İŞÇİYE KARŞI AMİRİNİN ‘TERBİYESİZ’ DEMESİ HAKLI FESHİ OLUP, TAZMİNAT KAZANIR | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş

İŞÇİYE KARŞI AMİRİNİN ‘TERBİYESİZ’ DEMESİ

T.C.YARGITAY

9.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO:2014/17182

KARAR NO:2014/21855

KARAR TARİHİ.25.06.2014

DAVA:Davacı, kıdem tazminatı, yıllık izin, fazla çalışma, hafta tatili, genel tatil ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı vekili, davalı şirket yetkililerince 09/02/2011 tarihinde iş arkadaşlarının yanında kendisine ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışta bulunulurak şeref ve haysiyetine zarar verildiğinden davacının haklı fesih hakkını kullanarak iş akdini feshettiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı ile yıllık izin, fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili, davacının iş akdini haksız ve geçersiz tek yanlı iradesi ile istifa ederek feshettiğini, davacının kendisine verilen emir ve talimatları yerine getirmediğini,….. şubesinde elektrik kablolarından çıkan yangın sebebi ile acil müdahale için yapılan toplantıya katılmadığını, yöneticisi tarafından toplantıya katılmama sebebi sorulduğunda kendisinin “bu benim işim değil” diye cevap vererek kendisine bu davranışlarının doğru olmadığı belirtildiğinde yine aynı tutumunu sürdürerek “isterseniz gereğini yaparsınız” diye cevap verdiğini, davacının feshinde haklı sebep bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı davacı temyiz etmiştir.

işçi avukatı gaziantep mobbing a101, bim, şok market
İŞÇİYE KARŞI AMİRİNİN 'TERBİYESİZ' DEMESİ HAKLI FESHİ OLUP, TAZMİNAT KAZANIR | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 2

Gerekçe:1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-İşçinin, iş sözleşmesini, kendisinin şerefine dokunacak şekilde söz sebebiyle feshedip feshetmediği taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.

4857 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesinin (II) numaralı bendinin (b) alt bendi gereğince, işverenin işçiye veya aile üyelerinden birine hakaret etmesi, sövme fiilini işlemesi, sarkıntılıkta bulunması, işçiye iş sözleşmesini haklı fesih imkânı verir. Şeref ve namusa dokunacak söz ve davranışların, işveren veya işveren vekili tarafından gerçekleştirilmiş olması hukukî sonucu değiştirmez. Bu eylemlerin Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmesi de şart değildir.

Somut olayda, işçinin amiri konumundaki kişinin davacı işçiye yönelik olarak “terbiyesiz” demek suretiyle hakaret etmesi işçi açısından haklı fesih sebebidir. Buna nedenle, davacının kıdem tazminatı isteminin kabulü yerine reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ:Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayıBOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 25.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?