Özel Üniversitelerde, yaz okullarında alınan Ücretler gaziantep avukat

YÖK, Özel Üniversitelerde, yaz okullarında alınan dersler için ekstradan ücret alınamayacağına karar verdi

Haliç Üniversitesi’ne 2005’te kaydını yaptıran G.A. bu okuldan 2010’da mezun oldu. G.A okula olan ödemesini düzenli bir şekilde yaptı. Ancak bazı derslerde başarılı olmayan G.A. altta kalan derslerini yaz okulunda vermek istedi. Ancak yaz okulu için de her ders başına ayrı bir ücret alındı. G.A. bu dersler için de ekstra ücret verdi derslerden geçti. 

YAZ OKULU İÇİN FAZLADAN ÖDEME 

Ancak, yaz okulu için verdiği paranın geri iadesi için arayışa girdi. Dosya İstanbul 4. Tüketici Mahkemesi’ne gitti. G.A. mahkemeye sunduğu evraklarla, okula toplamda 50.252 lira ödediğini belgeledi. G.A., kendisinden yaz okulu için alınan 13.530 liranın fazladan alındığını savundu. 

BİLİRKİŞİ HAKLI BULDU 

Mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdi. Prof. Dr. Hanefi Ayboğa’nın hazırladığı bilirkişi raporu 28 Kasım 2011’de mahkemeye sunuldu.  Raporda, okula yaz okulu dersleri için fazladan verilen paranın 7.472 lira olduğu belirlendi. Okulun bu parayı geri ödemesi gerektiği kaydedildi. Üniversitenin avukatları ise, mahkemenin dava hakkında görevsizlik kararı vermesi gerektiğini, dava konusunun idari yargı alanına girdiğini savundu. 

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEYE GİRER

 Mahkeme yaptığı yargılama sonrası kararını geçtiğimiz yıl 4 Ekim’de verdi. Buna göre, üniversitenin yaz okulu dersleri için aldığı 7.472 liranın sebepsiz zenginleşmeye neden olduğu, söz konusu paranın  yasal faizi ile ödenmesini hükmetti. Ayrıca, dosya masraflarını da üniversitenin üzerine bırakıldı. 

YARGITAY KARARI ONADI

 Davayı kaybeden üniversitenin avukatları kararı temyize götürdü. Davaya bakan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı onadı. Karar düzeltme başvurusu da olmayınca karar kesinleşti. Yargıtay’ın emsal nitelikteki kararı, sayıları 200 bini aşkın olarak hesaplanan özel üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiriyor.

YÖK KARARI VAR 

Davada mahkemeye delil olarak sunulan belgelerden biri de Yükseköğretim Kurulu’nun  (YÖK) genel kurul kararı. 15 Eylül 2008 tarihli karara göre, YÖK, özel üniversitelerde, yaz okullarında alınan dersler için ekstradan ücret alınamayacağına karar verdi  Geçtiğimiz günlerde özellikle de basın ve medyada sıkça duyduğumuz “Özel Üniversiteleri Şoke Edecek Karar” başlıklı ve özel üniversitelerde yaz okulunda para alınmasına ilişkin lanse edilen haberlere konu olayı ve Yerel Mahkeme ile Yargıtay kararını siz değerli ziyaretçilerimizle paylaşıyoruz. 

Is Hukuku Gaziantep Avukat Ali Tumbas 7 1

T.C. YARGITAY

3.Hukuk Dairesi

Esas: 2013/6535

Karar: 2013/9400

Karar Tarihi: 06.06.2013 

KONU: ALACAK DAVASI – DAVACIDAN EĞİTİM ÜCRETİ DIŞINDA FAZLADAN HAKSIZ YERE TAHSİLAT YAPILDIĞI – HAKSIZ YERE DAVACIDAN TAHSİL EDİLEN MİKTARIN DAVALI ÜNİVERSİTE YÖNÜNDEN SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME TEŞKİL EDECEĞİ – ALACAĞIN TAHSİLİ GEREĞİ 

ÖZET: Somut uyuşmazlıkta, 2005 – 2008 yılları ile 2009 güz yarıyılı döneminde eğitim ücreti toplamı ….. TL olduğu halde davacının davalı Üniversiteye toplam …… TL ödediği, bu kapsamda davalı üniversitenin …… TL’yi davacıdan haksız yere tahsil ettiği anlaşılmaktadır. Haksız yere davacıdan tahsil edilen ….. TL davalı üniversite yönünden sebepsiz zenginleşme teşkil eder ve sebepsiz zenginleşilen tutarın davacıya iadesi gerekir. Toplanan kanıtlara göre davanın kısmen kabulü ile …… TL alacağın dava tarihinden itibaren değişken yasal faiz oranı uygulanmak sureti ile hesaplanacak işlemiş faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacının fazlaya yönelik isteminin reddine, karar vermek gerekmiştir. (2547 S. K. m. 10, Ek m. 10) 

Dava: Taraflar arasında görülen alacak davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. 

Karar: Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: 

Sonuç: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 06.06.2013 günü oybirliğiyle karar verildi.

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 37 1

NOT: KONUNUN ÖNEMİ GEREĞİ YEREL MAHKEME İLAMINI AŞAĞIDA YAYIMLIYORUZ.

T.C.

İSTANBUL

4. TÜKETİCİ MAHKEMESİ ESAS NO: 2009/172

KARAR NO: 2012/868 

Mahkememizde görülmekte bulunan Alacak davasının yapılan açık yargılamasının sonunda, 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili 25.03.2009 tarihli dilekçesi ile, davacının davalı üniversitede öğrenci olduğunu, yıllık eğitim ücretini ödediği halde davacının başarısız olduğu dersler için yeniden ücret ödemek zorunda kaldığını, davalı üniversitenin bu uygulamasına yönelik olarak başvuru üzerine TC. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 15/09/2009 tarihli kararı ile eğitim öğretim yılı için alınan ücret dışında öğrencilerden başarısız ders ve alt sınıf ders ücretlerinin yeniden alınmasının uygun olmadığını belirtildiğini, bu kapsamda davacıdan 13.530,00 TL fazladan tahsilat yapıldığını belirterek 13.530,00 TL’nin tahsil edildiği tarihlerden itibaren işleyecek faiziyle birlikte davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı vekili 04.03.2010 havale tarihli cevap dilekçesini tekrarlayarak özetle; uyuşmazlığın TC. Haliç Üniversitesi’nin idari tasarrufuna yönelik olduğunu, bu nedenle idari yargının görevli olduğunu, davanın görev yönünden reddi gerektiğini, davacının taleplerini 16.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren TC. Haliç Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim ve öğretim sınav yönetmeliği hükümleri karşısında haksız ve dayanaksız olduğunu, ayrıca 2541 sayılı yasa ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları yönetmelik hükümleri gereği vakıf Üniversitelerinde eğitim, öğretim ücretlerini belirleme ve uygulama yetkisinin doğrudan üniversite mütevelli heyetinde olduğunu, belirterek dayanaksız olan davanın reddini istemiştir.

Haliç Üniversitesi Rektörlüğü’nün 23.12.2010 ve 24.12.2010 tarihli yazılarında davacının 06.09.2005 tarihinde üniversiteye kayıt yaptırdığı 12.07.2010 tarihinde mezun olduğu belirtilerek eğitim – öğretim aldığı yıllarda ödediği ücretlere ilişkin belgeler mahkememize gönderilmiştir. Davacı vekili, davacının başarısız olduğu dersler ile yaptığı ödemelere ilişkin belgeler, Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı Genel Kurulu’nun 15.09.2008 tarihli kararını dosyaya sunmuştur.

ceza avukatı gaziantep boşanma avukatı

İddia ve savunmanın değerlendirilmesi; dava tarihi itibari ile davacının davalıdan alacaklı olup olmadığının tespiti, alacaklı ise tutarının hesaplanması bakımından dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiş, mahkemece resen seçilen bilirkişi, Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hanefi Ayboğa dosya üzerinde yaptığı inceleme sonunda 12.12.2011 havale tarihli raporunu sunmuştur. Bilirkişi raporunda özetle; 2005, 2008 yılları eğitim dönemi ile 2009 yılı güz yarı yıl ücreti toplamının 42.780,00 TL olduğunu, davacı tarafın toplam ödeme tutarının ise 50.252,00 TL olduğunu, bu kapsamda davacının davalıya 7.472,00 TL fazla ödeme yaptığını, belirtmiştir. Bilirkişi raporu hükme dayanak yapacak yeterliliktedir. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 10. maddesinde <vakıflar tarafından=”” kurulacak=”” yüksek=”” öğretim=”” kurumları=”” çalışmalarının=”” devlet=”” gibi=”” her=”” ders=”” yılı=”” sonunda=”” kuruluna=”” sorarlar,=”” bu=”” kurumlar=”” mali,=”” idari=”” ve=”” ekonomik=”” konularda=”” kurulunun=”” gözetime=”” denetimine=”” tabidirler.=””> denilmektedir.

Davacı vekili tarafından dosyaya sunulan Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın genel kurulunun 15.09.2008 tarihli kararında <2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun ek 10 maddesine göre mali, idari ve ekonomik konularda kurulun gözetim ve denetimine tabi olan vakıf yüksek öğretim kuramlarında okuyan öğrencilerden kayıt yaptırdıkları dönem ve eğitim – öğretim yılı için ücret alındığı, bir üst sınıfa geçen ve bir önceki eğitim – öğretim yılı dönemi için ücret ödemiş olan öğrencilerden daha önce alıp da başaramadığı ve yeniden alması gereken ücretleri daha önce alınmış/ödenmiş olan alt sınıf dersleri için bir ücret alınmasının uygun olmadığına karar verilmiştir.> denilmektedir.

Somut uyuşmazlığın yukarıdaki hükümler ışığında incelenmesi gerekir. Davacı vekili davacının davalı eğitim kurumunda 2005- 2008 ile 2009 güz yarıyılı döneminde eğitim aldığını ve eğitim ücretinin ödenmesine rağmen başarısız olunan dersler nedeni ile davacıdan 2. kez tahsilat yapıldığını belirterek toplam 13.530,00 TL’nin davalıdan tahsilini istemektedir. 2005 – 2008 yılları ile 2009 güz yarıyılı döneminde eğitim ücreti toplamı 42.780.00 TL olduğu halde davacının davalı Üniversiteye toplam 50.252,00 TL ödediği, bu kapsamda davalı üniversitenin 7.472,00 TL’yi davacıdan haksız yere tahsil ettiği anlaşılmaktadır. Haksız yere davacıdan tahsil edilen 7.472,00 TL davalı üniversite yönünden sebepsiz zenginleşme teşkil eder ve sebepsiz zenginleşilen tutarın davacıya iadesi gerekir.

Toplanan kanıtlara göre davanın kısmen kabulü ile 7.472,00 TL alacağın dava tarihinden itibaren değişken yasal faiz oranı uygulanmak sureti ile hesaplanacak işlemiş faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacının fazlaya yönelik isteminin reddine, karar vermek gerekmiştir. </vakıflar>

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 28 1

HÜKÜM:

 1- Davanın kısmen kabulü ile 7.472,00 TL alacağın dava tarihinden itibaren değişken yasal faiz oranı uygulanmak sureti ile hesaplanacak işlemiş faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacının fazlaya yönelik isteminin reddine, 

2- 21,15 TL Başvuru harcı ile 443,85 TL Karar harcı olmak üzere toplam 465,00 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına, 

3- Kabul edilen kısım üzerinden avukatlık asgari ücret tarifesi gereği hesap ve taktir olunan 896,65 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 

4- Red edilen kısım üzerinden avukatlık asgari ücret tarifesi gereği hesap ve taktir olunan 727,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, 

5- Kabul ve red olunan kısımlar dikkate alınarak davacı tarafından yapıldığı belgelen 643,00 TL yargılama giderinden 355,00 TL.nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, kalan kısmın davacı üzerinde bırakılmasına, Davacı vekilinin yüzüne karşı davalı vekilinin yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe ile kararın temyizi için Yargıtay’a başvurulabileceğine dair verilen karar açıkça okunup gerekçenin başlıca noktaları usulen anlatıldı. 04.10.2012 

ali tumbas banner makale avukat 3 1

NOT: KONUNUN ÖNEMİ GEREĞİ YÖK KARARINI AŞAĞIDA YAYIMLIYORUZ.

T.C.YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

GENEL KURUL KARARLARI

Oturum Tarihi: 15.09.2008

Oturum No. ………19….. KARAR.2008.19.2427 

Yrd.Doç.Dr. Faris KOCAMAN’ın; Haliç Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Dış Ticaret ve Uluslararası İşletmecilik bölümü ikinci sınıfında öğrenimine devam eden oğlu Oğuzhan KOCAMAN’dan birinci sınıftan kalan dersleri için (ikinci sınıfın ücretinin dışında) ücret istendiği, Devlet üniversitelerinde olmayan bu uygulamanın yasal olmadığı ve bu yöndeki uygulamanın Kurulumuz tarafından düzeltilmesi talebini içeren dilekçesi incelendi. Yapılan inceleme neticesinde; 2547 Sayılı yükseköğretim Kanunu’nun Ek 10. maddesine göre mali, idari ve ekonomik konularda Kurulumuzun gözetim ve denetimine tabi olan vakıf Yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilerden kayıt yaptırdıkları dönem ve eğitim-öğretim yılı için ücret alındığı, bir üst sınıfa geçen ve bir önceki eğitim-öğretim yılı/dönemi için ücret ödemiş olan öğrencilerden daha önce alıpta başaramadığı ve yeniden alması gereken ve ücretleri daha önce alınmış/ödenmiş olan alt sınıf dersleri için bir ücret alınmasının uygun olmadığına karar verildi. 

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?