Otoparka Bırakılan Aracın Zarar Görmesi Halinde, Uyuşmazlıkla İlgili Davaya Bakmaya Tüketici Mahkemeleri Görevlidir

Otoparka Bırakılan Aracın Zarar Görmesi Halinde, Uyuşmazlıkla İlgili Davaya Bakmaya Tüketici Mahkemeleri Görevlidir

Yargıtay

13. Hukuk Dairesi

Esas : 2017/6808

Karar : 2020/514

Karar Tarihi : 23/01/2020

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki maddi-manevi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, aracını 17/09/2014 tarihinde davalıya ait otoparka bıraktığını, aracını otoparktan 22.09.2014 tarihinde almaya geldiğinde aracın tavan kısmına beyaz renkli asit madde ihtiva eden ve diğer kimyasal karışımlı beyaz bir sıvının akmış olduğunu gördüğünü, durumu otopark görevlisine bildirdiğini, aracın otoparka giriş ve çıkışının abonman kartı ile yapıldığını, kamera kayıtlarının da mevcut olduğunu, araçta meydana gelen ve kendisinin uğramış olduğu zararların miktar ve mahiyetinin tespiti amacıyla tespit yaptırdığını, bilirkişinin araçta 300,00 TL’lik zararın oluştuğunu rapor ettiğini, tespit masrafı için 552,00 TL masraf yaptığını, araçta değer kaybının da yaşandığını, aracı bir süre kullanamadığını ileri sürerek; dava konusu araçta meydana gelen hasar ile ilgili uğramış olduğu zarar karşılığı fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 1.000,00 TL maddi, 1.000,00 TL manevi tazminat olmak üzere toplam 2.000,00 TL’nin davalıdan tahsilini istemiştir.

ali tumbas banner makale avukat 1
Otoparka Bırakılan Aracın Zarar Görmesi Halinde, Uyuşmazlıkla İlgili Davaya Bakmaya Tüketici Mahkemeleri Görevlidir 2

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dava tarihi itibari ile yürürlükte olan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 3. maddesine göre tüketici; ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, tüketici işlemi; mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder.

6502 Sayılı Yasanın 73. maddesi bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür.

Bir hukuki işlemin sadece 6502 Sayılı Yasada düzenlenmiş olması tek başına o işlemden kaynaklanan uyuşmazlığı tüketici mahkemesinde görülmesini gerektirmez. Bir hukuki işlemin 6502 Sayılı Yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için taraflardan birinin tüketici olması gerekir. Somut uyuşmazlıkta, davalı tarafından sunulan otopark hizmeti sırasında otomobilde meydana geldiği iddia olunan zarar ile ilgili uyuşmazlığın söz konusu yasa kapsamında bulunduğu dikkate alındığında, davaya bakmaya tüketici mahkemeleri görevlidir.

Görev hususu kamu düzenine ilişkin olup, yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. Bu nedenle mahkemece, davaya Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla bakılması gerekirken, genel mahkeme sıfatı ile bakılarak yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

2-Bozma nedenine göre davacının temyiz itirazların incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenle hükmün BOZULMASINA, ikinci bent uyarınca davacının temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 23/01/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?