İşveren hem uyarı cezası verip hem de aynı sebeple iş akdini… | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş

İşveren hem uyarı cezası verip hem de aynı sebeple iş akdini feshedemeyeceği için işe iade istemi kabul edileceğine dair

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/22399

K. 2015/31131

T. 4.11.2015

•( Davacıya Fesih Tarihinden Önceki Hatalı Üretimleri Nedeniyle Uyarı Cezası Verildiği/Uyarı Cezası Uygulanan Davranışların Geçerli Fesih Sebebi Olarak Kabul Edildiği – Bir Eyleme İki Ceza Uygulanamaz Kuralı Gereğince Uyarı Cezası Verildikten Sonra Aynı Davranışın Feshi Sebebi Yapılmasının Anılan Kurala Aykırı Olacağı/Davanın Kabulü Gereği )

• BİR EYLEME İKİ CEZA UYGULANMAZ KURALI ( Uyarı Cezası Verildikten Sonra Aynı Davranışın Feshi Sebebi Yapılmasının Kurala Aykırı Olduğu – Fesih Geçerli Nedene Dayanmadığından Davanın Kabulü Yerine Reddine Karar Verilmesinin İsabetsizliği )

• GEÇERLİ FESİH NEDENİ ( İşe İade İstemi/Davacıya Fesih Tarihinden Önceki Hatalı Üretimleri Nedeniyle Uyarı Cezası Verildiği – Mahkemece Davacıya Uyarı Cezası Uygulanan Davranışları Geçerli Fesih Sebebi Olarak Kabul Edilse de Fesih Geçerli Nedene Dayanmadığından Davanın Kabul Edileceği )

• İŞÇİNİN HATALI ÜRETİM YAPMASI ( Davacıya Fesih Tarihinden Önceki Hatalı Üretimleri Nedeniyle Uyarı Cezası Verildiği/Mahkemece Davacıya Uyarı Cezası Uygulanan Davranışların Geçerli Fesih Sebebi Olarak Kabul Edildiği – Uyarı Cezası Verildikten Sonra Aynı Davranışın Feshi Sebebi Yapılmasının Bir Eyleme İki Ceza Uygulanmaz Kuralına Aykırı Olacağı/Feshin Geçerli Nedene Dayanmadığı )4857/m. 20/3

ÖZET : Dava, feshin geçersizliği ve işe iadeye karar verilmesi istemine ilişkindir. Uyuşmazlık, feshin haklı nedene dayanıp dayanmadığı ve usule uygun yapılıp yapılmadığı noktasında toplanmaktadır. Davacıya, fesih tarihinden önceki hatalı üretimleri nedeniyle uyarı cezası verilmiş olup mahkemece, davacıya uyarı cezası uygulanan davranışlar geçerli fesih sebebi olarak kabul edilmiştir. Bir eyleme iki ceza uygulanamaz kuralı gereğince uyarı cezası verildikten sonra aynı davranışın feshi sebebi yapılması anılan ilkeye aykırıdır. Fesih geçerli nedene dayanmadığından davanın kabulü yerine reddine karar verilmesi doğru değildir.

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

iş kazası gaziantep işçi avukatı
İşveren hem uyarı cezası verip hem de aynı sebeple iş akdini... | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 3

KARAR :

A- ) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının davalıya ait işyerinde 01.04.2003 tarihinde çalışmaya başladığını, bu çalışmasının fesih tarihi olan 26.08.2014 tarihine kadar sürdüğünü, iş aktinin işveren tarafından haksız olarak sonlandırıldığını iddia ederek işe iade talebinde bulunmuştur.

B- ) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili; davacının hatalı üretime neden olması nedeniyle iş akdinin haklı olarak sonlandırıldığını savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

C- ) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davacının dikkatsiz ve özensiz çalışma ve davranışları nedeniyle üretimde hatalara neden olduğu, bu davranışının birkaç defa tekrarlandığı, davacının çalışma yerindeki talimatlara aykırı hareket ettiği, bu davranışlarında ısrar etmiş olduğu, bu şekilde üretimde aksamalara neden olduğu, sonuç olarak dikkatsiz ve özensiz çalışarak disiplinsiz davrandığı, işi savsakladığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

D- ) Temyiz:

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

E- ) Gerekçe:

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, feshin haklı nedene dayanıp dayanmadığı ve usule uygun yapılıp yapılmadığı noktasında toplanmaktadır.

Somut uyuşmazlıkta, davacıya 06.08.2014 tarihinde 30.09.2013 tarihinde yaptığı hatalı üretimi 17.07.2014 tarihinde tekrarladığı ve bu durumu 06/08/2014 tarihli savunmasında kabul ettiği gerekçesiyle ihtar verildiği dosya kapsamına göre sabittir. Davacıya, fesih tarihinden önceki hatalı üretimleri nedeniyle uyarı cezası verilmiştir.

Mahkemece, davacıya uyarı cezası uygulanan davranışları geçerli fesih sebebi olarak kabul edilmiştir. Bir eyleme iki ceza uygulanamaz kuralı gereğince uyarı cezası verildikten sonra aynı davranışın feshi sebebi yapılması anılan ilkeye aykırıdır. Fesih geçerli nedene dayanmadığından davanın kabulü yerine reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

işçi avukatı gaziantep
İşveren hem uyarı cezası verip hem de aynı sebeple iş akdini... | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 4

Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı Kanun‘un 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda belirtilen sebeplerle;

1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2-İşverence yapılan FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE, davacının İŞİNE İADESİNE,

3-Davacının kanunî sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının işçinin 5 aylık ücreti olarak belirlenmesine,

4-Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar doğmuş bulunan en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine,

5-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6-Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 1.500 TL vekâlet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,

7-Davacı tarafından yapılan 242.00 TL yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,

Kesin olarak, 04.11.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?