İşçinin İzinsiz Fotokopi Çekmesi ve Haklı Fesihtir – Ali Tümbaş Avukatı

iscinin izinsiz Fotokopi cekmesi ve Hakli Fesihtir

İşçinin İzinsiz Fotokopi Çekmesi ve Haklı Fesihtir

Yargıtay

9. Hukuk Dairesi

Esas : 2016/26856

Karar : 2019/22796

Karar Tarihi : 19/12/2019

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ(İŞ)

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı-birleşen dosya davacısı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR

Davacı – Birleşen Dosya Davalısının İsteminin Özeti : Davacı – birleşen dosya davalısı işçi vekili; müvekkilinin davalı yanında 1997 yılında işe başladığını, 31/12/2004 tarihinde kıdem ve sair haklarının kendisine verilerek … firmasına giriş yapıldığını, daha sonra tekrar 2013 yılında davalı şirkete girişinin yapıldığını, sigorta başlangıcının 2005 tarihinde yapıldığını, aldığı en son ücretin aylık net 2.826,00 TL olduğunu ve teknik servis elemanı olarak çalıştığını, teknik destek, satış sonrası hizmet, asansör bakım ve tamir işlerini yaptığını, 19/02/2014 tarihinde şirket sahibi ve genel müdürü … tarafından kendilerine herhangi bir ödeme yapılmayacağı söylenerek güvenlik nezaretinde fabrikadan dışarıya çıkarıldığını, 24/02/2014 tarihinde …. Noterliği 4863 yevmiye nolu ihtarname ile davacının kopyalanması yasak kontrollü belgeleri kopyaladığı, 20/02/2014 tarihinde dolabında 43 adet belge bulunduğu, bu sebeple iş akdinin İş Kanunun 25/II-e maddesi uyarınca feshedildiğinin ihtar edildiğini, davalının iddia etmiş olduğu gibi bir şirket kurmak için 1.000,000 TL gibi bir sermaye gerektiğini, aldığı ücret ile kıt kanaat geçinen ve bir kuruş dahi birikimi olmayan müvekkilinin asla şirket kurmak gibi bir niyeti ve hazırlığının olmadığını, davalı iddialarının tamamen hayal ürünü olduğunu, davalının kontrollü olduğunu iddia ettiği şirket evraklarının piyasada dolaşan ve pek çok kimsede bulunan evraklar olduğunu, müvekkilinin çalma niyeti olsa bu evrakları dolabında tutmayacağını, müvekkilinin iş akdinin haksız feshedilmesine rağmen işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı ve yıllık izin ücreti alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı -Birleşen Dosya Davacısının Cevabının Özeti : Davalı – birleşen dosya davacısı işveren vekili; müvekkil şirketin 1985 senesinden beri asansör firmaları içerisinde saygın bir ada sahip olduğunu, teknik olarak pek çok ilki üretip piyasaya sunduğunu, firmada çalışanların hemen hepsinin çok uzun yıllar çalışmakta, hatta emeklilikten sonra da çalışmaya devam etmiş olduklarını, şirket sahibinin bizzat teknik üretimin başında olduğunu, emek verdiği ürünlere ait meslek sırrı kabul edilecek bilgilerin yanında uzun yıllar çalışmış ve çalışmakta olan davacı tarafından kopyalandığını ve bu belgelerle yeni bir yapılanmaya girdiğini, davacının sakladığı belgeleri bulup tutanak altına aldıklarını, firmanın TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Standartlarında işletilen bir firma olduğunu, teknik bilgilerin “kontrollü belge” olarak adlandırıldığını, dokümanların kontrolü prosedürü başlıklı belgede kontrollü dokümanın hazırlanması, onayı, yayımlanması, dağıtımı, revizyonu, iptali ve saklanması kontrol altında bulundurulan belgeler olarak tarif edildiğini, kontrollü kopyaların kimlere dağıtılacağı konusunda karar yetkisinin genel müdürde olduğunu, üzerinde kontrollü doküman kaşesi bulunan kopyaların ilgili bölüm ve kişilere imza karşılığı teslim edildiğini, davacının iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini, alacağı bulunmadığını savunarak davanın reddini talep etmiş, birleştirilen 2014/97 Esas sayılı dosyada davalının doğruluk ve bağlılık kuralına uymayan sadakat borcuna aykırı davranışları nedeni ile 5.000,00 TL tazminatın davalıdan tahsilini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararının Özeti : Mahkemece asıl davanın kısmen kabulü ile kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti alacaklarının davalı işverenden tahsiline, birleşen davanın reddine hükmedilmiştir.

Temyiz : Kararı davalı – birleşin dosya davacısı işveren vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe :

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı – birleşen dosya davacısının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-İş akdinin davalı işveren tarafından haklı nedenle feshedilip feshedilmediği konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.

Davacı iş akdinin haksız sona erdirildiğini iddia etmiş, davalı işveren, davacının yetkisi olmadığı halde iş yerine ait belgelerin bir kısmının fotokopisini izinsiz çekmesi nedenine dayalı haklı fesih savunmasında bulunmuştur.

Mahkemece, “… sadakat yükümlülüğüne aykırılık oluşup oluşmadığının tespiti açısından üçlü bilirkişi heyetinden rapor alınmış, alınan rapor doğrultusunda davacıya istinat olunan iddiaların yerinde olmadığı…” gerekçesiyle davacının kıdem ve ihbar tazminatı talepleri kabul edilmiş ise de, varılan sonuç dosya kapsamına uygun değildir.

4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinde, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı fesih imkânının olduğu açıklanmıştır. Yine değinilen bendin (e) alt bendinde, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının da işverene haklı fesih imkânı verdiği ifade edilmiştir. Görüldüğü üzere yasadaki haller sınırlı sayıda olmayıp, genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih imkânı tanımaktadır.

Somut uyuşmazlıkta, davacı işçi dava dilekçesinde, feshe dayanak yapılan evrak fotokopilerini zaten kendisinde var olan evrakları güncellemek amacıyla çektiğini ileri sürmektedir. … davacı tanığı olarak alınan beyanında, “.. Bu kontrollü belgeler işveren tarafından sadece sorumlu kişilere verilmektedir. Ben de o sorumlu kişilerden biri olduğum için bu belgeler bende de mevcuttu. Bu belgeleri ben odamda saklıyordum. Benim ve davacının bu belgeleri izinsiz olarak dışarıya çıkartıldığı yönündeki iddia gerçek değildir. Bu belgeler davacı tarafından davalı iş yerinde herkesin huzurunda kopyalandığı hususu doğrudur. Davacı benden izin almadan bu evrakları kopyalamaması gerekirdi. Kendisine sorduğumda evrakları güncellemek amacıyla kopyaladığını söyledi. Dediğim gibi bu evraklar benim odamda idi. Ancak davacı yanımda çalıştığı için rahat bir şekilde odaya girerek bu belgeleri ulaşabiliyordu. Ayrıca bu belgelerin kopyalanmaması gerektiği yönünde tüm çalışanlara sözlü olarak uyarı yapılmıştır….” demiştir.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının işyerinde çalışırken işverene ait belgeleri fotokopi çekmek suretiyle kopyaladığı, bu belgelerin fotokopilerinin çekilmesinde yetkisi ve izni bulunmadığının bizzat davacı tanığı Murat G. tarafından ifade edildiği, davacının bu eyleminin doğruluk ve bağlılığa aykırı olduğu anlaşıldığından mahkemece davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi gerekirken aksine düşüncelerle kabulüne karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 19/12/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Daha fazla bilgi için doğrudan 05325740383 numaralı telefondan veya diğer iletişim yollarından irtibata geçebilirsiniz.

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?