Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 24 11zon 1

İtirazın Kaldırılması ve Tahliye

İtirazın Kaldırılması ve Tahliye

Yargıtay

8. Hukuk Dairesi

Esas : 2018/10745

Karar : 2018/13944

Karar Tarihi : 11.06.2018

“İçtihat Metni”

Mahkemesi : İcra Hukuk Mahkemesi

Dava Türü : İtirazın Kaldırılması ve Tahliye

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

Karar : Dava tahliye taahhüdüne dayalı icra takibine itirazın kaldırılması ve tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Davacı vekili 02.04.2015 tarihinde başlattığı icra takibi ile, 20.06.2014 tarihinde düzenlenen 07.03.2015 tahliye tarihli taahhütnameye dayanarak kiralananın tahliyesini istemiştir. Davalı kiracı vekili yasal süresinde yaptığı itirazında vekil edeninin taşınma tarihinin 2014 yılı Mayıs ayı olduğunu, bu durumun vergi dairesinden öğrenilebilceğini, kira sözleşmesi olmadan tahliye taahhütnamesiyle tahliye yapılamayacağını ayrıca vekil edeninin bir belgeyi imzaladığını hatırlamamakta olduğunu belirterek takibe itiraz etmiştir. İtiraz üzerine davacı vekili icra mahkemesinden itirazın kaldırılması ve tahliye talebinde bulunmuştur. Mahkemece borçlu vekilinin taahhütnamedeki imzayı İİK 275/2 anlamında açıkça kabul etmediği, icra mahkemesince imza ve tarih incelemesi yapılamayacağından bahisle davanın reddine karar verilmiştir. Alacaklı, noterlikçe resen tanzim edilmiş veya tarih ve imzası tasdik edilmiş yahut ikrar olunmuş bir belgeye dayanmadıkça, tahliye taahhüdündeki imza ve tahliye tarihine itiraz edilmesi halinde icra mahkemesinden kiralananın tahliyesi istenemez. Borçlu vekilinin “belgeyi imzaladığını hatırlamamaktadır” ifadesi açık ve net olarak imzaya itiraz olarak kabul edilemez. Bu durumda mahkemece işin esası incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 39 11zon 1

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428 ve İİK.nın 366.maddesi uyarınca kararın BOZULMASINA, taraflarca İİK’nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine 11.06.2018 tarihinde karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?