Gaziantep Mirasçılık belgesi

Mirasçılıktan Çıkarma

Mirasçılıktan çıkarma Günümüzde gerek yakın çevremizden gerek medyadan sık sık duyduğumuz bir ifadedir. Bunu evlatlıktan red kavramı olarak da kullananlar vardır. Burada miras bırakanın amacı bazı sebeplerle mirasçılarını mirastan mahrum bırakmaktır.

Ancak kişiler keyfi olarak kendi soyundaki kişileri mirasında çıkaramıyor bunun için bazı sebeplerin olması gerekir.

vasiyetname
Mirasçılıktan Çıkarma 7

Mirasçılıktan Çıkarma Sebepleri

Saklı paylı mirasçının bazı davranışları mirasçılıktan çıkarma işleminin yapılmasına sebep olabilir.

Böyle bir çıkarma haline,“cezai mirasçılıktan çıkarma” ,“cezalandırıcı mirasçılıktan çıkarma” denilmektedir.

Bu durumda, aile bağlarının derinden sarsan saklı paylı mirasçının, mirastan pay alması engellenmek istenmiştir.


Mirastan Çıkarma Kaç Farklı Şekilde Yapılabilir?

Mirastan çıkarma Türk Medeni Kanunu’na göre iki farklı şekilde yapılabilmektedir. Mirastan çıkarma halleri:

1.Normal Mirastan Çıkarma Hali:

Bu hal herkesce bilinen mirastan çıkarma halidir. Mirasçının miras bırakana karşı aile hukukundan doğan görevlerini ihmal etmesi ya da kendisine karşı ağır bir suç işlemesi halinde mirastan mahrum edilmesi durumudur.

2.Borç Ödemeden Aczi Sebebi İle Mirastan Çıkarma Hali:

Bu çıkarma hali, mirastan mahrum edilen mirasçının menfaati için yapılan çıkarmadır. Miras bırakan borç içindeki mirasçının çocuklarını korumak için mirasçıyı mirasından mahrum ederek onun miras payını çocuklarına vermektedir.

Mirasbırakan tarafından gerçekleştirilecek olan ölüme bağlı tasarrufta, mirasçılıktan çıkarma sebebi şüpheye mahal vermeyecek bir şekilde açıkça belirtilmeli ve mümkünse mirasçılıktan çıkarma sebebine ilişkin somut olay da belirtilmelidir.

Çünkü mirasçılıktan çıkarılan mirasçı tarafından mirasçılıktan çıkarılmanın iptali davası açılması halinde, spesifik olarak hangi sebeple mirastan ıskat işleminin gerçekleştirilmiş olduğunun belirtilmemiş olması halinde, mirasbırakanın iradesine aykırı bir hukuki durum meydana gelebilecektir.

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 24 11zon 1
Mirasçılıktan Çıkarma 8

Vasiyetname Nasıl İptal Edilir?

Uygulamada genellikle mirasçılıktan çıkarma işlemi vasiyetname ile yapılmaktadır. Ölüme bağlı tasarrufun iptali için dava açılabilir. Hangi durumlarda ölüme bağlı tasarrufun iptali için dava açılır?

 • Ölüme bağlı tasarruf, miras bırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı sırada yapılmışsa,
 • Ölüme bağlı tasarruf yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmışsa,
 • Ölüme bağlı tasarrufun içeriği hukuka, ahlaka ve adaba aykırı ise,
 • Ölüme bağlı tasarruf kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa.

HANGİ SUÇLAR ISKAT(MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA) SEBEBİ TEŞKİL EDER?

Bu konuda kanunda kesin bir kıstas yoktur. kanun ağır olmasını aramıştır. Burada Yargıtay içtihatları devreye girecektir.

 • Öldürme,
 • dolandırıcılık,
 • sahtekarlık,
 • emniyeti suistimal gibi suçlar bir ıskat sebebi teşkil edebilirler.
 • İftira ,hakaret ve sövme,haksız suç isnadı ,yalan yere tanıklık gibi suçlar da bazı hallerde mirasçılıktan çıkarma sebebi teşkil edebilirler. Ancak ceza kanununda düzenlenen kabahat cinsinden olan fiiller bir ıskat sebebi değildirler.

Suçun miras bırakanın şahsına işlenmesi zorunlu değildir. Onun malvarlığı haklarına tecavüz de bir ıskat sebebi sayılabilir.

Vasiyetname İle Mirasçılıktan Çıkarma

Özellikle cezai mirasçılıktan çıkarma hallerinde, işin doğası gereği bir miras sözleşmesi yapılması pek muhtemelen görünmemektedir. Bu nedenle miras bırakan bir vasiyetname hazırlayarak bu talebini dile getirebilecektir.

Vasiyetname ise; resmi vasiyetname, el yazılı vasiyetname ve sözlü vasiyetname olarak üç farklı şekilde yapılabilmektedir.

Mirasçılıktan çıkarma işlemi yapmak isteyen kimse için imkân olması halinde, birçok açıdan daha avantajlı olan resmi vasiyetnamenin yapılmasını tavsiye etmekteyiz.

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 37 11zon 1
Mirasçılıktan Çıkarma 9

Miras Sözleşmesi İle Mirasçılıktan Çıkarma

Koruyucu mirasçılıktan çıkarma işlemi açısından ise miras sözleşmesinin yapılması daha olasıdır. Burada da vurgulanması gereken husus “miras sözleşmesi yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve ergin olmak, kısıtlı bulunmamak” gerektiğidir. Elbette burada da vasiyetname düzenlenerek, saklı paylı mirasçının mirasçılıktan çıkartılması mümkündür.

Mirastan Çıkarmanın Sonuçları Nelerdir?

Mirastan çıkarılan kimse mirastan pay alamayacağı gibi bu durumu tenkis davasına da konu edemez. Mirastan çıkarılanın alması gereken ancak mirastan çıkarılması sebebiyle hak kazanamadığı pay ise, o kimse miras bırakandan önce ölmüş gibi, mirasçılıktan çıkarılanın varsa altsoyuna, yoksa miras bırakanın yasal mirasçılarına kalır. Mirastan çıkarılan kimsenin altsoyu, o kimse miras bırakandan önce ölmüş gibi saklı payını isteyebilir. Bir diğer deyişle mirasçılıktan çıkarılan kimse mirasın dışında kalmakta ve mirasçılığa ilişkin haklarını kaybetmektedir. Gaziantep Miras Avukatı

Mirastan Çıkarmaya İtiraz Mümkün Müdür?

Miras bırakan mirasçıyı kanunda belirtilen mirastan çıkarma nedenleri gerçekleşmeden yani haksız olarak mirastan çıkarmış olabilir. Bu durumda mirastan haksız yere çıkarılan mirasçının menfaatinin korunması gerekmektedir. Bu nedenle yasalarımızda mirastan çıkarmaya itiraz ve mirastan çıkarmanın iptali imkânlarına yer verilmiştir. Haksız yere mirasçılıktan çıkarılan mirasçı, mirastan çıkarmanın iptali davasını açma hakkına sahiptir.

Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davası

Mirasçılıktan çıkarma işleminin gerçekleştirileceği ölüme bağlı tasarrufta mutlaka mirasçılıktan çıkarma sebebinin belirtilmesi gerektiğini, aksi takdirde mirasçılıktan çıkarılan mirasçının itirazı üzerinde mirasbırakanın iradesine aykırı sonuçların meydana gelebileceğini belirtmiştik. Bu husus da Medeni Kanunumuzun 512. maddesinde düzenlenmiştir. Gaziantep Miras Avukatı

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 39 11zon 1
Mirasçılıktan Çıkarma 10

Türk Medeni Kanunumuzun 512. Maddesine Göre:
“Mirasçılıktan çıkarma, mirasbırakan ancak buna ilişkin tasarrufunda çıkarma sebebini belirtmişse geçerlidir.
Mirasçılıktan çıkarılan kimse itiraz ederse, belirtilen sebebin varlığını ispat, çıkarmadan yararlanan mirasçıya veya vasiyet alacaklısına düşer.
Sebebin varlığı ispat edilememiş veya çıkarma sebebi tasarrufta belirtilmemişse tasarruf, mirasçının saklı payı dışında yerine getirilir; ancak, mirasbırakan bu tasarrufu çıkarma sebebi hakkında düştüğü açık bir yanılma yüzünden yapmışsa, çıkarma geçersiz olur.”

Mirastan Çıkarma Sebebinin Varlığını Kim İspat Edecek?

Mirastan çıkarma sebebinin varlığını ispat, çıkarmadan yararlanan mirasçıya veya vasiyet alacaklısına düşer. Eğer mirasçılıktan çıkarma sebebinin varlığı ispat edilemiyorsa veya mirasçılıktan çıkarma sebebi Ölüme bağlı tasarrufta belirtilmemişse tasarruf, mirasçının saklı payı dışında yerine getirilir.

Daha önce de belirttiğimiz üzere miras bırakan mirasçılıktan çıkarma sebebinde yanılgıya düşmüşse yaptığı çıkarma işlemi geçersiz olur.Gaziantep Miras Avukatı

Mirasçılıktan Çıkarma Hakkında
Sıkça Sorulan Sorular

Bir kişi mirastan nasıl çıkarılır?

Miras bırakanın ölümü anında çocuk en azından ana rahmine düşmüş olmalıdır. Bu halde de mirastan çıkarmanın vasiyetname veya miras sözleşmesi yapma yoluyla olması gerekmektedir. Miras bırakan alt soyunu ancak saklı payının yarısı için mirastan mahrum bırakabilir.

Evlat mirastan nasıl mahrum bırakılır?

Mirastan ıskat (mahrum bırakma) ölüme bağlı olan bir tasarruftur. Yalnızca vasiyetname şekillerinden biriyle yapılabilir. Mirastan ıskat için miras bırakan kişinin açık bir irade beyanı gereklidir. Vasiyet bırakan kişi, mirasçısını mirastan çıkardığını vasiyetinde açık bir şekilde belirtmek zorundadır.

Mirastan çıkarma davası kimler açabilir?

Mirastan çıkarma davasında davacı, mirasçılık sıfatını kaybeden ve ölüme bağlı tasarrufun iptal edilmesinde menfaati bulunan kişidir. Dava, ölüme bağlı tasarrufun menfaat sağladığı kişiye karşı açılır. Davacının talebi, ölüme bağlı tasarrufun ve dolayısıyla mirasçılıktan çıkarma işleminin iptal edilmesi olacaktır.

Mirastan Çıkarılanın payı ne olur?

Miras bırakan başka türlü tasarrufta bulunmadıkça mirasçılıktan çıkarılan kimsenin miras payı, o kimse miras bırakandan önce ölmüş gibi, mirasçılıktan çıkarılanın varsa altsoyuna, yoksa miras bırakanın yasal mirasçılarına kalır.

Kişi mirasını Istedigine bırakabilir mi?

Kural olarak kişi mirasını istediğine bırakma hakkına sahiptir. Fakat tamamını bir kişiye bırakamaz. Yasal mirasçıları, her şartta mirastan pay alırlar. Medeni Kanun’a göre, kişi ölmeden önce vasiyetname ile mirasını istediği kişi ya da kişilere bırakabilir.

Hayırsız evlat miras alabilir mi?

Yargıtay adeta hayırsız evladın nasıl olduğunun portresini çizmiş ve miras bırakanına böyle davranmış bir kişi de mirasçılıktan çıkarılabilir demiştir.

Bir baba mirasını istediği gibi dağıtabilir mi?

Babasınızın akli dengesi yerindeyse kendi malını istediği gibi satar veya bağışlıyabilir. Buna karşı diğer evlatların yapabileceği bir şey yoktur. Gaziantep Miras Avukatı

Evlatlıktan red nasıl olur?

Mirasçılardan herhangi birinin miras bırakacak kişiye ve aileye karşı ilgisiz olması, bakımını yerine getirmemesi, gereksiz tıbbi müşahedede bulunması, ailenin onurunu davranışlarıyla zedelemesi gibi hallerde mirasçılıktan yoksu bırakma davası açılabilmektedir.

Mirastan men edilen dava açabilir mi?

Mirastan men edilen mirasçı, işlediği suçun ağır bir suç olmadığını ya da suçu işlediği kişinin miras bırakanın bir yakını olmadığını iddia ediyorsa mirasçılıktan çıkarılmasının iptali için dava açabilir.

Mirastan çıkarma sebepleri nelerdir?

Öldürme,dolandırıcılık,sahtekarlık,emniyeti suistimal gibi suçlar bir ıskat sebebi teşkil edebilirler. İftira ,hakaret ve sövme,haksız suç isnadı ,yalan yere tanıklık gibi suçlar da bazı hallerde mirasçılıktan çıkarma sebebi teşkil edebilirler.

MİRASIN HÜKMEN REDDİ NEDİR ?

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın


  5/5 - (1 vote)

  Yorum bırakın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Call Now

  WhatsApp
  Avukata Soru Sor
  Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?