Organ Satmak Suç Mudur ?

Organ Satmak Suç Mu?

Kişi, herhangi bir menfaat karşılığında organının nakledilmesine müsaade vermesi halinde organ veya doku ticareti suçu işlemiş olacaktır.

Türk Ceza Kanunu’nun 91. maddesinin üçüncü fıkrasında organ satımının suç olduğuna dair detaylı bir düzenleme yer almaktadır. Organ veya doku satan hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmedileceği belirtilmiştir. Bunun yanında organ veya doku satımına aracılık eden kişi de aynı cezaya hükmedilecektir.

Organ veya doku satımının örgütlü olarak işlenmesi halinde ise daha ağır ceza yaptırıma tabi tutulmuş, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmedilecektir.

Organ ve Doku Nakli Kanunu

Tam isim olarak “Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun” düzenlenmiştir. Organ ve doku nakli kanuna göre; tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlar ile organ ve doku alınması, saklanması ve nakli düzenlenmiştir. Kanunun üçüncü maddesine göre, bir bedel ya da çıkar karşılığında organ ve doku alınması, satılması yasaklanmıştır.

Yargıtay, organ veya ticaret yapma suçuna dair bazı kararlarında Organ ve Doku Nakli Kanunu’nun 3. maddesinde yer alan, bedel karşılığında organ ve doku alınması, satılmasının yasaklandığının düzenlendiğini de ayrıca belirtmektedir. Mahkemenin vereceği kararlarda kanunun ilgili maddesinin de gözetilmesi gerektiği de kararlarda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 38 1024x525 1 1

Organ veya Doku Ticareti Suçunun Özellikleri

Öncelikle hukuken geçerli olmayan rızaya dayalı olarak kişiden organ alınması hali suç olarak belirtilmiştir.

Organ ya da doku alınmanın hukuki olması için organ verecek olan kişinin rızasının olması gerekmektedir. (TCK m. 91/1)

Ölü olan bir kimseden hukuka aykırı olarak organ veya doku alınması halinde de suçu işleyen kişi ya da kişiler cezalandırılacaktır. Böylelikle ölen kişinin yakınlarının ve hatırası korunmak istenmiştir. (TCK m. 91/2)

Organ veya doku rızaya dayalı olsa dahi satın alan, satan ya da aracılık eden kişinin cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır. Rızaya dayalı olmadan organ veya doku naklinin yapılması halinde verilecek olan ceza ile birebir aynı cezalandırma yapılacaktır. (TCK m. 91/3)

Organ veya doku ticareti yapma suçu bir örgüt faaliyeti dahilinde işlendiği vakit temel cezadan daha ağır bir yaptırımı bulunmaktadır. (TCK m. 91/4)

Kişi, hukuka aykırı olarak elde etmiş olduğu organ veya dokuyu saklar, nakleder ya da aşılar ise suç işlemiş olacaktır. (TCK m. 91/5)

Organ veya doku nakline ilişkin belli bir menfaat karşılığında verileceğine dair ilan veya reklam yayınlanması halinde de cezalandırma bulunmaktadır. Uygulamada, ekonomik sıkıntı yaşayan kişi internet üzerinden böbreğinin nakli için satabileceğine dair ilanlar verdiği görülmektedir. Organını satışa çıkaran kişi, kanunun bu maddesi dahilinde cezalandırılacaktır. (TCK m. 91/6)

Organ ve Doku Ticareti Suçunun Cezası (TCK 91)

Organ ve doku ticareti suçunun cezası şu şekildedir:

Hukuken geçerli rızaya dayalı olmaksızın, kişiden organ alan kimse, beş yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun konusunun doku olması halinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur (TCK m.91/1).

Hukuka aykırı olarak, ölüden organ veya doku alan kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK m.91/2).

Organ veya doku satın alan, satan, satılmasına aracılık eden kişi hakkında, birinci fıkrada belirtilen cezalara hükmolunur (TCK m.91/3).

Bir ve üçüncü fıkralarda tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur (TCK m.91/4).

Hukuka aykırı yollarla elde edilmiş olan organ veya dokuyu saklayan, nakleden veya aşılayan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK m.91/5).

Belli bir çıkar karşılığında organ veya doku teminine yönelik olarak ilan veya reklam veren veya yayınlayan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK m.91/6).

Bu maddede tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur (TCK m.91/7).

Birinci fıkrada tanımlanan suçun işlenmesi sonucunda mağdurun ölmesi halinde, kasten öldürme suçuna ilişkin hükümler uygulanır.(TCK m.91/8)

ali tumbas banner makale avukat 5 1

Organ ve Doku Ticareti Suçunda Zorunluluk Hali (Iztırar) (TCK 92)


Organ ve doku ticareti suçunda, organ ve dokularını satan kişinin “zorunluluk hali” içinde bulunarak bu eylemi gerçekleştirmesi halinde, hakkında ceza indirimi veya ceza verilmemesine karar verilebilir. Organ veya dokularını satan kişinin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak, hakkında verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir (TCK m.92).

Yargıtay uygulamasında, kişinin ekonomik sıkıntısını hayati önem taşıyan bir organını para karşılığında satmak dışında başka bir yolla giderebilme imkanının bulunup bulunmadığı araştırılmaktadır. Örneğin, çocuğunun çok yüksek sağlık giderlerini başka türlü karşılama imkanı olmadığı için böbreğini satan kişi cezalandırılmaz. Ancak, alelade bir ekonomik sıkıntıyı bir organını satarak gidermeye çalışan kişinin bu davranışı, vücudunda yarattığı tehlikenin ağırlığı ve ekonomik sıkıntıyı gidermek için kullandığı yöntem birlikte değerlendirildiğinde hukukun genel ilkeleri gereğince kişinin bedeni üzerindeki tasarruf yetkisinin sınırlarının aşılması niteliğinde kabul edilmektedir. Bu hallerde, failin bu madde hükmünden yararlanması mümkün değildir.

I. Suçun Unsurları

 1. Maddi Unsurlar
  a. Fiil
  Türk Ceza Kanununun 91. maddesine göre organ ve doku alınması her türlü hareketle gerçekleştirilebileceğinden bu suç tipi serbest hareketli suç niteliğindedir. Hukuka aykırı şekilde organ ve doku alınması yeterlidir. Hukuka aykırı olarak organ ve doku alınmasının içeriğini ise 2238 Sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun düzenlemektedir.

Bu suç tipinde fiilin icrai olarak gerçekleşmesi mümkün olduğu gibi ihmali olarak da gerçekleşmesi mümkündür. Örneğin hukuka aykırı doku ve organ alınmasına tepki vermeyen doktorun bu hareketi ihmali niteliktedir.

Aynı maddenin ikinci fıkrasındaki suç tipinde yasaklanan fiil, hukuka aykırı olarak ölüden organ veya doku almaktır. Suçun tamamlanması için organ veya dokunun bulunduğu yerden sökülmesi gerekmektedir.

b. Fail
Türk Ceza Kanununun 91. maddesinde düzenlenen fiilleri meydana getirecek kişi bakımından herhangi bir şart aranmamıştır. Yani bu suç türü herkes tarafından işlenebilmektedir. TCK’nın 91. maddesinin 3. fıkrası ise organ ve doku alma ve satma hususunda çok failli bir suçtur.

Ayrıca Türk Ceza Kanununun 91. maddesinin 7. fıkrası maddede tanımlanan fiillerin bir tüzel kişinin faaliyetleri çerçevesinde de işlenmesinin mümkün olduğunu bu durumda güvenlik tedbirlerine hükmedileceğini düzenlemiştir.

c. Mağdur
Suçun mağduru, geçerli bir rızaya dayalı olmaksızın organ veya dokusu alınan kişi olup, suçun mağduru herkes olabilir.

Maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen ölüden doku ve organ alınması suçunun mağduru ise organları alınan ölünün yakınlarıdır. Yakınlar kavramından anlaşılması gereken ise organ alma konusunda rıza göstermeye yetkili kişilerdir.

d. Suçun Konusu
Suçun konusu, fiilin üzerinde gerçekleştirildiği organ veya dokudur. Organ veya doku niteliği bulunmayan bir şeyin alınması ise söz konusu suç tipini oluşturmayacaktır.

e. Suçun Nitelikli Halleri
Türk Ceza Kanunun 91. maddesinin 4. fıkrasında; “Bir ve üçüncü fıkralarda tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.” hükmüne yer verilmiştir.

Yani doku ve organ ticareti suçunun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde daha ağır cezayı gerektiren nitelikli bir unsur söz konusu olmaktadır. Çünkü suçun örgüt kapsamında işlenmesi söz konusu suçla mücadeleyi zorlaştırmaktadır.

Bu suçun örgüt kapsamında işlenmesi suça iştirakten farklılık göstermektedir. Doku ve organ ticareti gerçekleştirecek olan örgütlerde organize bir yapı ve planlı suç işleme iradesi mevcut olmalıdır.

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 41 1

II. Manevi Unsurlar


Türk Ceza Kanununun 91. maddesi kapsamındaki suçlar kasten işlenebilecektir. Yani Canlı bir kişiden organ veya dokuları alma, ölüden organ veya dokuları alma, organ ve doku satın alma, satımına aracılık etme, organ ve dokuyu saklama, nakletme, aşılama, çıkar karşılığında organ veya doku teminine yönelik olarak ilan veya reklam verme veya yayınlama gibi fiillerin kasten işlenmesi gerekir.

Türk Ceza Kanununun 22. maddesi uyarınca taksirle işlenen fiiller ancak kanunda düzenleme bulunduğunda cezalandırılabileceğinden 91. maddedeki düzenlemede taksirli hal bulunmaması sebebiyle taksirle işlenmesi mümkün değildir.

Failin geçerli bir rıza olmadığını bilerek ve isteyerek organ veya dokuyu almalıdır. Hukuka uygun bir rıza bulunduğu zannıyla fiilin işlenmesi halinde, hataya ilişkin kurallar uygulanacaktır.

III. Hukuka Aykırılık Unsuru


Kişinin vücut bütünlüğünü ihlal eder nitelikteki her fiil hukuka aykırıdır. Hukuka aykırı müdahaleye kişinin rıza göstermesi genellikle hukuka aykırılığı gidermez.

2238 Sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun; canlılardan organ ve doku alınmasını düzenlemiştir ve belirtilen şartlara uyulması halinde hekimin fiilinin suç niteliğinde olmayacağı açıktır.

Organ ve doku nakli, hakkın icrası hukuka uygunluk nedeni kapsamında değerlendirilebilir. Yaşayan kişilerden organ ya da doku alımının hukuka uygun olabilmesi için bazı şartların varlığı aranır. Bu şartlar; üstün amaç, zararsızlık ve elverişlilik, organ vericisinin geçerli ve açık rızası, hekimin onayı ve hekimin organ vericisini aydınlatma yükümlülüğüdür.

IV. Organ veya Doku Nakli Suçu Açısından Zorunluluk Hali


Türk Ceza Kanununun 25/2. maddesinde zorunluluk hali genel olarak şu şekilde tanımlanmıştır; “Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez” Doku ve organ ticareti bakımından ise Türk Ceza Kanununun 92. maddesinde özel olarak zorunluluk hali düzenlenmiştir.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın


Avukatlarımızca Hazırlanan Makalelerimiz


  ✅ Gaziantep aile hukuku✅ Gaziantep velayet avukatı
  ✅ Gaziantep boşanma avukatı✅ Gaziantep en kısa sürede boşanma
  ✅ Gaziantep anlaşmalı boşanma avukatı✅ Gaziantep aile mahkemesi
  ✅ Gaziantep çekişmeli boşanma avukatı✅ Gaziantep online danışman

  Gaziantep Adliyesi İletişim Bilgileri
  ( 0342 ) 321 36 36
  Gaziantep Adalet Sarayı Ana Hizmet Binası : Zeytinli Mah. Turgut Özal Bulv. No:1/1 27500

  GAZİANTEP AĞIR CEZA MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1. AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2253
  KALEM2254
  GAZİANTEP 2 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2259
  KALEM2260
  GAZİANTEP 3.AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2265
  KALEM2267
  GAZİANTEP 3.AĞIR CEZA MAH. 2.KLMMÜDÜR 2232
  KALEM2232
  GAZİANTEP 4 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2273
  KALEM2274
  GAZİANTEP 5 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2814
  KALEM2815
  GAZİANTEP 5 AĞIR CEZA MAH. 2. KLMMÜDÜR 2751
  KALEM2752
  GAZİANTEP 6 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2804
  KALEM2805
  GAZİANTEP 7 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 6032
  KALEM6072
  GAZİANTEP 8 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 6425
  KALEM6438
  GAZİANTEP 9 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 6081
  KALEM6082
  GAZİANTEP 10 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2397
  KALEM2396
  GAZİANTEP 11 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2544
  KALEM2547
  GAZİANTEP 12 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2344
  KALEM2181
  GAZİANTEP ÇOCUK AĞIR CEZA MAH.
  GAZİANTEP ÇOCUK AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 3232
  KALEM2387
  GAZİANTEP ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2666
  KALEM2667
  GAZİANTEP 2 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2672
  KALEM2671
  GAZİANTEP 3 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2661
  KALEM2662
  GAZİANTEP 4 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2451
  KALEM2452
  GAZİANTEP 5 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2456
  KALEM2457
  GAZİANTEP 6 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2528
  KALEM2527
  GAZİANTEP 7 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2462
  KALEM2462
  GAZİANTEP 8 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2282
  KALEM2282
  GAZİANTEP 9 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2236
  KALEM2237
  GAZİANTEP 10 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2291
  KALEM2293
  GAZİANTEP 11 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2296
  KALEM2297
  GAZİANTEP 12 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2301
  KALEM2302
  GAZİANTEP 13 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2311
  KALEM2312
  GAZİANTEP 14 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2317
  KALEM2317
  GAZİANTEP 14 ASLİYE CEZA MAH. 2 KLMMÜDÜR 2306
  KALEM2307
  GAZİANTEP 15 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2320
  KALEM2322
  GAZİANTEP 16 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2326
  KALEM2327
  GAZİANTEP 17 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2331
  KALEM2221
  GAZİANTEP 18 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2338
  KALEM2337
  GAZİANTEP 19 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2141
  KALEM2343
  GAZİANTEP 20 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2346
  KALEM2347
  GAZİANTEP 21 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2631
  KALEM2634
  GAZİANTEP 22 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR 2651
  KALEM2654
  GAZİANTEP 23 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2641
  KALEM2642
  GAZİANTEP 24 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2646
  KALEM2647
  GAZİANTEP 25 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 3112
  KALEM3112
  GAZİANTEP 26 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 3122
  KALEM3121
  GAZİANTEP 27 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2351
  KALEM2353
  GAZİANTEP 28 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2358
  KALEM2357
  GAZİANTEP 29 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2380
  KALEM2362
  GAZİANTEP 30 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2367
  KALEM2367
  GAZİANTEP 31 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2780
  KALEM2780
  GAZİANTEP 32 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2785
  KALEM2785
  GAZİANTEP SULH CEZA HAKİMLİĞİ
  GAZİANTEP 1 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2552
  KALEM2552
  GAZİANTEP 2 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2425
  KALEM2425
  GAZİANTEP 3 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2192
  KALEM2192
  GAZİANTEP 4 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2198
  KALEM2199
  GAZİANTEP 5 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2372
  KALEM2372
  GAZİANTEP 6 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2214
  KALEM2214
  GAZİANTEP AİLE MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4128
  KALEM4123
  GAZİANTEP 2 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4126
  KALEM4117
  GAZİANTEP 3 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4111
  KALEM4114
  GAZİANTEP 4 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4107
  KALEM4106
  GAZİANTEP 5 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4095
  KALEM4097
  GAZİANTEP 6 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4086
  KALEM4092
  GAZİANTEP 7 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4078
  KALEM4080
  GAZİANTEP 8 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4077
  KALEM4073
  GAZİANTEP 9 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4518
  KALEM4524
  GAZİANTEP 10 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4515
  KALEM4512
  GAZİANTEP ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4312
  KALEM4313
  GAZİANTEP 2 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4297
  KALEM4303
  GAZİANTEP 3 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4294
  KALEM4291
  GAZİANTEP 4 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4284
  KALEM4283
  GAZİANTEP 5 ASLİYE HUKUK MAHMÜDÜR 4280
  KALEM4277
  GAZİANTEP 6 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4266
  KALEM4264
  GAZİANTEP 7 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4262
  KALEM4258
  GAZİANTEP 8 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4252
  KALEM4257
  GAZİANTEP 9 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4383
  KALEM4382
  GAZİANTEP 10 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4373
  KALEM4377
  GAZİANTEP 11 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4366
  KALEM4367
  GAZİANTEP 12 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4506
  KALEM4506
  GAZİANTEP 13 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4388
  KALEM4388
  GAZİANTEP 14 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4284
  KALEM4327
  GAZİANTEP SULH HUKUK MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4215
  KALEM4224
  GAZİANTEP 2 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4207
  KALEM4211
  GAZİANTEP 3 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4200
  KALEM4201
  GAZİANTEP 4 SULH HUKUK MAH. MÜDÜR 4197
  KALEM4198
  GAZİANTEP 5 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4186
  KALEM4190
  GAZİANTEP 6 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4162
  KALEM4162
  GAZİANTEP 7 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4238
  KALEM4238
  GAZİANTEP İCRA MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 İCRA MAH.MÜDÜR 4369
  KALEM4365
  GAZİANTEP 2 İCRA MAH.MÜDÜR 4355
  KALEM4360
  GAZİANTEP 3 İCRA MAH.MÜDÜR 4353
  KALEM4346
  GAZİANTEP 4 İCRA MAH.MÜDÜR 4342
  KALEM4343
  GAZİANTEP 5 İCRA MAH.MÜDÜR 4332
  KALEM4337
  GAZİANTEP ÇOCUK MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 ÇOCUK MAH.MÜDÜR 2444
  KALEM2445
  GAZİANTEP 2 ÇOCUK MAH.MÜDÜR 2447
  KALEM2448
  GAZİANTEP 3 ÇOCUK MAH.MÜDÜR 2152
  KALEM2153
  GAZİANTEP TİCARET MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 TİCARET MAH.MÜDÜR 4563
  KALEM4567
  GAZİANTEP 2 TİCARET MAH.MÜDÜR 4554
  KALEM4547
  GAZİANTEP 3 TİCARET MAH.MÜDÜR 4531
  KALEM4528
  GAZİANTEP TÜKETİCİ MAHKEMESİ
  GAZİANTEP 1 TÜKETİCİ MAH.MÜDÜR 4176
  KALEM4179
  GAZİANTEP 2 TÜKETİCİ MAH.MÜDÜR 4170
  KALEM4171
  GAZİANTEP İŞ MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4040
  KALEM4041
  GAZİANTEP 2 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4027
  KALEM4034
  GAZİANTEP 3 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4004
  KALEM4695
  GAZİANTEP 4 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4019
  KALEM4020
  GAZİANTEP 5 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4007
  KALEM4005
  GAZİANTEP 6 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4696
  KALEM4002
  GAZİANTEP 7 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4000
  KALEM4688
  GAZİANTEP 8 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4054
  KALEM4054
  GAZİANTEP 9 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4686
  KALEM4686
  GAZİANTEP KADASTRO MAHKEMESİ
  GAZİANTEP KADASTRO MAHKEMESİMÜDÜR 4875
  KALEM4876
  GAZİANTEP ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
  GAZİANTEP ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞIMÜDÜR 2174
  KALEM2175
  GAZİANTEP ARABULUCULUK MERKEZİ
  GAZİANTEP ARABULUCULUK MERKEZİMÜDÜR 4655
  KALEM4653
  GAZİANTEP ADLİYE VEZNESİ
  GAZİANTEP ADLİYE VEZNESİMÜDÜR 4434
  KALEM4434
  GAZİANTEP BAKANLIK MUHABERE
  GAZİANTEP BAKANLIK MUHABEREMÜDÜR 2625
  KALEM2627
  GAZİANTEP MUHABERE GELEN GİDEN EVRAK
  GAZİANTEP MUHABERE GELEN GİDEN EVRAKMÜDÜR 2103
  KALEM2103
  GAZİANTEP TALİMAT BÜROSU
  GAZİANTEP TALİMAT BÜROSUMÜDÜR 2846
  KALEM2846
  GAZİANTEP TAKİPSİZ BÜROSU
  GAZİANTEP TAKİPSİZ BÜROSUMÜDÜR 2430
  KALEM2430
  GAZİANTEP UZLAŞTIRMA BÜROSU
  GAZİANTEP UZLAŞTIRMA BÜROSUMÜDÜR 2286
  KALEM2287
  GAZİANTEP KAMU – MARKA – BASIN CİNSEL SUÇLAR BÜROSU
  GAZİANTEP KAMU – MARKA – BASIN CİNSEL SUÇLAR BÜROSUMÜDÜR 3064
  KALEM2847
  GAZİANTEP ÇOCUK SAVCILIĞI MURACAT KALEMİ
  GAZİANTEP ÇOCUK SAVCILIĞI MURACAT KALEMİMÜDÜR 2510
  KALEM2511
  GAZİANTEP ÇOCUK SORUŞTURMA BÜRO
  GAZİANTEP ÇOCUK SORUŞTURMA BÜROMÜDÜR 2505
  KALEM2507
  GAZİANTEP ESAS BÜROSU
  GAZİANTEP ESAS BÜROSUMÜDÜR 2491
  KALEM2492
  GAZİANTEP AİLE İÇİ SORUŞTURMA BÜROSU
  GAZİANTEP AİLE İÇİ SORUŞTURMA BÜROSUMÜDÜR 2409
  KALEM2409
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 1
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 1MÜDÜR 2580
  KALEM2581
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 2
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 2MÜDÜR 2582
  KALEM2582
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 3
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 3MÜDÜR 2044
  KALEM2044
  GAZİANTEP CEZAEVİ SAVCILIK KALEMİ
  GAZİANTEP CEZAEVİ SAVCILIK KALEMİMÜDÜR 2433
  KALEM2433
  GAZİANTEP DAİMİ ARAMA BÜROSU
  GAZİANTEP DAİMİ ARAMA BÜROSUMÜDÜR 2111
  KALEM2110
  GAZİANTEP SERİ MUHAKEME
  GAZİANTEP SERİ MUHAKEMEMÜDÜR 2092
  KALEM2092
  GAZİANTEP SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇLAR BÜROSU
  GAZİANTEP SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇLAR BÜROSUMÜDÜR 3061
  KALEM3061
  GAZİANTEP HIRSIZLIK VE YAĞMA BÜROSU
  GAZİANTEP HIRSIZLIK VE YAĞMA BÜROSUMÜDÜR 2502
  KALEM2502
  GAZİANTEP UYUŞTURUCU TİCARET
  GAZİANTEP UYUŞTURUCU TİCARETMÜDÜR 2119
  KALEM2113
  GAZİANTEP DAVA AÇILMASININ ERTELENMESİ BÜROSU
  GAZİANTEP DAVA AÇILMASININ ERTELENMESİ BÜROSUMÜDÜR 2117
  KALEM2117
  GAZİANTEP İNFAZ HAKİMLİĞİ
  GAZİANTEP 1 İNFAZ HAKİMLİĞİMÜDÜR 2187
  KALEM2136
  GAZİANTEP 2 İNFAZ HAKİMLİĞİMÜDÜR 2141
  KALEM2141
  GAZİANTEP 3 İNFAZ HAKİMLİĞİMÜDÜR 3501
  KALEM3501
  GAZİANTEP İLAMAT-  İNFAZ 
  GAZİANTEP İLAMAT-  İNFAZ MÜDÜR 3131
  KALEM3133
  GAZİANTEP YAKALAMA BÜRO
  GAZİANTEP YAKALAMA BÜROMÜDÜR 2684
  KALEM2684
  GAZİANTEP HUKUK TEVZİ BÜROSU
  GAZİANTEP HUKUK TEVZİ BÜROSUMÜDÜR 4426
  KALEM4441
  GAZİANTEP TARAMA MÜRACAT TEVZİ BÜROSU
  GAZİANTEP TARAMA MÜRACAT TEVZİ BÜROSUMÜDÜR 2125
  KALEM2126
  GAZİANTEP GENEL SORUŞTURMA
  GAZİANTEP GENEL SORUŞTURMAMÜDÜR 3040
  KALEM3041
  GAZİANTEP ADLİ DESTEK VEMAĞDUR HİZMETLERİ 
  GAZİANTEP ADLİ DESTEK VEMAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜR 4657
  KALEM4657
  GAZİANTEP Ş.KAMİL İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ
  GAZİANTEP Ş.KAMİL İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜR 4725
  KALEM4723
  GAZİANTEP Ş.BEY İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ
  GAZİANTEP Ş.BEY İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜR 4169
  KALEM4167
  GAZİANTEP 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
  GAZİANTEP 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜR 4452
  KALEM4452
  GAZİANTEP ADLİ SİCİL ŞEFLİĞİ
  GAZİANTEP ADLİ SİCİL ŞEFLİĞİMÜDÜR 2095
  KALEM2096
  GAZİANTEP ADLİ EMANET MÜDÜRLÜĞÜ
  GAZİANTEP ADLİ EMANET MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜR 2575
  KALEM2575
  Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

  Yorum bırakın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Call Now

  Scroll to Top
  WhatsApp
  Avukata Soru Sor
  Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?