Soybağının Reddi Davası Sonrası Manevi Tazminata Hükmedilmemesi Gerektiği

Soybağının reddi davasının açılması, Anayasal şikayet hakkının kullanılması anlamında olup, davalının kişilik haklarına saldırı oluşturmayacağından davanın reddine karar verilmiş

TÜRK MİLLETİ ADINA

                        T.C.

                GAZİANTEP

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ                                               GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO               : 2016/

KARAR NO          : 2017/

HAKİM                 :

KATİP                   :

DAVACI                :

VEKİLİ                 :

DAVALI                 :

VEKİLİ                 : Av. ALİ TÜMBAŞ – Fatih, 22030. Sk. No:2 K:3/5 , 27060 Şehitkamil/Gaziantep

DAVA                     : Tazminat (Manevi Tazminat)

DAVA TARİHİ      : 12/10/2016

KARAR TARİHİ : 20/06/2017

YAZIM TARİHİ   : 19/07/2017

Gaziantep 4.Aile Mahkemesinin 26/09/2016 tarih, karar sayılı görevsizlik dosyası mahkememize tevzi edilmekle, yukarıdaki sırasına kaydı yapılan dava dosyasınınyapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili mahkememize verdiği 12/11/2015 tarihli dava dilekçesinde özetle; müvekkili ile davalının 2005 yılında evlendiklerini, tarafların bu evliliklerinden 3 tane çocuklarının olduğunu, Gaziantep 2. Aile mahkemesini 2012/sayılı dosyası ile boşandıklarını, bu boşanma davası sürerken davalının müşterek çocukların kendisinden olmadığını beyan ederek Gaziantep 4. Aile mahkemesinde 2013/esas 2015/sayılı dosyası ile soy bağının reddi davası açtığını, yapılan adli tıp incelemesi sonucu çocukların biyolojik babalarının %99,99 oranında davalı olduğunun tespit edildiğini, hak arama özgürlüğünün anayasal bir hak olduğunu ancak bu hakkın kullanılmasını sınırsız olmayıp, keyfi biçimde ve gerekli özen gösterilmeden kullanılmaması gerektiğini, oysa davalının müvekkilinin kendisini aldatmadığını bildiği halde sırf müvekkilini toplumda küçük düşürmek için böyle bir iddiada bulunduğunu, müvekkilinin manevi olarak sarsıldığını, iddianın kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu, bu nedenle 20.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili verdiği 09/12/2015 tarihli cevap dilekçesinde özetle; davayı kabul etmediklerini, boşanma davasının cevaba cevap dilekçesinde ayrıntılı olarak belirttikleri üzere müvekkiline 2012 yılı 4. Ayında kimin aradığını bilmediğini bir telefonun geldiğini, aynı kişinin bir günsonra tekrar arayarak sen sabah evden işe çıktığında eşinin ne haltlar yediğini bilmiyorsun, mahallede yatmadığı telefoncu kalmadı vb. Sözler söylediklerini ve sadece müvekkilin eşi tarafından bilinen mahremi olan bir cümleden dolayı arayan şahsın verdiği bilgilerin doğru olduğunu düşünmeye başladığını, boşanma davası sırasında müvekkilinin 4 adet sim kartı bulduğunu ve bir tanesinin üzerinde Elazığlı Adanalı ve tanınmayan bir çok erkek ismini yazılı olduğu bir liste bulduğunu, kızı Gülnisa nın babasının sorularına cevap vermeyerek tanımadığı bir adamın annesini kendisini ve Rümeysa yı alarak pikniğe götürdüğünü, beyan etmesi üzerine bu davayı açtığını davanın haksız olduğunu beyan etmiştir.

Celp ve tetkik olunan Gaziantep 2. Aile mahkemesinin 2012/534 esas 2015/144 sayılı boşanma dava dosyasında davacı ………..in davalı ………….. aleyhine 29/06/2012 tarihinde boşanma davası açtığı, boşanma davasının çekişmeli olarak devam ettiği, delillerin toplandığı, yargılama devam ederken davalı kocanın nesep reddi davası açtığı, Gaziantep 6. Aile mahkemesinin 2013/. esas sayılı nesep reddi davasının sonucunun beklenmesine karar verildiği ve bu davanın reddinden sonra tarafların anlaşmalı boşanma konusunda anlaştıkları, tarafların 19/02/2015 tarihli oturumda mahkeme huzurunda bizzat verdikleri ifadelerinde; boşanmaya karar verilmesi ile birlikte müşterek çocukların velayetinin babaya verilmesi, tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden nafaka maddi ve manevi tazminat talep etmemeleri ve davalı kadının istemiş olduğu tüm nafaka maddi ve manevi tazminat taleplerinden tüm sonuçları ile birlikte feragat ettiği, davacıdan herhangi bir şekilde maddi ve manevi tazminat tedbir dahil nafaka menkul ve gayri menkul eşya, mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklı katılma alacağı, değer artış payı ve katkı payı alacağı taleplerinin bulunmadığına ilişkin beyanda bulunarak beyanlarını imzaları ile tasdik ettikleri ve buna göre tarafların boşanmalarına karar verildiği kararında 10/04/2015 tarihinde kesinleştiği anlaşılmıştır.

Celp ve tetkik olunan Gaziantep 6. Aile mahkemesinin 2013/. esas 2015/. sayılı kararında … . tarafından 25/03/2015 tarihinde açılan ve müşterek 3 çocuğun babasının kendisi olmadığı yolundaki iddiasının yapılan yargılama sonucunda alınan adli tıp kurumu raporu kapsamında reddine karar verildiği ret kararının da 18/02/2015 tarihinde kesinleştiği anlaşılmıştır.

Taraflara duruşma gününü bildirir davetiye tebliğ edilmiştir.

Taraflara ilişkin sosyal ekonomik durum araştırması yapılmıştır.

20.06.2017 tarihli celsede davacı vekili: davalarının kabulünü talep ederek tahkikatın bitirilmesini beyan ve imza etmiştir.

Aynı tarihli celsede davalı vekili ; davanın reddini, açılan davanın makul şüpheden kaynaklanan bir soybağının reddi davası olduğunu bu sebeple davanın esastan reddini ve tahkikatın bitirilmesini talep ve imza etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

Dava, kişilik haklarına saldırıdan kaynaklanan manevi tazminat davasıdır. Gaziantep 4.Aile Mahkemesi’nin 2015/. E. 2016/. K. sayılı görevsizlik kararı ile dosya mahkememize gelmiş olup, tarafların iddia ve savunmaları alınmış, deliller toplanmış, tanıklar dinlenmiştir

Dosya içerisinde bulunan Gaziantep 2.Aile Mahkemesi’nin 2012/. E. 2015/. K. sayılı dosyasıyla tarafların boşandıkları, müşterek çocuklar …’nın davalının velayetinde bırakıldığı, tarafların boşanmasına 2012 yılının 4.ayında kim olduğunu bilmediği bir kişi tarafından davalının birkaç kez telefonla aranarak davacı hakkında olumsuz sözler söylediği ve nihayetinde bu kişinin davalıya Gaziantep 3.Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2011/. E. 2012/. K. sayılı dosyasının numarasını vermiş olduğu, davalı tarafından bu ceza dosyasından davacının suç uydurma suçundan ceza aldığını, davacının İlyas …. adlı bir kimse ile görüştüğünü, onunla tartışma yapması neticesinde vücudunda oluşan sıyrıkları davalı eşinden gizlemek saikiyle cep telefonunun gasbedildiğini ihbar ettiğini itiraf ettiğini görmesi üzerine, davalının davacının sadakatinden şüphe duyduğundan davacı aleyhinde Gaziantep 2.Aile Mahkemesi’nin 2012/. E. sayılı dosyası ile boşanma davası açmış olduğu, boşanma davası sırasında da müşterek çocukların kendisinden olmadığı şüphesine kapılarak Gaziantep 6.Aile Mahkemesi’nin 2013/. E. 2015/. K. sayılı dosyasıyla soybağının reddi davasının davalıca açılmış olduğu, müşterek çocukların %99,99 ihtimalle biyolojik babalarının davalı olduğu tespit edilince davanın reddine karar verilmiş olduğu tespit edilmiştir. Davacının, evli iken başka bir erkekle görüşmesi ve bunu eşinden saklaması, Türk Medeni Kanunu’nun 185/2.maddesi kapsamında sadakat yükümlülüğü’ne aykırı bir davranıştır.

Tarafların evlilik döneminde problem yaşadıkları, geçinemedikleri ve uyumsuz oldukları bir durum söz konusudur. Tarafların mutlu bir evlilik yaşamamaları, taraflar arasındaki uyumsuzluk, sorunlu bir evliliklerinin olması, davalıya gelen telefonların ilk önce dikkate alınmayıp, daha sonra ceza dosyasının numarasının verilmiş olması ve davalı tarafından davacının başka bir erkekle görüştüğünün ve bunun kendisinden gizlendiğinin davalı üzerinde bıraktığı yoğun psikolojik etkinin neticesinde müşterek çocukların kendisinden olup olmadığı hususunda davalıyı şüpheye sevk etmiş olduğu, bu yoğun şüphe neticesinde, dosyadaki, deliller ve açılan boşanma davası dikkate alındığında; davalı tarafça soybağının reddi davasının açılması, Anayasal şikayet hakkının kullanılması anlamında olup, davalının kişilik haklarına saldırı oluşturmayacağından davanın reddine karar verilmiş olup, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:

1-Açılan davanın REDDİNE,

2- Peşin alınan 341,55 TL harçan alınması gereken 31,40 TL harcın mahsubu ile FAZLA ALINAN 310,15 TL harcın karar kesinleştiğinde talep halinde yatırana iadesine,

3- Yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,

4- Davalı kendini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihindeki AAÜT gereğince hesaplanan 2.400,00 TL nisbi vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

5- Artan gider avansının karar kesinleştiğinde yatırana iadesine,

Dair verilen karar tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yolu açık olmak üzere verilen karar davacı vekilinin, davalı vekilinin ve davalının yüzüne karşı, davacının yokluğunda açıkça okunup usulen anlatıldı. 20/06/2017

Hakim . e-imzalıdır


Avukatlarımızca Hazırlanan Makalelerimiz


  ✅ Gaziantep aile hukuku✅ Gaziantep velayet avukatı
  ✅ Gaziantep boşanma avukatı✅ Gaziantep en kısa sürede boşanma
  ✅ Gaziantep anlaşmalı boşanma avukatı✅ Gaziantep aile mahkemesi
  ✅ Gaziantep çekişmeli boşanma avukatı✅ Gaziantep online danışman

  Gaziantep Adliyesi İletişim Bilgileri
  ( 0342 ) 321 36 36
  Gaziantep Adalet Sarayı Ana Hizmet Binası : Zeytinli Mah. Turgut Özal Bulv. No:1/1 27500

  GAZİANTEP AĞIR CEZA MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1. AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2253
  KALEM2254
  GAZİANTEP 2 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2259
  KALEM2260
  GAZİANTEP 3.AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2265
  KALEM2267
  GAZİANTEP 3.AĞIR CEZA MAH. 2.KLMMÜDÜR 2232
  KALEM2232
  GAZİANTEP 4 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2273
  KALEM2274
  GAZİANTEP 5 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2814
  KALEM2815
  GAZİANTEP 5 AĞIR CEZA MAH. 2. KLMMÜDÜR 2751
  KALEM2752
  GAZİANTEP 6 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2804
  KALEM2805
  GAZİANTEP 7 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 6032
  KALEM6072
  GAZİANTEP 8 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 6425
  KALEM6438
  GAZİANTEP 9 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 6081
  KALEM6082
  GAZİANTEP 10 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2397
  KALEM2396
  GAZİANTEP 11 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2544
  KALEM2547
  GAZİANTEP 12 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2344
  KALEM2181
  GAZİANTEP ÇOCUK AĞIR CEZA MAH.
  GAZİANTEP ÇOCUK AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 3232
  KALEM2387
  GAZİANTEP ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2666
  KALEM2667
  GAZİANTEP 2 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2672
  KALEM2671
  GAZİANTEP 3 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2661
  KALEM2662
  GAZİANTEP 4 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2451
  KALEM2452
  GAZİANTEP 5 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2456
  KALEM2457
  GAZİANTEP 6 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2528
  KALEM2527
  GAZİANTEP 7 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2462
  KALEM2462
  GAZİANTEP 8 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2282
  KALEM2282
  GAZİANTEP 9 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2236
  KALEM2237
  GAZİANTEP 10 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2291
  KALEM2293
  GAZİANTEP 11 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2296
  KALEM2297
  GAZİANTEP 12 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2301
  KALEM2302
  GAZİANTEP 13 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2311
  KALEM2312
  GAZİANTEP 14 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2317
  KALEM2317
  GAZİANTEP 14 ASLİYE CEZA MAH. 2 KLMMÜDÜR 2306
  KALEM2307
  GAZİANTEP 15 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2320
  KALEM2322
  GAZİANTEP 16 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2326
  KALEM2327
  GAZİANTEP 17 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2331
  KALEM2221
  GAZİANTEP 18 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2338
  KALEM2337
  GAZİANTEP 19 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2141
  KALEM2343
  GAZİANTEP 20 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2346
  KALEM2347
  GAZİANTEP 21 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2631
  KALEM2634
  GAZİANTEP 22 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR 2651
  KALEM2654
  GAZİANTEP 23 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2641
  KALEM2642
  GAZİANTEP 24 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2646
  KALEM2647
  GAZİANTEP 25 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 3112
  KALEM3112
  GAZİANTEP 26 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 3122
  KALEM3121
  GAZİANTEP 27 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2351
  KALEM2353
  GAZİANTEP 28 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2358
  KALEM2357
  GAZİANTEP 29 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2380
  KALEM2362
  GAZİANTEP 30 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2367
  KALEM2367
  GAZİANTEP 31 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2780
  KALEM2780
  GAZİANTEP 32 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2785
  KALEM2785
  GAZİANTEP SULH CEZA HAKİMLİĞİ
  GAZİANTEP 1 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2552
  KALEM2552
  GAZİANTEP 2 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2425
  KALEM2425
  GAZİANTEP 3 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2192
  KALEM2192
  GAZİANTEP 4 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2198
  KALEM2199
  GAZİANTEP 5 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2372
  KALEM2372
  GAZİANTEP 6 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2214
  KALEM2214
  GAZİANTEP AİLE MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4128
  KALEM4123
  GAZİANTEP 2 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4126
  KALEM4117
  GAZİANTEP 3 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4111
  KALEM4114
  GAZİANTEP 4 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4107
  KALEM4106
  GAZİANTEP 5 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4095
  KALEM4097
  GAZİANTEP 6 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4086
  KALEM4092
  GAZİANTEP 7 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4078
  KALEM4080
  GAZİANTEP 8 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4077
  KALEM4073
  GAZİANTEP 9 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4518
  KALEM4524
  GAZİANTEP 10 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4515
  KALEM4512
  GAZİANTEP ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4312
  KALEM4313
  GAZİANTEP 2 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4297
  KALEM4303
  GAZİANTEP 3 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4294
  KALEM4291
  GAZİANTEP 4 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4284
  KALEM4283
  GAZİANTEP 5 ASLİYE HUKUK MAHMÜDÜR 4280
  KALEM4277
  GAZİANTEP 6 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4266
  KALEM4264
  GAZİANTEP 7 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4262
  KALEM4258
  GAZİANTEP 8 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4252
  KALEM4257
  GAZİANTEP 9 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4383
  KALEM4382
  GAZİANTEP 10 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4373
  KALEM4377
  GAZİANTEP 11 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4366
  KALEM4367
  GAZİANTEP 12 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4506
  KALEM4506
  GAZİANTEP 13 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4388
  KALEM4388
  GAZİANTEP 14 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4284
  KALEM4327
  GAZİANTEP SULH HUKUK MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4215
  KALEM4224
  GAZİANTEP 2 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4207
  KALEM4211
  GAZİANTEP 3 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4200
  KALEM4201
  GAZİANTEP 4 SULH HUKUK MAH. MÜDÜR 4197
  KALEM4198
  GAZİANTEP 5 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4186
  KALEM4190
  GAZİANTEP 6 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4162
  KALEM4162
  GAZİANTEP 7 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4238
  KALEM4238
  GAZİANTEP İCRA MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 İCRA MAH.MÜDÜR 4369
  KALEM4365
  GAZİANTEP 2 İCRA MAH.MÜDÜR 4355
  KALEM4360
  GAZİANTEP 3 İCRA MAH.MÜDÜR 4353
  KALEM4346
  GAZİANTEP 4 İCRA MAH.MÜDÜR 4342
  KALEM4343
  GAZİANTEP 5 İCRA MAH.MÜDÜR 4332
  KALEM4337
  GAZİANTEP ÇOCUK MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 ÇOCUK MAH.MÜDÜR 2444
  KALEM2445
  GAZİANTEP 2 ÇOCUK MAH.MÜDÜR 2447
  KALEM2448
  GAZİANTEP 3 ÇOCUK MAH.MÜDÜR 2152
  KALEM2153
  GAZİANTEP TİCARET MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 TİCARET MAH.MÜDÜR 4563
  KALEM4567
  GAZİANTEP 2 TİCARET MAH.MÜDÜR 4554
  KALEM4547
  GAZİANTEP 3 TİCARET MAH.MÜDÜR 4531
  KALEM4528
  GAZİANTEP TÜKETİCİ MAHKEMESİ
  GAZİANTEP 1 TÜKETİCİ MAH.MÜDÜR 4176
  KALEM4179
  GAZİANTEP 2 TÜKETİCİ MAH.MÜDÜR 4170
  KALEM4171
  GAZİANTEP İŞ MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4040
  KALEM4041
  GAZİANTEP 2 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4027
  KALEM4034
  GAZİANTEP 3 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4004
  KALEM4695
  GAZİANTEP 4 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4019
  KALEM4020
  GAZİANTEP 5 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4007
  KALEM4005
  GAZİANTEP 6 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4696
  KALEM4002
  GAZİANTEP 7 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4000
  KALEM4688
  GAZİANTEP 8 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4054
  KALEM4054
  GAZİANTEP 9 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4686
  KALEM4686
  GAZİANTEP KADASTRO MAHKEMESİ
  GAZİANTEP KADASTRO MAHKEMESİMÜDÜR 4875
  KALEM4876
  GAZİANTEP ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
  GAZİANTEP ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞIMÜDÜR 2174
  KALEM2175
  GAZİANTEP ARABULUCULUK MERKEZİ
  GAZİANTEP ARABULUCULUK MERKEZİMÜDÜR 4655
  KALEM4653
  GAZİANTEP ADLİYE VEZNESİ
  GAZİANTEP ADLİYE VEZNESİMÜDÜR 4434
  KALEM4434
  GAZİANTEP BAKANLIK MUHABERE
  GAZİANTEP BAKANLIK MUHABEREMÜDÜR 2625
  KALEM2627
  GAZİANTEP MUHABERE GELEN GİDEN EVRAK
  GAZİANTEP MUHABERE GELEN GİDEN EVRAKMÜDÜR 2103
  KALEM2103
  GAZİANTEP TALİMAT BÜROSU
  GAZİANTEP TALİMAT BÜROSUMÜDÜR 2846
  KALEM2846
  GAZİANTEP TAKİPSİZ BÜROSU
  GAZİANTEP TAKİPSİZ BÜROSUMÜDÜR 2430
  KALEM2430
  GAZİANTEP UZLAŞTIRMA BÜROSU
  GAZİANTEP UZLAŞTIRMA BÜROSUMÜDÜR 2286
  KALEM2287
  GAZİANTEP KAMU – MARKA – BASIN CİNSEL SUÇLAR BÜROSU
  GAZİANTEP KAMU – MARKA – BASIN CİNSEL SUÇLAR BÜROSUMÜDÜR 3064
  KALEM2847
  GAZİANTEP ÇOCUK SAVCILIĞI MURACAT KALEMİ
  GAZİANTEP ÇOCUK SAVCILIĞI MURACAT KALEMİMÜDÜR 2510
  KALEM2511
  GAZİANTEP ÇOCUK SORUŞTURMA BÜRO
  GAZİANTEP ÇOCUK SORUŞTURMA BÜROMÜDÜR 2505
  KALEM2507
  GAZİANTEP ESAS BÜROSU
  GAZİANTEP ESAS BÜROSUMÜDÜR 2491
  KALEM2492
  GAZİANTEP AİLE İÇİ SORUŞTURMA BÜROSU
  GAZİANTEP AİLE İÇİ SORUŞTURMA BÜROSUMÜDÜR 2409
  KALEM2409
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 1
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 1MÜDÜR 2580
  KALEM2581
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 2
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 2MÜDÜR 2582
  KALEM2582
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 3
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 3MÜDÜR 2044
  KALEM2044
  GAZİANTEP CEZAEVİ SAVCILIK KALEMİ
  GAZİANTEP CEZAEVİ SAVCILIK KALEMİMÜDÜR 2433
  KALEM2433
  GAZİANTEP DAİMİ ARAMA BÜROSU
  GAZİANTEP DAİMİ ARAMA BÜROSUMÜDÜR 2111
  KALEM2110
  GAZİANTEP SERİ MUHAKEME
  GAZİANTEP SERİ MUHAKEMEMÜDÜR 2092
  KALEM2092
  GAZİANTEP SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇLAR BÜROSU
  GAZİANTEP SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇLAR BÜROSUMÜDÜR 3061
  KALEM3061
  GAZİANTEP HIRSIZLIK VE YAĞMA BÜROSU
  GAZİANTEP HIRSIZLIK VE YAĞMA BÜROSUMÜDÜR 2502
  KALEM2502
  GAZİANTEP UYUŞTURUCU TİCARET
  GAZİANTEP UYUŞTURUCU TİCARETMÜDÜR 2119
  KALEM2113
  GAZİANTEP DAVA AÇILMASININ ERTELENMESİ BÜROSU
  GAZİANTEP DAVA AÇILMASININ ERTELENMESİ BÜROSUMÜDÜR 2117
  KALEM2117
  GAZİANTEP İNFAZ HAKİMLİĞİ
  GAZİANTEP 1 İNFAZ HAKİMLİĞİMÜDÜR 2187
  KALEM2136
  GAZİANTEP 2 İNFAZ HAKİMLİĞİMÜDÜR 2141
  KALEM2141
  GAZİANTEP 3 İNFAZ HAKİMLİĞİMÜDÜR 3501
  KALEM3501
  GAZİANTEP İLAMAT-  İNFAZ 
  GAZİANTEP İLAMAT-  İNFAZ MÜDÜR 3131
  KALEM3133
  GAZİANTEP YAKALAMA BÜRO
  GAZİANTEP YAKALAMA BÜROMÜDÜR 2684
  KALEM2684
  GAZİANTEP HUKUK TEVZİ BÜROSU
  GAZİANTEP HUKUK TEVZİ BÜROSUMÜDÜR 4426
  KALEM4441
  GAZİANTEP TARAMA MÜRACAT TEVZİ BÜROSU
  GAZİANTEP TARAMA MÜRACAT TEVZİ BÜROSUMÜDÜR 2125
  KALEM2126
  GAZİANTEP GENEL SORUŞTURMA
  GAZİANTEP GENEL SORUŞTURMAMÜDÜR 3040
  KALEM3041
  GAZİANTEP ADLİ DESTEK VEMAĞDUR HİZMETLERİ 
  GAZİANTEP ADLİ DESTEK VEMAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜR 4657
  KALEM4657
  GAZİANTEP Ş.KAMİL İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ
  GAZİANTEP Ş.KAMİL İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜR 4725
  KALEM4723
  GAZİANTEP Ş.BEY İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ
  GAZİANTEP Ş.BEY İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜR 4169
  KALEM4167
  GAZİANTEP 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
  GAZİANTEP 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜR 4452
  KALEM4452
  GAZİANTEP ADLİ SİCİL ŞEFLİĞİ
  GAZİANTEP ADLİ SİCİL ŞEFLİĞİMÜDÜR 2095
  KALEM2096
  GAZİANTEP ADLİ EMANET MÜDÜRLÜĞÜ
  GAZİANTEP ADLİ EMANET MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜR 2575
  KALEM2575
  Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

  Yorum bırakın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Call Now

  Scroll to Top
  WhatsApp
  Avukata Soru Sor
  Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?