Kasten Öldürme ve Kasten Öldürme Suçuna İştirak

Kasten oldurme ve Kasten oldurme Sucuna istirak

Kasten Öldürme ve Kasten Öldürme Suçuna İştirak

Özet : Asli faili azmettirmekle kalmayıp, maktulü olay yerine gitmeye ikna eden, onu asli faille buluşturup, kendisi de maktül eşinin otomobiline binip olay yerine gelerek fiil üzerinde ortak hakimiyet kuran sanık müşterek fail olup TCK’nın 40. maddesinde yazılı bağlılık kuralı uygulanamayacağından, TCK’nın 82/1-a, d maddesi gereğince; maktülün öldürülmesi suçunu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak amacıyla maktulün yanında bulunan arkadaşının öldürülmesi eyleminde ortak hakimiyet kuran sanığın, TCK’nın 82/1-h maddesi gereğince, ayrıca öldürme eylemini bizzat gerçekleştirmeyip asli faille maktulün eşi olan sanığın öldürme eylemi konusunda tanışıp buluşmasını sağlamak suretiyle yardım eden sanığın ise, TCK’mn 40/2 maddesi yollamasıyla 82/1-a-d, 39. maddeleri gereğince cezalandırılmaları gerektiği gözetilmelidir.

T.C.

Yargıtay

1.Ceza Dairesi

Esas : 2014/6254

Karar : 2015/1818

Karar Tarihi : 25.03.2015

1- Sanık Zeynep müdafiinin yasal süresinden sonra duruşmalı inceleme isteminin CMUK’un 317. maddesi gereğince reddine karar verilmiştir.

2- Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık Zeynep’in eşi olan maktul Ramazan ile maktul Weib’e yönelik eylemi, sanık Erkan’ın maktül Ramazan’a yönelik eylemi, sanık Bati’ni maktül Weib’e yönelik eylemi ile maktül Ramazan’ı tasarlayarak kasten öldürme, 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde sanık Bati’nin maktül Ramazan’ı tasarlayarak kasten öldürme, 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarının niteliğini tayin, takdire ilişen cezaları azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle değerlendirilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde eleştiri ve bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık Zeynep müdafiinin maktül Weib’in öldürülmesi suçuna iştirak etmediği, maktül Ramazan’ın öldürülmesinde tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğine, eksik inceleme ile hüküm kurulduğuna, sanık Bati müdafiinin sübuta sanık Erkan ve müdafiinin sübuta, katılan Nurten müdafiinin sanıklar hakkında TCK’mn 62. maddesinin uygulanmaması gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Oluşa ve dosya kapsamına göre, sanık Zeynep ile maktül Ramazan’ın resmi nikahlı olarak evli oldukları ve Avusturya’da yaşadıkları, maktül Ramazan’ın bu ülkede işçi olarak çalıştığı, sanık Zeynep’in yılın bir döneminde Türkiye’de kaldığı, Avusturya vatandaşı olan maktül Weib’in ise Ramazan’ın arkadaşı olduğu, maktüllerin Türkiye’de besi çiftliği kurmaya karar verdikleri, bu karar doğrultusunda 02.10.2012 tarihinde Türkiye’ye geldikleri, 26.02.2012 tarihinde Türkiye’ye gelen sanık Zeynep’in bir daha Avusturya’ya dönmediği, Zeynep’in Türkiye’de bulunduğu süre içerisinde maktül Ramazan ile ortak açtıkları banka hesabından eşinin haberi olmaksızın 80.000 Euro çektiği, suç tarihine kadar bu parayı yerine koyamayan Zeynep ile Ramazan arasında anlaşmazlık çıktığı, Akşehir’de bulunan evlerinin inşaatında duvar ustası olarak çalışan sanık Erkan ile Zeynep’in tanıştıkları, bir süre sonra telefonda görüşmeye başladıkları, aralarındaki yakınlığın cinsel birlikteliğe varan ilişkiye dönüştüğü, 2012 yılı Ağustos ayından itibaren Zeynep’in Erkan’dan eşi maktül Ramazan’ı öldürmesini istediği, karşılığında 30.000 Euro ödemeyi teklif ettiği, sanık Erkan’ın maktül Ramazan’ı kendisinin öldüremeyeceğini, ancak eniştesi olan sanık Bati’nin çok borcu bulunması nedeniyle para karşılığında maktül Ramazan’ı öldürebileceğini bildirdiği, Erkan’ın Bati ile maktül Ramazan’ın öldürülmesini görüştüğü, Zeynep’in cep telefon numarasını Bati’ye verdiği, sanık Zeynep’in, kendisini arayan Bati’nin evlerinin duvarında çatlak oluştuğu bahanesi ile evine çağırdığı ve eşi Ramazan’ı öldürtmek istediğini, kendisinin de çok borcu olduğunu bildiğini, eşini öldürmesi halinde para vereceğini söylediği, Zeynep’in bu teklifini ilk başta kabul etmeyen Bati’nin sanık Zeynep’in ısrarı karşısında razı olduğu, dosya içerisinde mevcut sanık Bati tarafından kaydedilen konuşma içeriğine göre maktül Ramazan’ın öldürülmesini planladıkları, bu doğrultuda besi çiftliği kurmak için hayvan satın almak isteyen maktül Ramazan’ı sanık Bati’nin arayıp, ucuz hayvan bulduğunu belirtip ıssız bir yere götürmeyi, maktül Ramazan ile Türkiye’ye gelen yanından ayrılmayan maktül Weib’in birlikte hayvan satın almaya gelmesi halinde onu da öldürmeye karar verdikleri, bu kararın icrası kapsamında 18.10.2012 tarihinde sanık Bati’nin maktül Ramazan’ı cep telefonundan aradığı ve ucuz hayvan bulduğunu söylediği, akşam saatlerinde Akşehir’de Y… lokantasının önünde Bati, Zeynep, Ramazan ve Weib’in buluştukları, Bati’nin Ramazan’a kullandığı aracı takip etmesini söylediği, sanık Bati’nin aracı ile önde, maktül Ramazan’ın ise, yanında Zeynep ve Weib olduğu halde otomobiliyle peşinden ilerlemeye başladığı, ilçenin yol durumunu iyi bilen sanık Bati’nin, ıssız bir yola girdiği, tren yolunu geçtikten sonra aracını durdurduğu, maktül Ramazan’ın aracına yaklaşıp ileride yolun bozuk olduğunu söyleyerek kendi aracına binmelerini istediği, araçtan iner inmez maktül Ramazan’ın kafasını hedef alıp tabanca ile Bati’nin ateş ettiği, maktül Ramazan’ın kafasına isabet eden ateşli silah mermi çekirdeği giriş ve çıkış yarasına bağlı beyin doku hasarı ve beyin kanaması sonucu olay yerinde öldüğü, Weib’in araçtan inerek kaçmak isteyince Ramazan’ın öldürülmesi suçunu gizlemek için Bati’nin bu kişiye de ateş ettiği, yere düşen maktülün yanına giden sanık Bati’nin yerde iken tekrar ateş ettiği, Weib’in kafasına isabet eden ateşli silah mermi çekirdeği giriş ve çıkış yarasına bağlı beyin doku hasarı ve beyin kanaması sonucu olay yerinde öldüğü, maktüllerin cesetlerini çalılıkların arasına sürükleyen sanık Bati’nin maktül Ramazan’ın aracını temizleyip olay yerinde bulunan Zeynep’e verdiği, sanık Zeynep’in de eşine ait aracı suç mahallinden alıp evine getirdiği anlaşılan olayda;

765 sayılı TCK’nın 66. maddesi 5237 sayılı TCK’ya alınmamıştır. Bu nedenle bu gibi durumlarda 5237 sayılı TCK.nın 40. maddesinin gözönüne alınması gerekir. Sanık Zeynep’in TCK.nın 38. maddesinde tanımlanan -azmettiren- olarak kabulü gerekirse, öldürme olayını bizzat gerçekleştiren -fail- Bati olduğundan faile göre şeriklerinin hukuki durumlarının belirlenmesi icabettiğinden Zeynep’in TCK’nın 38, 82/1-a maddesi ile cezalandırılacağı ve bu maddenin d bendinin tatbik edilemeyeceği,

Yine sanık Erkan, sanık Zeynep ile gayri meşru ilişki yaşayan kişidir. Kastı (amacı) sanık Zeynep’e yardımcı olmaktır.

Ancak dosya içeriğine göre, sanık Zeynep’in asli fail olan Bati’yi azmettirmekle kalmayıp, ona kocası maktül Ramazan’ı olay yerine getirmeye ikna ettiği, sanık Bati ile maktül Ramazan’ı buluşturup, kendisi de maktül eşine otosuna binip olay yerine gelerek fiil üzerinde ortak hakimiyet kurduğu eyleminin TCK’nın 37. maddesinde tanımlanan müşterek faillik durumuna uyduğu, müşterek faillikte TCK’nın 40. maddesinde yazılı bağlılık kuralı uygulanamayacağı,

Yine maktül Ramazan’ın arkadaşı Avusturya vatandaşı Weib’in öldürülmesinde tasarlayarak insan öldürme suçunun unsurları yoktur. Esasen şarta bağlı tasarlamada olmaz. Maktül Weib, maktül Ramazan’ın öldürülmesini gördüğü için, bu suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak amacıyla öldürülmüştür.

Sanık Zeynep’in de asli fail olarak suçları sanık Bati ile birlikte işlediğinden, Zeynep’in maktül Ramazan’ı öldürme suçuna yardım eden sanık Erkan’ın ise TCK’nın 40. maddesine göre aynı Kanun’un 82/1-a-d, 39. maddeleri gereğince cezalandırılması gerektiği anlaşılmakla;

1- Sanık Bati hakkında kurulan hükümlerin incelemesinde;

6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan dolayı hak yoksunluğuna ilişkin TCK’nın 53. maddesinin infaz aşamasında nazara alınması mümkün görülmüştür.

Sanık Bati’nin maktül Ramazan’ı tasarlayarak kasten öldürme ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından kurulan kısmen re’sen temyize tabi lükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA,

2- a) Sanık Bati’nin maktül Weib’i tasarlayarak kasten öldürme suçundan kurulan hükmün incelemesinde;

Avusturya vatandaşı maktül Weib’i, maktül Ramazan’ın öldürülmesi suçunu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak amacıyla öldüren sanık Bati’nin 5237 sayılı TCK’mn 82/1-h maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, suçun nitelendirilmesinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde aynı Kanun’un 82/1-a maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi,

b-) Sanık Zeynep hakkında kurulan hükümlerin incelemesinde;

Maktül Ramazan’ın öldürülmesinin asli faili olan Bati’yi azmettirmekle kalmayıp, ona kocası maktülü olay yerine getirmeye ikna eden, Bati ile buluşturan, maktül eşine ait otoya binip olay yerine gelen sanığın müşterek fail olarak 5237 sayılı TCK’mn 37. maddesi yollamasıyla aynı Kanun’un 82/1-a-d maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, TCK’mn 38 maddesi yollamasıyla tecziye edilmesi,

c-) Yine Avusturya vatandaşı maktül Weib’in, eşi olan maktül Ramazan’ın öldürülmesi suçunu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak amacıyla öldürülmesine müşterek fail olarak katılan sanık Zeynep’in 5237 sayılı TCK’mn 37/1 maddesi yollamasıyla 82/1-h maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yanılgılı değerlendirme sonucu TCK’nın 38. maddesi yollamasıyla 82/1-a maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi,

d-) Sanık Erkan hakkında kurulan hükümlerin incelemesinde;

Maktül Ramazan’ın eşi Zeynep tarafından TCK’mn 37. maddesi kapsamında öldürülmesi eylemine, onun maktül Ramazan ile evli olduğunu bilerek yardım eden sanık Erkan’ın 5237 sayılı TCK’mn 40/2 maddesi yollamasıyla 82/1-a-d, 39. maddeleri gereğince cezalandırılması yerine yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde TCK’mn 81/1, 39. maddeleri uyarınca mahkumiyetine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş olup, katılan Nurten müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmekle, sanıklar hakkında kurulan ve kısmen re’sen de temyize tabi olan hükümlerin tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak (BOZULMASINA), hükmolunan ceza miktarı süre göz önüne alındığında sanık Erkan’ın tahliye talebinin REDDİNE, 25.03.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.

Daha fazla bilgi için doğrudan 05325740383 numaralı telefondan veya diğer iletişim yollarından irtibata geçebilirsiniz.

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?