Sağlık Sorunları Sebebi ile İş Akdinin Feshi

T.C.Yargıtay

7. Hukuk Dairesi

Esas No:2015/42521

Karar No:2016/3891

K. Tarihi: 

Mahkemesi:Asliye Hukuk Mahkemesi

(İş Mahkemesi Sıfatıyla)

Dava Türü: İşe iade

YARGITAY İLAMI

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

İş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli neden olmadan feshedildiğini belirten davacı işçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı işveren vekili, davacının sağlık kurulu raporu sunması üzerine iş yeri hekimi tarafından davacının sağlık durumunun işyerinde çalışmasına uygun olmadığı şeklinde görüş bildirilmesi üzerine davacıya uygun başka herhangi bir pozisyon bulunamadığından bahisle iş sözleşmesinin feshedildiğini savunarak davanın reddini istemiştir. 

Mahkemece, ” …4857 sayılı Yasanın 19.maddesinde belirtilen fesih sebebinin açık ve kesin şekilde belirtme zorunluluğun kanunun amir hükmü olduğu, bu hükümde belirtilen usule uyulmadan yapılan fesihlerin geçersiz olacağı, işe iade davalarının en kısa sürede sonuçlandırılması gerektiği de gözönünde bulunulduğunda davalı vekilinin rapor alması talebinin dava sürecini uzatacağı anlaşıldığından davalı vekilinin talebinin reddine karar verilerek bu nedenle aynı Kanununu 21.maddesi gereğince geçerli sebep gösterilmediği…” gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. 

ali tumbas banner makale avukat 5 1

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi işverene, işçinin davranışlarından ve yeterliliğinden kaynaklanan nedenlerle iş sözleşmesini feshetme yetkisi vermiştir. İşçinin davranışlarından kaynaklanan fesihte takip edilen amaç, işçinin daha önce işlediği iş sözleşmesine aykırı davranışları cezalandırmak veya yaptırıma bağlamak değil; onun sözleşmesel yükümlülükleri ihlale devam etmesi, tekrarlaması rizikosundan kaçınmaktır. İşçinin davranışları nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için, işçinin iş sözleşmesine aykırı, sözleşmeyi ihlal eden bir davranışının varlığı gerekir. İşçinin kusurlu davranışı ile sözleşmeye aykırı davranmış ve bunun sonucunda iş ilişkisi olumsuz bir şekilde etkilenmişse işçinin davranışından kaynaklanan geçerli bir fesih söz konusu olur.

Buna karşılık, işçinin kusur ve ihmaline dayanmayan sözleşmeye aykırı davranışlarından dolayı işçiye bir sorumluluk yüklenemeyeceğinden işçinin davranışlarından kaynaklanan geçerli fesih nedeninden de bahsedilemez. 

İşçinin davranışlarından ve yeterliliğinden kaynaklanan nedenler, aynı yasanın 25. maddesinde belirtilen nedenler yanında, bu nitelikte olmamakla birlikte, iş yerlerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen nedenlerdir. İşçinin davranışlarından veya yetersizliğinden kaynaklanan nedenlerde, iş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli nedenlere dayandığını kabul etmek gerekecektir.

İşçinin davranışlarından kaynaklanan fesih sebebi, işçinin kusurlu bir davranışını şart koşar. 

Somut olayda davacının iş akti, sağlık sorunları nedeniyle 4857 sayılı Yasanın 25/1 kapsamında feshedildiği anlaşılmıştır.

Davacıya ait sağlık kurulu raporunun, iş yeri hekimi tarafından incelenip rapora göre iş yerinde çalıştırılması uygun değildir şeklinde tespitte bulunulması üzerine fesih yoluna gidildiği anlaşılan olayda; iş yerinde keşif yapılarak keşif heyetine davacının çalıştığı iş yerinin iştigal konusunda uzman bilirkişi ile uzman bir doktor da alınarak rahatsızlığının iş yerinde çalışmasına engel olup olmadığı, rahatsızlığının iyileşebilir nitelikte olup olmadığı belirlenip özellikle sağlık sorununun tespitine rağmen iş yeri hekimince raporun görülmesine kadar geçen sürede davacının iş yerinde çalışmasını sürdürdüğü de dikkate alınarak fesih tarihine kadar çalışmasını sürdürme koşulları gözetilerek iş yerinde görevlendirilebileceği başka görev/unvan bulunup bulunmadığı araştırılarak feshin son çare olarak uygulanıp uygulanmadığı tereddütsüz belirlenip sonucuna göre tüm deliller bir arada değerlendirilerek hüküm kurulması gerekirken eksik inceleme ve araştırma ile davanın kabulü hatalı olmuştur. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 22.02.2016 gününde oy birliği ile KESİN olarak karar verildi. 

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?