SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILMA – HİZMET TESPİTİ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş

“Sigortasız Çalıştırılma ve Hizmet Tespiti” konusu, iş hukuku ve ilişki ilişkileri alanında oldukça önemli bir tercihtir. Bu, sigortasız çalıştırma ve hizmet kapsamı kavramlarını ayrıntılı bir şekilde ele alacak, bu konunun çalışanları, işverenler ve devlet kapsamı ayrıntılarını açıklayacak ve hizmet ayrıntıları sürecini anlatacağız.

Sigortasız Çalıştırılma Nedir?

Sigortasız çalıştırılma, bir işverenin çalışanlarının sosyal güvence kapsamına alınmadan işe başlatılması veya mevcut bir çalışanın sigorta primlerini ödemeden çalıştırılması durumudur. Sosyal güvence, çalışma sağlık hizmetleri, işsizlik sigortası, emeklilik gibi bir dizi hakkı sunar ve işçinin işveren tarafından kayıt edilmesi ve primlerinin düzenli olarak talep edilmesi gerekmektedir.

Sigortasız Çalıştırmanın Sonuçları

Sigortasız çalışma, hem işçi hem de işveren açısından ciddi ölümler doğabilir:

 1. İşçi Açısından Sonuçlar:
  • Sağlık Hizmetlerinden Mahrumiyet: Sigortasız çalışanlar, kamu sağlık hizmetlerinden fayda zarar edebilirler ve sağlık giderlerini kendi cebinden karşılamak zorunda olabilirler.
  • Emeklilikte Sorunlar: Prim ödenmediği için emeklilik hakkı sınırlandırılabilir.
  • İşsizlik Güvencesi Eksikliği: İşsiz kalanlarda işsizlik sigortalarından yararlanamazlar.
 2. İşveren Açısından Sonuçlar:
  • Yasal Cezalar: Sigorta primlerinin ödenmemesi, işverene yasal yaptırımlar yapılabilir. Cezalar ve faizler ödemeyi gerektirebilir.
  • İşçi Davaları: Sigortasız çalıştırılan işçiler, işverene karşı dava açabilir ve tazminat talebinde bulunabilir.

Hizmet Tespiti Nedir?

Hizmet kaydı, korumaz çalıştırılan bir işçinin emeğinin süresinin ve resmi olarak belirlenmesi işlemidir. Bu işlem, iş mahkemeleri veya sosyal güvenlik idareleri tarafından gerçekleştirilir. Hizmet değişimi süreci şu adımlardan oluşabilir:

 1. İhbar: İşçi, kuruma başvuruyla ilgili iddiada bulunarak, sigortasız çalıştırıldı.
 2. İnceleme: Sosyal güvenlik kurumu veya işçinin emeğini süreyi ve işverenin sigorta primlerini ödemediğini belirlemek için gerekli incelemeyi yapıyor.
 3. Hak Mahkemeleri: İşçi ve işveren, anlaşmazlık durumunda iş mahkemelerine başvurabilir.
 4. Hizmet Belgesi: İnceleme sonuçları işçinin hizmet belgesinin hizmetleri ve uğraşı süre resmi olarak kaydedilir.
 5. Cezalar ve ödemeler: İşveren, sigorta primlerini ödeme ve gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür. Ayrıca yasal cezaları ödemek zorundadır.

Sonuç

Sigortasız çalıştırılma, hem işçi hem de işveren için ciddi sonuçlar doğurabilen bir iş hukukudur. Hizmet süreci süreci, bu türdeki ihlallerin tespit edilmesi ve bakımlarına yardımcı olan, değişimleri koruma amacına hizmet eder. İşverenler, işçileri sigorta kapsamına almak ve primleri düzenli olarak ücretle ödemekteler. Bu nedenle işçi-işverenlerin yasal düzenlemelerine ve sosyal güvenlik kurallarına uyulması önemlidir.

iş kazası gaziantep işçi avukatı
iş kazası gaziantep işçi avukatı

YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu

2011/10-223 E.N , 2011/369 K.N.

İlgili Kavramlar

HİZMET TESPİTİ

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki “hizmet tespiti” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;İstanbul 4.İş Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 24.10.2007 gün ve 2006/154-2007/735 sayılı kararın incelenmesi davalılardan M…. E…. Bakanlığı ve S….. G…. K….. Başkanlığı vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin 10.5.2010 gün ve 2010/ 2458-6793 sayılı ilamı ile,

(…Davacının 13.09.2005-28.03.2006 tarihleri arasında K…………. Lisesi işyerinde çalıştığı ve çalışmalarının Kuruma bildirildiği, prim tahakkuk cetveli, davacı imzalı adı geçen işyerinden verilen işe giriş bildirgesi ile davalı Kurum memurlarınca tutulan 05.01.2006 tarihli işyeri durum tespit tutanağı içeriğinden anlaşılmaktadır.

Yoklama memurlarınca tutulan sözkonusu tutanakta davacının K……….. işyerinde 13.09.2005 tarihinde çalışmaya başladığına ilişkin tespitin davacı tarafından da imzalandığı, yazılı delil niteliğindeki bu belgenin aksinin ancak eş değerdeki belgelerle ispatlanması gerektiği, Mahkemece, dosyadaki yazılı belgeler karşısında aksi ispatlanamadığından istemin reddine karar vermek gerekirken açıklanan maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davalılar avukatlarının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır…)

gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davalılardan S.. ve M… vekilleri

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken,önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ: Davalılar S… ve M… vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile,direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı H.U.M.K.nun 429. Maddesi gereğince BOZULMASINA, 1.6.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?