Cesitli Gaziantep Avukat Ali Tumbas

İzmir Çekişmeli Boşanma

İzmir Çekişmeli Boşanma Davası Ne Demektir?

İzmir çekişmeli boşanma davası; Boşanma ya da boşanmaya bağlı sonuçlar bakımından (nafaka, tazminat, velayet vs.) konusunda taraflar arasında anlaşmanın bulunmadığı hallerde çekişmeli boşanma davasından söz edilir. Bu dava İzmir da açılmış ise İzmir Çekişmeli Boşanma olarak adlandırılır.

Bir başka ifadeyle; bir boşanma davası anlaşmalı boşanma davası değilse, çekişmeli boşanma davasıdır.

Çeşitli olasılıklardan yola çıkarak, bir boşanma davasında:

 • Eşlerden birisi İzmir’da boşanmak istemekte, diğeri boşanmak istemiyor ise;
 • Eşler boşanma konusunda anlaşmışlar (her ikisi de boşanmak istiyor), ancak boşanmanın sonuçlarından en az bir tanesi konusunda (Velayet, nafaka, tazminat vs.) anlaşamıyor ise,
 • Tarafların İzmir’da anlaşmalı boşanma imkanı bulunmuyor ise; (Anlaşmalı boşanma için aranan 1 yıllık evlilik süresi dolmamış ise, eşlerin anlaşmalı boşanma davasının duruşmasında hazır bulunma imkanları yok ise vs.)

Çekişmeli boşanma davası gündeme gelecektir.


Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

En temelde iki tür boşanma davası vardır. Bunlar anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanmadır. Bu ikisi arasındaki farka aşağıda değindik.

Ancak taraflar, boşanma ile birlikte hükme bağlanması gereken; nafaka, tazminat, velayet vs. konularında anlaşamadıklarında ortada bir çekişme olacağı için çekişmeli boşanma davası açılır.

İzmir Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır diye sorulduğu zaman, taraflar arasında boşanmanın bizatihi kendisi veya tüm mali sonuçları konusunda anlaşılamamış olması gereklidir.

Bu dava açılacağı zaman çok dikkatli hareket edilmelidir. Temelde izlenmesi gereken yolu şu şekilde sıralayabiliriz:

Öncelikle ve ilk yapılması gereken husus, deneyimli bir boşanma avukatına başvurmak olmalıdır.
Bundan sonra İzmir boşanma avukatı yardımı ile öncelikle boşanma için gerekli hukuki zeminin oluşup oluşmadığı değerlendirilmelidir .


Davada dayanılacak olan boşanma sebebi veya sebepleri belirlenmelidir. Davalı eşten daha fazla kusurlu olunmamasına dikkat edilmelidir. Davalı eşe yöneltilecek kusurlar çok önemlidir. Zira sonradan affedilmiş olunan, tarihi çok eskiye dayanan ve süreklilik arzetmeyen, ispatlanamayan kusurlara dayanılmamalıdır.

Tüm değerlendirme yapıldıktan sonra eğer mümkün ve gerekli ise davalı eşle irtibata geçilip anlaşmalı boşanma yolu değerlendirilmelidir. Eğer bu mümkün veya faydalı bir yol olmayacaksa deliller ve ekler toplandıktan sonra dava dilekçesi hazırlanmalı ve dava açılmalıdır.
TMK 169’a göre dava süresince geçerli olacak nafaka, ortak konutta kimin yaşayacağı, çocuğun geçici velayeti vs. bunlara ilişkin talepler ayrıca takip edilmelidir. Mahkeme bunlara re’sen başlangıçta hükmeder. İzmir’da açılacak boşanma davasında takip edilmelidir.

Bu süreçte tebligatların ne şekilde yapıldığı ve yapılacağı çok önemlidir. Boşanma davalarında taraflar genelde aynı evde yaşamadığından tebligatın doğru adrese yapılması büyük önem taşır. Aksi halde daha sonradan usulsüz tebligat ile hüküm bozulabilir.
Sonrasında davalı taraftan gelecek cevaba göre süreç izlenir.

gaziantep avukat 3 1
İzmir Çekişmeli Boşanma 13

İzmir’da açılacak Boşanma Davası Açma Süresi

İzmir’da boşanma davası nasıl açılır sorusu kadar boşanma davası açma süresi ne kadardır sorusu da önem taşır. Zira bu davanın açılma süresi, tarafların dayanacakları kusurlara ciddi etki eder. Bunu tek tek izah edecek olursak;

 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayalı açılacak davada herhangi bir süre yoktur. Ancak çok eskiye dayalı kusurlar geçerli kabul edilmez. Çünkü sonrasında evlilik birliği devam etmiş ve o kusurlar affedilmiş kabul edilir. Tabi süreklilik arzeden kusurlar, eskiye dayalı da olsa, kabul edilecektir.
 • Zina sebebiyle açılan boşanma davasında 6 aylık ve 1 yıllık süreler mevcuttur. Buna göre zina ve aldatmanın öğrenilmesinden itibaren 6 ay ve her halükarda bu fiillerin üzerinden 1 yıl geçmekle bu sebebe dayanma hakkı sona erer.
 • Hayata kast ve pek kötü muameleye dayalı açılacak davada 6 ay ve 5 yıllık süreler söz konusudur. Fiilin öğrenilmesinden sonra 6 ay içerisinde, öğrenilmemiş olsa dahi 5 yıl içerisinde dava açılmış olmalıdır.
 • Suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürmede boşanma zamanaşımı bulunmaz.
 • Terke dayalı davada, terk fiilinden en az 4 ay sonra ihtarda bulunulmalı ve en az 2 ay süre tanınmalıdır. Dolayısıyla boşanma davası açma süresi en az 6 ay olur.
 • Akıl hastalığına dayalı boşanma davasında zamanaşımı bulunmaz.
 • Yeniden biraraya gelememe nedenine dayalı boşanma davasında önceki davanın red kararının kesinleşmesinden itibaren en az 3 yıl geçmiş olmalıdır.

MAL REJİMİ

Kanunumuzda 4 çeşit mal rejimi sayılmıştır.

 1. Edinilmiş mallara katılma rejimi
 2. Mal ayrılığı rejimi
 3. Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi
 4. Mal ortaklığı rejimi

Boşanma davası sonucu verilen boşanma kararı kesinleştikten sonra açılacak mal paylaşımı davası ile evlilik içinde eşlerin edindikleri mallar tabi oldukları mal rejimine göre paylaştırılacaktır.

Kanunumuz mal paylaşımı davası açmak için kesin bir zamanaşımı süresi belirlememiştir. Fakat Yargıtay’ın verdiği kararlarda bu süre 10 yıl olarak kabul edilmiştir. Yani eşler boşanma davası sonuçlandıktan sonra en geç 10 yıl içinde evliliğin ekonomik kazanımlarını bölüşmek için mal paylaşımı davası açmalıdırlar. Boşanma halinde eşler arasında görülecek mal paylaşımı davasına bakmaya Aile Mahkemesi görevlidir.


VELAYET

Velâyet, küçüklerin ve bazen de kısıtlı reşit çocukların gerek kendilerine gerek mallarına özen gösterme ve onları temsil etme konusunda kanunun ana babaya yüklediği yükümlülükler ile bu yükümlülüklerin iyi bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere onlara tanıdığı hakların tümüdür.

Velâyet, henüz reşit olmamış ve bazen reşit olmuş fakat kısıtlanmış bulunan çocukların menfaatlerinin korunması amacına hizmet eden bir kurumdur .

İzmir’da açılacak Boşanma veya ayrılık davalarında müşterek çocuğun velayetine ilişkin kararı verecek olan hakimdir. Çocuğun velayeti kime bırakılmış ise ortak çocuk üzerindeki velayet hakkını, velayet hakkı kendisine bırakılmış eş kullanır. Eşlerden birinin vefat etmesi halinde velayet hakkı sağ kalan eşe aittir. Eğer anne ve baba resmi bir evlilik hayatı kurmamış iseler velayet hakkı anneye bırakılır.

Boşanma veya ayrılık sonrası hakimin kararı ile de ortak velayet devam edebilir. Boşanma davasında tarafların talebi ve çocuğun üstün yararı doğrultusunda hakim ortak velayete hükmedebilir. Anlaşmalı boşanmada, anne ve baba müşterek çocuk üzerinde ortak velayet istiyor ise hakim bu yönde bir karar verir. Ortak velayet durumunda çocuğun bakımı, gözetimi, eğitimi, gelişimi gibi tüm unsurlar anne ve baba tarafından geçerli bir evlilik varmış gibi devam eder.


İzmir’da yaşıyorsanız ve Boşanma hukukunda desteğe ihtiyacınız varsa bu desteği boşanma hukuku avukatı İzmir ile sürdürmeniz menfaatinize olacaktır. Tüm hukuki adımlar için size yardımcı olabilecek bir avukatlık ofisi ile iletişime geçmelisiniz. Aynı şekilde boşanma hukuku avukatı İzmir ve çevre illere de hizmet verebilmektedir.

Karşı Dava Nedir?

İzmir’da açılacak Boşanma davalarında davacının dava dilekçesine karşılık, kendi haklı sebeplerini sunmak isteyen davalıya tanınmış olan dava hakkına karşı dava denir. Karşı davanın davacısı, asıl davanın davalısı iken; karşı davanın davalısı ise asıl davanın davacısıdır. Karşı dava 6100 Sayılı HMK 132. Maddesinde düzenlenmiştir.

İzmir’da açılacak Boşanma davalarında nafaka, tazminat ve velayet gibi durumlar için hakim kusur araştırması yaparak karar vermektedir. Davacının kendi savunmalarını öne sürmesine karşılık, karşı davacı da karşı dava dilekçesi ile kendi savunmasını yapabilir. Örneğin, davacı terk sebebiyle boşanma davası açmış ise, karşı davacı yani esas boşanma dosyasının davalısı davacının kendisini aldattığını ileri sürebilir.

Karşı Dava Şartları Nelerdir?

 • Karşı dava açmak için esas boşanma dosyasının derdest yani hala devam ediyor olması gerekir. Kesinleşen boşanma davalarında karşı dava açılamaz.
 • Karşı davada ileri sürülecek olan talep ile asıl davada ileri sürülen talep arasında takas veya mahsup ilişkisinin bulunması yahut bu davalar arasında bağlantının mevcut olması gerekir. Davaların aynı veya birbirine benzer sebeplerden doğması ya da biri hakkında verilecek hükmün diğerini etkileyecek nitelikte bulunması durumunda, bağlantı var sayılır.
 • Karşı davanın, davaya cevap dilekçesi ile beraber ya da cevap dilekçesi süresi içerisinde ayrı bir dilekçe ile açılması gerekir.
 • Belirtilen bu şartlar gerçekleşmeden karşı dava açılacak olursa mahkeme, talep üzerine ya da kendiliğinden, karşı davanın asıl davadan ayrılmasına; gerekiyorsa dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesine karar verir.

Karşı Dava Nasıl Açılır?

Karşı dava asıl boşanma davasının görüldüğü yer mahkemesine karşı dava dilekçesi verilerek ve gerekli harç ve yargılama gideri ödenerek açılır. Karşı dava, davaya cevap süresi içerisinde cevap dilekçesi ile beraber veya yine cevap dilekçesi verme süresi içerisinde ayrı bir dilekçe ile açılır. Belirlenen süreden sonra karşı dava açılması durumunda hakim dosyaların ayrılmasına karar verir.

Karşı dava açarak, davalının savlarını öne sürmesi, dava neticesinde nafaka, tazminat, velayet ve boşanmanın fer’isi niteliğinde bulunan diğer sonuçları ortadan kaldırabilir. Bu sebeple karşı davanın avukat aracılığıyla açılmasını tavsiye ederiz.

vasiyetname
İzmir Çekişmeli Boşanma 14

Boşanma Davalarının Sebepleri

 • İzmir’da açılacak Boşanma davalarının iki sebepleri bulunmaktadır. Bunlar özel ve genel sebeplerdir. İzmir boşanma avukatı olarak sizlere ister genel isterse de özel sebepler de her zaman sizlerin mutluluğunu göz önünde bulunarak sizlerin en hafif şekilde yara almanızı göz önünde bulundurur ve sizleri boşanmanızı sağlar.
 • Özel sebeplere örnek verilecek olursa eşlerin birbirinin hayatına kast etmesi, eşlerden birinin terk etmesi, zina işlenmesi ya da birinin suç işlemesi olarak örneklendirilebilir. Ayrıca eşlerin anlamaz olması ve evliliğin temelden sarsılması ve sonunda boşanmaya karar verilmesi durumlarıdır.
 • Bazen eşlerden birinin boşanmak istemesi genel bir sebep kabul edilerek dava açılabilmektedir. Bu açılan davalar da bir taraf anlaşmaya yanaşmaması sonucu çekişmeli boşanmaya gider.

Şu hususuda belirtmek isteriz İzmir’da açılacak boşanma davasında İzmir boşanma avukatı tutulabileceği gibi kişi kendi davasını da takip edebilir. Boşanma davasında avukat tutma zorunluluğunun olmadığını da belirtmek isteriz.

✅ İzmir Boşanma avukatı;✅ İzmir Velayet Avukatı
✅ İzmir Anlaşmalı boşanma Avukatı;✅ İzmir Nafaka Avukatı
✅ İzmir Çekişmeli Boşanma Avukatı;✅ İzmir Avukatı
✅ İzmir Hukuk bürosu;✅ İzmir Avukat online destek hattı

İzmir Adliyesi İletişim Bilgileri

Adres:Çınarlı Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi No:11/A Konak / İZMİR
Telefon (Santral):0232 411 20 00
Cumhuriyet Başsavcılığı Fax Numarası:0232 435 04 37
Cumhuriyet Başsavcılığı Elektronik Posta:izmircbs@adalet.gov.tr

Çekişmeli Boşanma Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Çekişmeli boşanma davası kaç celsede biter?

Celse sayısı olarak değerlendirildiğinde genellikle çekişmeli boşanma davaları 5-6 celse sürer; celse arası süre genellikle 3 – 4 ay gibi olur ve dolayısıyla ortalama dava süresi 1.5 yıl olarak kabul edilebilir. Ancak bu süreler kesin değildir; bazı boşanma davaları tek celsede biter. Bu durum İzmir çekişmeli boşanma davası olarak açılır ise şehrin büyüklüğü mahkemelerin iş yükünün fazlalığı dikkate alınırsa biraz daha uzun sürecektir.

Çekişmeli boşanmada neler olur?

Çekişmeli boşanma davası, 4721 Sayılı Kanun’un 166/3 hükmü dışında kalan her türlü boşanma sebebine dayanılarak açılmış ve eşler arasında boşanmanın sonuçları ve ferileri konusunda anlaşmanın sağlanamadığı boşanma davalarıdır.

Çekişmeli boşanma kaç para?

Ortalama olarak 10.000 TL ile 20.000 TL arasında fiyat üzerinden çekişmeli boşanma avukatı ücretleri belirlenmektedir. Davanın gerçekleşeceği şehir de fiyatın belirlenmesinde önemli bir faktöre sahiptir.

Eşlerden biri boşanmak istemezse hakim ne yapar?

Eşlerden birisinin anlaşmalı boşanmadan vazgeçmesi halinde dava çekişmeli boşanmaya dönecektir. Bu durumda Boşanma davası çekişmeli olarak devam edecektir.

Boşanma davasını kim açarsa avantajlı olur?

Boşanma davası için dava açan tarafın karşı tarafa oranla fazladan hiçbir avantajı yoktur. Aksine davalı da tıpkı davacı gibi nafaka, tazminat vb. diğer konularda hak ilan edebilir ve dava sürecinde bu taleplerini mahkemeye iletebilir.

Çekişmeli boşanma davasında avukat masraflarını kim öder?

Boşanma davası avukat ücretini ödemek, davacı tarafın sorumluluğundadır. Boşanma davalarında davacı taraf, boşanma sebeplerini ispat eder ve dava sonunda lehine sonuç alırsa karşı tarafın geri ödeme yapması gerekmektedir. Bu durum İzmir da açılacak olan çekişmeli boşanma davası içinde aynen geçerlidir.

Boşanmada kadının ağır kusurlar nelerdir?

Eşlerden birinin akıl hastalığına tutulması Eşlerden birinin diğerine karşı; fiziksel, ekonomik, psikolojik veya cinsel şiddet uygulaması Eşlerden birinin diğerine karşı sadakat yükümlülüğüne aykırı davranması Eşlerden birinin diğerine karşı evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerine aykırı davranması

Aldatan Eşin Telefon Kayıtları (HTS) Nasıl Alınır? 

Eşinin güven kırıcı hareketleri olduğu iddiasında bulunan eş mahkeme aracılığıyla ilgili GSM operatöründen telefon kayıtlarını talep edebilir. Telefon kayıtları ancak mahkeme talebiyle alınabilir.

Evi terk eden kadın kusurlu mu?

Boşanma davalarında tarafların evliliğin sona ermesinde kusuru bulunup bulunmadığı araştırılır, belirlenecek kusur durumuna göre tazminata hükmedilir. Terk sebebiyle kusurlu kabul edilme bu bakımdan önem arz eder. Boşanmada Evi terk eden taraf geçerli bir sebebi olmadığı halde bu bakımdan kusurlu kabul edilecektir.

Çekişmeli boşanmada mal paylaşımı nasıl yapılır?

Genel olarak çekişmeli dava sürecinde, tarafların malları eşit bir şekilde paylaştırılmaktadır. Mahkemenin paylaştırmaktan sorumlu olduğu mallar arasında, evlendikten sonra elde edilen taşır ve taşınmazlar yer alır. Bireylerin evlenmeden önce aldıkları mülkler, boşanma davasında paylaştırılamamaktadır. İzmir çekişmeli boşanma sürecinde de durum aynıdır.


Çekişmeli Boşanma Süreci Nasıl İşler?


✅ İzmir aile hukuku✅ İzmir velayet avukatı
✅ İzmir boşanma avukatı✅ İzmir en kısa sürede boşanma
✅ İzmir anlaşmalı boşanma avukatı✅ İzmir aile mahkemesi
✅ İzmir çekişmeli boşanma avukatı✅ İzmir online danışman

İzmir Adliyesi İletişim Bilgileri

Adres:Çınarlı Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi No:11/A Konak / İZMİR
Telefon (Santral):0232 411 20 00
MAHKEMEGÖREVİDAHİLİKATODA NO
İZMİR 1.AİLE MAHKEMESİKALEM10181.KAT103
İZMİR 2.AİLE MAHKEMESİ (TEKLER)KALEM10121.KAT101
İZMİR 2.AİLE MAHKEMESİ (ÇİFTLER)KALEM10151.KAT102
İZMİR 3.AİLE MAHKEMESİKALEM10401.KAT117
İZMİR 4.AİLE MAHKEMESİKALEM10381.KAT116
İZMİR 5.AİLE MAHKEMESİKALEM10341.KAT115
İZMİR 6.AİLE MAHKEMESİKALEM10311.KAT114
İZMİR 7.AİLE MAHKEMESİKALEM10281.KAT113
İZMİR 8.AİLE MAHKEMESİKALEM10251.KAT112
İZMİR 9.AİLE MAHKEMESİKALEM10221.KAT111
İZMİR 10.AİLE MAHKEMESİKALEM10502.KAT203
İZMİR 11.AİLE MAHKEMESİKALEM10472.KAT202
İZMİR 12.AİLE MAHKEMESİKALEM10442.KAT201
İZMİR 13.AİLE MAHKEMESİKALEM10722.KAT217
İZMİR 14.AİLE MAHKEMESİKALEM10692.KAT216
İZMİR 15.AİLE MAHKEMESİKALEM10662.KAT215
İZMİR 16.AİLE MAHKEMESİKALEM10632.KAT1063
İZMİR 17.AİLE MAHKEMESİKALEM10602.KAT213
İZMİR 18.AİLE MAHKEMESİKALEM10572.KAT212
İZMİR 19.AİLE MAHKEMESİKALEM10542.KAT211
İZMİR 20.AİLE MAHKEMESİKALEM10833.KAT303
İZMİR 21.AİLE MAHKEMESİKALEM10803.KAT302
İZMİR 22.AİLE MAHKEMESİKALEM10773.KAT301
Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?