Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Özel Güvenlik Belgesinin Süresinin Dolmasına Rağmen Yenisini Almaması

Özel güvenlik görevlilerine ait kimlik kartlarının geçerlilik süresi ile ilgili yaşanan tereddüt ve farklı uygulamaların önüne geçilebilmesi amacıyla hazırlanan 04/12/2019 tarih ve 195925 sayılı Emir yazımız ile;
Yenileme eğitimi sonrasında özel güvenlik kimlik kartlarının geçerlilik süresinin belirlenmesine yönelik izlenen “geçerlilik tarihi yazan bölüme adayın başarılı olduğu sınavın yapıldığı tarihe beş yıl eklenerek elde edilen tarih yazılmasına ” dair uygulamadan sarfinazar edilmiştir.
Yeni düzenleme ile mevcut kimlik kartı geçerlilik süresi devam ederken 2012/42 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Birleştirilmiş Genelgenin 11.2. (ı) maddesinde yer alan ” kimlik kartı süresinin dolmasına bir yıl kalan özel güvenlik görevlileri yenileme eğitimlerine müracaat edebileceği” hükmü çerçevesinde, yenileme eğitimi alan ve sınava katılan özel güvenlik görevlilerinin yeni kimlik kartı geçerlilik süreleri, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresine beş yıl eklenmek suretiyle belirlenmeye başlamıştır.

KİMLİK SÜRESİ DOLAN VEYA İPTAL OLAN ÖGG’NİN TAZMİNAT HAKKI VAR MI?

Evet vardır. Şöyle ki;
5188 sayılı özel güvenlik kanununda belirttiği üzere özel güvenlik görevlileri 5 yılda bir kimliklerini yenilemeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde yenileme yapmayan özel güvenlik görevlileri ne yazık ki özel güvenlik görevini ifa edemez ve yetkilerini kullanamazlar. İşverenler de özel güvenlik niteliği taşımadığı için çalıştıramaz. Çalıştırmadığı için de ÖGG’nin Kıdem ve İhbar tazminatını işveren ödemek zorundadır. Bazı işverenler çalışanlara tebliğ ve tebellüğ gibi bir takım evraklar imzalattırarak amaçları ÖGG’nin kıdem tazminatını ödememek için bir takım kurtulma yollarına başvurmaktadır. Ancak bu evraklar işvereni ne yazık ki kurtaramamaktadır. Çünkü işveren ÖGG’yi işe alırken çalışma süresinin ne zaman biteceğini resmi belge ile bildiği için bu şekilde işçiyi işe almaktadır. Bir diğer husus ise işveren açık bir şekilde ÖGG’nin kimlik süresinin ne zaman biteceğini bilerek işe almaktadır. Sonra ki öne sürülen mazeretler kötü niyetliliği ortaya koymaktadır. Ayrıca kimlik iptali olan ÖGG’lerinde Kıdem ve İhbar Tazminat hakları vardır. Her ne sebeple ile olursa olsun Kıdem ve İhbar hakları vardır. Bu konuda tazminat haklarını almak isteyen kişiler bizlerden hukuki destek alabirler.

Kimlik Kartlarının Değişimi

Kimlik kartlarının zayi edilmesi, yıpranması veya nüfus bilgilerinde meydana gelen
değişiklikler nedeniyle yeniden kimlik kartı taleplerinde, Bilgi Sisteminden özel güvenlik
görevlilerine ait bilgilerin sorgulanması, bilgilere ulaşılamıyor ise ilk kimliği veren il emniyet
müdürlüğü ile irtibata geçilerek gerekli bilgilerin sisteme girilmesinin sağlanması, özel güvenlik
görevlilerinin yeniden kimlik kartı düzenlenmesi ile ilgili taleplerinin değerlendirilmesinde şahsın
müracaat ettiği il valiliğince işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTI YENİLEME MÜRACAATI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 1. DİLEKÇE
 2. NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
 3. DİPLOMA FOTOKOPİSİ (NOTER ONAYLI)
 4. ÖZEL GÜVENLİK YENİLEME EĞİTİM SERTİFİKASI (ASLI-FOTOKOPİSİ)
 5. VESİKALIK FOTOĞRAF (4 ADET)
 6. ADLİ SİCİL BELGESİ
 7. KAN GURUBU KARTI
ali tumbas banner makale avukat 1
Özel Güvenlik Belgesinin Süresinin Dolmasına Rağmen Yenisini Almaması 13

Yargıtay

9. Hukuk Dairesi

Esas : 2012/32048

Karar : 2014/29723

Karar Tarihi : 15.10.2014

“İçtihat Metni”

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR

Davacı isteminin özeti : Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirkette yazılı hizmet akdi ile 25.06.2006 tarihinden işine son verildiği 22.06.2010 tarihine kadar çalıştığını, davacının aynı zamanda özel güvenlik görevlisi kimlik belgesi sahibi olması nedeniyle şirkette özel güvenlik görevlisi görevi verildiğini, 22.06.2010 tarihinde şirketin İzmir Şube müdürünün davacıya iş arkadaşının da hazır bulunduğu bir ortamda “Senin güvenlik görevlisi belgenin süresi doldu. Sana iş akdinin feshi için belge düzenlemiyorum. Kendiliğinden istifa etmiş gibi işten ayrıl git. Sana hiçbir tazminat da ödenmeyecek. Nereye şikayet edersen et” diyerek kovaladığını, davacının şirket görevlisi müdürün bu söz ve davranışları için hazır bulunan arkadaşı ile tutanak düzenlediğini ve imzaladıklarını, davacının bu nedenle işe devam imkanı kalmadığını ve doğmuş hak ve alacakları için dava açmak üzere hazırlık yapmakta iken davalı şirketin bu defa 25.06.2010 tarihinde noterden düzenlediği ihtarnamenin 02.07.2010 tarihinde davacıya ulaştığını, davalı şirketin bu ihtarnamede davacıya 10 gün süre tanıyarak eğitim ve sertifika almak üzere bir eğitim kurumuna müracaat ettiğini belgelemesini aksi takdirde işçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrarı nedenine dayalı olarak iş akdinin feshedileceğinin bildirildiğini, davalı şirketin davacı işçiyi işyerinden kovaladıktan 2 gün sonra yeniden bir ihtarname tanzim etme ihtiyacı duymasının kendisini haklı kılacak bir belge elde etme çabasından başka bir şey olmadığını, ancak böyle bir belgenin de onu haklı kılmayacağını, çünkü iş akdi incelendiğinde görüleceği üzere davacının münhasıran güvenlik görevlisi olarak çalıştırılmak üzere işe kabul edilmiş olmadığını, şirketin iş akdini bu şekilde hiçbir dayanak göstermeden feshinin haksız ve hukuka aykırı olduğunu, davacının 4 yıl boyunca davalı şirkette çalıştığını, işten atıldığı tarihte aldığı net maaşın 759,98 TL olduğunu, yol ve yemek yardımı yapıldığını iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatının faiziyle tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı cevabının özeti : Davalı vekili, müvekkili şirketin 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu kapsamında güvenlik hizmeti veren bir kuruluş olduğunu, anılan kanunun çalışacak özel güvenlik personelinin hangi şartları taşıması gerektiğini, taşımayan güvenlik görevlilerini çalıştıran şirketlere uygulanacak yaptırımları ve özel güvenlikle ilgili vecibeleri saydığını, anılan kanun gereği özel güvenlik kimlik kartının 5 yıl süreli olarak verildiğini ve süre

sonunda yenilenmesinin şart olduğunu, 5188 Sayılı Kanunun uygulanmasına dair yönetmelikte özel güvenlik görevlisi kimlik kartının süresi dolan personelin yenileme eğitimi alması gerektiği, almadığı veya kimlik kartını yenilemediği takdirde görev alamayacağı ve yine şirkete cezai müeyyide uygulanacağının açıkça anlatıldığını, süre sonunda yenileme eğitimi almayan personelin çalışma izni ve kimlik kartlarının valilikçe iptal edileceğinin açık olduğunu, bu nedenle özel güvenlik kimlik kartının süresi dolan güvenlik personelinin yenileme eğitimi alarak kimlik kartının yenilenmesi için valiliğe başvurması gerektiğini, aksi halde özel güvenlik görevlisi olarak çalışmasının mümkün olmadığını, davacının da çalışabilmesi için özel güvenlik kimlik kartını yenilemesinin kanuni bir zorunluluk olduğunu, özel güvenlik görevlisi olarak çalışabilme şartı olduğunu, davacının iddiasının aksine güvenlik görevlisi olarak işbaşı yapıp çalıştığını, özel güvenlik kimlik kartının süresi 24.06.2010 tarihinde dolacak davacıdan defalarca özel güvenlik kimlik kartını yenilemesinin istendiğini, ancak davacının yenilemeye yanaşmadığını, Özel Güvenlik kimlik kartının süresinin dolmasını müteakip davacıya noter kanalı ile ihtarname keşide edilerek 5188 Sayılı Kanun kapsamında ihtarnamenin tebliğinden itibaren 10 gün içinde eğitim ve sertifika almak üzere bir güvenlik eğitim kurumuna müracaat etmesi gerektiğinin tekrar hatırlatıldığını ve eğitim almadığı takdirde İş Kanununun 25/II-h maddesi hükmü gereğince iş akdinin feshedileceğinin ihtar olunduğunu, davacının çalışmama iradesinin çok açık olduğunu, yapılan tüm bildirim ve ihtarlara rağmen davacının kimlik kartını yenileme yoluna gitmediğini, 10 günlük sürenin dolmasını müteakip davacıya noter kanalı ile ihtarname keşide edilerek iş akdinin İş Kanunu madde 25/II-h uyarınca tek taraflı olarak feshedildiğini savunarak davanın reddini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararının Özeti : Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.

Temyiz : Karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Gerekçe : 1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı yasal gerektirici nedenlere göre davacının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davacının özel güvenlik belgesinin süresinin dolmasına rağmen yenisini almaması, buna göre de özel güvenlik belgesinin süresi sona eren davacı işçinin bu hali ile çalıştırılmasına devam imkanı bulunmaması nedeniyle İş Kanununun 25/3 maddesindeki zorlayıcı neden kapsamındaki gerekçe yerine başka bir madde gösterilerek işverenlikçe gerçekleştirilen fesih haklı olmakla birlikte, İş Kanununun 25/2 maddesindeki hallerden birine istinat etmediğinden kıdem tazminatı talebinin kabulü yerine reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç : Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 15.10.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi. Gaziantep işçi avukatı

5/5

ali tumbas banner makale avukat 5 1
Özel Güvenlik Belgesinin Süresinin Dolmasına Rağmen Yenisini Almaması 14

Bu konuda sıkça yapılan aramalar:

 • güvenlik kimlik kartı yenilenmezse ne olur,
 • özel güvenlik kimlik kartı yenilenmezse ne olur,
 • kimlik süresi biten güvenlik tazminat,
 • güvenlik kimlik kartı süresi bitti,
 • özel güvenlik kimlik kartı süresi dolan,
 • guvenlik kimlik suresi dolan tazminat,
 • güvenlik kimlik kartı süresi bitti tazminat,
 • özel güvenlik kimlik süresi dolan tazminat,
 • süresi dolan özel güvenlik kartı,
 • özel güvenlik kimlik kartı süresi dolan tazminat alabilir mi?

CEZAYI HAFİFLETEN VE AĞIRLAŞTIRAN NEDENLER NELERDİR ?

Detaylı bilgi için bize ulaşın


Avukatlarımızca Hazırlanan Makalelerimiz


  ✅ Gaziantep aile hukuku✅ Gaziantep velayet avukatı
  ✅ Gaziantep boşanma avukatı✅ Gaziantep en kısa sürede boşanma
  ✅ Gaziantep anlaşmalı boşanma avukatı✅ Gaziantep aile mahkemesi
  ✅ Gaziantep çekişmeli boşanma avukatı✅ Gaziantep online danışman

  Gaziantep Adliyesi İletişim Bilgileri
  ( 0342 ) 321 36 36
  Gaziantep Adalet Sarayı Ana Hizmet Binası : Zeytinli Mah. Turgut Özal Bulv. No:1/1 27500

  GAZİANTEP AĞIR CEZA MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1. AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2253
  KALEM2254
  GAZİANTEP 2 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2259
  KALEM2260
  GAZİANTEP 3.AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2265
  KALEM2267
  GAZİANTEP 3.AĞIR CEZA MAH. 2.KLMMÜDÜR 2232
  KALEM2232
  GAZİANTEP 4 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2273
  KALEM2274
  GAZİANTEP 5 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2814
  KALEM2815
  GAZİANTEP 5 AĞIR CEZA MAH. 2. KLMMÜDÜR 2751
  KALEM2752
  GAZİANTEP 6 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2804
  KALEM2805
  GAZİANTEP 7 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 6032
  KALEM6072
  GAZİANTEP 8 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 6425
  KALEM6438
  GAZİANTEP 9 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 6081
  KALEM6082
  GAZİANTEP 10 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2397
  KALEM2396
  GAZİANTEP 11 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2544
  KALEM2547
  GAZİANTEP 12 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2344
  KALEM2181
  GAZİANTEP ÇOCUK AĞIR CEZA MAH.
  GAZİANTEP ÇOCUK AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 3232
  KALEM2387
  GAZİANTEP ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2666
  KALEM2667
  GAZİANTEP 2 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2672
  KALEM2671
  GAZİANTEP 3 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2661
  KALEM2662
  GAZİANTEP 4 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2451
  KALEM2452
  GAZİANTEP 5 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2456
  KALEM2457
  GAZİANTEP 6 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2528
  KALEM2527
  GAZİANTEP 7 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2462
  KALEM2462
  GAZİANTEP 8 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2282
  KALEM2282
  GAZİANTEP 9 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2236
  KALEM2237
  GAZİANTEP 10 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2291
  KALEM2293
  GAZİANTEP 11 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2296
  KALEM2297
  GAZİANTEP 12 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2301
  KALEM2302
  GAZİANTEP 13 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2311
  KALEM2312
  GAZİANTEP 14 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2317
  KALEM2317
  GAZİANTEP 14 ASLİYE CEZA MAH. 2 KLMMÜDÜR 2306
  KALEM2307
  GAZİANTEP 15 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2320
  KALEM2322
  GAZİANTEP 16 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2326
  KALEM2327
  GAZİANTEP 17 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2331
  KALEM2221
  GAZİANTEP 18 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2338
  KALEM2337
  GAZİANTEP 19 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2141
  KALEM2343
  GAZİANTEP 20 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2346
  KALEM2347
  GAZİANTEP 21 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2631
  KALEM2634
  GAZİANTEP 22 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR 2651
  KALEM2654
  GAZİANTEP 23 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2641
  KALEM2642
  GAZİANTEP 24 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2646
  KALEM2647
  GAZİANTEP 25 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 3112
  KALEM3112
  GAZİANTEP 26 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 3122
  KALEM3121
  GAZİANTEP 27 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2351
  KALEM2353
  GAZİANTEP 28 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2358
  KALEM2357
  GAZİANTEP 29 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2380
  KALEM2362
  GAZİANTEP 30 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2367
  KALEM2367
  GAZİANTEP 31 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2780
  KALEM2780
  GAZİANTEP 32 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2785
  KALEM2785
  GAZİANTEP SULH CEZA HAKİMLİĞİ
  GAZİANTEP 1 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2552
  KALEM2552
  GAZİANTEP 2 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2425
  KALEM2425
  GAZİANTEP 3 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2192
  KALEM2192
  GAZİANTEP 4 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2198
  KALEM2199
  GAZİANTEP 5 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2372
  KALEM2372
  GAZİANTEP 6 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2214
  KALEM2214
  GAZİANTEP AİLE MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4128
  KALEM4123
  GAZİANTEP 2 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4126
  KALEM4117
  GAZİANTEP 3 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4111
  KALEM4114
  GAZİANTEP 4 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4107
  KALEM4106
  GAZİANTEP 5 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4095
  KALEM4097
  GAZİANTEP 6 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4086
  KALEM4092
  GAZİANTEP 7 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4078
  KALEM4080
  GAZİANTEP 8 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4077
  KALEM4073
  GAZİANTEP 9 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4518
  KALEM4524
  GAZİANTEP 10 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4515
  KALEM4512
  GAZİANTEP ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4312
  KALEM4313
  GAZİANTEP 2 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4297
  KALEM4303
  GAZİANTEP 3 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4294
  KALEM4291
  GAZİANTEP 4 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4284
  KALEM4283
  GAZİANTEP 5 ASLİYE HUKUK MAHMÜDÜR 4280
  KALEM4277
  GAZİANTEP 6 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4266
  KALEM4264
  GAZİANTEP 7 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4262
  KALEM4258
  GAZİANTEP 8 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4252
  KALEM4257
  GAZİANTEP 9 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4383
  KALEM4382
  GAZİANTEP 10 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4373
  KALEM4377
  GAZİANTEP 11 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4366
  KALEM4367
  GAZİANTEP 12 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4506
  KALEM4506
  GAZİANTEP 13 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4388
  KALEM4388
  GAZİANTEP 14 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4284
  KALEM4327
  GAZİANTEP SULH HUKUK MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4215
  KALEM4224
  GAZİANTEP 2 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4207
  KALEM4211
  GAZİANTEP 3 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4200
  KALEM4201
  GAZİANTEP 4 SULH HUKUK MAH. MÜDÜR 4197
  KALEM4198
  GAZİANTEP 5 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4186
  KALEM4190
  GAZİANTEP 6 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4162
  KALEM4162
  GAZİANTEP 7 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4238
  KALEM4238
  GAZİANTEP İCRA MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 İCRA MAH.MÜDÜR 4369
  KALEM4365
  GAZİANTEP 2 İCRA MAH.MÜDÜR 4355
  KALEM4360
  GAZİANTEP 3 İCRA MAH.MÜDÜR 4353
  KALEM4346
  GAZİANTEP 4 İCRA MAH.MÜDÜR 4342
  KALEM4343
  GAZİANTEP 5 İCRA MAH.MÜDÜR 4332
  KALEM4337
  GAZİANTEP ÇOCUK MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 ÇOCUK MAH.MÜDÜR 2444
  KALEM2445
  GAZİANTEP 2 ÇOCUK MAH.MÜDÜR 2447
  KALEM2448
  GAZİANTEP 3 ÇOCUK MAH.MÜDÜR 2152
  KALEM2153
  GAZİANTEP TİCARET MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 TİCARET MAH.MÜDÜR 4563
  KALEM4567
  GAZİANTEP 2 TİCARET MAH.MÜDÜR 4554
  KALEM4547
  GAZİANTEP 3 TİCARET MAH.MÜDÜR 4531
  KALEM4528
  GAZİANTEP TÜKETİCİ MAHKEMESİ
  GAZİANTEP 1 TÜKETİCİ MAH.MÜDÜR 4176
  KALEM4179
  GAZİANTEP 2 TÜKETİCİ MAH.MÜDÜR 4170
  KALEM4171
  GAZİANTEP İŞ MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4040
  KALEM4041
  GAZİANTEP 2 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4027
  KALEM4034
  GAZİANTEP 3 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4004
  KALEM4695
  GAZİANTEP 4 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4019
  KALEM4020
  GAZİANTEP 5 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4007
  KALEM4005
  GAZİANTEP 6 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4696
  KALEM4002
  GAZİANTEP 7 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4000
  KALEM4688
  GAZİANTEP 8 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4054
  KALEM4054
  GAZİANTEP 9 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4686
  KALEM4686
  GAZİANTEP KADASTRO MAHKEMESİ
  GAZİANTEP KADASTRO MAHKEMESİMÜDÜR 4875
  KALEM4876
  GAZİANTEP ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
  GAZİANTEP ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞIMÜDÜR 2174
  KALEM2175
  GAZİANTEP ARABULUCULUK MERKEZİ
  GAZİANTEP ARABULUCULUK MERKEZİMÜDÜR 4655
  KALEM4653
  GAZİANTEP ADLİYE VEZNESİ
  GAZİANTEP ADLİYE VEZNESİMÜDÜR 4434
  KALEM4434
  GAZİANTEP BAKANLIK MUHABERE
  GAZİANTEP BAKANLIK MUHABEREMÜDÜR 2625
  KALEM2627
  GAZİANTEP MUHABERE GELEN GİDEN EVRAK
  GAZİANTEP MUHABERE GELEN GİDEN EVRAKMÜDÜR 2103
  KALEM2103
  GAZİANTEP TALİMAT BÜROSU
  GAZİANTEP TALİMAT BÜROSUMÜDÜR 2846
  KALEM2846
  GAZİANTEP TAKİPSİZ BÜROSU
  GAZİANTEP TAKİPSİZ BÜROSUMÜDÜR 2430
  KALEM2430
  GAZİANTEP UZLAŞTIRMA BÜROSU
  GAZİANTEP UZLAŞTIRMA BÜROSUMÜDÜR 2286
  KALEM2287
  GAZİANTEP KAMU – MARKA – BASIN CİNSEL SUÇLAR BÜROSU
  GAZİANTEP KAMU – MARKA – BASIN CİNSEL SUÇLAR BÜROSUMÜDÜR 3064
  KALEM2847
  GAZİANTEP ÇOCUK SAVCILIĞI MURACAT KALEMİ
  GAZİANTEP ÇOCUK SAVCILIĞI MURACAT KALEMİMÜDÜR 2510
  KALEM2511
  GAZİANTEP ÇOCUK SORUŞTURMA BÜRO
  GAZİANTEP ÇOCUK SORUŞTURMA BÜROMÜDÜR 2505
  KALEM2507
  GAZİANTEP ESAS BÜROSU
  GAZİANTEP ESAS BÜROSUMÜDÜR 2491
  KALEM2492
  GAZİANTEP AİLE İÇİ SORUŞTURMA BÜROSU
  GAZİANTEP AİLE İÇİ SORUŞTURMA BÜROSUMÜDÜR 2409
  KALEM2409
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 1
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 1MÜDÜR 2580
  KALEM2581
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 2
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 2MÜDÜR 2582
  KALEM2582
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 3
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 3MÜDÜR 2044
  KALEM2044
  GAZİANTEP CEZAEVİ SAVCILIK KALEMİ
  GAZİANTEP CEZAEVİ SAVCILIK KALEMİMÜDÜR 2433
  KALEM2433
  GAZİANTEP DAİMİ ARAMA BÜROSU
  GAZİANTEP DAİMİ ARAMA BÜROSUMÜDÜR 2111
  KALEM2110
  GAZİANTEP SERİ MUHAKEME
  GAZİANTEP SERİ MUHAKEMEMÜDÜR 2092
  KALEM2092
  GAZİANTEP SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇLAR BÜROSU
  GAZİANTEP SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇLAR BÜROSUMÜDÜR 3061
  KALEM3061
  GAZİANTEP HIRSIZLIK VE YAĞMA BÜROSU
  GAZİANTEP HIRSIZLIK VE YAĞMA BÜROSUMÜDÜR 2502
  KALEM2502
  GAZİANTEP UYUŞTURUCU TİCARET
  GAZİANTEP UYUŞTURUCU TİCARETMÜDÜR 2119
  KALEM2113
  GAZİANTEP DAVA AÇILMASININ ERTELENMESİ BÜROSU
  GAZİANTEP DAVA AÇILMASININ ERTELENMESİ BÜROSUMÜDÜR 2117
  KALEM2117
  GAZİANTEP İNFAZ HAKİMLİĞİ
  GAZİANTEP 1 İNFAZ HAKİMLİĞİMÜDÜR 2187
  KALEM2136
  GAZİANTEP 2 İNFAZ HAKİMLİĞİMÜDÜR 2141
  KALEM2141
  GAZİANTEP 3 İNFAZ HAKİMLİĞİMÜDÜR 3501
  KALEM3501
  GAZİANTEP İLAMAT-  İNFAZ 
  GAZİANTEP İLAMAT-  İNFAZ MÜDÜR 3131
  KALEM3133
  GAZİANTEP YAKALAMA BÜRO
  GAZİANTEP YAKALAMA BÜROMÜDÜR 2684
  KALEM2684
  GAZİANTEP HUKUK TEVZİ BÜROSU
  GAZİANTEP HUKUK TEVZİ BÜROSUMÜDÜR 4426
  KALEM4441
  GAZİANTEP TARAMA MÜRACAT TEVZİ BÜROSU
  GAZİANTEP TARAMA MÜRACAT TEVZİ BÜROSUMÜDÜR 2125
  KALEM2126
  GAZİANTEP GENEL SORUŞTURMA
  GAZİANTEP GENEL SORUŞTURMAMÜDÜR 3040
  KALEM3041
  GAZİANTEP ADLİ DESTEK VEMAĞDUR HİZMETLERİ 
  GAZİANTEP ADLİ DESTEK VEMAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜR 4657
  KALEM4657
  GAZİANTEP Ş.KAMİL İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ
  GAZİANTEP Ş.KAMİL İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜR 4725
  KALEM4723
  GAZİANTEP Ş.BEY İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ
  GAZİANTEP Ş.BEY İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜR 4169
  KALEM4167
  GAZİANTEP 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
  GAZİANTEP 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜR 4452
  KALEM4452
  GAZİANTEP ADLİ SİCİL ŞEFLİĞİ
  GAZİANTEP ADLİ SİCİL ŞEFLİĞİMÜDÜR 2095
  KALEM2096
  GAZİANTEP ADLİ EMANET MÜDÜRLÜĞÜ
  GAZİANTEP ADLİ EMANET MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜR 2575
  KALEM2575
  4.4/5 - (13 votes)

  Call Now

  WhatsApp
  Avukata Soru Sor
  Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?