İŞÇİNİN SADAKAT BORCU VE HAKLI FESİH

isci sadakat borcu

T.C.

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas: 2013/10709

Karar: 2013/12058

Tarih: 27.06.2013

✦ KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI

✦ DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜKLE BAĞDAŞMAYAN DAVRANIŞ

✦ İŞVERENİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI

✦ HAKLI NEDENLE FESİH

1475 – İŞ KANUNU (İK) / 14 

4857 – İŞ KANUNU (İK) / 17, 25 

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda; hüküm duruşmalı olarak davalı vekili tarafından temyiz edilmiş ise de; 435. maddesi gereğince duruşma isteğinin süreden reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, spota mal vermenin zaman zaman gerçekleştirildiğini, feshe konu olayda işverenin bir zararının olmadığını, iş akdinin haksız sebeple feshedildiğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının tahsilini istemiştir.

Davalı, davacının sürekli müşterilere uygulanan promosyon uygulamasını spot diye tabir edilen diğer toptancılara da uygulanması konusunda temsilcilere talimat verdiğini ve faturaların da sanki sürekli müşterilere yapılmış gibi gösterilip müvekkil şirketin yanıltıldığını davacının da savunmasında bu hususu kabul ettiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkeme, davacının savunmasında kabul ettiği üzere davalının iddia ettiği davranışları gerçekleştirdiğinin sabit olduğu, ancak iddia edilen zararla ilgili bir delilin bulunmadığı, dosyaya zarar konusunda sunulan belgelerin resmi belgelerle desteklenmediği bu sebeple haklı değil geçerli fesih nedenin oluştuğu belirterek kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının kabulüne karar vermiştir.

Taraflar arasında iş sözleşmesinin, işçinin doğruluk ve bağlılığa aykırı söz veya davranışları sebebiyle işverence haklı olarak feshedilip feshedilmediği ve davacının fazla mesai alacağının olup olmadığı noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin ( II ) numaralı bendinde, ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlarla benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı fesih imkanının olduğu açıklanmıştır. Yine değinilen bendin ( e ) alt bendinde, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının da işverene haklı fesih imkanı verdiği ifade edilmiştir. Görüldüğü üzere yasadaki haller sınırlı sayıda olmayıp, genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih imkanı tanımaktadır.

Somut olayda davacı davalının Batı Trakya Bölge Müdürlüğünde saha satış yöneticisi olarak çalışmıştır. Fesih bildiriminde ise “Eylül 2009 tarihinde K.. G.. Satış temsilcilerini promosyonu kullanarak spot kanala yönlendirdiğiniz, bu kanala mal satışı sağlamak için satış temsilcilerine ve distribütöre baskı kurduğunuz belirlenmiştir. Savunmanızda bu husus kabul ettiğiniz, bu sebeple iş sözleşmesi 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/2-e ve ı maddeleri uyarınca feshedildiği” belirtilmiştir. Davacı feshe konu olayla ilgili olarak verdiği savunmasında isnad edilen eylemi kabul ederek “Eylül ayında satışlarım geri kaldığı ve başarısızlığı kendime yediremediğim için satış temsilcilerinin bazılarına satışı arttırmak amacıyla başka yerlere mal verebileceklerini ilettim” ifadesini kullanmıştır. Davalı tanıkları ve dosyada yazılı ifadeleri bulunan ve işveren tarafından konuyla ilgili beyanları alınan satış temsilcileri davacının kendileriyle yaptığı toplantı sonucunda satış için he türlü yolun açık olduğunun, spota ürün verip sonra faturaları uygun miktarlarda kayıtlı müşterilere dağıtmalarının istendiğini belirtmişlerdir. Dosya kapsamından spota mal vermek diye tabir edilen kayıtlı olmayan müşterilere mal vererek ürünün toptancılara ulaşmasının önüne geçilmesi konusunda işverenin son derece hassas olduğu, bu uygulamanın ürünlerin kayıt dışı olup denetimlerinin yapılmasına engel olduğu, ürünün fiyat ve marka değerini düşürdüğü, son kullanma tarihlerinin denetlenemediği ve bu sebeple müşteri sağlığının da tehlikeye düşmesine yol açtığı anlaşılmaktadır. Davacının da kabulünde olan bu davranışı tüm toplanan bu deliler ışığında işçinin doğruluk ve dürüstlüğüyle bağdaşmayan bir davranış biçimidir ve işverene de iş sözleşmesini son derece açık olarak tazminatsız ve bildirimsiz olarak sonlandırma hakkı vermektedir. Mahkemece davacının bu davranışı sebebiyle işverenin zarara uğramış olduğunu ispatlayamamış olması sebebiyle davacının kıdem ve ihbar tazminatı talebinin kabulüne karar verilmesi isabetsiz olmuştur. Zira işveren fesih bildiriminde doğruluk ve dürüstlük ilkesiyle de bağdaşmayan davranış nedenine de dayanmıştır.

Mahkemece davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebeple BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde davalı tarafa iadesine, 27.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


———————

AVUKAT A TÜMBAŞ

Avukatlık / Danışmanlık

 Gaziantep Barosu

İş ve İşçi Davaları Avukatı

(Kıdem, ihbar, yıllık izin, maaş alacaklar ile Hizmet tespiti davaları)

İletişim İçin:

https://alitumbas.av.tr/gaziantep-avukat-adres

 

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?