MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş

TRAFİK KAZASI SONUCU ARACI ZARAR GÖREN KİŞİNİN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

YARGITAY

17. Hukuk Dairesi

ESAS: 2014/1894

KARAR: 2014/3275

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün, süresi içinde davalı Z… vekilince temyiz edilmesi üzerine, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili; müvekkile ait park halindeki araca davalı tarafa ait araç sürücüsünün kusurlu hareketi ile çarpması sonucu hasar meydana geldiğini, d.iş dosyası ile hasarın tespit edildiğini açıklayıp fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla 9.535,34 TL hasar bedeli, 100,00 TL değer kaybı, 455,00 TL ulaşım gideri, 50,00 TL otopark ücreti ile 500,00 TL manevi tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı sigorta şirketi vekili, 5.500,00 TL hasar bedli dışındaki diğer talepleri kabul etmediklerini belirtmiştir.

Davalı C…, davacının da kusurlu olduğunu, manevi tazminat talep etmekte hakkı olmadığını berliterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulü ile 5.000,00 TL hasar bedelinin davalılardan müteselsilen, 455,00 TL taksi ücreti, 82,60 TL çekici ücreti ile 500,00 TL manevi tazminatın davalılar Z… ve C…’tan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı Z… vekilince temyiz edilmiştir.

işçi işveren avukatı gaziantep
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 2

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranı ve tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı Z… vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazası nedeni ile manevi tazminat istemine ilişkindir.

Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli de gözönünde tutularak, B.K.’nun 47. maddesindeki özel haller dikkate alınarak, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır. Zira, M.K’nun 4.maddesinde, kanunun takdir hakkı verdiği hallerde hakimin hak ve nesafete göre hükmedeceği öngörülmüştür.

Somut olaya bakıldığında, davacının kaza anında araç içerisinde olmadığı gibi kaza anını da görmediği dosya kapsamından anlaşılmaktadır.

Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alındığında, olayın oluş biçimine göre davacı manevi olarak eziyet çekmemiştir. Anılan nednelerle manevi tazminat talebinin reddi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı Z…vekilinin sair temyiz itirazlarının reddi ile, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı Z… vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı Z…’a geri verilmesine 6.3.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?