İsim Değişikliği Ve Soyadı Değişitirme Davası Avukat Ali Tümbaş

İsim ve Soyadı Değiştirme Davası İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

İsim ve soyadı değiştirme davası, daha çok nüfus kayıtları üzerinden yürüyen bir davadır. Bu nedenle davanın açılması için özel bir evrak aranmaz. Ancak, isim değişikliği ve özellikle soyadı değiştirme davasında talebe esas teşkil eden olgu özel bir evraka bağlıysa ilgili evrak delil olarak sunulabilir.

Kullanılan mevcut ad ve soyadı yüzünden sosyal hayatta bir karmaşa meydana gelmişse veya resmi işlemlerde yaşanan bazı karmaşıklıklar varsa, bu hususları ispatlayan belgeler isim değiştirme davası açılırken dava dosyası ile birlikte mahkemeye verilmelidir.

İsim ve soyadı değiştirme davasının en önemli delili tanık beyanlarıdır. Eğer isim açıkça gülünç değilse, bilinen kötü bir anlamı yoksa, yani biçimsel açıdan ismin olumsuz bir çağrışımı yoksa sübjektif durumların ispatı için tanık delili önemli hale gelmektedir.

İsim ve Soyadı Değiştirme Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İsim ve soayadı değiştirme davasının dilekçesi, diğer dava dilekçelerinden farklılık arzetmez. Ancak davalı kısımda Nüfus Müdürlüğü hasım gösterilmelidir. Uygulamada çoğu zaman dava açan kişilerin isim değiştirme davası dilekçesinde anne-babayı davalı olarak gösterdikleri görülmektedir. Bu durum tamamen yaygın bir yanlış bilgiden kaynaklanmaktadır.

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 49 1

İsim veya Soyisim Değiştirme Davalarında Haklı Sebepler

İsim değiştirme davası ve soyadı değişikliği davasıyla kişiler, haklı sebeplerin varlığı halinde adlarını ve soyadlarını değiştirebilmektedir. Buradaki haklı sebepler ifadesini vurgulanmalıdır, her isim veya soyisim değişikliği talebinde bulunanın davasının kabul edileceğini söylemek hatalı olacaktır.

İsim değiştirme ve soyisim değişikliği davalarına ilişkin haklı sebepler kanunda spesifik olarak sayılmamıştır. Bu nedenle bu davalarda baz alınacak haklı sebeplerin neler olduğu hususu, Türk Medeni Kanunumuzun 4. maddesine göre hakimin takdirine bırakılmıştır. Çünkü TMK 4. maddede kanunda haklı sebeplere atıf yapılmışsa hakime takdir yetkisi tanındığı önkabulü mevcuttur.

Türk Medeni Kanunumuzun “Hakimin Takdir Yetkisi” Başlıklı 4. Maddesi:
“Kanunun takdir yetkisi tanıdığı veya durumun gereklerini ya da haklı sebepleri göz önünde tutmayı emrettiği konularda hâkim, hukuka ve hakkaniyete göre karar verir.”

  • Yargıtay kararlarında görüldüğü üzere yargısal uygulamalarda haklı sebep olarak kabul gören nedenlerden bazıları şunlardır:
  • Kişinin sosyal çevresinde sahip olduğu isimden farklı bir isim ile tanınıyor olması,
  • İsim veya soyismin gülünç olması veya herhangi bir başka sebeple alay konusu edilmesi,
  • Kişinin babası ile iletişiminin bulunmaması, aralarında husumet bulunması vb.
  • Kişinin isminin bir başkasıyla aynı olması ve bunun sonucu olarak toplumda yanlış anlaşılmalara maruz kalması, örneğin kişinin azılı bir suçlunun ismini taşıması,
  • Kişinin isim veya soyisminin yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermesi ve bu durumun gündelik yaşamını etkileyecek nitelikte sonuçlarının olması,
  • Türk vatandaşlığına girmiş olan kişinin Türk ismi almak istemesi,
  • Din değiştirmiş kişinin mensup olduğu dine uygun bir isim almak istemesi,
  • İsim veya soyismin genel ahlaka, milli veya dini değerlere veya örf ve adetlere aykırı olması

Haklı sebeplerin yalnızca bu saydıklarımızla sınırlı olduğunu söylemek de doğru olmayacaktır. Hakim, durumun gereklerine göre haklı bir sebebin mevcut olduğu kanaatine varırsa isim veya soyisim değişikliğine karar verebilecektir.

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 48 1

Soy isim Değişikliği Davası Nasıl Açılır?

Soy isim değişikliği davası haklı nedenlerinizi belirttiğiniz ve gerekçelendirdiğiniz bir dava dilekçesinin mahkemeye sunulmasıyla ve mahkeme veznesine harcın yatırılmasıyla açılmış olur. Bu davanın kabulü için önemli husus haklı nedenlerin varlığı ve kanıtlanmasıdır. Diğer bir önemli husus ise davanın karşı tarafının Nüfus Müdürlüğü olarak gösterilmesidir. Davanın karşı tarafının kişinin soy ismini aldığı babası olarak göstermesi hatalı bir durum olmaktadır.

Dava dilekçesinde soy isim değiştirmek için sunduğunuz haklı nedenlerin varlığını gösteren nedenleri gösterir evrakları da sunmanız gerekmektedir. Mahkemece duruşma yapılarak soy isim değişikliği nedeninizin haklı olup olmadığı araştırılır, tanıklar dinlenir ve eğer talebinizde haklı bulunursanız soy isim değişikliğinize karar verilebilir. Soy isim değiştirilmesinde dava dilekçesindeki gerekçeler ve davanın takibi talebinizin kabulü bakımından önem taşımaktadır. Hal böyleyken isim değiştirme avukatından yardım almanız lehinize olacaktır.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?