Kredi kartı, tazminatsız işe son nedeni olabilir mi?

Kredi kartı, tazminatsız işe son verilmesine neden olabilir mi? I Avukat Ali Tümbaş

İşçinin, tazminatsız işten çıkarılması neticesini doğurabilecek, kredi kartı kullanılmasına ilişkin bazı durumlara dikkat çekmenin yararlı olacağını düşünüyoruz.

İlk örneğimiz, şirket kredi kartıyla ilgili…

Bazen, işverenler çalışana iş ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere şirket adına olan kredi kartı vermektedirler.

İşçinin bu karttan şahsi ihtiyaçları için nakit para çekimi yapması, doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış olarak nitelendirilip, iş sözleşmesinin tazminatsız feshedilmesine neden olabilir mi?

Konuya ilişkin Yargıtay Kararı şöyle:

“Dosya içindeki kredi kartı aylık harcama listelerine göre davacının bu kredi kartından defalarca nakit çekim yaptığı sabittir. Yine dosya içindeki iş sözleşmesinde işçiye verilen şirket kredi kartını şahsi harcamaları için kullanacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Davacının şirket kredi kartından şahsi ihtiyacı için birçok kez nakit para çekmesi doğruluk ve bağlılığa aykırı bir davranıştır. Davalı işverence yapılan fesih haklı nedene dayanmaktadır.” (1)

Bu Karara göre; işçinin şirket kredi kartını şahsi harcamaları için de kullanabileceğine ilişkin iş sözleşmesinde bir hüküm bulunmadığı halde, şirket kredi kartından şahsi ihtiyaçları için defalarca nakit çekmesi, doğruluğa ve bağlılığa uymayan bir eylem olarak nitelendirilmekte ve işçinin işverence işten çıkarılmasını haklı kılmaktadır.

Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı
Kredi kartı, tazminatsız işe son nedeni olabilir mi? 2

İkinci örneğimiz, işçinin kendi kartıyla ilgili…

İşçinin, yaptığı satışların bedelini müşterilerden nakit olarak tahsil edip, bu parayı uhdesinde bırakması ve bahse konu satışların bedelini kendisine veya akrabalarına ait kredi kartından şirkete ödemesi, maddi zarar olmasa da, işverene  işçiyi işten çıkarma hakkı verir.

Nedeni, Yargıtay Kararında şöyle açıklanmıştır:

“Somut olayda; davacı işçi iş sözleşmesinin haksız şekilde işverence feshedildiğini ileri sürerken; davalı işveren, davacının nakit olarak sattığı benzinin bedelini uhdesinde tutup kendisinin ve akrabalarının kredi kartından ödediği, bu şekilde kullanma zimmeti işlediği ve işverene karşı ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davrandığı için iş sözleşmesinin haklı olarak feshedildiğini savunmuştur.

Dosya içindeki davacıya ve davacı ile aynı soyadı taşıdığı anlaşılan bir kişiye kredi kartı sliplerinden, davacının çalıştığı işyerinden yapılan birçok alışverişin bu kartlardan ödendiği anlaşılmaktadır. Davacının davranışı sebebi ile işveren maddi bir zarara uğramamış ise de; davacının davranışının doğruluk ve bağlılıkla bağdaşmayacağı ve temelini güvenin oluşturduğu iş ilişkisini sürdürmesinin işveren yönünden çekilmez bir hal aldığının kabulü gerekir.” (2)

Sözün özü;

4857 sayılı İş Kanununun 25’inci maddesinin (II) numaralı bendinde, işçinin ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları sayılmıştır. Bu eylemler ile benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı sebeple feshetmesi mümkündür.

– Aynı bendin (e) alt bendi uyarınca, işverenin güvenini kötüye kullanmak,  işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan tüm işçi davranışları da haklı fesih sebebidir.

– Bu bağlamda, yazımızda verdiğimiz örneklerde belirtildiği üzere, işçinin iş ilişkisinde doğruluk ve bağlılığa uymayacak şekilde kredi kartı kullanma eylemleri,  işverene haklı nedene dayanarak sözleşmeyi feshetme imkanı vermektedir.

(1) Y.9.H.D 11.11.2014, E.2014/18396, K.2014/33628

(2) Y.22.H.D  16.6.2015, E.2014/11638, K.2015/20741

Ahmet Metin AYSOY-STAR

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?