MURİS ÖLMEDEN ÖNCE MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA DAVASI AÇAMAZ

MURiS oLMEDEN oNCE MİRAScILIKTAN cIKARMA DAVASI AcAMAZ - Gaziantep Avukat

MURİS ÖLMEDEN ÖNCE MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA DAVASI AÇAMAZ – Gaziantep Avukat

Antalya

Bölge Adliye Mahkemesi

1. Hukuk Dairesi

Esas : 2019/754

Karar : 2019/1433

Karar Tarihi : 28.11.2019

DAVA : Denizli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2018/610 Esas, 2019/219 Karar sayılı dosyasında 12/03/2019 tarihli kararına karşı davacı vekilince 15/04/2019 tarihli istinaf başvurusu üzerine dosya dairemize tevzi edilmekle hazırlanan inceleme raporu ile yapılan müzakere sonucunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

KARAR  

TALEP : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin 2000 yılında eşini kaybetmiş olup, öz çocuğunun olmadığını, eşini kaybettikten sonra 2013 yılına kadar yalnız yaşadığından ve çocuk sahibi olma özlemi içinde bulunduğundan bir aile dostlarının çocuğu olan N. A.’ı anne ve babasının rızası dahilinde 29.05.2013 tarihinde Denizli 3. Aile Mahkemesi’nin 2012/969 E. 2013/254 K. sayılı ilamı ile evlat edindiğini; davalı evlatlığın, müvekkiline bir süre hem evlat hem arkadaş olduğunu, müvekkilinin de davalıya maddi-manevi destek olduğunu, bütün sevgisini ve ilgisini davalıya hasrettiğini, ancak evlat edinilen N. A.’ın öz babasının ölümünden sonra müvekkilinin yanına neredeyse hiç uğramamaya başladığını, hatta müvekkilini görmeye gelmek bir yana arayıp hal hatır dahi sormadığını, il dışında üniversite eğitimi almakta olan davalının müvekkilini sadece parası kalmadığında aradığını; bir süre sonra da hiç aramamaya başladığını; davalının, babasının vefatından sonraki yaz döneminde ara ara ekonomik ihtiyaçlarını gidermek adına ziyarete geldiğini, müvekkilini bayramlarda bile ne aradığını ne bir mesaj attığını, en son 2017 R. Bayramı bittikten sonra (4. günü) davalının babaannesinin, davalının telefonundan müvekkilini aradığını, müvekkilinin oğlunun aradığını düşünerek heyecanla telefonu açınca yine hayal kırıklığına uğradığını, HTS kayıtlarının incelenmesi ile müvekkilinin davalı tarafından son aranma tarihinin bu olduğunun ve bir daha da aramadığının, evlatlık vazifelerini yerine getirmediğinin sabit hal alacağını; davalının, yaz tatillerinde müvekkilinin yanına sadece para almak için gelmekteyken; bu yaz tatilinde ise hiç gelmediğini, davalının kendi ailesinin önceden Buldan’ın bir köyünde yaşamakta iken davalının, babasının ölümünden sonra kendi ailesinin Denizli’ye taşındığını, müvekkilinin de davalının kendi isteğiyle müvekkilinin yanına gelip gittiğini düşünmekteyken oysa ki; davalının, müvekkilinin evini konaklama amaçlı kullanmakta olduğunu, müvekkilinin evladı olarak kabul ettiği davalının, müvekkilini sadece bir para kaynağı olarak görmesinin müvekkilini oldukça incitmekte ve onurunu kırmakta olduğunu ileri sürerek; davalı evlatlığın, aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi sebebiyle mirasçılıktan çıkartılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Cevaba cevap dilekçesinde özetle; Taleplerinin mirasçılıktan çıkarılmanın tespitine yönelik olup bu sebeple mezkur davanın tarafların hukuki statüsünde değişiklik meydana getirecek nitelikte bir inşai dava niteliği taşıdığını, dolayısıyla haklı davalarının dava şartı yokluğundan usulden reddedilmesine ilişkin talebin gerek Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda gerekse Türk Medeni Kanunu’nda herhangi bir dayanağı bulunmadığını; Müvekkilinin haklı olarak gelecekteki menfaatlerini koruma amacıyla, davalı ile arasındaki aile bağlarının fiilen ortadan kalkmış olması hasebiyle davalının müvekkilinin üzerinden bir yandan maddi menfaat sağlayıp bir yandan da aile hukukundan doğan yükümlülüklerini müvekkilinin çeşitli hastalıklarla mücadele ediyor olmasına rağmen hiçbir şekilde yerine getirmiyor olması halinde bir son vermek istemekte olup bu hususun tespitine yönelik açmış oldukları haklı davalarında hukuki yararlarının mevcudiyeti ve usule ilişkin herhangi bir aykırılığın olmadığı sunmuş olduğunun Yargıtay 20. Hukuk Dairesi’nin 2016/1196 E. 5568 K. sayılı ilamından da anlaşılacağı üzere açıkta ortada olduğunu; bir an için Mahkemenin nezdinde aksi bir kanaatin hasıl olması durumunda müvekkilinin bu talebinin noter kanalı ile yapmış olsa müvekkilinin vefatı sonrasında davalı tarafın ölüme bağlı tasarrufa karşı dava açması ihtimalinde müvekkilinin mirasçılarının müvekkili ile davalı taraf arasındaki ilişkilerini tam olarak bilemeyeceğinin, ispat zorluğu çekeceğinin bilinmesi gerektiğini; oysa ki müvekkilinin sağlığında iskat sebeplerinin varlığının ispatının daha kolay, müvekkilinin gerçek iradesinin daha doğru yansımasının söz konusu olacağını, yerel Mahkemenin talepleri doğrultusunda tespite ilişkin bir karar vermesi durumunda da müvekkilinin ileriye dönük olarak mirasçılarına muhtemel bir davadan başka miras bırakmamış olacağını, bu anlamda bahse konu haklı davalarının usul ekonomisi gereğince de kabul edilmesi gerektiği kanaatinde olduklarını beyan etmiştir.

CEVAP : Davalı cevap dilekçesinde özetle; Mirasçılıktan çıkarmanın noterde yapılması gereken işlem olması, davacı/evlat edinen babasının vefatından sonra kendisine karşı olan tutumlarının oldukça değişmiş, aşırı kıskanç tutumlarının olduğunu, öz annesini ziyarete gitmesini ve onunla görüşmesini istememekte ve bu durumdan çok sıkıldığın açıkça gösterdiğini, hatta öz annesinin de aynı şehre taşınmasını büyük sorun haline getirdiğini ve bu durumu sıkıntı yaparak kendisine yansıttığını; ayrıca davacı/evlat edinenin kendisinin evlatlığı olduğunu herkesten sakladığını, hatta kendi ailesinden bile sakladığını, bu durumun çoğu zaman problemlere sebep olduğunu, bunlardan en önemlisinin bayramlarda davacının doğup büyüdüğü köyde ailesinin yanına kendisini götürmek istemesi olduğunu, ancak kendisinin evlatlık olduğunu bilmeyen köydeki insanların 20 yaşından sonra kendisine nasıl bakacaklarını kendisini endişelendirdiğini, tüm bunlarla davacının kendisine karşı soğuk davranmaya başladığını, ancak bu sorunların sebebinin asla kendisinin olmadığını, davacının belirtmiş olduğu beyanlarda kendisini ziyarete gitmediğinden ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmediğinden bahsetmiş olsa da 4 yıldır farklı şehirde üniversite öğrenimi görmesinin her zaman ailesinin ziyarete gidemeyeceğini açıkça ortaya koyduğunu, ancak bu duruma rağmen fırsat bulduğu zamanlarda ailesini görmek ve ziyaret etmek için memleketine gittiğini, davacının bu hususları farklı yorumlayarak mirastan ıskat sebebi olarak görmesinin tarafını derinden etkilediğini, ve üzüntüye düşürdüğünü; tüm bunlarla birlikte değerlendirilecek olursa davacının mirasçılıktan çıkarma sebebi olarak ciddi ve ağır bir sebebi bulunmadığını, dava dilekçesindeki hususların gerçeğe aykırı olması ve sorunları davacının kendisi ile ilgili olması sebebi ile işbu davayı açmakta hukuki yararın olmadığını ileri sürerek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

İkinci cevap dilekçesinde özetle; Dava dilekçesindeki iddialar ve mirasçılıktan ıskat sebeplerinin tespiti istemiyle açılan işbu dava ile davacının miras kaygısına düştüğünün açık olduğunu, bu sebepler ile davanın gerekçesiz, mesnetsiz ve amaca, hukuka, usule aykırı olduğunu beyan etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI : Denizli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 12/03/2019 Tarih ve 2018/610 E. 2019/219 K. sayılı ilamı ile; davacının davasının mirasçılıktan çıkarma ölüme bağlı tasarrufla yapabileceğinden reddine karar verilmiştir.

İSTİNAF SEBEPLERİ : Davacı vekili 15/04/2019 tarihli istinaf başvuru dilekçesinde özetle;

1-) Huzurda görülen davalarının işbu dilekçeleri kapsamında gerekçelerini detaylı olarak izah ettikleri üzere inşai nitelikte olan davalının mirasçılıktan çıkarılmasına yönelik olmayıp, sunmuş oldukları haklı gerekçeler kapsamında müvekkilinin gelecekteki menfaatlerine haleldar gelmemesi adına davalının mirasçılıktan çıkarılmasını gerektirir fiil ve eylemler içerisinde olduğunun tespitine yönelik olduğunu; yerel Mahkemece bu hususun göz ardı edildiğini, salt olarak davanın adının mirasçılıktan çıkarılma olmasına ve Medeni Kanun’da düzenleniş biçimine odaklanılmış ve netice olarak işbu dilekçeleri kapsamında sunduğukları yerleşik Yargıtay içtihatlarına da aykırı olarak davanın reddine karar verildiğini; Her ne kadar Türk Medeni Kanunu’nun 510. maddesinde miras bırakanın ölüme bağlı bir tasarruf ile saklı paylı mirasçısını maddede belirtilen sebeplerin varlığı halinde mirastan ıskat edebileceği ve bu ıskat usulünün ölüme bağlı tasarrufla yapılabileceği belirtilmişse de; aynı usul şartlarının mirastan çıkarılmanın tespiti hususu için de arandığına dair söz konusu maddede bir hüküm bulunmadığını; dolayısıyla yerel Mahkeme kararının ölüme bağlı bir tasarruf olmaksızın dava yolu ile olası mirasçısını mirasçılıktan çıkarma talebinin kanunen yerinin bulunmadığı gerekçesiyle haklı davalarının dava şartı yokluğundan usulden reddine karar verilmiş olmasının hukuka aykırılık teşkil ettiğini; bu sebeple haklı davalarının kabulüne karar verilerek davalı karşı tarafın mirastan çıkarılmasının tespitine karar verilmesi gerektiğini;

2-) Davalı tarafın aile hukukundan doğan yükümlülükleri yerine getirmediği ve bu sebeple aile bağının ortadan kalkmış olması için aranan objektif ve sübjektif unsurların mevcut olduğu hukuki olayın özeti kısmında bahsettikleri üzere açıkça ortada olduğunu; müvekkilinin haklı olarak gelecekteki menfaatlerini koruma amacıyla, davalı ile arasındaki aile bağlarının fiilen ortadan kalkmış olması hasebiyle davalının müvekkilinin üzerinden bir yandan maddi menfaat sağlayıp bir yandan da aile hukukundan doğan yükümlülüklerini müvekkilinin çeşitli hastalıklarla mücadele ediyor olmasına rağmen hiçbir şekilde verine getirmiyor olması haline bir son vermek istemekte olup bu hususun tespitine yönelik yerel Mahkemeye müvekkilinin adına vekâleten başvuruda bulunmalarına rağmen yerel Mahkemece haklı davalarının reddedilmesinin hukuka aykırı olduğunu;

3-) Bir an için yerel Mahkemenin gerekçesi doğru kabul edilse, müvekkilinin bu talebini ölüme bağlı tasarruf ile yapmış olsa müvekkilinin vefatı sonrasında davalı tarafın ölüme bağlı tasarrufa karşı dava açması ihtimalinde müvekkilinin mirasçılarının müvekkili ile davalı taraf arasındaki ilişkileri tam olarak bilemeyecek, ispat zorluğu çekeceğini; oysa ki müvekkilinin sağlığında ıskat sebeplerinin varlığının ispatı daha kolay, müvekkilinin gerçek iradesinin daha doğru yansımasının söz konusu olacağını; yerel Mahkemenin işbu kararı ile müvekkilinin ileriye dönük olarak mirasçılarına muhtemel bir davadan başka bir miras bırakmamış olacağını; dolayısıyla yerel Mahkemece her ne kadar müvekkilin işbu davayı açmakla hukuki yarar taşımadığı hususu, davanın reddi kararına bir başka gerekçe olarak sunulmuşsa da izah ettikleri üzere müvekkilinin gelecekteki hak ve menfaatleri düşünüldüğünde işbu tespit talepli davayı açmakla hukuki yararının mevcut olduğunun açıkça ortada olduğunu;

4-) Davalı taraf ile müvekkili arasındaki ilişkinin bitmiş olduğunun davalı tarafın Mahkemeye sunmuş olduğu dilekçelerle de açık olduğunu; hem bu dilekçelerin içerikleri hem de davalı tarafın soyadı olarak eski soyadını kullanıp müvekkilinin soyadını kullanmamış olmasından da açıkça anlaşıldığını ileri sürerek; kararın kaldırılmasını ve talepleri doğrultusunda haklı davalarının kabulüne karar verilerek davalının mirasçılıktan çıkarılmasını gerektirir nitelikte fiil ve eylemler içerisinde olduğunun tespitine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE: Dava dilekçesinde, davalının mirasçılıktan çıkarılması talep edilmiş iken cevaba cevap dilekçesinde dava, mirasçılıktan çıkarılma hal ve sebeplerinin tespiti olarak değiştirilmiştir.

Mirasçılıktan çıkarma (ıskat); mahfuz hissenin temelini teşkil eden aile dayanışmasının zedelendiği hallerde, mahfuz hisseli mirasçıyı, mirasdan uzaklaştırma olanağını, mirasbırakana tanıyan ölüme bağlı bir tasarruftur.

Mirasçılıktan çıkarma, mirastan yoksunluktan farklı olarak (TMK 578 vd), kendiliğinden değil, mirasbırakanın bir ölüme bağlı tasarrufu ile gerçekleşir (TMK 510). Ölüme bağlı tasarrufta bulunma hakkı, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olup, mirasçılara intikal etmez. Mirasçılar, çıkarmanın hukuki sonuçlarını, mirasbırakanın ölümünden sonra bu sebeplerin varlığını hükmen tespit ettirmek suretiyle de elde edemezler.

Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemiş ise ya da mirasbırakana veya ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemiş ise mirasbırakan yapacağı ölüme bağlı tasarrufla saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkartabilir.

HMK. nun 106. maddesinde düzenlenen tespit davası, bir hakkın veya hukuki ilişkinin var olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak açılabilmekte olup; Tespit davasının dinlenilebilmesi için, genel dava şartlarının yanında iki ek şartın da bulunması gerekir:

1-) HMK’nun 106/1-3. maddesi uyarınca, tespit davasının konusu, yalnız hukuki ilişkiler ve bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesi olabilir. Maddi vakıalar yalnız başına tespit davasına konu yapılamazlar.

2-) HMK’nun 106/2. maddesi uyarınca davacının, hukuki yararı bulunmalıdır.

İdeal veya geleceğe dönük bir yarar yeterli değildir. Hukuki ilişkinin varlığının, ‘hemen’ tespit edilmesinde davacının korunmaya değer bir hukuki yararının bulunması gerekir. Bu da, üç şartın birlikte varlığına bağlıdır:

1-)Davacının bir hakkı veya hukuki durumu, güncel (halihazır) bir tehlike ile tehdit edilmiş olmalı;

2-)Bu tehdit nedeniyle, davacının hukuki durumu tereddüt içinde olmalı ve bu husus davacıya zarar verebilecek nitelikte bulunmalı;

3-)Yalnız kesin hüküm etkisine sahip olup, cebri icraya yetki vermeyen (icraya konulamayan) tespit hükmü, bu tehlikeyi ortadan kaldırmaya elverişli olmalıdır.

Bunlara göre; görülmekte olan veya açılacak bir davada iddia veya savunma olarak ileri sürülebilecek konular için bağımsız bir tespit davası açmakta hukuki yarar yoktur. Eda davası sonunda verilen hüküm ile aynı zamanda dava konusu hukuki ilişkinin var olup olmadığı da tespit edilir ve ondan sonra bu tespite dayalı olarak eda hükmü kurulur, Tespit davası ile istenen hukuki korunma, eda davası ile tamamen elde edilebilecekse o zaman, davacının ayrı bir tespit davası açmakta hukuki yararı yoktur.

Bir kimsenin, hakkına ulaşmak için, mahkeme kararının o an için gerekli olması durumunda hukuki yararın olduğundan sözedilebilir. Bir mahkeme kararına ihtiyaç yoksa hukuki yarardan söz edilemez.

Tespit davasında davacı, kendisi için söz konusu olan tehlikeli veya tereddütlü durumun ortaya çıkaracağı zararın, ancak tespit davası ile giderilebileceğini kanıtlamalıdır.

Yukarıdaki açıklamalar ve yasal düzenlemeler çerçevesinde somut olaya dönüldüğünde; davacı tarafça ileride yapılması muhtemel mirasçılıktan çıkarmaya ilişkin ölüme bağlı tasarruf, yine buna bağlı olarak ileride davalı tarafça açılması muhtemel ölüme bağlı tasarrufun iptali davasına konu ıskat hallerini şimdiden tespit ettirmesinde, tespit davasının özelliği ve koşullarına göre ileride açılabilecek davada savunma olarak ileri sürülebilecek ve o davada değerlendirilecek ıskat sebeplerini tespit ettirmekle iddia olunan tehlikeyi ortadan kaldırmaya elverişli bir hüküm verilemeyeceği gibi miras hukuku ilkelerine aykırı şekilde Yasanın izin vermediği bir hususun dolanılmak suretiyle elde edilmek istenilmesi de mümkün bulunmadığından hukuki yarar yokluğundan davanın reddine karar verilmesi sonuç olarak doğru ise de; gerekçesinin yukarıda açıklandığı şekilde değiştirilmesine ilişkin olarak ilk derece Mahkemesi kararının HMK. nun 353/1-b-2. maddesi uyarınca düzeltilmesine karar verilmesi gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

A-) 1-Davacı vekilinin istinaf talebinin KISMEN KABUL KISMEN REDDİ İLE;

Denizli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 12/03/2019 tarih ve 2018/610 Esas, 2019/219 Karar sayılı kararının HMK.nun 353/1-b-2. maddesi gereğince ORTADAN KALDIRILMASINA;

2-)Davacının davasının REDDİNE,

3-)Alınması gerekli 44,40 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 35,90 TL harcın mahsubu ile bakiye 8,50 TL harcın davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

4-)Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

5-)Davacı tarafından yatırılan fazla gider avansı varsa, HMK 333, HMK Yön. 47, maddesi gereğince yazı işleri müdürü tarafından karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

6-)Davalı tarafından yapılmış yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

B-) 1-Davacı tarafça yatırılan istinaf peşin harcın karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacı tarafa iadesine;

2-)Davacı tarafça yapılan istinaf yargılama giderinin kendi üzerinde bırakılmasına;

3-)Taraflarca yatırılan gider/delil avansının karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,

4-)İstinaf incelemesi duruşma açılmadan sonuçlandırıldığından taraflar leh ve aleyhine ücreti vekalet takdirine yer olmadığına,

5-)Kararın yerel Mahkemesince taraflara tebliğine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda HMK.nun 362/1-b maddesi gereğince KESİN olarak oybirliği ile karar verildi.


Avukatlarımızca Hazırlanan Makalelerimiz


  ✅ Gaziantep aile hukuku✅ Gaziantep velayet avukatı
  ✅ Gaziantep boşanma avukatı✅ Gaziantep en kısa sürede boşanma
  ✅ Gaziantep anlaşmalı boşanma avukatı✅ Gaziantep aile mahkemesi
  ✅ Gaziantep çekişmeli boşanma avukatı✅ Gaziantep online danışman

  Gaziantep Adliyesi İletişim Bilgileri
  ( 0342 ) 321 36 36
  Gaziantep Adalet Sarayı Ana Hizmet Binası : Zeytinli Mah. Turgut Özal Bulv. No:1/1 27500

  GAZİANTEP AĞIR CEZA MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1. AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2253
  KALEM2254
  GAZİANTEP 2 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2259
  KALEM2260
  GAZİANTEP 3.AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2265
  KALEM2267
  GAZİANTEP 3.AĞIR CEZA MAH. 2.KLMMÜDÜR 2232
  KALEM2232
  GAZİANTEP 4 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2273
  KALEM2274
  GAZİANTEP 5 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2814
  KALEM2815
  GAZİANTEP 5 AĞIR CEZA MAH. 2. KLMMÜDÜR 2751
  KALEM2752
  GAZİANTEP 6 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2804
  KALEM2805
  GAZİANTEP 7 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 6032
  KALEM6072
  GAZİANTEP 8 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 6425
  KALEM6438
  GAZİANTEP 9 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 6081
  KALEM6082
  GAZİANTEP 10 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2397
  KALEM2396
  GAZİANTEP 11 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2544
  KALEM2547
  GAZİANTEP 12 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2344
  KALEM2181
  GAZİANTEP ÇOCUK AĞIR CEZA MAH.
  GAZİANTEP ÇOCUK AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 3232
  KALEM2387
  GAZİANTEP ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2666
  KALEM2667
  GAZİANTEP 2 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2672
  KALEM2671
  GAZİANTEP 3 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2661
  KALEM2662
  GAZİANTEP 4 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2451
  KALEM2452
  GAZİANTEP 5 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2456
  KALEM2457
  GAZİANTEP 6 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2528
  KALEM2527
  GAZİANTEP 7 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2462
  KALEM2462
  GAZİANTEP 8 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2282
  KALEM2282
  GAZİANTEP 9 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2236
  KALEM2237
  GAZİANTEP 10 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2291
  KALEM2293
  GAZİANTEP 11 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2296
  KALEM2297
  GAZİANTEP 12 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2301
  KALEM2302
  GAZİANTEP 13 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2311
  KALEM2312
  GAZİANTEP 14 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2317
  KALEM2317
  GAZİANTEP 14 ASLİYE CEZA MAH. 2 KLMMÜDÜR 2306
  KALEM2307
  GAZİANTEP 15 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2320
  KALEM2322
  GAZİANTEP 16 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2326
  KALEM2327
  GAZİANTEP 17 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2331
  KALEM2221
  GAZİANTEP 18 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2338
  KALEM2337
  GAZİANTEP 19 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2141
  KALEM2343
  GAZİANTEP 20 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2346
  KALEM2347
  GAZİANTEP 21 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2631
  KALEM2634
  GAZİANTEP 22 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR 2651
  KALEM2654
  GAZİANTEP 23 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2641
  KALEM2642
  GAZİANTEP 24 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2646
  KALEM2647
  GAZİANTEP 25 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 3112
  KALEM3112
  GAZİANTEP 26 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 3122
  KALEM3121
  GAZİANTEP 27 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2351
  KALEM2353
  GAZİANTEP 28 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2358
  KALEM2357
  GAZİANTEP 29 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2380
  KALEM2362
  GAZİANTEP 30 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2367
  KALEM2367
  GAZİANTEP 31 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2780
  KALEM2780
  GAZİANTEP 32 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2785
  KALEM2785
  GAZİANTEP SULH CEZA HAKİMLİĞİ
  GAZİANTEP 1 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2552
  KALEM2552
  GAZİANTEP 2 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2425
  KALEM2425
  GAZİANTEP 3 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2192
  KALEM2192
  GAZİANTEP 4 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2198
  KALEM2199
  GAZİANTEP 5 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2372
  KALEM2372
  GAZİANTEP 6 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2214
  KALEM2214
  GAZİANTEP AİLE MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4128
  KALEM4123
  GAZİANTEP 2 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4126
  KALEM4117
  GAZİANTEP 3 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4111
  KALEM4114
  GAZİANTEP 4 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4107
  KALEM4106
  GAZİANTEP 5 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4095
  KALEM4097
  GAZİANTEP 6 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4086
  KALEM4092
  GAZİANTEP 7 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4078
  KALEM4080
  GAZİANTEP 8 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4077
  KALEM4073
  GAZİANTEP 9 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4518
  KALEM4524
  GAZİANTEP 10 AİLE MAHKEMESİMÜDÜR 4515
  KALEM4512
  GAZİANTEP ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4312
  KALEM4313
  GAZİANTEP 2 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4297
  KALEM4303
  GAZİANTEP 3 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4294
  KALEM4291
  GAZİANTEP 4 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4284
  KALEM4283
  GAZİANTEP 5 ASLİYE HUKUK MAHMÜDÜR 4280
  KALEM4277
  GAZİANTEP 6 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4266
  KALEM4264
  GAZİANTEP 7 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4262
  KALEM4258
  GAZİANTEP 8 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4252
  KALEM4257
  GAZİANTEP 9 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4383
  KALEM4382
  GAZİANTEP 10 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4373
  KALEM4377
  GAZİANTEP 11 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4366
  KALEM4367
  GAZİANTEP 12 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4506
  KALEM4506
  GAZİANTEP 13 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4388
  KALEM4388
  GAZİANTEP 14 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4284
  KALEM4327
  GAZİANTEP SULH HUKUK MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4215
  KALEM4224
  GAZİANTEP 2 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4207
  KALEM4211
  GAZİANTEP 3 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4200
  KALEM4201
  GAZİANTEP 4 SULH HUKUK MAH. MÜDÜR 4197
  KALEM4198
  GAZİANTEP 5 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4186
  KALEM4190
  GAZİANTEP 6 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4162
  KALEM4162
  GAZİANTEP 7 SULH HUKUK MAH.MÜDÜR 4238
  KALEM4238
  GAZİANTEP İCRA MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 İCRA MAH.MÜDÜR 4369
  KALEM4365
  GAZİANTEP 2 İCRA MAH.MÜDÜR 4355
  KALEM4360
  GAZİANTEP 3 İCRA MAH.MÜDÜR 4353
  KALEM4346
  GAZİANTEP 4 İCRA MAH.MÜDÜR 4342
  KALEM4343
  GAZİANTEP 5 İCRA MAH.MÜDÜR 4332
  KALEM4337
  GAZİANTEP ÇOCUK MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 ÇOCUK MAH.MÜDÜR 2444
  KALEM2445
  GAZİANTEP 2 ÇOCUK MAH.MÜDÜR 2447
  KALEM2448
  GAZİANTEP 3 ÇOCUK MAH.MÜDÜR 2152
  KALEM2153
  GAZİANTEP TİCARET MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 TİCARET MAH.MÜDÜR 4563
  KALEM4567
  GAZİANTEP 2 TİCARET MAH.MÜDÜR 4554
  KALEM4547
  GAZİANTEP 3 TİCARET MAH.MÜDÜR 4531
  KALEM4528
  GAZİANTEP TÜKETİCİ MAHKEMESİ
  GAZİANTEP 1 TÜKETİCİ MAH.MÜDÜR 4176
  KALEM4179
  GAZİANTEP 2 TÜKETİCİ MAH.MÜDÜR 4170
  KALEM4171
  GAZİANTEP İŞ MAHKEMELERİ
  GAZİANTEP 1 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4040
  KALEM4041
  GAZİANTEP 2 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4027
  KALEM4034
  GAZİANTEP 3 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4004
  KALEM4695
  GAZİANTEP 4 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4019
  KALEM4020
  GAZİANTEP 5 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4007
  KALEM4005
  GAZİANTEP 6 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4696
  KALEM4002
  GAZİANTEP 7 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4000
  KALEM4688
  GAZİANTEP 8 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4054
  KALEM4054
  GAZİANTEP 9 İŞ MAHKEMESİMÜDÜR 4686
  KALEM4686
  GAZİANTEP KADASTRO MAHKEMESİ
  GAZİANTEP KADASTRO MAHKEMESİMÜDÜR 4875
  KALEM4876
  GAZİANTEP ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
  GAZİANTEP ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞIMÜDÜR 2174
  KALEM2175
  GAZİANTEP ARABULUCULUK MERKEZİ
  GAZİANTEP ARABULUCULUK MERKEZİMÜDÜR 4655
  KALEM4653
  GAZİANTEP ADLİYE VEZNESİ
  GAZİANTEP ADLİYE VEZNESİMÜDÜR 4434
  KALEM4434
  GAZİANTEP BAKANLIK MUHABERE
  GAZİANTEP BAKANLIK MUHABEREMÜDÜR 2625
  KALEM2627
  GAZİANTEP MUHABERE GELEN GİDEN EVRAK
  GAZİANTEP MUHABERE GELEN GİDEN EVRAKMÜDÜR 2103
  KALEM2103
  GAZİANTEP TALİMAT BÜROSU
  GAZİANTEP TALİMAT BÜROSUMÜDÜR 2846
  KALEM2846
  GAZİANTEP TAKİPSİZ BÜROSU
  GAZİANTEP TAKİPSİZ BÜROSUMÜDÜR 2430
  KALEM2430
  GAZİANTEP UZLAŞTIRMA BÜROSU
  GAZİANTEP UZLAŞTIRMA BÜROSUMÜDÜR 2286
  KALEM2287
  GAZİANTEP KAMU – MARKA – BASIN CİNSEL SUÇLAR BÜROSU
  GAZİANTEP KAMU – MARKA – BASIN CİNSEL SUÇLAR BÜROSUMÜDÜR 3064
  KALEM2847
  GAZİANTEP ÇOCUK SAVCILIĞI MURACAT KALEMİ
  GAZİANTEP ÇOCUK SAVCILIĞI MURACAT KALEMİMÜDÜR 2510
  KALEM2511
  GAZİANTEP ÇOCUK SORUŞTURMA BÜRO
  GAZİANTEP ÇOCUK SORUŞTURMA BÜROMÜDÜR 2505
  KALEM2507
  GAZİANTEP ESAS BÜROSU
  GAZİANTEP ESAS BÜROSUMÜDÜR 2491
  KALEM2492
  GAZİANTEP AİLE İÇİ SORUŞTURMA BÜROSU
  GAZİANTEP AİLE İÇİ SORUŞTURMA BÜROSUMÜDÜR 2409
  KALEM2409
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 1
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 1MÜDÜR 2580
  KALEM2581
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 2
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 2MÜDÜR 2582
  KALEM2582
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 3
  GAZİANTEP TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU – 3MÜDÜR 2044
  KALEM2044
  GAZİANTEP CEZAEVİ SAVCILIK KALEMİ
  GAZİANTEP CEZAEVİ SAVCILIK KALEMİMÜDÜR 2433
  KALEM2433
  GAZİANTEP DAİMİ ARAMA BÜROSU
  GAZİANTEP DAİMİ ARAMA BÜROSUMÜDÜR 2111
  KALEM2110
  GAZİANTEP SERİ MUHAKEME
  GAZİANTEP SERİ MUHAKEMEMÜDÜR 2092
  KALEM2092
  GAZİANTEP SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇLAR BÜROSU
  GAZİANTEP SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇLAR BÜROSUMÜDÜR 3061
  KALEM3061
  GAZİANTEP HIRSIZLIK VE YAĞMA BÜROSU
  GAZİANTEP HIRSIZLIK VE YAĞMA BÜROSUMÜDÜR 2502
  KALEM2502
  GAZİANTEP UYUŞTURUCU TİCARET
  GAZİANTEP UYUŞTURUCU TİCARETMÜDÜR 2119
  KALEM2113
  GAZİANTEP DAVA AÇILMASININ ERTELENMESİ BÜROSU
  GAZİANTEP DAVA AÇILMASININ ERTELENMESİ BÜROSUMÜDÜR 2117
  KALEM2117
  GAZİANTEP İNFAZ HAKİMLİĞİ
  GAZİANTEP 1 İNFAZ HAKİMLİĞİMÜDÜR 2187
  KALEM2136
  GAZİANTEP 2 İNFAZ HAKİMLİĞİMÜDÜR 2141
  KALEM2141
  GAZİANTEP 3 İNFAZ HAKİMLİĞİMÜDÜR 3501
  KALEM3501
  GAZİANTEP İLAMAT-  İNFAZ 
  GAZİANTEP İLAMAT-  İNFAZ MÜDÜR 3131
  KALEM3133
  GAZİANTEP YAKALAMA BÜRO
  GAZİANTEP YAKALAMA BÜROMÜDÜR 2684
  KALEM2684
  GAZİANTEP HUKUK TEVZİ BÜROSU
  GAZİANTEP HUKUK TEVZİ BÜROSUMÜDÜR 4426
  KALEM4441
  GAZİANTEP TARAMA MÜRACAT TEVZİ BÜROSU
  GAZİANTEP TARAMA MÜRACAT TEVZİ BÜROSUMÜDÜR 2125
  KALEM2126
  GAZİANTEP GENEL SORUŞTURMA
  GAZİANTEP GENEL SORUŞTURMAMÜDÜR 3040
  KALEM3041
  GAZİANTEP ADLİ DESTEK VEMAĞDUR HİZMETLERİ 
  GAZİANTEP ADLİ DESTEK VEMAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜR 4657
  KALEM4657
  GAZİANTEP Ş.KAMİL İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ
  GAZİANTEP Ş.KAMİL İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜR 4725
  KALEM4723
  GAZİANTEP Ş.BEY İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ
  GAZİANTEP Ş.BEY İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜR 4169
  KALEM4167
  GAZİANTEP 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
  GAZİANTEP 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜR 4452
  KALEM4452
  GAZİANTEP ADLİ SİCİL ŞEFLİĞİ
  GAZİANTEP ADLİ SİCİL ŞEFLİĞİMÜDÜR 2095
  KALEM2096
  GAZİANTEP ADLİ EMANET MÜDÜRLÜĞÜ
  GAZİANTEP ADLİ EMANET MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜR 2575
  KALEM2575
  Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

  Yorum bırakın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Call Now

  Scroll to Top
  WhatsApp
  Avukata Soru Sor
  Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?