Sosyal medya üzerinden de ayıp ihbarı yapılabilir

tuketici avukati

1.)Eser sözleşmesi ve eserdeki ayıplarla ilgili ayrı bir düzenleme bulunmadığından 6502 Sayılı Kanun’un ilgili maddelerinin eser sözleşmesinden doğan ihtilaflarda uygulanması mümkün değildir. Hal böyle olunca 6502 Sayılı Kanun’un 83. maddesi hükmü karşısında eser sözlemesi ile ilgili tüketici işlemleri ve uyuşmazlıklarında 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 470 vd. maddelerinde yer alan eser sözleşmesine dair hükümlerin uygulanması gerekecektir.

2.) Davacı, davasında ayıbın gizli olduğunu ve ortaya çıkması üzerine telefon, facebook ve noter ihtarnamesi ile ihbarda bulunduğunu ileri sürmektedir. Ayıp ihbarının yapılması hukuki işlem değil maddi vakıa olduğundan her türlü delille kanıtlanması mümkündür.

T.C.

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/2080

K. 2017/1864

T. 2.5.2017

6502/m.3, 73, 83

6098/m.474/I, 475, 477/ son

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup ayıplı mobilyaların davalı yüklenici tarafından iade alınarak ödenen bedelin iadesi istemine ilişikindir. Mahkemece davanın reddine dair verilen karar, davacı vekilince temyiz edilmiştir.

28.11.2013 tarihli resmi gazetede yayımlanıp 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 3.maddesi ( k ) bendinde ifade edilen ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek ve tüzel kişi tüketicilerin taraf olduğu eser sözleşmeleri aynı maddenin ( l ) bendinde tüketici işlemi olarak sayılmış ve kabul edilmiştir. Aynı Kanun’un 73/1 maddesine göre tüketicinin taraf olduğu eser sözleşmesi niteliğindeki tüketici işlemlerinden doğan davalarda da tüketici mahkemeleri görevlidir. 6502 Sayılı T.K.H.K’nın 83. maddesinde bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlerin uygulanacağı kabul edilmiştir. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’da tüketicinin taraf olduğu eser sözleşmesinden değer uyuşmazlıklarla ilgili ayrı bir düzenleme bulunmamaktadır. Üçüncü kısımda yer alan ayıplı mal ve hizmetlerle ilgili düzenlemeler satım ve hizmet sözleşmelerindeki ayıplarla ilgilidir. Eser sözleşmesi ve eserdeki ayıplarla ilgili ayrı bir düzenleme bulunmadığından 6502 Sayılı Kanun’un ilgili maddelerinin eser sözleşmesinden doğan ihtilaflarda uygulanması mümkün değildir. Hal böyle olunca 6502 Sayılı Kanun’un 83. maddesi hükmü karşısında eser sözlemesi ile ilgili tüketici işlemleri ve uyuşmazlıklarında 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 470 vd. maddelerinde yer alan eser sözleşmesine dair hükümlerin uygulanması gerekecektir.

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 474/I fıkrası uyarınca açık ayıplarda iş sahibi, eserin tesliminden sonra, işlerin olağan akışını göre imkan bulur bulmaz eseri gözden geçirmek ve ayıpları varsa bunu uygun bir süre içinde yükleniciye bildirmek zorundadır. Yine aynı Kanun’un 477/ son maddesinde; eserdeki ayıbın sonradan ortaya çıkması halinde iş sahibinin gecikmeksizin durumu yükleniciye bildirmek zorunda olduğu, bildirmezse eseri kabul etmiş sayılacağı şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Davacı, davasında ayıbın gizli olduğunu ve ortaya çıkması üzerine telefon, facebook ve noter ihtarnamesi ile ihbarda bulunduğunu ileri sürmektedir. Ayıp ihbarının yapılması hukuki işlem değil maddi vakıa olduğundan her türlü delille kanıtlanması mümkündür.

Bu durumda mahkemece, ayıplı olduğu iddia edilen ve davacı iş sahibi elinde olduğu anlaşılan dava ve sözleşme konusu masa, sandalye, koltuk takımı, sehpa, yemek takımı, konsol, konsol aynası, gümüşlük üzerinde konusunda uzman teknik bilirkişi marifetiyle keşif yapılıp ayıplı olup olmadıkları, ayıbın gizli veya açık ayıp şeklindeki niteliği ve ayıplı ise ayıpların ağırlığına göre TBK’nın 475. maddesindeki seçimlik haklar yönünden, eserin reddini ve sözleşmeden dönmeyi bedelde tenzili ya da onarımı gerektirecek nitelikte olup olmadığı ile tenzili gereken miktar veya onarım bedeli konusunda gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp, davacının sunduğu ayıp ihbarının yapıldığına dair deliller, davalının cevap dilekçesindeki beyanlarıyla birlikte değerlendirilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, bu hususlar gözden kaçırılarak eksik inceleme ve yanlış değerlendirme ile davanın reddi doğru olmamış, kararın bozulması uygun görülmüştür.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine, 02.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?