İşçinin işyerine alkollü gelmesi | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş

T.C.YARGITAY

9.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO:2015/26323

KARAR NO:2016/4671

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı vekili; müvekkilinin davalı işverene ait işyerinde 05.11.2011 tarihten itibaren güvenlikçi olarak çalışmaya başladığını, 12.03.2014 günü akşamı işe gittiğinde kendisine 11.03.2014 tarihinde işe alkollü geldiği iddiası ile işine son verildiğine dair tutanak imzalatılmak istendiğini, ancak müvekkilinin işe alkollü geldiğini kabul etmeyerek bu tutanağı imzalamadığını, bu şekilde müvekkilinin işine son verildiğini, müvekkilinin görevini tam ve eksiksiz olarak yapmasına rağmen işine son verilmesinin haksız bir uygulama olduğunu, davalı işyerinde işyeri sorumlu müdürün değişmesinden sora müvekkili gibi pek çok kişinin bu şekilde uydurma gerekçelerle işine son verildiğini beyan ederek, feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili; güvenlik görevlisi olarak çalışan işçinin görevini ifa edemeyecek derecede işe sarhoş gelmesi, bu hususun ise hem iş sözleşmesine hem de İş Kanun‘un 25/II Maddesine açıkça aykırılık teşkil etmesi sebebiyle iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedildiğini beyan ederek, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece 11/03/2014 tarihli tutanakta davacının işe içkili ve sarhoş olarak geldiğinin ifade edildiği, söz konusu tutanağın tutanak tanığı olan davalı tanıkları … ile … tarafından doğrulandığı gerekçesiyle feshin haklı nedene dayandığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 38 1024x525 1 1
İşçinin işyerine alkollü gelmesi | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 2

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 20/2 maddesi uyarınca “feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir”. İşveren ispat yükünü yerine getirirken, öncelikle feshin biçimsel koşullarına uyduğunu, daha sonra, içerik yönünden fesih nedenlerinin geçerli (veya haklı) olduğunu kanıtlayacaktır. Dairemizin kararlılık kazanan uygulaması bu yöndedir.

Somut uyuşmazlıkta güvenlik görevlisi olarak çalışan davacının iş sözleşmesi işyerine alkollü gelmesi sebebiyle haklı sebeple feshedilmiştir.

Dosyada davacının o gün alkollü olduğu gösterir bir doktor raporu bulunmamaktadır. Davalı bu konuda bir tutanak sunarak tanık anlatımlarına dayanmıştır. 11.03.2014 tarihli tutanakta davacının iş yerine içkili ve sarhoş gelerek görevini ifa edemeyecek durumda olduğunun tespit edildiği belirtilmiştir.

Mahkemece söz konusu tutanağın tutanak tanığı olan davalı tanıkları … ile … tarafından doğrulandığı gerekçesiyle feshin haklı nedene dayandığı kabul edilmişse de; tutanak tanığı … beyanında davacının alkollü olduğunu diğer tutanak tanığı …’nin kendisine söylediğini, anladığı kadarıyla …’in fabrika içerisinde davacı ile karşılaştığını davacının alkollü olduğunu düşündüğünü, kendisine bir bakmasını söylediğini, davacının yanına gittiğini tuhaf konuştuğunu konuşmasını yaydığını ancak bir koku hissetmediğini ifade etmiştir.

Davacı tanıkları da davacının içkili olduğunu gösterir bir farklılık hissetmediklerini beyan etmişlerdir. Tanık beyanları ve dosya kapsamı dikkate alındığında davacının o gün alkollü veya sarhoş olduğunun kanıtlanmadığı, iş sözleşmesinin haklı veya geçerli sebeple feshedildiğini ispat yükü üzerinde olan işverenin bu ispat yükümünü yerine getirmediği, davacının iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayanmadığı gerekçesiyle davanın kabulü gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi bozma nedenidir.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?