) İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar 

(2) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler hakkında, sadece ülke güvenliği için tehlike oluşturduklarına dair ciddi emareler bulunduğunda veya kamu düzeni açısından tehlike oluşturan bir suçtan kesin hüküm giymeleri durumunda sınır dışı etme kararı alınabilir.

Yukarıda  Sınır Dışı etme kararı alınacak olan kişilerde bulunmaması gereken durumlar sıralanmıştır. Fakat yukarıda ki durumlar dan bir tanesi şahsında oluşan kişi için kanunun mutlak suretle uygulanma imkanı da bulunmamaktadır. Aşağıda hakkında sınır dışı etme kararı alınmayacak olan kişiler sıralanmıştır.

Sınır dışı etme kararı alınmayacaklar 

MADDE 55 

(1) 54 üncü madde kapsamında olsalar dahi, aşağıdaki yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınmaz: 

a) Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar

 b) Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler 

c) Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar 

ç) Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları 

d) Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları 

(2) Birinci fıkra kapsamındaki değerlendirmeler, herkes için ayrı yapılır. Bu kişilerden, belli bir adreste ikamet etmeleri, istenilen şekil ve sürelerde bildirimde bulunmaları istenebilir.

Bu kanun maddesi özellikle Suriyeli mülteciler açısından önem arz etmektedir. Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına  , işkenceye insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emarelerin bulunanlar…  şeklinde açıkça belirtilmiştir. Suriyeli mültecilerin sınır dışı edilmesi her kesim tarafından bilindiği gibi  savaşın yaygınlanmış olması , sınır dışı edildikten sonra hayatta kalma olasılığının çok düşük olması gibi durumlar Yabancı ve Uluslararası Koruma Kanunu m.54′ te belirtilen durumları bertaraf etmektedir.

Suriyeli mültecilerin Yabancı ve Uluslararası Koruma Kanunu m.54′ te belirtilen durumlardan birinin şahsında gerçekleşmesi halinde ise kanunun belirlemiş olduğu bir takım usuller uygulanmaktadır. İşbu usul sıralanacak olursa ;

Sınır dışı etmek üzere idari gözetim ve süresi

 MADDE 57

 (1) 54 üncü madde kapsamındaki yabancılar, kolluk tarafından yakalanmaları hâlinde, haklarında karar verilmek üzere derhâl valiliğe bildirilir. Bu kişilerden, sınır dışı etme kararı alınması gerektiği değerlendirilenler hakkında, sınır dışı etme kararı valilik tarafından alınır. Değerlendirme ve karar süresi kırk sekiz saati geçemez.

 (2) Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan; kaçma ve kaybolma riski bulunan, Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınır. Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancı- lar, yakalamayı yapan kolluk birimince geri gönderme merkezlerine kırk sekiz saat içinde götürülür. 

(3) Geri gönderme merkezlerindeki idari gözetim süresi altı ayı geçemez. Ancak bu süre, sınır dışı etme işlemlerinin yabancının iş birliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi nedeniyle tamamlanamaması hâlinde, en fazla altı ay daha uzatılabilir. 

(4) İdari gözetimin devamında zaruret olup olmadığı, valilik tarafından her ay düzenli olarak değerlendirilir. Gerek görüldüğünde, otuz günlük süre beklenilmez. İdari gözetimin devamında zaruret görülmeyen yabancılar için idari gözetim derhâl sonlandırılır. Bu yabancılara, belli bir adreste ikamet etme, belirlenecek şekil ve sürelerde bildirimde bulunma gibi idari yükümlülükler getirilebilir. 

(5) İdari gözetim kararı, idari gözetim süresinin uzatılması ve her ay düzenli olarak yapılan değerlendirmelerin sonuçları, gerekçesiyle birlikte yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Aynı zamanda, idari gözetim altına alınan kişi bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa, kendisi veya yasal temsilcisi kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir. 

(6) İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim kararına karşı sulh ceza hâkimine başvurabilir. Başvuru idari gözetimi durdurmaz. Dilekçenin idareye verilmesi hâlinde, dilekçe yetkili sulh ceza hâkimine derhâl ulaştırılır. Sulh ceza hâkimi incelemeyi beş gün içinde sonuçlandırır. Sulh ceza hâkiminin kararı kesindir. İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden sulh ceza hâkimine başvurabilir.

Yukarıda anlatılan durumların bir tanesinin bile şahsında gerçekleşmiş olan mültecilerin Devletler Hususi Hukuku (Mülteci Hukuku)  alanında uzman avukatlardan yardım almaları , kişi özgürlüğü ve hürriyeti açısından önem arz etmektedir. 

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?