Kasten Öldürmeye Teşebbüs Etmek ve Kasten Yaralamak

Kasten oldurmeye Tesebbus Etmek ve Kasten Yaralamak

Kasten Öldürmeye Teşebbüs Etmek ve Kasten Yaralamak

Özet : Kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama suçlarından görülen kamu davasında; suça sürüklenen çocuğun eyleme kendiliğinden son vermesi, mağdurdaki bıçak yarasının bir tane olması, başkaca bir yaralanmasının bulunmaması hususları birlikte değerlendirildiğinde; suça sürüklenen çocuğun öldürme kastı ile hareket ettiğinin şüpheli kaldığı, kastının yaralamaya yönelik olduğu ve silahla kasten yaralama suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi, suça sürüklenen çocuk …’un mağdur katılan …’i bıçakla sol lomber bölgeden batın içi kanama ve hayati tehlikeye neden olacak şekilde yaraladığı olayda; teşebbüs nedeniyle 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngören TCK 35 uyarınca meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı göz önünde tutularak alt sınırdan uzaklaşılarak ceza tayini gerekmesi, TCK 50/3 uyarınca 18 yaşından küçük olan suça sürüklenen çocuğun Mahmut hakkında verilen 10 ay hapis cezasının TCK 50/3’de yazılı bulunan seçenek yaptırımlardan birisine çevrilme zorunluluğunun gözetilmemesi ve ayrıca TCK 53/4 uyarınca, 53/1’de öngörülen kısıtlamaların uygulanamayacağının gözetilmemesi bozmayı gerektirmiştir.

T.C.

Yargıtay

1. Ceza Dairesi

Esas : 2016/4486

Karar : 2018/316

Karar Tarihi : 06.02.2018

MAHKEMESİ : Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ : Kasten öldürmeye teşebbüs etmek, kasten yaralamak

HÜKÜM : TCK’nun 81, 35, 31/3, 62, 53. maddeleri uyarınca 5 yıl hapis cezası, 86/1-3e, 31/3, 62, 51, ve 86/2, 31/3, 62, 52. maddeleri uyarınca; 10 ay hapis cezası ve 1320.00 TL. adli para cezası.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Suça sürüklenen çocuk … hakkında; mağdur katılan …’a yönelik olan kasten yaralama suçundan kurulan hükümde doğrudan verilen adli para cezası miktarına göre kesin nitelikte olup, temyizi mümkün olmadığından suça sürüklenen çocuk … müdafiinin bu hüküm yönünden yapılan temyiz isteminin reddine karar verilmiştir.

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, suça sürüklenen çocuk …’un mağdur katılan …’a yönelik eyleminin, mağdur katılan …’a yönelik silahla kasten yaralama suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde mağdur …’e yönelik suç niteliği tayin edilmiş, cezayı azaltıcı takdiri indirim sebebinin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle değerlendirilip kısmen reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, suça sürüklenen çocuk … müdafiinin yasal savunma hükümlerinin uygulanması gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine;

Ancak;

1) Suça sürüklenen çocuk …’un katılan …’i yaralama eyleminden kurulan hüküm yönünden yapılan incelemede;

a)Suça sürüklenen çocuk …’un mağdur … ve yanında bulunan arkadaşları ile kavga ettiği sırada elinde bulunan bıçak ile mağdurun sol batın bölgesine 1 defa vurduğu, bu yaralanma nedeniyle mağdurun yaşamsal tehlike geçirdiği ciddi bir engel sebep bulunmamasına rağmen suça sürüklenen çocuğun eylemine kendiliğinden son verip olay yerinden kaçarak uzaklaştığı olayda; suça sürüklenen çocuğun kavganın hareketli ortamında hedef gözetme imkanının bulunmaması, eyleme kendiliğinden son vermesi, mağdurdaki bıçak yarasının bir tane olması, başkaca bir yaralanmasının bulunmaması hususları birlikte değerlendirildiğinde, suça sürüklenen çocuğun öldürme kastı ile hareket ettiğinin şüpheli kaldığı, kastının yaralamaya yönelik olduğu ve silahla kasten yaralama suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak hüküm kurulması gerektiği gözetilmeksizin, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

b) Kabule göre de; suça sürüklenen çocuk …’un mağdur katılan …’i bıçakla sol lomber bölgeden batın içi kanama ve hayati tehlikeye neden olacak şekilde yaraladığı olayda; teşebbüs nedeniyle 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngören TCK’nun 35. maddesi uyarınca meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı gözönünde tutularak alt sınırdan uzaklaşılarak ceza tayini gerekir iken yazılı şekilde 9 yıl hapis cezasına hükmolunarak eksik ceza tayini,

2) Suça sürüklenen çocuk …’un mağdur …’e silahla kasten yaralama suçundan kurulan hüküm yönünden yapılan incelemede;

5237 sayılı TCK’nun 50/3. maddesindeki “daha önce hapis cezasına mahkum edilmemiş olmak koşuluyla mahkum olunan 30 gün ve daha az süreli hapis cezası ile fiili işlediği tarihte 18 yaşını doldurmamış veya 65 yaşını bitirmiş bulunanların mahkum edildiği 1 yıl veya daha az süreli hapis cezası 1. fıkrada yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilir” hükmü uyarınca 18 yaşından küçük olan suça sürüklenen çocuğun Mahmut hakkında verilen 10 ay hapis cezasının TCK’nun 50/3. fıkrasında yazılı bulunan seçenek yaptırımlardan birisine çevrilme zorunluluğunun gözetilmemesi,

3) Suç tarihinde 18 yaşından küçük olan suça sürüklenen çocuk … hakkında, 5237 sayılı TCK’nun 53/4. maddesi uyarınca, 53. maddenin 1. fıkrasında öngörülen kısıtlamaların uygulanamayacağının gözetilmemesi,

Yasaya aykırı olup, suça sürüklenen çocuk … müdafiinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmekle, hükmün tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak BOZULMASINA, 06.02.2018 gününde oybirliği ile karar verildi.

Daha fazla bilgi için doğrudan 05325740383 numaralı telefondan veya diğer iletişim yollarından irtibata geçebilirsiniz.

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?