İşçinin işyerinde tutum ve davranışlarına dikkat etmesi gerekir | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş

İşçinin işyerinde tutum ve davranışlarına dikkat etmesi gerekir

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/2766

K. 2015/21740

T. 5.11.2015

• İŞYERİNDE TUVALETİNİ YAPMAK ( Yasak Olduğu Halde İşyerine Yiyecek Sokmak ve Alkollü İçecek Üretilen İşyerinde İşyeri Güvenliğini Tehlikeye Sokacak Şekilde Sigara İçmek İşyerinde Yapılan Üretimin Mahiyetine Göre Haklı Fesih Nedeni Oluşturduğu – Derhal Fesih )• HAKLI NEDENLE FESİH ( İşyeri İçerisinde Tuvaletini Yapmak Yasak Olduğu Halde İşyerine Yiyecek Sokmak ve Alkollü İçecek Üretilen İşyerinde İşyeri Güvenliğini Tehlikeye Sokacak Şekilde Sigara İçmek – İşyerinde Yapılan Üretimin Mahiyeti Nazara Alındığında İşveren Bakımından Haklı Fesih Nedeni Oluşturduğu )

ÖZET : Davacıya atfedilen eylemler; işyeri içerisine tuvaletini yapmak, yasak olduğu halde işyerine yiyecek sokmak ve alkollü içecek üretilen işyerinde işyeri güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde sigara içmek olup, söz konusu eylemlerin niteliği, işyerinde yapılan üretimin mahiyeti nazara alındığında, haklı fesih nedeni teşkil edeceğinde kuşku bulunmamaktadır.

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davalı tarafça istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşılmakla, dosya incelendi, gereği görüşüldü:

KARAR : Davacı vekili,iş sözleşmesinin davalı işverenlerce haklı bir sebebe dayanmaksızın feshedildiğini beyanla kıdem ve ihbar tazminatlarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.

Davalı vekili; davacının işyeri kurallarına aykırı davranışları sebebiyle iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini beyanla davanın reddini savunmuştur.

iş kazası gaziantep işçi avukatı
İşçinin işyerinde tutum ve davranışlarına dikkat etmesi gerekir | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 3

Mahkemece, davacının yaptığı iddia edilen en son 01.10.2013 tarihindeki kusurlu davranışın öğrenilmesinin üzerinden 6 iş gününden fazla bir süre geçtikten sonra akdin feshedildiği, davacının belirtilen bu tarihlerde çalıştığının işyeri belgeleri ile ortaya konulmadığı, davalı tarafın dayandığı güvenlik kamerası görüntülerinden eylemlerin net tespit edilemediği ve üç farklı görüntü bulunmakla görüntülerdeki şahsın aynı şahıs olup olmadığının belirlenemediği gerekçesiyle işveren feshinin haklı nedene dayandığının da ispat edilemediği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Dosya kapsamına göre davacıya atfedilen eylemler; işyeri içerisine tuvaletini yapmak, yasak olduğu halde işyerine yiyecek sokmak ve alkollü içecek üretilen işyerinde işyeri güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde sigara içmek olup, söz konusu eylemlerin niteliği, işyerinde yapılan üretimin mahiyeti nazara alındığında, haklı fesih nedeni teşkil edeceğinde kuşku bulunmamaktadır.

Mahkemece bu haklı işveren feshine sebep teşkil edecek nedenlerin varlığının işveren tarafından ispat edilemediği keza haklı feshin yasanın aradığı sürede gerçekleşmediği sonucuna varılmıştır.

Öncelikle 4857 sayılı kanunun 26. maddesine göre haklı feshe sebep teşkil eden eylemin öğrenilmesinden itibaren 6 gün ve herhalükarda fiilin gerçekleşmesinden itibaren 1 yıl içerinde fesih hakkının kullanılması gerekeceği düzenlenmiş olup, kamera kayıtlarının 8.10.2013 tarihinde işveren tarafından incelendiği, yani eylemin anılan tarih itibariyle öğrenildiği, akdin de yasal süre içerisinde 10.10.2013 tarihinde feshedildiği anlaşılmaktadır. Yasanın açık düzenlemesi karşısında Mahkemece atfedilen eylem tarihlerine atıfla ve yasa metnini aşan bir yorumla işverenin kamera kayıtlarını inceleme zaman ve kurallarına değinilerek yasal sürede feshin gerçekleşmediğine ilişkin tespiti hatalıdır.

iş hukuku avukatı işçi avukatı gaziantep
İşçinin işyerinde tutum ve davranışlarına dikkat etmesi gerekir | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 4

Mahkemenin haklı işveren feshine sebep teşkil edecek nedenlerin varlığının işveren tarafından ispat edilemediği yolundaki değerlendirmesine gelince; dosya içerisinde yer alan kamera görüntüleri ve kamera görüntüleri üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi sonucu kayıtlar içerisinden alınan fotoğraflardan, davacıya atfedilen eylemlerden işyeri içerisine tuvaletini yapmak ve sigara içmek eylemlerinin görüntülerde yer alan şahıs tarafından gerçekleştirldiği açıkça görülmektedir. Eylemlerin gerçekleştiği sabit ise de, eylemleri gerçekleştiren şahsın kimliği, bu şahsın davacı olup olmadığı mevcut verilerden anlaşılamamaktadır.

6100 sayılı HMK‘nun 31. maddesinde Hakimin davayı aydınlatma ödevine yer verilmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre Mahkemece yapılacak ilk iş davacı asili isticvap ederek, işverence delil olarak sunulan kamera kayıtlarını davacıya izletmek ve görüntülerdeki şahsın kendisi olup olmadığını sormak olmalıdır. Davacının görüntülerde kişi olmadığını beyan etmesi halinde ise, kamera kayıtlarındaki görüntüleri yaklaştırma ve netleştirme hususunda gerekli donanıma sahip resmi ya da özel kurum ve kuruşlardan rapor alınmalı ve davacı ile görüntülerin eşleştirilmesi ile görüntülerdeki şahsın davacı olup olmadığının şüpheye yer vermeyecek şekilde tespit edilmelidir.

Eksik araştırma ve yazılı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi hatalıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 05.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?